Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
BASH(1)                                BASH(1)

NAZWA
    bash - GNU Bourne-Again SHell

SKŁADNIA
    bash [opcje] [plik]

COPYRIGHT
    Bash is Copyright (C) 1989-2001 by the Free Software Foundation, Inc.

OPIS
    Bash jest zgodnym z sh interpreterem języka poleceń, wykonującym
    polecenia ze standardowego wejścia bądź z pliku. Włączono doń również
    przydatne cechy zaczerpnięte z powłoki Korna i powłoki C (ksh i csh).

    Bash w zamierzeniu jest implementacją zgodną z POSIX-ową specyfikacją
    powłok i narzędzi -- IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE
    Working Group 1003.2).

OPCJE
    Oprócz jednoznakowych opcji powłoki udokumentowanych w opisie wbu-
    dowanego polecenia set, bash przy wywołaniu interpretuje poniższe
    opcje:

    -c łańcuch
         Jeśli występuje opcja -c, to polecenia odczytywane są z
         łańcucha. Jeżeli po łańcuchu istnieją argumenty, to są one
         przypisywane do argumentów pozycyjnych, poczynając od $0.
    -r    Jeżeli występuje opcja -r, to powłoka staje się powłoką okro-
         joną (restricted). Zobacz poniżej POWŁOKA OKROJONA.
    -i    Jeżeli występuje opcja -i, to powłoka jest interaktywna.
    -s    Jeśli występuje opcja -s lub po przetworzeniu opcji nie
         pozostają żadne argumenty, to polecenia odczytywane są ze
         standardowego wejścia. Opcja ta umożliwia na ustawienie
         parametrów pozycyjnych podczas wywołania powłoki interakty-
         wnej.
    -D    Na standardowym wyjściu wypisywana jest lista wszystkich
         podwójnie cytowanych łańcuchów poprzedzonych znakiem $. Są
         to łańcuchy będące przedmiotem tłumaczenia języka,  gdy
         bieżącym ustawieniem regionalnym (locale) nie jest C ani
         POSIX. Implikuje to opcję -n; nie zostaną wykonane żadne
         polecenia.
    [-+]O [opcja_shopt]
         opcja_shopt jest jedną z ocpji powłoki akceptowanych przez
         polecenie wbudowane shopt (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
         poniżej).  Jeśli występuje opcja_shopt, to -O nadaje wartość
         tej opcji, zaś +O unieważnia ją.  Jeżeli  nie  podano
         opcji_shopt, to na standardowym wyjściu wypisywane są nazwy i
         wartości opcji powłoki akceptowanych przez shopt.  Jeśli
         opcją wywołania jest +O, tworzone wyjście jest formatowane w
         taki sposób, by można było wykorzystać je jako wejście.
    --    Zapis -- sygnalizuje koniec opcji i wyłącza dalsze ich
         przetwarzanie.  Argumenty występujące po -- traktowane są
         jako nazwy plików i argumenty. Argument - jest równoważnikiem
         --.

    Bash interpretuje także wiele opcji wieloznakowych. Jeśli mają zostać
    rozpoznane, opcje te muszą pojawić się w wierszu poleceń przed opcjami
    jednoznakowymi,

    --dump-po-strings
       Równoważne -D, ale wyjście jest w formacie pliku GNU gettext po
       (portable object).
    --dump-strings
       Równoważnik -D.
    --help Wyświetla na standardowym wyjściu komunikat o użytkowaniu i
       pomyślnie kończy pracę.
    --init-file plik
    --rcfile plik
       Wykonuje polecenia z podanego pliku zamiast ze standardowego
       osobistego pliku inicjującego ~/.bashrc, jeśli powłoka jest
       interaktywna. Zobacz WYWOŁANIE poniżej.

    --login
       Sprawia, że bash działa tak, jakby został wywołany jako powłoka
       zgłoszeniowa (login shell). Zobacz WYWOŁANIE poniżej.

    --noediting
       Nie używa biblioteki GNU readline do odczytu wierszy poleceń w
       trybie interaktywnym.

    --noprofile
       Nie odczytuje ani ogólnosystemowego pliku startowego /etc/pro-
       file ani żadnego z osobistych plików inicjujących ~/.bash_pro-
       file, ~/.bash_login czy ~/.profile. Domyślnie, bash czyta te
       pliki gdy jest wywołany jako powłoka zgłoszeniowa (zobacz
       WYWOŁANIE poniżej).

    --norc Nie odczytuje i nie wykonuje osobistego pliku inicjującego
       ~/.bashrc jeśli powłoka jest interaktywna. Opcja ta  jest
       domyślnie włączona, jeżeli powłokę wywołano jako sh.

    --posix
       Zmienia zachowanie bash tam, gdzie operacja domyślna różni się
       od standardu POSIX 1003.2 tak, by dostosować się do niego (tryb
       posix).

    --restricted
       Powłoka staje się okrojona (zobacz POWŁOKA OKROJONA poniżej).

    --verbose
       Równoważnik opcji -v.

    --version
       Pokazuje na standardowym wyjściu informację o wersji tego
       egzemplarza bash i pomyślnie kończy pracę.

ARGUMENTY
    Jeśli po przetworzeniu opcji pozostają jakieś argumenty, a nie
    podano ani opcji -c ani -s, to zakłada się, że pierwszy argument
    jest nazwą pliku zawierającego polecenia powłoki.  Jeżeli bash
    został wywołany w taki sposób, to $0 przypisywana jest nazwa
    pliku z poleceniami, a parametrom pozycyjnym pozostałe argu-
    menty.  Bash odczytuje i wykonuje polecenia z tego pliku, a
    następnie kończy pracę.  Kod zakończenia basha jest wówczas
    kodem  zakończenia ostatniego wykonanego polecenia skryptu.
    Jeśli nie wykonano żadnego polecenia, to kod zakończenia wynosi
    0.

WYWOŁANIE
    Powłoka zgłoszeniowa (login shell) to taka, w której pierwszym
    znakiem zerowego argumentu jest -, lub taka, którą uruchomiono z
    opcją --login.

    Powłoka interaktywna to taka, którą uruchomiono bez argumentów
    innych niż opcje i bez opcji -c; zarówno jej standardowe wejście
    jak i wyjście powiązane jest z terminalami (tak jak określiła to
    funkcja isatty(3)), albo taka, którą uruchomiono z opcją -i.
    Jeśli bash jest interaktywny, to ustawiane jest PS1 zaś $- zaw-
    iera i; pozwala to skryptowi powłoki lub plikowi startowemu na
    sprawdzanie tego stanu.

    Poniższe akapity opisują, jak bash wykonuje swoje pliki star-
    towe. Jeśli któryś z tych plików istnieje, ale nie może być
    odczytany, to bash zgłasza błąd. Tyldy (~) w nazwach plików
    interpretowane są według reguł opisanych poniżej w części Inter-
    pretacja tyld sekcji INTERPRETACJA.

    Gdy bash wywoływany jest jako powłoka zgłoszeniowa lub jako
    powłoka nie-interaktywna z opcją --login, w pierwszej kolejności
    czyta i wykonuje polecenia z pliku /etc/profile, jeśli takowy
    istnieje. Po odczytaniu tego pliku, szuka ~/.bash_profile,
    ~/.bash_login i ~/.profile, w tej kolejności, po czym odczytuje
    i wykonuje polecenia z pierwszego istniejącego i dającego się
    odczytać.  Można  posłużyć  się opcją --noprofile podczas
    uruchamiania powłoki, by zakazać takiego zachowania.

    Podczas kończenia pracy powłoki zgłoszeniowej, bash czyta i
    wykonuje polecenia z pliku ~/.bash_logout, jeśli taki istnieje.

    Jeżeli uruchamiana jest powłoka interaktywna nie będąca powłoką
    zgłoszeniową, bash czyta i wykonuje polecenia z ~/.bashrc, jeśli
    taki plik istnieje.  Może to być zakazane za pomocą opcji
    --norc. Opcja --rcfile plik wymusi odczyt i wykonanie poleceń z
    pliku zamiast z ~/.bashrc.

    Jeśli bash startuje w trybie nie-interaktywnym, na przykład w
    celu uruchomienia skryptu powłoki, to szuka w środowisku zmien-
    nej BASH_ENV, interpretuje jej wartość, jeśli ją znalazł, i
    używa otrzymanej wartości jako nazwy pliku do odczytania i wyko-
    nania. Bash zachowuje się tak, jakby były wykonane następujące
    polecenia:
       if [ -n "$BASH_ENV" ]; then . "$BASH_ENV"; fi
    ale do szukania nazwy pliku nie jest używana wartość zmiennej
    PATH.

    Jeżeli bash wywołano pod nazwą sh, to próbuje on naśladować
    zachowanie startowe historycznych wersji sh tak ściśle jak to
    jest możliwe, przy równoczesnym spełnianiu standardu POSIX.
    Wywołany jako powłoka interaktywna lub powłoka nie-interaktywna
    z opcją --login, usiłuje na początku odczytać i wykonać polece-
    nia z /etc/profile i ~/.profile, w tej kolejności. W celu
    zakazania tego zachowania można  użyć  opcji  --noprofile.
    Wywołany jako powłoka interaktywna pod nazwą sh, bash poszukuje
    zmiennej ENV, interpretuje jej wartość, jeśli jest zdefiniowana,
    i posługuje się otrzymaną wartością jako nazwą pliku, który ma
    być odczytany i wykonany. Ponieważ powłoka wywołana jako sh nie
    usiłuje czytać ani wykonywać poleceń z jakichkolwiek innych
    plików startowych, opcja --rcfile nie ma żadnych skutków.
    Powłoka nie-interaktywna wywołana pod nazwą sh nie próbuje
    czytać żadnych plików startowych.  Wywołany jako sh, bash
    wchodzi w tryb posix po odczycie plików startowych.

    Gdy bash uruchomiony jest w trybie posix, jak z opcją --posix
    wiersza poleceń, kieruje się standardem POSIX dla plików star-
    towych. W trybie tym, powłoka interaktywna interpretuje zmienną
    ENV a polecenia odczytywane i wykonywane są z pliku, którego
    nazwą jest zinterpretowana wartość. Nie są czytane inne pliki
    startowe.

    Bash usiłuje rozstrzygnąć, czy jest uruchomiony przez demona
    powłoki zdalnej, zwykle rshd. Jeżeli stwierdzi, że został uru-
    chomiony przez rshd, to odczytuje i wykonuje polecenia z
    ~/.bashrc, jeśli plik ten istnieje i daje się czytać. Nie będzie
    tego robił wywołany jako sh. Można posłużyć się opcją --norc,
    by zakazać tego zachowania oraz opcją --rcfile, by wymusić czy-
    tanie innego pliku, ale rshd zazwyczaj nie wywołuje powłoki z
    tymi opcjami ani nie pozwala na ich podanie.

    Jeśli powłoka została uruchomiona z efektywnym id użytkownika
    (grupy) różnym od id rzeczywistego, a nie podano opcji -p, to
    nie są odczytywane żadne pliki startowe, funkcje powłoki nie są
    dziedziczone ze środowiska, zmienna SHELLOPTSP, jeśli jest taka
    w  środowisku,  jest  ignorowana a efektywny identyfikator
    użytkownika jest ustawiany na jego identyfikator rzeczywisty.
    Jeśli przy wywołaniu podano opcję -p, to zachowanie startowe
    jest takie samo, ale nie jest resetowany efektywny id użytkown-
    ika.

DEFINICJE
    W  pozostałej  części  tego dokumentu używane są poniższe
    definicje.
    odstęp Spacja lub znak tabulacji.
    słowo Sekwencja znaków uważana przez powłokę za pojedynczą jed-
       nostkę. Znana też jako token.
    nazwa Jest to słowo składające się wyłącznie ze znaków alfanu-
       merycznych i znaków podkreślenia, i rozpoczynające się
       znakiem  alfabetycznym  lub podkreśleniem. Wspominane
       również jako identyfikator.
    metaznak
       Znak, które, gdy nie jest cytowany, oddziela słowa. Jeden
       z poniższych:
       | & ; ( ) < > spacja tab
    operator sterujący
       token  pełniący funkcję sterującą. Jest to jeden z
       poniższych symboli:
       || & && ; ;; ( ) | <nowalinia>

SŁOWA ZASTRZEŻONE
    Słowa zastrzeżone (reserved words) to takie, które mają dla
    powłoki specjalne znaczenie. Następujące słowa są rozpoznawane
    jako zastrzeżone, gdy nie są cytowane i występują albo jako
    pierwsze słowo polecenia prostego (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI
    poniżej) albo trzecie słowo poleceń case lub for;

    ! case do done elif else esac fi for function if in select then
    until while { } time [[ ]]

GRAMATYKA POWŁOKI
  Polecenia proste
    Polecenie proste jest sekwencją opcjonalnych przypisań zmien-
    nych, po której następują rozdzielane przez odstęp słowa i
    przekierowania, a zakończoną operatorem sterującym. Pierwsze
    słowo określa polecenie, jakie ma zostać wykonane i jest
    przekazywane jako argument numer zero.  Pozostałe słowa są
    przekazywane jako argumenty wywoływanego polecenia.

    Wartością zwracaną polecenia prostego jest jego kod zakończenia
    lub 128+n jeżeli polecenie przerwane jest sygnałem n.

  Potoki
    Potok jest sekwencją jednego lub więcej poleceń rozdzielonych
    znakiem |. Formatem potoku jest:

       [time [-p]] [ ! ] polecenie [ | polecenie2 ... ]

    Standardowe wyjście z polecenia połączone jest za pośrednictem
    potoku ze standardowym wejściem polecenia2.  Połączenie to
    wykonywane jest przed możliwymi przekierowaniami podanymi dla
    polecenia (zobacz poniżej PRZEKIEROWANIE.

    Jeżeli potok poprzedza zastrzeżone słowo !, to kod zakończenia
    takiego potoku jest negacją (NOT) kodu zakończenia ostatniego
    polecenia.  W  przeciwnym  wypadku, kodem potoku jest kod
    zakończenia ostatniego polecenia. Powłoka oczekuje na zakończe-
    nie (terminate) wszystkich poleceń w potoku przed zwróceniem
    wartości.

    Jeżeli potok jest poprzedzony słowem zastrzeżonym time, to po
    jego zakończeniu podawany jest czas wykonywania, jak również
    czas użytkownika i czas systemu zużyty na wykonanie.  Opcja -p
    zmienia format tworzonych wyników na określony przez POSIX. Do
    sformatowania łańcucha określającego, jak powinna być wyświet-
    lana informacja o czasach, można ustawić zmienną TIMEFORMAT;
    zobacz opis TIMEFORMAT w Zmienne powłoki poniżej.

    Każde polecenie w potoku uruchamiane jest jako odrębny proces
    (tj. w podpowłoce).

  Listy
    Lista jest potokiem lub sekwencją kilku potoków rozdzielonych
    jednym z operatorów ;, &, && lub ||, i opcjonalnie zakończoną
    jednym ze znaków ;, & lub <nowalinia>.

    Spośród tych operatorów listowych, && i || mają ten sam priory-
    tet, następujące po nich ; i &, również mają równy między sobą
    priorytet.

    Jeśli polecenie zakończone jest operatorem sterującym &, to
    powłoka wykonuje je w tle (background) w podpowłoce.  Powłoka
    macierzysta nie oczekuje na zakończenie polecenia, a zwracany
    kod wynosi 0. Polecenia oddzielane znakiem średnika ; wykonywane
    są sekwencyjnie; powłoka oczekuje na zakończenie pracy przez
    każde z nich po kolei. Zwracany kod jest kodem zakończenia
    ostatniego wykonanego polecenia.

    Operatory sterujące && i || oznaczają odpowiednio listy AND i
    OR. Lista AND ma postać

    polecenie2 wykonywane jest wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca zerowy kod zakończenia.

    Lista OR ma postać

       polecenie1 || polecenie2

    polecenie2 jest wykonywane wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca niezerowy kod zakończenia. Kod zwracany przez listy AND
    i OR jest kodem zakończenia ostatniego wykonanego polecenia
    listy.

  Polecenia złożone
    Polecenie złożone (compound command) jest jednym z poniższych:

    (lista)
       lista wykonywana jest w podpowłoce. Przypisania zmiennych
       i polecenia wbudowane wpływające na środowisko powłoki
       nie zachowują swoich skutków po zakończeniu polecenia.
       Zwracanym kodem jest kod zakończenia listy.

    { lista; }
       lista jest po prostu wykonywana w bieżącym środowisku
       powłoki. lista musi być zakończona znakiem nowej linii
       lub średnika. Nazywane jest to poleceniem grupowania.
       Zwracanym kodem jest kod zakończenia listy.  Należy
       pamiętać, że w przeciwieństwie do metaznaków ( i , { i }
       są słowami zastrzeżonymi i aby zostały rozpoznane muszą
       się pojawić tam, gdzie dozwolone jest użycie słów zas-
       trzeżonych. Ponieważ nie powodują podziału na słowa,
       muszą być oddzielone od listy za pomocą białego znaku.

    ((wyrażenie))
       wyrażenie  interpretowane  jest  zgodnie  z zasadami
       opisanymi poniżej w sekcji OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETY-
       CZNYCH. Jeśli wartość wyrażenia jest niezerowa, to kodem
       zwracanym jest 0; w przeciwnym razie kodem zwracaym jest
       1. Jest to ściśle równoważne konstrukcji let "wyrażenie".

    [[ wyrażenie ]]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zależności od  interpretacji
       wyrażenia warunkowego wyrażenie. Wyrażenia złożone są ze
       składowych (primaries)  opisanych  poniżej  w  opcji
       WYRAŻENIA WARUNKOWE. Na słowach pomiędzy [[ a ]] nie są
       wykonywane rozwinięcia nazw plików ani podział na słowa;
       są natomiast wykonywane: interpretacja tyld, parametrów i
       zmiennych, interpretacja wyrażeń arytmetycznych, podstaw-
       ianie wyników poleceń, podstawianie wyników procesów i
       usunięcia cytowań.

       Gdy używane są operatory == i !=, łańcuch na prawo od
       operatora traktowany jest jak wzorzec i dopasowywany
       zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w sekcji Dopa-
       sowywanie  wzorców. Wartością zwracaną jest 0 jeśli
       łańcuch odpowiednio pasuje lub nie pasuje do wzorca, zaś
       1 w przeciwnym przypadku. Można zacytować dowolną część
       wzorca w celu wymuszenia dopasowywania jej jako łańcucha.

       Wyrażenia można łączyć przy pomocy następujących opera-
       torów, wymienionych w kolejności malejącego priorytetu:

       ( wyrażenie )
           Zwraca wartość  wyrażenia.  Może  służyć  do
           unieważnienia zwykłej kolejności operatorów.
       ! wyrażenie
           Prawda jeżeli wyrażenie jest fałszywe.
       wyrażenie1 && wyrażenie2
           Prawda jeśli zarówno wyrażenie1 jak i wyrażenie2
           są prawdziwe.
       wyrażenie1 || wyrażenie2
           Prawda jeśli choć jedno spośród wyrażenie1 lub
           wyrażenie2 jest prawdziwe.

       Operatory && i || nie wykonują wyrażenia2 jeżeli wartość
       wyrażenia1 wystarcza do  określenia  wartości,  jaka
       zostanie zwrócona przez całe wyrażenie warunkowe.

    for nazwa [ in słowo ] ; do lista ; done
       Interpretowane są słowa następujące po in, tworząc listę
       elementów. Zmiennej nazwa nadawana jest kolejno wartość
       każdego elementu tej listy i każdorazowo wykonywana jest
       lista poleceń. Jeżeli pominięto in słowo, to polecenie
       for wykonuje listę po jednym razie dla każdego ustaw-
       ionego parametru pozycyjnego (zobacz PARAMETRY poniżej).
       Zwracanym kodem jest kod zakończenia ostatniego wyko-
       nanego  polecenia.  Jeśli  interpretacja  elementów
       następujących po in daje w wyniku pustą listę, to nie są
       wykonywane żadne polecenia i zwracany jest kod 0.

    for (( wyr1 ; wyr2 ; wyr3 )) ; do lista ; done
       Na początku obliczane jest wyrażenie arytmetyczne wyr1,
       zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w OBLICZANIE WYRAŻEŃ
       ARYTMETYCZNYCH. Następnie wielokrotnie obliczane jest
       wyr2,  aż  do osiągnięcia przez nie wartości zero.
       Każdorazowo gdy obliczone wyr2 jest niezerowe, wykonywana
       jest lista i obliczane jest wyrażenie arytmetyczne wyr3.
       Jeśli pominięto któreś z wyrażeń, to zachowuje się ono
       tak, jakby przyjmowało wartość 1. Zwracanym kodem jest
       kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia listy,
       lub fałsz jeśli któreś z wyrażeń jest niepoprawne.

    select nazwa [ in słowo ] ; do lista ; done
       Interpretowana jest lista słów następujących po in,
       tworząc listę elementów. Zestaw zinterpretowanych słów
       wypisywany jest na standardowym wyjściu, każde poprzed-
       zone liczbą kolejną. Jeśli pominięto in słowo, to wypisy-
       wane są parametry pozycyjne (zobacz PARAMETRY poniżej).
       Następnie wyświetlana jest zachęta PS3 i czytany jest
       wiersz ze standardowego wejścia. Jeżeli wiersz składa się
       z liczby odpowiadającej jednemu z wyświetlonych słów, to
       zmiennej nazwa przypisywana jest wartość tego słowa.
       Jeśli wiersz jest pusty, słowa i zachęta wyświetlane są
       ponownie. Jeżeli odczytano EOF, to polecenie kończy
       pracę. Każda inna wartość powoduje, że nazwie zostanie
       przypisany łańcuch pusty. Odczytany wiersz zachowywany
       jest w zmiennej REPLY. lista wykonywana jest po każdym
       wyborze, dopóki nie zostanie wykonane polecenie break.
       Kodem zakończenia select jest kod zakończenia ostatniego
       wykonanego polecenia listy lub zero jeśli nie wykonano
       żadnych poleceń.

    case słowo in [ [(] wzorzec [ | wzorzec ] ... ) lista ;; ] ...
    esac
       Polecenie case najpierw interpretuje słowo i próbuje
       dopasować uzyskany wynik każdego z wzorców po kolei,
       posługując się tymi samymi regułami dopasowywania, co dla
       rozwijania  nazw ścieżkowych (zobacz Rozwijanie nazw
       ścieżkowych poniżej). Gdy znalezione zostanie  dopa-
       sowanie, wykonywana jest odpowiadająca mu lista. Po pier-
       wszym dopasowaniu nie są dokonywane próby dopasowania
       pozostałych wzorców. Jeśli żaden ze wzorców nie pasuje do
       kodem zakończenia jest zero. W przeciwnym razie jest
       równy kodowi zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń
       listy.

    if lista; then lista; [ elif lista; then lista; ] ... [ else
    lista; ] fi
       Wykonywana jest lista występująca po if. Jeżeli jej kod
       zakończenia  jest  zerowy, to wykonywana jest lista
       klauzuli then. W przeciwnym wypadku, wykonywana jest
       lista każdego elif po kolei; jeśli kod zakończenia
       którejś wynosi 0, to wykonywana jest lista then i polece-
       nie jest kończone. Jeżeli nie wystąpił żaden z powyższych
       przypadków, to wykonywana jest lista występująca po
       klauzuli else, jeśli takowa istnieje. Kodem zakończenia
       jest kod ostatniego wykonanego polecenia listy lub zero
       jeśli żaden z warunków nie okazał się prawdziwy.

    while lista; do lista; done
    until lista; do lista; done
       Polecenie while powtarza wykonywanie listy podanej po do
       tak długo, jak długo ostatnie polecenie listy while
       zwraca zerowy kod zakończenia. Polecenie until działa
       identycznie jak while, poza tym, że warunek jest zane-
       gowany: do lista wykonywane jest tak długo, jak długo
       ostatnie polecenie listy until zwraca niezerowy kod
       zakończenia.  Kod zakończenia poleceń while i until jest
       równy kodowi zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń
       listy do lub zeru jeśli żadne nie zostało wykonane.

    [ function ] nazwa () { lista; }
       Definuje to funkcję nazwaną nazwa. Ciałem funkcji jest
       lista poleceń zawarta pomiędzy { i }. Lista ta jest
       wykonywana w za każdym razem gdy nazwa występuje jako
       polecenie proste. Kodem zakończenia funkcji jest kod
       zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń jej ciała.
       (Zobacz FUNKCJE poniżej.)

KOMENTARZE
    W powłoce nie-interaktywnej lub w powłoce interaktywnej, w
    której włączono opcję interactive_comments do opcji wbudowanych
    shopt(zobacz WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI  poniżej)  słowo
    rozpoczynające się od znaku # powoduje, że słowo to i wszystkie
    pozostałe znaki w tym wierszu będą ignorowane. Powłoka interak-
    tywna bez włączonej opcji interactive_comments nie pozwala na
    komentarze. Opcja interactive_comments jest domyślnie włączona w
    powłokach interaktywnych.

CYTOWANIE
    Cytowanie służy do usuwania specjalnego znaczenia dla powłoki
    pewnych znaków lub słów. Cytowanie można stosować do wyłączania
    specjalnego traktowania znaków specjalnych, zapobiegania rozpoz-
    nawaniu słów zastrzeżonych jako takich oraz do zapobiegania pod-
    stawianiu parametrów.

    Każdy z metaznaków podanych powyżej w DEFINICJACH posiada dla
    powłoki specjalne znaczenie i musi być cytowany, jeśli ma
    oznaczać samego siebie.

    Gdy używane są funkcje interpretacji historii poleceń, znak
    interpretacji historii, zwykle !, musi być cytowany, jeśli chce
    się uniknąć interpretacji historii.

    Istnieją trzy mechanizmy cytowania: znak specjalny(escapecharac-
    ter), apostrofy (pojedyncze cudzysłowy) i cudzysłowy zwykłe
    (podwójne).

    Niecytowany  odwrotny ukośnik (\) jest znakiem specjalnym.
    Chroni on przed interpretacją dosłowną wartość następującego po
    nim znaku, z wyjątkiem <nowejlinii>. Jeśli pojawi się para
    \<nowalinia> a sam odwrotny ukośnik nie jest cytowany, to trak-
    towana jest ona jak kontynuacja wiersza (to znaczy, usuwana jest
    ze strumienia wejściowego i w efekcie ignorowana).

    Ujęcie znaków w apostrofy chroni dosłowne wartości każdego z
    nich. Apostrof nie może pojawić się pomiędzy innymi apostrofami,
    nawet jeśli jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.

    Ujęcie znaków w cudzysłowy chroni dosłowne wartości każdego z
    nich, za wyjątkiem $, ` i \. Znaki $ i ` zachowują swe spec-
    jalne znaczenie wewnątrz cudzysłowów. Odwrotny ukośnik zachowuje
    specjalne  znaczenie tylko, gdy występuje po nim jeden z
    poniższych znaków: $, `, ", \ lub <nowalinia>.  Cudzysłów może
    być cytowany wewnątrz cudzysłowów przez poprzedzenie go odwrot-
    nym ukośnikiem.

    Parametry specjalne * i @ posiadają specjalne znaczenie wewnątrz
    cudzysłowów (zobacz PARAMETRY poniżej).

    Słowa postaci $'łańcuch' traktowane są specjalnie. Słowo takie
    interpretowane jako łańcuch, w którym znaki poprzedzone odwrot-
    nym ukośnikiem zastępowane są według standardu ANSI C. Sekwencje
    specjalne z odwrotnym ukośnikiem, jeśli występują, dekodowane są
    następująco:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \e   znak escape
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \'   apostrof
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xnnn ośmiobitowy znak, którego wartością jest szes-
           nastkowa liczba nnn (jedna do trzech cyfr szes-
           nastkowych)

    Przetłumaczony wynik jest pojedynczo cytowany, tak jakby nie
    było znaku dolara.

    Ujęty w cudzysłowy łańcuch poprzedzony znakiem dolara ($)
    spowoduje, że łańcuch zostanie zinterpretowany  zgodnie  z
    bieżącymi ustawieniami regionalnymi (locale). Jeśli ustawione są
    one na C lub POSIX, to znak dolara jest ignorowany. Jeżeli
    łańcuch jest tłumaczony i zamieniany, to zastąpienie jest
    podwójnie cytowane.

PARAMETRY
    Parametr jest elementem przechowującym wartości. Może on być
    nazwą, liczbą lub jednym ze znaków specjalnych podanych poniżej
    w sekcji Parametry specjalne. Dla celów powłoki zmienna jest
    parametrem oznaczanym przez nazwę. Zmienna posiada wartość i
    zero lub więcej atrybutów. Wartość atrybutom przypisuje się za
    pomocą polecenia wbudowanego declare (zobacz opis tego polecenia
    poniżej, w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    Parametr jest ustawiony jeśli przypisano mu wartość. Łańcuch
    pusty jest poprawną wartością. Po ustawieniu zmiennej, może być
    ona unieważniona wyłącznie przez użycie wbudowanego polecenia
    unset (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    Do zmiennej można wykonać przypisanie przy pomocy instrukcji
    postaci

       nazwa=[wartość]

    Jeżeli nie podano wartości, to zmiennej przypisywany jest
    łańcuch pusty. Wszystkie wartości przechodzą przez interpretację
    tyld, podstawianie parametrów, interpretację zmiennych, podstaw-
    ianie wyników poleceń, interpretację wyrażeń arytmetycznych i
    usuwanie cytowań (zobacz poniżej INTERPRETACJA). Jeżeli zmienna
    ma ustawiony atrybut integer (całkowita), to wartość podlega
    interpretacjom wyrażeń arytmetycznych, nawet jeśli nie użyto
    interpretacji $((...)). Zobacz poniżej Interpretacja wyrażeń
    arytmetycznych. Nie jest wykonywane dzielenie na słowa, z
    wyjątkiem "$@", jak wyjaśniono to poniżej w sekcji Parametry
    specjalne.  Nie jest wykonywane  rozwijanie  nazw  plików.
    Instrukcje przypisania mogą się też pojawiać jako argumenty
    poleceń wbudowanych declare, typeset, export, readonly i local.

  Parametry pozycyjne
    Parametr pozycyjny to parametr określany cyfrą lub cyframi,
    innymi niż pojedyncza cyfra 0. Parametrom pozycyjnym nadawane
    są  wartości argumentów powłoki (w czasie jej wywołania).
    Wartości te mogą być ponownie nadawane przy pomocy wbudowanego
    polecenia set.  Do parametrów pozycyjnych nie można wykonać
    przypisania przy pomocy instrukcji przypisania. Parametry pozy-
    cyjne są tymczasowo zastępowane podczas wykonywania funkcji
    powłoki (zobacz poniżej FUNKCJE).  Jeżeli interpretowany jest
    parametr pozycyjny określany więcej niż jedną cyfrą, to musi być
    ujęty w nawiasy (zobacz poniżej INTERPRETACJA).

  Parametry specjalne
    Powłoka kilka parametrów traktuje specjalnie. Do parametrów tych
    można się wyłącznie odwoływać; nie jest dozwolone przypisywanie
    im wartości.

    *   Interpretowane jest jako parametry pozycyjne, począwszy
       od pierwszego. Gdy interpretacja pojawia się wewnątrz
       cudzysłowów, to parametr ten interpretowany jest jako
       pojedyncze słowo z wartościami każdego z parametrów
       rozdzielonymi pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.
       To znaczy, "$*" jest równoważne "$1c$2c...", gdzie c jest
       pierwszym znakiem wartości zmiennej IFS. Jeżeli IFS nie
       jest ustawione, to parametry oddzielane są spacjami.
       Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to parametry są ze sobą
       połączone bez rozdzielających je separatorów.
    @   Interpretowane jako parametry pozycyjne, począwszy od
       pierwszego. Gdy interpretacja pojawia się wewnątrz cud-
       zysłowów, to każdy parametr interpretowany jest jako
       odrębne słowo. To znaczy, "$@" jest równoważne "$1" "$2"
       ...  Jeśli nie ma żadnych parametrów pozycyjnych, "$@" i
       $@ interpretowane są jako nic (tj. są usuwane).
    #   Interpretowane jako liczba parametrów pozycyjnych, podana
       dziesiętnie.
    ?   Interpretowane jako kod zakończenia ostatnio wykonanego
       potoku pierwszoplanowego.
    -   Interpretowane jako bieżące flagi opcji, takie jakie
       zostały podane podczas wywołania, ustawione przy pomocy
       wbudowanego polecenia set lub ustawione przez  samą
       powłokę (tak jak opcja -i).
    $   Interpretowany jest jako identyfikator procesu powłoki. W
       podpowłoce (), interpretowany jest jako ID  procesu
       bieżącej powłoki, nie zaś podpowłoki.
    !   Interpretowany jako ID procesu ostatnio wykonywanego
       polecenia tła (polecenia asynchronicznego).
    0   Interpretowany jako nazwa powłoki lub skryptu powłoki.
       Ustawiane jest to na etapie inicjowania powłoki. Jeżeli
       bash wywoływany został z plikiem poleceń, to $0 ustawiane
       jest na nazwę tego pliku. Jeśli bash został uruchomiony z
       opcją -c, to $0 jest ustawiane na pierwszy argument po
       łańcuchu, jaki ma zostać wywołany, jeśli taki występuje.
       W przeciwnym wypadku, ustawiany jest na nazwę pliku użytą
       do wywołania bash, jaką podaje argument zerowy.
    _   Podczas uruchamiania powłoki, ustawiany na bezwzględną
       nazwę  powłoki  lub  wykonywanego  skryptu  powłoki
       przekazanego w liście argumentów. Następnie, interpre-
       towany jest jako ostatni argument poprzedniego polecenia,
       po interpretacji. Ustawiany również na pełną nazwę pliku
       każdego polecenia wykonanego i umieszczonego w środowisku
       eksportowanym do tego polecenia.  Podczas sprawdzania
       poczty  parametr  ten  przechowuje  nazwę  aktualnie
       sprawdzanego pliku poczty.

  Zmienne powłoki
    Powłoka ustawia następujące zmienne:

    BASH  Interpretowane jako pełna nazwa pliku użyta do wywołania
       tego przebiegu bash .
    BASH_VERSINFO
       Zmienna tablicowa tylko do odczytu, której elementy zaw-
       ierają informacje o wersji uruchomionego bash. Wartości
       przypisane elementom tablicy są następujące:
       BASH_VERSINFO[0]    Główny numer  wersji,  wydanie
                   (release).
       BASH_VERSINFO[1]    Poboczny numer wersji (version).
       BASH_VERSINFO[2]    Poziom łat (patch level).
       BASH_VERSINFO[3]    Wersja kompilatu (build version).
       BASH_VERSINFO[4]    Status wydania (np. beta1).
       BASH_VERSINFO[5]    Wartość MACHTYPE.

    BASH_VERSION
       Interpretowane  jako  łańcuch  opisujący wersję uru-
       chomionego bash.

    COMP_CWORD
       Indeks w ${COMP_WORDS} słowa  zawierającego  bieżącą
       pozycję kursora.  Zmienna ta jest dostępna wyłącznie w
       funkcjach powłoki wywołanych przez usługi programowalnego
       uzupełniania (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).

    COMP_LINE
       Bieżący wiersz poleceń. Ta zmienna jest dostępna tylko w
       funkcjach powłoki i poleceniach zewnętrznych wywoływanych
       przez usługi programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).

    COMP_POINT
       Indeks  bieżącej  pozycji  kursora względem początku
       bieżącego polecenia.  Jeżeli kursor jest  na  końcu
       bieżącego polecenia, to wartość tej zmiennej jest równa
       ${#COMP_LINE}. Ta zmienna jest dostępna tylko w funkc-
       jach powłoki i poleceniach zewnętrznych wywoływanych
       przez usługi programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).

    COMP_WORDS
       Zmienna tablicowa (patrz Tablice poniżej) składająca się
       z pojedynczych słów z aktualnego  wiersza  poleceń.
       Zmienna ta jest dostępna wyłącznie w funkcjach powłoki
       wywołanych przez usługi programowalnego  uzupełniania
       (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).

    DIRSTACK
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zawierająca
       bieżącą zawartość stosu katalogów. Katalogi pojawiają się
       na stosie w kolejności, w jakiej są wyświetlane przez
       wbudowane dirs. Przypisanie do elementów tej zmienej
       tablicowej  może  posłużyć  do zmiany katalogów już
       występujących na stosie, ale do dodania i usunięcia kata-
       logów muszą być użyte wbudowane pushd i popd. Przyp-
       isanie wartości tej zmiennej nie zmieni bieżącego kata-
       logu.  Jeśli DIRSTACK jest unieważnione, to traci swe
       specjalne właściwości, nawet jeżeli  jest  następnie
       ponownie ustawione.

    EUID  Interpretowane jako efektywny identyfikator bieżącego
       użytkownika, inicjowane przy uruchamianiu powłoki. Zmi-
       enna ta jest tylko do odczytu.

    FUNCNAME
       Nazwa aktualnie wykonywanej funkcji powłoki. Zmienna ta
       istnieje tylko podczas wykonywania funkcji  powłoki.
       Próby przypisywania jej wartości nie odnoszą efektu i
       zwracają kod błędu. Jeżeli FUNCNAME jest unieważnione,
       to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.

    GROUPS Zmienna tablicowa zawierająca  listę  grup,  których
       członkiem jest bieżący użytkownik. Próby przypisywania
       jej wartości nie odnoszą efektu i zwracają kod błędu.
       Jeżeli GROUPS jest unieważnione, to traci swe specjalne
       właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustaw-
       ione.

    HISTCMD
       Licznik historii (indeks na liście historii poleceń)
       bieżącego polecenia. Jeżeli HISTCMD jest unieważnione,
       to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.

    HOSTNAME
       Automatycznie ustawiane na nazwę aktualnego hosta.

    HOSTTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch unikalnie opisujący
       typ maszyny, na której jest wykonywany bash. Wartość
       domyślna zależy od systemu.

    LINENO Przy każdym odwołaniu do tego parametru powłoka zastępuje
       jego wartość liczbą dziesiętną reprezentującą aktualny
       kolejny numer wiersza (poczynając od 1) skryptu lub
       funkcji. Nie zapewnia się, by wartość ta miała znaczenie
       poza skryptem  bądź  funkcją.  Jeśli  LINENO  jest
       unieważnione, to traci swe specjalne właściwości, nawet
       jeżeli jest następnie ponownie ustawione.

    MACHTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch w pełni opisujący typ
       systemu, na którym jest wykonywany bash, w standardowym
       formacie GNU cpu-firma-system. Wartość domyślna zależy
       od systemu.

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy ustawiony poleceniem cd.

    OPTARG Wartość ostatniego, będącego opcją, argumentu przetwor-
       zonego przez wbudowane polecenie getopts (zobacz poniżej
       WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    OPTIND Numer (indeks) następnego argumentu, jaki ma zostać
       przetworzony przez wbudowane polecenie getopts (zobacz
       poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    OSTYPE Automatycznie ustawiane na łańcuch opisujący system oper-
       acyjny, w którym jest wykonywany bash. Wartość domyślna
       zależy od systemu.

    PIPESTATUS
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zwierająca
       listę kodów zakończenia z procesów w ostatnio wykonywanym
       potoku pierwszoplanowym (który może zawierać pojedyncze
       polecenie).

    PPID  Identyfikator procesu macierzystego powłoki. Zmienna ta
       jest tylko do odczytu.

    PWD  Bieżący katalog roboczy, ustawiony poleceniem cd.

    RANDOM Za  każdym  razem, gdy następuje odwołanie do tego
       parametru, generowana jest całkowita liczba losowa z
       zakresu od 0 do 32767. Sekwencję liczb losowych można
       zainicjować przypisując wartość do RANDOM. Jeżeli RANDOM
       jest unieważniona, to traci swe specjalne właściwości,
       nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawione.

    REPLY Ustawiona na wiersz wejścia odczytany wbudowanym polece-
       niem read jeśli nie podano żadnych jego argumentów.

    SECONDS
       Każdorazowo, gdy występuje odwołanie do tego parametru,
       zwracana jest liczba sekund, jakie upłynęły od wywołania
       powłoki. Jeżeli do SECONDS zostanie przypisana wartość,
       to wartość zwracana przez kolejne odwołania równa liczbie
       sekund od czasu przypisania plus przypisana wartość.
       Jeżeli SECONDS jest unieważnione, to traci swe specjalne
       właściwości, nawet jeżeli jest następnie ponownie ustaw-
       ione.

    SHELLOPTS
       Lista, rozdzielonych  dwukropkami,  włączonych  opcji
       powłoki. Każde słowo listy jest poprawnym argumentem
       opcji -o wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE
       POLECENIA POWŁOKI poniżej). Opcje pojawiające się w SHEL-
       LOPTS to te, które są zgłaszane jako włączone (on) przez
       set -o.  Jeśli zmienna ta istnieje w środowisku podczas
       uruchamiania bash, to każda z opcji powłoki występująca
       na tej liście zostanie włączona przed odczytem jakichkol-
       wiek plików startowych.  Jest to zmienna tylko  do
       odczytu.

    SHLVL Inkrementowana każdorazowo, gdy uruchamiane jest kolejne
       wystąpienie bash.

    UID  Interpretowane jako identyfikator bieżącego użytkownika,
       inicjowane przy uruchamianiu powłoki. Zmienna ta jest
       tylko do odczytu.

    Poniższe zmienne są używane przez powłokę. W niektórych przypad-
    kach bash przypisuje im domyślne wartości; przypadki te są odno-
    towane niżej.

    BASH_ENV
       Jeżeli parametr ten jest ustawiony podczas wykonywania
       przez bash skryptu, to jego wartość interpretowana jest
       jako nazwa pliku zawierającego polecenia do zainicjowania
       powłoki, jak w ~/.bashrc.  Wartość BASH_ENV podlega
       interpretacji parametrów, podstawianiu wyników poleceń i
       interpretacjom wyrażeń arytmetycznych przed interpretacją
       jej jako nazwy pliku. Zmienna PATH nie jest używana do
       znalezienia pliku o powstałej w ten sposób nazwie.
    CDPATH Ścieżka wyszukiwania dla polecenia cd. Jest to lista
       rozdzielonych dwukropkami katalogów, w których powłoka
       szuka katalogów docelowych podanych przez polecenie cd.
       Przykładową wartością jest ,,.:~:/usr''.
    COLUMNS
       Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       szerokości terminala przy wypisywaniu list wyboru. Ustaw-
       iana automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    COMPREPLY
       Zmienna tablicowa,  z  której  bash  czyta  możliwe
       uzupełnienia tworzone przez funkcję powłoki wywołaną
       przez usługę programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).
    FCEDIT Domyślny edytor dla wbudowanego polecenia fc.
    FIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami przyrostków, jakie mają
       być ignorowane podczas uzupełniania nazw plików (zobacz
       READLINE poniżej). Nazwa pliku o przyrostku pasującym do
       jednej z pozycji FIGNORE wyłączana jest z listy dopa-
       sowanych  nazw  plików.  Przykładową wartością jest
       ,,.o:~''.
    GLOBIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców definiujących
       zestaw nazw plików, jakie mają być ignorowane podczas
       rozwijania nazw plików. Jeżeli plik pasujący do wzorca
       rozwijającego nazwę ścieżkową pasuje również do któregoś
       z wzorców w GLOBIGNORE, to jest on usuwany z listy dopa-
       sowanych.
    HISTCONTROL
       Jeżeli posiada wartość ignorespace, to wiersze rozpoczy-
       nające się od znaku spacji nie są wprowadzane do listy
       historii. Jeśli posiada wartość ignoredups, to wiersze
       pasujące do  ostatniego  wiersza  historii  nie  są
       wprowadzane.   Wartość  ignoreboth  łączy  obie  te
       możliwości. Jeśli zmienna ta nie jest zdefiniowana lub
       ma wartość inną od powyższych, to wszystkie wiersze
       przeczytane przez analizator składni zachowywane są w
       liście  historii,  stosownie do wartości HISTIGNORE.
       Funkcja tej zmiennej jest zastąpiona przez HISTIGNORE.
       Drugi i kolejne wiersze złożonego polecenia wielowier-
       szowego nie są sprawdzane i są dodawane do historii bez
       względu na wartość
    HISTFILE
       Nazwa pliku, w którym zachowywana jest historia poleceń
       (zobacz HISTORIA poniżej).  Wartością domyślną  jest
       ~/.bash_history. Jeśli ustawienie tej zmiennej zostanie
       skasowane, to historia poleceń nie będzie zachowana po
       zakończeniu pracy powłoki interaktywnej.
    HISTFILESIZE
       Maksymalna liczba wierszy zawartych w pliku historii.
       Podczas przypisywania wartości tej zmiennej, jeżeli jest
       to niezbędne, plik historii jest obcinany tak, by nie
       zawierał więcej wierszy. Domyślną wartością jest 500.
       Plik historii jest także obcinany do tego rozmiaru po
       zapisaniu go w czasie kończenia pracy przez powłokę
       interaktywną.
    HISTIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców służących do
       decydowania, jakie wiersze poleceń powinny być zachowane
       w liście historii. Każdy z wzorców zakotwiczony jest na
       początku wiersza i musi pasować do całego wiersza (nie
       jest dodawane żadne niejawne `*'). Każdy z wzorców
       sprawdzany jest z bieżącym wierszem po wykonaniu kontroli
       określonych przez HISTCONTROL.  Oprócz zwykłych znaków
       dopasowywania wzorców używanych przez powłokę, `&' dopa-
       sowuje poprzedni wiersz historii. Literał `&' można
       uzyskać poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny
       ukośnik jest usuwany przed próbą dopasowania. Druga i
       kolejne wiersze złożonego polecenia wielowierszowego nie
       są sprawdzane i są dodawane do historii bez względu na
       wartość HISTIGNORE.
    HISTSIZE
       Liczba poleceń do zapamiętania w historii poleceń (zobacz
       HISTORIA poniżej). Wartością domyślną jest 500.
    HOME  Katalog domowy bieżącego użytkownika; domyślny argument
       wbudowanego polecenia cp.  Wartość tej zmiennej wyko-
       rzystywana jest też przy wykonywaniu interpretacji tyld.
    HOSTFILE
       Zawiera nazwę pliku o tym samym formacie co /etc/hosts
       który  pownien  być czytany, gdy powłoka potrzebuje
       uzupełnić nazwę hosta. Listę możliwych uzupełnień można
       zmieniać podczas pracy powłoki.  Następnym razem, gdy
       wykonywana jest próba uzupełnienia nazwy hosta bash
       dodaje zawartość nowego pliku do już istniejącej listy.
       Jeżeli HOSTFILE jest ustawione, ale nie posiada wartości,
       bash usiłuje uzyskać listę możliwych uzupełnień nazw
       hostów  czytając  /etc/hosts  Gdy  HOSTFILE  jest
       unieważniane, lista hostów jest czyszczona.
    IFS  Wewnętrzny  Separator Pól (Internal Field Separator)
       używany do podziału na słowa po interpretacjach i dziele-
       nia wierszy na słowa we wbudowanym poleceniu read. Jego
       domyślną   wartością    jest    ,,<spacja><tabu-
       lacja><nowalinia>''.
    IGNOREEOF
       Steruje działaniem powłoki interaktywnej przy otrzymaniu
       przez nią znaku EOF jako jedynego znaku wejścia. Jeżeli
       jest ustawiona, to jej wartość jest liczbą kolejnych
       znaków EOF jakie muszą być wpisane jako pierwsze znaki
       wiersza wprowadzania przed zakończeniem pracy przez bash.
       Jeśli zmienna ta istnieje, ale nie zawiera wartości
       numerycznej lub nie ma wartości, to wartością domyślną
       jest 10. Jeżeli nie istnieje, to EOF wskazuje powłoce
       koniec wprowadzanych danych.
    INPUTRC
       nazwa  pliku startowego dla readline, unieważniająca
       domyślną ~/.inputrc (zobacz READLINE poniżej).
    LANG  Służy do wyznaczania kategorii locale dla wszystkich kat-
       egorii nie wyszczególnionych przez zmienne rozpoczynające
       się od znaków LC_.
    LC_ALL Zmienna ta unieważnia wartość LANG i wszelkich innych
       zmiennych LC_ określających kategorie locale.
    LC_COLLATE
       Ta zmienna wyznacza kolejność (collation order) używaną
       przy sortowaniu wyników rozwijania nazw plików, decyduje
       też o zachowaniu wielu wyrażeń, klas równoważnych i sek-
       wencje sortowania (collating sequences) w rozwijaniu nazw
       plików i dopasowywaniu wzorców.
    LC_CTYPE
       Ta zmienna decyduje o interpretacji znaków i zachowaniu
       się klas znaków wewnątrz rozwijania nazw plików i dopa-
       sowywania wzorców.
    LC_MESSAGES
       Ta zmienna decyduje o ustawieniu locale używanym do
       tłumaczenia ujętych w cudzysłowy łańcuchów poprzedzonych
       znakiem $.
    LC_NUMERIC
       Ta zmienna określa kategorię locale używaną do formatowa-
       nia liczb.
    LINES Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       długości kolumn przy wypisywaniu list wyboru. Ustawiana
       automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    MAIL  Jeżeli parametrowi temu jest przypisana nazwa pliku, a
       nie jest ustawiona zmienna MAILPATH, to bash informuje
       użytkownika o nadejściu poczty do podanego pliku.
    MAILCHECK
       Określa jak często (w sekundach) bash sprawdza pocztę.
       Domyślnie  jest  to  60 sekund. Gdy nadchodzi pora
       sprawdzenia poczty, powłoka wykonuje to przed wyświetle-
       niem głównej zachęty. Jeśli zmienna ta nie jest ustaw-
       iona, to powłoka wyłącza sprawdzanie poczty.
    MAILPATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw plików, w jakich ma
       być sprawdzana poczta. Można podać komunikat, jaki ma
       zostać wyświetlony, gdy do danego pliku  przybędzie
       wiadomość pocztowa, przez oddzielenie nazwy pliku od
       komunikatu znakiem '?'. Użyte w tekście komunikatu, $_
       interpretowane jest jako nazwa bieżącego pliku pocz-
       towego. Przykład:
       MAILPATH='/var/mail/bfox?"You have mail":~/shell-mail?"$_
       has mail!"'
       Bash  zapewnia  tej  zmiennej wartość domyślną, ale
       położenie plików pocztowych użytkownika,  jakim  się
       posługuje zależy od systemu (np. /var/mail/$USER).
    OPTERR Jeżeli ustawiono na wartość 1, bash wyświetla komunikaty
       o błędach generowanych przez wbudowane polecenie getopts
       (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej). OPTERR
       inicjowane jest na 1 każdorazowo, gdy wywoływana jest
       powłoka lub wykonywany jest skrypt powłoki.
    PATH  Ścieżka wyszukiwania poleceń. Jest to lista rozdzielanych
       dwukropkami katalogów, w których powłoka szuka poleceń
       (zobacz WYKONYWANIE POLECEŃ poniżej). Domyślna ścieżka
       zależy od systemu i ustawiana jest przez administratora
       instalującego  bash.   Powszechną  wartością  jest
       ,,/usr/gnu/bin:/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin:.''.
    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli podczas uruchamiania bash w środowisku istnieje ta
       zmienna, to powłoka przed odczytem plików startowych
       wchodzi w tryb posix, tak jakby przy jej wywołaniu podano
       opcję --posix. Jeśli zmienna ta zostanie ustawiona pod-
       czas pracy powłoki, to bash włącza tryb posix, tak jakby
       zostało wykonane polecenie set -o posix.
    PROMPT_COMMAND
       Jeżeli jest ustawiona, to jej wartość jest wykonywana
       jwko polecenie przed każdym wysłaniem zachęty głównej.
    PS1  Wartość  tego  parametru jest interpretowana (zobacz
       poniżej ZACHĘTA) i używana jako główny łańcuch zachęty.
       Jego wartością domyślną jest ,,\s-\v\$ ''.
    PS2  Wartość tego parametru jest interpretowana jak PS1 i
       używana jako  wtórny  (secondary)  łańcuch  zachęty.
       Domyślnie jest to ,,> ''.
    PS3  Wartość tego parametru służy jako zachęta w poleceniu
       select (zobacz powyżej GRAMATYKA POWŁOKI).
    PS4  Wartość tego parametru interpretowana jest jak PS1 i wyp-
       isywana przed każdym poleceniem wyświetlanym przez bash
       podczas śledzenia wykonywania.  Pierwszy znak PS4, w
       razie potrzeby, powtarzany jest wielokrotnie, by wskazać
       wiele pozionów zagnieżdżenia. Domyślnie jest to ,,+ ''.
    TIMEFORMAT
       Wartość  tego  parametru służy jako łańcuch formatu
       określającego, jak powinna być wyświetlana informacja o
       czasach dla potoków poprzedzonych słowem zastrzeżonym
       time. Znak % rozpoczyna sekwencję specjalną, która jest
       interpretowana jako wartość czasu lub inna informacja.
       Sekwencje specjalne i ich znaczenie są następujące; naw-
       iasy kwadratowe opisują części opcjonalne.
       %%    Literał %.
       %[p][l]R Czas, jaki upłynął, w sekundach.
       %[p][l]U Liczba  sekund,  jakie CPU zużył w trybie
            użytkownika.
       %[p][l]S Liczba sekund, jakie CPU zużył w trybie syste-
            mowym.
       %P    Procent wykorzystania CPU, liczony jako (%U +
            %S) / %R.

       Opcjonalne p jest cyfrą określającą dokładność (preci-
       sion), liczbę cyfr ułamkowych po kropce dziesiętnej.
       Wartość zero powoduje, że nie będzie wyświetlana ani
       kropka dziesiętna ani część ułamkowa. Mogą być podane co
       najwyżej trzy miejsca po kropce dziesiętnej; wartości p
       większe od 3 zmieniane są na 3. Jeżeli nie podano p, to
       używana jest wartość 3.

       Opcjonalne Bl określa dłuższy (longer) format wyników,
       zawierający minuty, w postaci MMmSS.FFs.  O tym, czy
       występuje ułamkowa część sekund decyduje wartość p.

       Jeżeli zmienna ta nie jest ustawiona, to bash działa tak,
       jakby       miała      ona      wartość
       $'\nreal\t%3lR\nuser\t%3lU\nsys%3lS'.   Jeżeli   jej
       wartością jest pusty łańcuch, to nie jest wyświetlana
       żadna informacja o czasach (timing). Podczas wyświetla-
       nia łańcucha formatu dodawany jest kończący znak nowej
       linii.

    TMOUT Jeśli ustawione na wartość większą od zera, to wartość ta
       jest interpretowana jako liczba sekund określającą czas,
       przez jaki powłoka ma czekać na wprowadzenie danych po
       wyświetleniu zachęty.  Bash kończy pracę po odczekaniu
       tego czasu jeśli dane nie pojawiły się.

    auto_resume
       Zmienna ta steruje sposobem  interakcji  powłoki  z
       użytkownikiem i sposobem kontroli zadań. Jeżeli jest
       ustawiona, to  jednowyrazowe  polecenia  proste  bez
       przekierowań traktowane są jako aspirujące do wznowienia
       istniejącego zatrzymanego zadania. Nie pozwala się na
       żadną dwuznaczność; jeśli jest więcej niż jedno zadanie
       rozpoczynające się od wpisanego łańcucha, wybierane jest
       zadanie, do którego ostatnio sięgano. Nazwa zatrzymanego
       zadania, w tym kontekście, jest wierszem poleceń użytym
       do jego uruchomienia.  Jeśli posiada wartość exact, to
       podany łańcuch musi pasować dokładnie do nazwy zatrzy-
       manego zadania; Jeśli jest ustawione na substring, to
       podany łańcuch powinien pasować do podłańcucha nazwy
       zatrzymanego  zadania.  Wartość  substring  zapewnia
       funkcjonalność analogiczną do identyfikatora zadania %?
       (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI poniżej). Jeśli ustawiono
       inną wartość, to podany łańcuch musi być przedrostkiem
       nazwy zatrzymanego zadania; zapewnia to funkcjonalność
       analogiczną do identyfikatora zadania %.

    histchars
       Dwa lub trzy znaki sterujące interpretacją historii i
       podziałem na leksemy (zobacz poniżej INTERPRETACJA HIS-
       TORII). Pierwszy znak jest znakiem interpretacjihis-
       torii, sygnalizującym początek interpretacji historii,
       zwykle `!'. Drugi znak jest znakiem szybkiego podstawia-
       nia , ("quick substitution"), służącym jako skrót do
       powtórnego uruchamiania poprzednio wprowadzonego polece-
       nia, podstawiającym w poleceniu jeden łańcuch za inny.
       Domyślnym znakiem szybkiego podstawiania  jest  `^'.
       Opcjonalny, trzeci znak jest znakiem wskazującym, że
       pozostała część wiersza, w którym występuje on jako pier-
       wszy znak słowa, jest komentarzem. Zwykle znakiem tym
       jest `#'. Znak komentarza historii powoduje, że dla
       pozostałych  słów wiersza podstawianie historii jest
       pomijane. Niekoniecznie powoduje to traktowanie reszty
       wiersza jako komentarza przez analizator składni powłoki.

  Tablice
    Bash udostępnia zmienne tablicowe jednowymiarowe. Jako tablica
    może zostać użyta dowolna zmienna; wbudowane declare jawnie
    explicitly zadeklaruje tablicę. Nie ma maksymalnego rozmiaru
    tablic, ani wymagania, by wszystkie jej elementy były indek-
    sowane czy przypisywane w sposób ciągły. Tablice indeksowane są
    przy pomocy liczb całkowitych, począwszy od zera.

    tablica tworzona jest automatycznie jeśli wykonywane jest przyp-
    isanie  do  jakiejś  zmiennej  przy  pomocy  składni
    nazwa[wskaźnik]=wartość.  Wskaźnik tablicy traktowany jest jako
    wyrażenie arytmetyczne, które musi po interpretacji dać liczbę
    większą bądź równą zero. Chcąc jawnie zadeklarować tablicę, użyj
    declare -a nazwa (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).
    declare -a nazwa[wskaźnik] jest również akceptowane; wskaźnik
    jest wówczas ignorowany. Dla zmiennej tablicowej można podać
    atrybuty przy pomocy wbudowanych declare i readonly. Każdy z
    atrybutów stosowany jest do wszystkich elementów tablicy.

    Przypisania do tablic wykonywane są przy pomocy przypisań
    złożonych postaci nazwa=(wartość1 ... wartośćn), gdzie każda
    wartość ma postać [wskaźnik]=łańcuch. Wymagany jest wyłącznie
    łańcuch. Jeżeli podano opcjonalne nawiasy i wskaźnik, to wartość
    jest przypisywana wskazanemu elementowi tablicy; w przeciwnym
    wypadku wartość przypisywana jest elementowi o indeksie o jeden
    większym od ostatniego elementu z przypisaną wartością. Indeksy
    ropoczynają się od zera.  Składnia ta jest akceptowana także
    przez wbudowane declare. Przypisania do pojedynczych elementów
    tablicy   można   wykonywać   przy   pomocy   składni
    nazwa[wskaźnik]=wartość wprowadzonej powyżej.

    Do  elementu  tablicy  można  odwoływac  się  używając
    ${nazwa[wskaźnik]}. Nawiasy są wymagane, by uniknąć konfliktów z
    rozwijaniem nazw plików. Jeśli wskaźnikiem jest @ lub *, to
    powyższe słowo interpretowane jest jako wszystkie elementy
    nazwy. Wskaźniki te różnią się tylko wtedy, gdy słowo pojawia
    się  w cudzysłowach.  Jeśli słowo ujęto w cudzysłowy, to
    ${nazwa[*]} interpretowane jest jako pojedyncze słowo o wartości
    wszystkich elementów tablicy rozdzielonych pierwszym znakiem
    zmiennej specjalnej IFS, zaś ${nazwa[@]} interpretuje każdy z
    elementów nazwa jako odrębne słowo. Jeśli brak jest elementów
    tablicy, to ${nazwa[@]} interpretowane jest jako nic. Jest to
    zachowanie analogiczne do interpretacji parametrów specjalnych *
    i @ (zobacz powyżej Parametry specjalne).  ${#nazwa[wskaźnik]}
    interpretowane  jest jako długość ${nazwa[wskaźnik]}. Jeśli
    wskaźnikiem jest * lub @, to interpretacją jest liczba elementów
    w tablicy.  Odwoływania się do zmiennej tablicowej bez podania
    wskaźnika jest równoważne odwołaniu do elementu numer zero.

    Do niszczenia tablic służy wbudowane polecenie unset.  unset
    nazwa[wskaźnik] niszczy element tablicy o indeksie wskaźnik.
    unset  nazwa,  gdzie  nazwa  jest  tablicą,  lub  unset
    nazwa[wskaźnik], gdzie wskaźnikiem jest * lub @, usuwa całą
    tablicę.

    Każde z wbudowanych declare, local i readonly akceptuje opcję -a
    do określania tablic. Wbudowane read akceptuje opcję -a do
    przypisywania tablicy listy słów przeczytanych ze standardowego
    wejścia.  set i declare wyświetlają wartości tablicowe w sposób
    umożliwiający ponowne ich użycie w przypisaniach.

INTERPRETACJA
    Interpretacja wykonywana jest na wierszu poleceń po  jego
    podziale na słowa. Istnieje siedem rodzajów wykonywanych inter-
    pretacji: interpretacja nawiasów (brace expansion), interpre-
    tacja tyld (tilde expansion), podstawianie parametrów i inter-
    pretacja zmiennych (parameter and variable expansion), podstaw-
    ienie wyników poleceń (command substitution), interpretacja
    wyrażeń arytmetycznych (arithmetic expansion), podział na słowa
    (word splitting) i rozwinięcie nazw plików (pathname expansion).

    Kolejność interpretacji: interpretacja nawiasów, interpretacja
    tyld, podstawianie parametrów, interpretacja zmiennych i wyrażeń
    arytmetycznych i podstawianie wyników poleceń (wykonywane od
    lewej  do  prawej),  podział  na słowa i rozwijanie nazw
    ścieżkowych.

    Na systemach potrafiących to obsłużyć, istnieje  dodatkowa
    dostępna interpretacja: podstawienie wyników procesów (process
    substitution).

    Tylko interpretacja nawiasów, dzielenie na słowa i rozwinięcie
    nazw plików mogą zmienić liczbę słów interpretowanego wyrażenia;
    pozostałe interpretacje rozwijają pojedyncze słowo w pojedyncze
    słowo. Jedynymi wyjątkami są interpretacje "$@" i "${nazwa[@]}"
    wyjaśnione powyżej (zobacz PARAMETRY).

  Interpretacja nawiasów
    Interpretacja nawiasów jest mechanizmem, przez który mogą być
    generowane  dowolne  łańcuchy.  Mechanizm  ten  przypomina
    rozwinięcia nazw plików, ale generowane nazwy plików nie muszą
    określać plików istniejących. Wzorce, mające podlegać interpre-
    tacji nawiasów mają postać opcjonalnej preambuły, po której
    występują serie separowanych przecinkami łańcuchów pomiędzy parą
    nawiasów  klamrowych,  po  których  następuje  opcjonalny
    dopisek(postscript).  Preambuła stanowi przedrostek dla każdego
    z łańcuchów zawartych w nawiasach, a dopisek dodawany jest do
    każdego łańcucha wynikowego, przy interpretacji od lewej do
    prawej.

    Interpretacja nawiasów może być zagnieżdżana. Wyniki każdego
    zinterpretowanego łańcucha nie są sortowane; zachowywana jest
    kolejność od lewej do prawej. Na przykład, a{d,c,b}e interpre-
    towane jest jako `ade ace abe'.

    Interpretacja nawiasów wykonywana jest przed innymi rodzajami
    interpretacji, a znaki o specjalnym znaczeniu dla innych inter-
    pretacji są zachowywane w wyniku. Jest ściśle tekstowa. Bash
    nie stosuje żadnej interpretacji składniowej do kontekstu inter-
    pretacji czy tekstu pomiędzy nawiasami.

    Poprawnie zbudowana interpretacja nawiasów musi zawierać niecy-
    towany nawias otwierający i zamykający i co najmniej jeden
    niecytowany  przecinek.  Wszelkie niepoprawnie skonstruowane
    interpretacje nawiasów są pozostawiane bez zmian. { lub , można
    cytować przy pomocy odwrotnego ukośnika, co chroni je przed
    przyjmowaniem za część wyrażenia nawiasowego.  Dla uniknięcia
    konfliktu z interpretacją parametrów, łańcuch ${ nie jest trak-
    towany jako spełniający warunki interpretacji nawiasów.

    Typowym zastosowaniem tej konstrukcji jest skrót, wtedy gdy
    wspólny przedrostek łańcuchów do utworzenia jest dłuższy niż w
    powyżej podanym przykładzie, np.:

       mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}
    lub
       chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}

    Interpretacja nawiasów wprowadza niewielką niezgodność z histo-
    rycznymi wersjami sh. sh nie traktuje nawiasów otwierających i
    zamykających w specjalny sposób gdy pojawiają się one jako część
    słowa, i zachowuje je w wyniku. W bash konsekwencją interpre-
    tacji nawiasów jest usuwanie nawiasów ze słów.  Na przykład,
    słowo wprowadzone do sh jako plik{1,2} pojawi się w identycznej
    postaci na wyjściu. To samo słowo po interpretacji przez bash
    daje plik1 plik2.  Jeżeli pożądana jest ścisła zgodność z sh,
    uruchom bash z opcją +B lub wyłącz interpretację nawiasów przy
    pomocy opcji +B polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej).

  Interpretacja tyldy
    Jeżeli słowo rozpoczyna się niecytowanym znakiem tyldy (`~'), to
    wszystkie znaki poprzedzające pierwszy niecytowany ukośnik (lub
    wszystkie znaki, gdy nie ma ukośnika) uważane są za przedrostek
    tyldy (tilde-prefix).  Jeżeli żaden ze znaków w przedrostku
    tyldy nie jest cytowany, to jego znaki następujące po znaku
    tyldy traktowane są jako możliwa nazwa logowania (login name).
    Jeśli ta nazwa logowania jest łańcuchem pustym, to tylda
    zastępowana jest wartością parametru powłoki HOME. Jeżeli HOME
    nie jest ustawione, to podstawiany jest za nie katalog domowy
    użytkownika uruchamiającego powłokę.  W przeciwnym wypadku,
    przedrostek tyldy zastępowany jest katalogiem domowym skojar-
    zonym z określoną nazwą logowania.

    Jeśli przedrostkiem tyldy jest `~+', to jest on zastępowany
    wartością zmiennej PWDpowłoki. Jeśli przedrostkiem tyldy jest
    `~-', to jest on zastępowany wartością zmiennej powłoki OLDPWD,
    jeśli jest ona ustawiona. Jeżeli występujące w przedrostku po
    tyldzie znaki składają się z liczby N, opcjonalnie poprzedzonej
    przez `+' lub `-', to przedrostek tyldy zastępowany jest
    odpowiednim elementem stosu katalogów, jaki zostałby wyświetlony
    przez wbudowane dirs, wywołane z przedrostkiem tyldy jako argu-
    mentem. Jeżeli w przedrostku tyldy znaki występujące po tyldzie
    składają się z liczby bez początkowego `+' lub `-', to przyj-
    mowane jest `+'.

    Jeśli nazwa logowania jest nieprawidłowa lub interpretacja tyldy
    nie powiodła się, to słowo z tyldą pozostaje niezmienione.

    Każde z przypisań do zmiennej sprawdzane jest na obecność niecy-
    towanych przedrostków tyldy występujących bezpośrednio po : lub
    =. W tych przypadkach również jest wykonywana jest interpre-
    tacja tyldy.  Na skutek tego, można posługiwać się nazwami
    plików z tyldami w przypisaniach do PATH, MAILPATH i CDPATH, a
    powłoka przypisze zinterpretowaną wartość.

  Podstawianie parametrów
    Znak `$' wprowadza podstawianie parametrów, podstawianie wyników
    poleceń i interpretację wyrażeń arytmetycznych. Podlegająca
    interpretacji nazwa parametru lub symbol mogą być ujęte w naw-
    iasy klamrowe, które są opcjonalne, ale służą do ochrony inter-
    pretowanej zmiennej przed znakami, jakie występują bezpośrednio
    po niej, a które mogłyby zostać zinterpretowane jako część
    nazwy.

    Gdy używane są nawiasy, pasującym nawiasem kończącym jest pier-
    wszy `}', nie chroniony przez odwrotny ukośnik, nie znajdujący
    się wewnątrz cytowanego łańcucha ani osadzony w wyrażeniu aryt-
    metycznym, podstawieniu wyniku polecenia  czy  podstawieniu
    parametru.

    ${parametr}
       Podstawiana jest wartość parametru. Nawiasy wymagane są
       gdy parametr jest parametrem pozycyjnym o więcej niż jed-
       nej cyfrze, lub gdy po parametrze występuje znak, który
       nie powinien być interpretowany jako część jego nazwy.

    Jeżeli pierwszym znakiem  parametru  jest  wykrzyknik,  to
    rozpoczyna on poziom zagnieżdżenia zmiennej pośredniej. Bash
    posługuje się wartością zmiennej utworzonej z reszty parametru
    jako nazwą zmiennej; zmienna ta jest następnie interpretowana a
    w dalszym podstawianiu używana jest otrzymana wartość zamiast
    wartości samego parametru.  Znane jest to jako interpretacja
    pośrednia (indirect expansion). Wyjątkiem jest tu interpretacja
    ${!przedrostka*} opisana poniżej.

    W każdym z poniższych przypadków, słowo podlega interpretacji
    tyldy, podstawianiu parametrów, podstawianiu wyników poleceń i
    interpretacji  wyrażeń arytmetycznych. Gdy nie przeprowadza
    interpretacji podłańcuchów, bash sprawdza czy parametr nie jest
    pusty lub nieustawiony;

    ${parametr:-słowo}
       Używa wartości domyślnych. Jeżeli parametr jest nieustaw-
       iony lub pusty, to podstawiane jest zinterpretowane
       słowo.  W przeciwnym razie, podstawiana jest wartość
       parametru.
    ${parametr:=słowo}
       Przypisuje wartości domyślne.  Jeżeli parametr  jest
       nieustawiony lub pusty, to jest mu przypisywane zinter-
       pretowane słowo.  Następnie podstawiana jest wartość
       parametru.  Nie można w ten sposób przypisywać wartości
       parametrom pozycyjnym ani parametrom specjalnym.
    ${parametr:?słowo}
       Wyświetla błąd jeśli pusty lub nieustawiony.  Jeżeli
       parametr jest nieustawiony lub pusty, to na standardowe
       wyjście błędów zapisywane jest zinterpretowane słowo (lub
       komunikat o takim wyniku, jeśli brak słowa). Jeśli
       powłoka nie jest interaktywna, to kończy pracę. W prze-
       ciwnym wypadku, podstawiana jest wartość parametru.
    ${parametr:+słowo}
       Używa  wartości alternatywnej.  Jeżeli parametr jest
       nieustawiony lub pusty, to nic nie jest podstawiane, w
       przeciwnym razie podstawiane jest zinterpretowane słowo.
    ${parametr:offset}
    ${parametr:offset:długość}
       Interpretacja podłańcuchów.  Interpretuje co najwyżej
       długość znaków parametru poczynając od znaków określonych
       przez offset. Jeśli pominięto długość, to interpretuje
       podłańcuch parametru poczynając od znaku określonego
       przez offset. długość i offset są wyrażeniami arytmety-
       cznymi  (zobacz  OBLICZANIE  WYRAŻEŃ  ARYTMETYCZNYCH
       poniżej). długość musi dawać w wyniku liczbę większą
       bądź równą zero.  Jeżeli offset daje w wyniku liczbę
       mniejszą od zera, to uzyskana wartość używana jest jako
       offset liczony od końca wartości parametru.  Jeżeli
       parametrem jest @, to wynikiem jest długość parametrów
       pozycyjnych, począwszy od offset. Jeżeli parametr jest
       nazwą tablicy indeksowanej przez @ lub *, to wynikiem
       jest  długość  członków  tablicy  począwszy  od
       ${parametr[offset]}. Indeksowanie podłańcucha rozpoczyna
       się od zera, chyba że używane są parametry pozycyjne,
       wówczas indeksowanie zaczyna się od 1.

    ${!przedrostek*}
       rozwija się w listę nazw tych zmiennych, których nazwy
       rozpoczynają się od przedrostka, rozdzielonych od siebie
       pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.

    ${#parametr}
       Podstawiana jest długość, w znakach, wartości parametru.
       Jeżeli parametrem jest * lub @, wartość podstawiana jest
       liczbą parametrów pozycyjnych.  Jeżeli parametr jest
       nazwą tablicy o indeksowanej przez * lub @, wartość pod-
       stawiana jest liczbą elementów tablicy.

    ${parametr#słowo}
    ${parametr##słowo}
       słowo jest interpretowane tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do
       początku wartości parametru, to wynikiem interpretacji
       jest  zinterpretowana  wartość parametru z usuniętym
       najkrótszym (przypadek ,,#'') lub najdłuższym (przypadek
       ,,##'') pasującym wzorcem. Jeżeli parametrem jest @ lub
       *, to operacja usunięcia wzorca stosowana jest do każdego
       po kolei parametru pozycyjnego, zaś wynikiem interpre-
       tacji jest powstała lista. Jeśli parametr jest zmienną
       tablicową indeksowaną przez @ lub *, operacja usuwania
       wzorca jest przeprowadzana po kolei na każdym elemencie
       tablicy, zaś wynikiem interpretacji jest powstała lista.

    ${parametr%słowo}
    ${parametr%%słowo}
       słowo jest interpretowane tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do
       końcowej części zinterpretowanego parametru, wynikiem
       interpretacji jest zinterpretowana wartość parametru z
       usuniętym najkrótszym (przypadek ,,%'') lub najdłuższym
       (przypadek ,,%%'') pasującym wzorcem. Jeżeli parametrem
       jest @ lub *, to operacja usunięcia wzorca stosowana jest
       do każdego po kolei parametru pozycyjnego, zaś wynikiem
       interpretacji jest powstała lista. Jeśli parametr jest
       zmienną tablicową indeksowaną przez @ lub *, operacja
       usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei na każdym
       elemencie tablicy, zaś wynikiem interpretacji jest pow-
       stała lista.

    ${parametr/wzorzec/łańcuch}
    ${parametr//wzorzec/łańcuch}
       wzorzec jest interpretowany tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy  rozwijaniu  nazw  plików.  Interpretowany jest
       parametr, a najdłuższe dopasowanie wzorca do jego zinter-
       pretowanej wartości zastępowane jest łańcuchem. W pier-
       wszej postaci, zastępowane jest tylko pierwsze dopa-
       sowanie. Druga postać powoduje zastąpienie wszystkich
       dopasowań wzorca łańcuchem.  Jeżeli wzorzec rozpoczyna
       się od #, to musi pasować do początku zinterpretowanej
       wartości parametru. Jeżeli pattern rozpoczyna się od %,
       to  musi pasować do końca zinterpretowanej wartości
       parametru. Jeśli łańcuch jest pusty, to dopasowania
       wzorca są usuwane a / występujące po wzorcu można
       pominąć. Jeżeli parametrem jest @ lub *, to operacja
       podstawiania stosowana jest do każdego po kolei parametru
       pozycyjnego, zaś wynikiem interpretacji jest powstała
       lista. Jeśli parametr jest zmienną tablicową indeksowaną
       przez @ lub *, operacja podstawiania jest przeprowadzana
       po kolei na każdym elemencie tablicy, zaś wynikiem inter-
       pretacji jest powstała lista.

  Podstawianie wyników poleceń
    Podstawianie wyników poleceń (command substitution) pozwala na
    zastępowanie  nazwy  polecenia  wyjściem (wynikiem) z jego
    działania. Posiada dwie postaci:

       $(polecenie)
    lub
       `polecenie`

    Bash wykonuje interpretację wykonując polecenie i zastępując
    podstawiane polecenie jego utworzonym standardowym wyjściem, z
    usuniętymi końcowymi znakami nowej linii.  Zawarte wewnątrz
    wyniku znaki nowej linii nie są usuwane, ale nogą być usunięte
    podczas podziału na słowa. Podstawienie wyniku polecenia $(cat
    plik) można zastąpić równoważnym, ale szybszym $(< plik).

    Gdy używane jest podstawianie w starym stylu, z użyciem odwrot-
    nych apostrofów, odwrotny ukośnik zachowuje swe  znaczenie
    dosłowne, z wyjątkiem przypadków, gdy poprzedza on $, ` lub \.
    Pierwszy odwrotny apostrof (`) nie  poprzedzony  odwrotnym
    ukośnikiem  kończy  podstawianie wyniku polecenia.  Podczas
    posługiwania się postacią $(polecenie), polecenie tworzą wszys-
    tkie znaki pomiędzy nawiasami; żaden nie jest traktowany spec-
    jalnie.

    Podstawianie wyników poleceń może być zagnieżdżane. W celu zag-
    nieżdżenia  postaci  z  odwrotnymi  apostrofami  zabezpiecz
    wewnętrzne przed interpretacją używając odwrotnych ukośników.

    Jeżeli podstawianie pojawia się wewnątrz cudzysłowów, to na
    wynikach  nie  jest  przeprowadzany  podział na słowa ani
    rozwinięcie nazw plików.

  Interpretacja wyrażeń arytmetycznych
    Interpretacja wyrażeń arytmetycznych pozwala na  obliczanie
    wyrażeń arytmetycznych i podstawianie wyniku. Format interpre-
    tacji arytmetycznej:

       $((wyrażenie))

    wyrażenie traktowane jest tak, jakby było ujęte w cudzysłowy,
    ale cudzysłów wewnątrz nawiasów nie jest traktowany specjalnie.
    Wszystkie tokeny w wyrażeniu podlegają interpretacji parametrów,
    interpretacji łańcuchów, podstawianiu wyników poleceń i usuwaniu
    cudzysłowów.

    Interpretacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami podanymi
    poniżej w sekcji OBLICZENIA ARYTMETYCZNE. Jeżeli wyrażenie jest
    nieprawidłowe, bash wypisuje komunikat o niepowodzeniu i nie
    występuje żadne podstawienie.

  Podstawianie wyników procesów (Process substitution)
    Podstawianie wyników procesów obsługiwane jest na systemach
    obsługujących potoki nazwane (FIFO) lub metodę /dev/fd nazywania
    otwartych plików.  Przybiera ono postać <(lista) lub >(lista).
    Proces lista uruchamiany jest z wejściem i wyjściem podłączonym
    do FIFO lub jakiegoś pliku w /dev/fd. W wyniku interpretacji
    nazwa tego pliku przesyłana jest jako argument bieżącego polece-
    nia.  Jeżeli posłużono się postacią >(lista), zapis do pliku
    będzie stanowić wejście dla listy. Jeżeli posłużono się postacią
    <(lista), plik przekazany jako argument powinien zostać odczy-
    tany w celu uzyskania wyjścia listy.

    Gdy jest to możliwe, podstawianie wyników procesu wykonywane
    jest równocześnie z interpretacją parametrów i zmiennych, pod-
    stawianiem wyników poleceń i interpretacją wyrażeń arytmety-
    cznych.

  Podział na słowa
    Powłoka przeszukuje wyniki interpretacji parametrów, podstawia-
    nia poleceń i interpretacji wyrażeń arytmetycznych, które nie
    pojawiają się wewnątrz cudzysłowów, w celu przeprowadzenia
    podziału na słowa.

    Powłoka traktuje każdy znak IFS jak separator i w miejscu ich
    występowania  dzieli na słowa wyniki innych interpretacji.
    Jeżeli IFS nie jest ustawione lub jego wartością jest dokładnie
    <spacja><tab><nowalinia>, wartość domyślna, to do podziału na
    słowa służy dowolna sekwencja znaków IFS.  Jeżeli IFS posiada
    wartość inną niż domyślna, to sekwencje białych znaków spacji i
    tabulacji są ignorowane na początku i końcu słowa, dopóki biały
    znak występuje w wartości IFS (biały znak IFS). Inne znaki w
    IFS nie będące białymi znakami IFS, łącznie z dowolnymi przy-
    ległymi  białymi znakami IFS, ograniczają pole.  Sekwencja
    białych znaków IFS jest również traktowana jako ogranicznik.
    Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to nie występuje podział na
    słowa.

    Jawnie puste argumenty ("" lub '') są pozostawiane. Niecytowane
    argumenty puste niejawnie, wynikające z interpretacji parametrów
    nie posiadających wartości, są usuwane.  Jeśli parametr bez
    wartości interpretowany jest wewnątrz cudzysłowów, to wynikiem
    jest argument pusty i jest on zachowywany.

    Zauważ, że jeśli nie występuje interpretacja, to nie jest
    również wykonywany podział.

  Rozwijanie nazw plików (Pathname Expansion)
    Po podziale na słowa, jeżeli nie ustawiona została opcja -f,
    przegląda każde słowo w poszukiwaniu znaków *, ?  i [.  Jeśli
    pojawia się jeden z nich, to słowo uważane jest za wzorzec i
    zastępowane jest posortowaną alfabetycznie listą nazw plików
    pasujących do wzorca. Jeżeli nie znaleziono pasujących nazw a
    wyłączona jest opcja nullglob powłoki, słowo pozostawiane jest
    bez zmian.  Jeżeli nullglob jest włączone, a nie znaleziono
    dopasowań, to słowo jest usuwane. Jeżeli włączona jest opcja
    nocaseglob powłoki, to dopasowywanie wzorca wykonywane jest bez
    zwracania uwagi na wielkość liter.  Gdy do rozwinięcia nazw
    plików używa się wzorca, to znak ,,.'' na początku nazwy lub
    bezpośrednio po ukośniku musi zostać dopasowany dosłownie, chyba
    że ustawiono opcję dotglob powłoki. Podczas dopasowywania nazwy
    pliku znak ukośnika musi zawsze zostać dopasowany dosłownie.  W
    pozostałych przypadkach, kropka ,,.'' nie jest traktowana spec-
    jalnie. Zobacz poniżej opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI, gdzie znajdziesz omówienie opcji powłoki nocaseglob,
    nullglob i dotglob.

    Do ograniczenia zestawu nazw plików pasujących do wzorca można
    wykorzystać zmienną powłoki GLOBIGNORE. Jeżeli GLOBIGNORE jest
    ustawione, każda z pasujących nazw plików pasująca również do
    jednego ze wzorców w GLOBIGNORE jest usuwana z listy dopasowań.
    Nazwy plików ,,.'' i ,,..'' są zawsze ignorowane, nawet gdy
    GLOBIGNORE  jest ustawione. Jednakże, ustawienie GLOBIGNORE
    skutkuje włączeniem opcji dotglob, tak że będą dopasowywane
    wszystkie inne nazwy plików rozpoczynające się od kropki. W
    celu uzyskania starego zachowania, ignorującego nazwy zaczy-
    nające się ,,.'', jednym ze wzorców w GLOBIGNORE należy zrobić
    ,,.*'' . Opcja dotglob jest wyłączana, gdy kasowane jest GLO-
    BIGNORE .

    Dopasowanie wzorca

    Każdy znak pojawiający się we wzorcu, różnych od specjalnych
    znaków wzorca opisanych poniżej, dopasowuje sam siebie. Znak NUL
    nie może wystąpić we wzorcu. Specjalne znaki wzorca muszą być
    cytowane, jeżeli mają być dopasowane dosłownie.

    Specjalne znaki wzorca mają następujące znaczenie:

    *   Dopasowuje dowolny łańcuch, łącznie z łańcuchem pustym.
    ?   Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
    [...] Dopasowuje jeden z ujętych w nawiasy kwadratowe znaków.
       Para znaków rozdzielona myślnikiem opisuje wyrażenie
       zakresu; dopasowywany jest nim dowolny znak, który przy
       sortowaniu leksykalnym, z zastosowaniem bieżącego ustaw-
       ienia locale i zestawu znaków, wypada między tymi dwoma
       znakami, włącznie z nimi.  Jeżeli pierwszym znakiem
       występującym po [ jest ! lub ^, to dopasowywany jest
       dowolny znak nie zawarty w nawiasach. Kolejność sortowa-
       nia znaków w wyrażeniach zakresu określona jest przez
       bieżące  ustawienie  locale  i  wartość  zmiennej
       środowiskowej LC_COLLATE, jeśli istnieje. Znak - można
       dopasować włączając go jako pierwszy lub ostatni ze
       znaków zestawu. Znak ] można dopasować włączając go jako
       pierwszy znak zestawu.

       Wewnątrz [ i ], można podawać klasy znaków (character
       classes), używając składni [:klasa:], gdzie klasa jest
       jedną z poniższych klas zdefiniowanych w standardzie
       POSIX.2:
       alnum alpha ascii blank cntrl digit graph lower print
       punct space upper xdigit
       Klasa znaków dopasowuje dowolny znak należący do tej
       klasy.

       Wewnątrz [ i ], można podać klasę równoważności, używając
       składni [=z=], która dopasowuje wszystkie znaki o tej
       samej wadze sortowania (zdefiniowaną w bieżącym ustawie-
       niu locale) co znak z.

       Wewnątrz [ i ], składnia [.symbol.] dopasowuje symbol
       sortowania (collating symbol) symbol.

    Jeżeli przy pomocy wbudowanego shopt włączono opcję extglob, to
    rozpoznawane jest kilka rozszerzonych operatorów dopasowania
    wzorców. W poniższym opisie, lista-wzorców jest listą złożoną z
    jednego lub więcej wzorców rozdzielonych znakiem |. Wzorce
    złożone można konstruować przy pomocy jednego lub  więcej
    poniższych pod-wzorców:

       ?(lista-wzorców)
           Dopasowuje zero lub jedno wystąpienie zadanych
           wzorców
       *(lista-wzorców)
           Dopasowuje zero lub więcej wystąpień zadanych
           wzorców
       +(lista-wzorców)
           Dopasowuje jedno lub więcej wystąpień zadanych
           wzorców
       @(lista-wzorców)
           Dopasowuje dokładnie jeden z zadanych wzorców
       !(lista-wzorców)
           Dopasowuje cokolwiek prócz jednego z zadanych
           wzorców

  Usunięcie cytowań
    Po  poprzednich  interpretacjach,  wszystkie  niecytowane
    wystąpienia znaków \, ' i ", które nie wynikły z jednej z
    powyższych interpretacji, są usuwane.

PRZEKIEROWANIE
    Przed wykonaniem polecenia, jego wejście i wyjście mogą zostać
    przekierowane przy pomocy specjalnej notacji interpretowanej
    przez powłokę.  Przekierowań można też używać do otwierania i
    zamykania plików dla środowiska wykonywania bieżącej powłoki.
    Poniższe operatory przekierowania mogą występować przed lub
    pojawiać się gdziekolwiek wewnątrz polecenia prostego  lub
    występować po poleceniu. Przekierowania przetwarzane są w kole-
    jności występowania, od lewej do prawej.

    W poniższych opisach, jeśli pominięto deskryptor pliku, a pier-
    wszym znakiem operatora przekierowania jest <, przekierowanie
    dotyczy standardowego wejścia (deskryptor pliku 0).  Jeżeli
    pierwszym  znakiem  operatora  przekierowania  jest  >,
    przekierowanie dotyczy standardowego wyjścia (deskryptor pliku
    1).

    Słowo następujące do operatorze przekierowania w poniższych
    opisach podlega, chyba że podano inaczej, interpretacji naw-
    iasów, interpretacji tyldy, interpretacji parametrów, podstawia-
    niu wyników poleceń, interpretacji wyrażeń  arytmetycznych,
    usuwaniu cytowań, rozwijaniu nazw plików i podziałowi na słowa.
    Jeśli zinterpretowane zostanie jako więcej niż jedno słowo, to
    bash zgłosi błąd.

    Zauważ, że kolejność przekierowań jest znacząca. Na przykład,
    polecenie

       ls > dirlist 2>&1

    kieruje zarówno standardowe wyjście jak i wyjście diagnostyczne
    (stderr) do pliku dirlist, podczas gdy polecenie

       ls 2>&1 > dirlist

    kieruje tylko standardowe wyjście do pliku dirlist, gdyż wyjście
    błędów zostało zduplikowane jako standardowe wyjście przed
    przekierowaniem wyjścia do dirlist.

    Bash obsługuje kilka nazw plików w sposób specjalny gdy są one
    użyte w przekierowaniach. Opisano to w poniższej tablicy:

       /dev/fd/fd
           Jeżeli fd jest poprawną liczbą całkowitą, to dup-
           likowany jest deskryptor pliku fd.
       /dev/stdin
           Duplikowany jest deskryptor pliku 0.
       /dev/stdout
           Duplikowany jest deskryptor pliku 1.
       /dev/stderr
           Duplikowany jest deskryptor pliku 2.
       /dev/tcp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem
           internetowym, a port  jest  liczbą  całkowitą
           określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash
           usiłuje otworzyć połączenie TCP do odpowiedniego
           gniazda.
       /dev/udp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem
           internetowym, a port  jest  liczbą  całkowitą
           określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash
           usiłuje otworzyć połączenie UDP do odpowiedniego
           gniazda.

    Nieudane otwarcie lub utworzenie pliku powoduje niepowodzenie
    przekierowania.

  Przekierowanie wejścia
    Przekierowanie wejścia powoduje otwarcie do odczytu pliku,
    którego nazwa wynika z interpretacji słowa.  Odczyt będzie
    wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego wejścia
    (zerowy deskryptor pliku) jeśli nie podano n.

    Ogólny format przekierowania wejścia:

       [n]<słowo

  Przekierowanie wyjścia
    Przekierowanie  wyjścia powoduje otwarcie do zapisu pliku,
    którego nazwa wynika z interpretacji słowa.  Zapis będzie
    wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego wyjścia
    (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano n. Jeżeli plik nie ist-
    nieje jest tworzony; jeżeli istnieje obcinany jest do rozmiaru
    zerowego.

    Ogólny format przekierowania wyjścia:

       [n]>słowo

    Jeżeli operatorem przekierowania jest >, a została włączona
    opcja noclobber wbudowanego polecenie set, to przekierowanie nie
    powiedzie się jeżeli plik o nazwie wynikającej z interpretacji
    słowa istnieje i jest zwykłym plikiem.  Jeżeli operatorem
    przekierowania jest >|, albo operatorem jest > przy niewłączonej
    opcji noclobber, to wykonywana jest próba przekierowania, nawet
    jeśli plik słowo istnieje.

  Dołączanie przekierowanego wyjścia
    Przekierowanie wyjścia w ten sposób powoduje, że plik o nazwie
    wynikającej z interpretacji słowa zostanie otwarty do dołączania
    (append). Dołączanie będzie wykonywane z deskryptora pliku n
    lub standardowego wyjścia (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano
    n. Jeżeli plik nie istnieje jest tworzony.

    Ogólny format dołączania wyjścia:

       [n]>>słowo

  Przekierowanie standardowego wyjścia i wyjścia błędów
    Bash pozwala, przy pomocy tej konstrukcji, przekierować standar-
    dowe wyjście (deskryptor pliku 1) i standardowe wyjście błędów
    (deskryptor plików 2) do pliku, którego nazwą jest zinterpre-
    towane słowo.

    Istnieją dwie postaci takiego przekierowania:

       &>słowo
    i
       >&słowo

    Spośród nich, zalecaną jest pierwsza forma. Jest ona semanty-
    cznie równoważna

       >słowo 2>&1

  Dokumenty włączone (Here Documents)
    Ten typ przekierowania instruuje powłokę, by czytała wejście z
    bieżącego źródła aż do napotkania wiersza zawierającego tylko
    słowo (bez żadnych kończących odstępów).  Wszystkie wiersze
    przeczytane do tego momentu są następnie używane jako standard-
    owe wejście polecenia.

    Format dokumentów włączonych jest następujący:

       <<[-]słowo
           dokument włączony
       ogranicznik

    Na słowie nie jest wykonywana interpretacja parametrów, podstaw-
    iania wyników poleceń, rozwijanie nazw plików ani interpretacja
    wyrażeń arytmetycznych.  Jeżeli jakieś znaki w słowie  są
    cytowane, to ogranicznik jest wynikiem usunięcia cytowań ze
    słowa, a wiersze w dokumencie włączonym nie są interpretowane.
    Jeżeli słowo nie jest cytowane, wszystkie wiersze dokumentu
    włączonego podlegają interpretacji parametrów,  podstawianiu
    poleceń i interpretacji wyrażeń arytmetycznych. W tym ostatnim
    przypadku, sekwencja \<nowalinia> jest ignorowana, a do cytowa-
    nia znaków \, $ i ` musi być użyte \.

    Jeżeli  operatorem  przekierowania  jest <<-, to wszystkie
    początkowe znaki tabulacji są obcinane z wierszy wejściowych i
    wiersza zawierającego ogranicznik.  Pozwala to na ustawienie
    naturalnych wcięć dla dokumentów włączonych w skryptach powłoki.

  Powielanie deskryptorów plików
    Operator przekierowania

       [n]<&słowo

    służy do powielania deskryptorów plików wejściowych. Jeżeli
    słowo zinterpretowane zostanie jako jedna lub więcej cyfr, to
    deskryptor pliku oznaczony przez n czyniony jest kopią tego
    deskryptora. Jeżeli cyfry w słowie nie określają otwartego dla
    wejścia deskryptora, pojawia się błąd przekierowania. Jeżeli
    słowo zinterpretowane jest jako -, deskryptor pliku n jest
    zamykany. Jeżeli n nie zostało określone, to stosowane jest
    standardowe wejście (deskryptor pliku 0).

    Operator

       [n]>&słowo

    podobnie, służy do  powielania  deskryptorów  standardowego
    wyjścia.  Jeżeli nie określono n, stosowane jest standardowe
    wyjście (deskryptor pliku 1).  Jeżeli cyfry w słowie nie
    określają deskryptora pliku otwartego do wyjścia, pojawia się
    błąd przekierowania. W przypadku specjalnym, jeżeli pominięto
    n, a słowo nie jest interpretowane jako jedna lub więcej cyfr,
    to przekierowywane są standardowe wyjście i standardowe wyjście
    błędów, jak opisano poprzednio.

  Otwieranie deskryptorów plików do odczytu i zapisu
    Operator przekierowania

       [n]<>słowo

    powoduje, że plik o nazwie wynikłej z interpretacji słowa
    zostanie otwarty do odczytu i zapisu.  Odczyt i zapis będą
    wykonywane z deskryptora pliku n lub standardowego wejścia
    (deskryptor pliku 0) jeśli nie podano n. Jeżeli plik nie ist-
    nieje jest tworzony.

ALIASY
    Aliasy  (czyli  synonimy)  pozwalają  na zastąpienie słowa
    łańcuchem, gdy zostanie ono użyte jako pierwsze słowo w polece-
    niu prostym.  Powłoka utrzymuje listę aliasów, które mogą być
    ustawiane i unieważniane przy pomocy wbudowanych poleceń alias i
    unalias (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI). Dla pier-
    wszego słowa każdego polecenia, jeśli nie jest  cytowane,
    następuje sprawdzenie, czy posiada ono alias. Jeżeli tak, to
    słowo to jest zastępowane tekstem aliasu. Nazwa aliasu i
    zastępujący ja tekst mogą zawierać dowolne poprawne wejście
    powłoki, łącznie z metaznakami podanymi powyżej, z wyjątkiem
    tego, że nazwy aliasów nie mogą zawierać znaku równości =. Pier-
    wsze słowo tekstu zastępującego jest z kolei sprawdzane na
    aliasy, ale słowo identyczne z interpretowanym właśnie aliasem
    nie jest interpretowane powtórnie. Oznacza to, że można mieć
    alias ls do ls -F, na przykład, a bash nie będzie usiłował
    rekurencyjnie interpretować zastępującego tekstu. jeżeli ostat-
    nim znakiem wartości aliasu jest odstęp, to następne słowo
    polecenia występujące po aliasie ma również sprawdzaną interpre-
    tację aliasów.

    Aliasy są tworzone i pokazywane poleceniem alias, a usuwane
    poleceniem unalias.

    Nie ma żadnego mechanizmu posługiwania się argumentami w tekście
    zastępującym. Jeśli potrzebne są argumenty, powinna zostać użyta
    funkcja powłoki (zobacz poniżej FUNKCJE).

    Aliasy nie są interpretowane, gdy powłoka nie jest interaktywna,
    chyba że ustawiono opcję powłoki expand_aliases przy pomocy
    shopt (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej).

    Reguły dotyczące definiowania i używania aliasów są nieco zag-
    matwane. Bash zawsze czyta co najmniej jeden pełny wiersz z
    wejścia przed wykonaniem jakichkolwiek poleceń tego wiersza.
    Aliasy interpretowane są w czasie odczytu polecenia, nie podczas
    jego wykonywania. Z tego powodu, definicja aliasu występująca w
    tym samym wierszu, co inne polecenie nie zadziała aż do przeczy-
    tania następnego wiersza wejścia. Na polecenia występujące po
    definicji aliasu, w tym samym wierszu, nowy alias nie ma wpływu.
    Zachowanie to ujawnia się także podczas wykonywania funkcji.
    Aliasy interpretowane są w czasie odczytu definicji funkcji, nie
    zaś podczas jej wykonywania, gdyż sama definicja funkcji stanowi
    polecenie złożone. W skutek tego aliasy zdefiniowane w funkcji
    nie są dostępne, aż do chwili po wykonaniu funkcji. Dla bez-
    pieczeństwa, zawsze umieszczaj definicje aliasów w odrębnym
    wierszu i nie używaj alias w poleceniach złożonych.

    Prawie w każdym zastosowaniu aliasy są wyparte przez funkcje
    powłoki.

FUNKCJE
    Punkcja powłoki, zdefiniowana jak opisano powyżej, w sekcji GRA-
    MATYKA POWŁOKI, przechowuje szereg poleceń do późniejszego wyko-
    nania. Gdy nazwa funkcji powłoki używana jest jako nazwa
    polecenia prostego, wykonywana jest lista poleceń związanych z
    tą nazwą funkcji. Funkcje wykonywane są w kontekście bieżącej
    powłoki; do ich interpretacji nie jest tworzony żaden nowy pro-
    ces (zauważ różnicę w stosunku do wykonania skryptu powłoki).
    Podczas wykonywania funkcji, przekazane jej argumenty stają się
    parametrami pozycyjnymi. Aktualizowany jest specjalny parametr
    #, tak by odzwierciedlał zmianę. Parametr pozycyjny 0 nie jest
    zmieniany. Zmienna FUNCNAME podczas wykonywania funkcji ustaw-
    iana jest na jej nazwę.  Wszystkie inne aspekty środowiska
    wykonywania powłoki są identyczne między  funkcją  i  jej
    wywołującym, z wyjątkiem tego, że nie jest dziedziczona pułapka
    (trap) DEBUG (zobacz opis wbudowanego trap poniżej, w sekcji
    WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI ).

    Zmienne lokalne dla funkcji mogą być deklarowane przy pomocy
    wbudowanego polecenia local. Zwykle zmienne i ich wartości są
    wspólne dla funkcji i jej wołającego.

    Jeżeli w funkcji wywoływane jest wbudowane polecenie return,
    funkcja kończy działanie i wykonywanie wznawiane jest  od
    następnego polecenia po wywołaniu funkcji. Gdy funkcja kończy
    działanie, parametrom pozycyjnym i parametrowi specjalnemu #
    przywracane są wartości, jakie posiadały one przed wykonaniem
    funkcji.

    Listę nazw i definicji funkcji można uzyskać przy pomocy opcji
    -f wbudowanych poleceń declare lub typeset. Opcja -F poleceń
    declare lub typeset podaje same nazwy funkcji.  Funkcje można
    eksportować, tak że będą one automatycznie zdefiniowane w pod-
    powłokach. Wykonuje się to przy pomocy opcji -f wbudowanego
    polecenia export.

    Funkcje mogą być rekurencyjne. Nie ma narzuconego ograniczenia
    na liczbę rekurencyjnych wywołań.

OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH
    Powłoka pozwala, pod pewnymi warunkami, na obliczanie wartości
    wyrażeń arytmetycznych (zobacz wbudowane polecenie let i Inter-
    pretacja wyrażeń arytmetycznych). Obliczenia wykonywane są na
    długich  liczbach całkowitych (long integer), bez kontroli
    przepełnienia (overflow), mimo iż dzielenie przez 0 jest przech-
    wytywane i oznaczane jako błąd. Operatory i ich priorytety oraz
    sposób ich dołączania są takie same jak w języku C.  Poniższa
    lista operatorów pogrupowana jest w poziomy operatorów o jed-
    nakowym priorytecie. Poziomy podano w kolejności malejącego
    priorytetu.

    id++ id--
       post-inkrementacja i post-dekrementacja zmiennej
    ++id --id
       pre-inkrementacja i pre-dekrementacja zmiennej
    - +  jednoargumentowy minus i plus
    ! ~  negacja logiczna i bitowa
    **   potęgowanie
    * / % mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia
    + -  dodawanie, odejmowanie
    << >> lewo i prawostronne przesunięcie bitowe
    <= >= < >
       porównanie
    == != równości i nierówność
    &   bitowa koniunkcja (AND)
    ^   bitowa alternatywa wyłączna (XOR)
    |   bitowa alternatywa (OR)
    &&   logiczna koniunkcja (AND)
    ||   logiczna alternatywa (OR)
    wyraż?wyraż:wyraż
       obliczenie warunkowe (conditional evaluation)
    = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       przypisanie
    wyraż1 , wyraż2
       przecinek

    Jako  operandy dozwolone są zmienne powłoki; interpretacja
    parametrów przeprowadzana jest przed obliczeniem wyrażenia.
    Wewnątrz wyrażenia, do zmiennych powłoki można się też odwoływać
    przez nazwę, bez użycia składni interpretacji parametrów.  Gdy
    wystąpi odwołanie się do zmiennej, jej wartość obliczana jest
    jako wyrażenie arytmetyczne.  Zmienna powłoki nie musi mieć
    włączonego atrybutu liczby całkowitej by mogła być użyta w
    wyrażeniu.

    Stałe z początkowym 0 interpretowane są jako liczby ósemkowe.
    Początkowe 0x lub 0X oznacza liczbę szesnastkową. W pozostałych
    przypadkach liczby mają postać [podstawa#]n, gdzie podstawajest
    liczbą dziesiętną pomiędzy 2 a 64 reprezentującą podstawę układu
    pozycyjnego, zaś n liczbą w układzie o tej podstawie.  Jeśli
    pominięto podstawa#, to używana jest podstawa 10. Cyfry większe
    niż 9 reprezentowane są przez małe litery, wielkie litery, @ i
    _, w tej kolejności. Jeżeli podstawa jest mniejsza bądź równa
    36, to do zapisu liczb pomiędzy 10 a 35 można używać zamiennie
    małych i wielkich liter.

    Operatory  interpretowane są w kolejności priorytetu. Pod-
    wyrażenia w nawiasach obliczane są jako pierwsze i  mogą
    unieważnić podane wyżej reguły priorytetów.

WYRAŻENIA WARUNKOWE
    Wyrażenia warunkowe używane są przez polecenie złożone [[ oraz
    polecenia wbudowane test i [ do testowania atrybutów pliku i
    wykonywania porównań łańcuchowych i arytmetycznych. Wyrażenia
    złożone są z poniższych jedno- i dwuargumentowych składowych.
    Jeśli któryś z argumentów plikowych jednej z składowych jest w
    postaci /dev/fd/n, to sprawdzany jest deskryptor pliku n.
    Jeżeli argument plik którejś składowej jest jednym z /dev/stdin,
    /dev/stdout lub /dev/stderr, to sprawdzany jest, odpowiednio,
    deskryptor 0, 1 lub 2.

    -a plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -b plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest blokowym plikiem spec-
       jalnym.
    -c plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest znakowym plikiem spec-
       jalnym.
    -d plik
       Prawda jeśli plik istnieje jest katalogiem.
    -e plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -f plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest plikiem zwykłym.
    -g plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-
       id.
    -h plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest dowiązaniem symbol-
       icznym.
    -k plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit ochrony
       (sticky bit).
    -p plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest potokiem nazwanym
       (FIFO).
    -r plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się czytać.
    -s plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma rozmiar większy niż zero.
    -t fd Prawda jeśli deskryptor pliku fd jest otwarty i odnosi
       się do terminala.
    -u plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-
       id.
    -w plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się doń zapisać.
    -x plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest wykonywalny.
    -O plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest efek-
       tywny id użytkownika.
    -G plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest efek-
       tywny id grupy.
    -L plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest dowiązaniem symbol-
       icznym.
    -S plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest gniazdem.
    -N plik
       Prawda jeśli plik istnieje i być zmieniany od czasu
       ostatniego jego odczytu.
    plik1 -nt plik2
       Prawda jeśli plik1 jest nowszy (według daty modyfikacji)
       od pliku2.
    plik1 -ot plik2
       Prawda jeśli plik1 jest starszy niż plik2.
    plik1 -ef plik2
       Prawda jeśli plik1 i plik2 mają ten sam numer urządzenia
       i i-węzła.
    -o nazwa_opcji
       Prawda jeśli opcja powłoki nazwa_opcji jest włączona.
       Zobacz zestawienie opcji w opisie opcji -o wbudowanego
       set, poniżej.
    -z łańcuch
       Prawda jeśli długość łańcucha wynosi zero.
    -n łańcuch
    łańcuch
       Prawda jeśli łańcuch ma długość niezerową.
    łańcuch1 == łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuchy są równe. Zamiast == można użyć =.
    łańcuch1 != łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuchy nie są równe.
    łańcuch1 < łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuch1 przy sortowaniu występowałby przed
       łańcuchem2 według bieżącego ustawienia locale.
    łańcuch1 > łańcuch2
       Prawda jeśli łańcuch1 przy sortowaniu występowałby po
       łańcuchu2 według bieżącego ustawienia locale.
    arg1 OP arg2
       OP jest jednym z -eq, -ne, -lt, -le, -gt lub -ge. Te
       arytmetyczne operatory dwuargumentowe zwracają prawdę
       jeśli arg1 jest odpowiednio równe (eq), nie równe (ne),
       mniejsze niż (lt), mniejsze bądź równe (le), większe niż
       (gt) lub większe bądź równe (ge) arg2. Arg1 i arg2 mogą
       być dodatnimi lub ujemnymi liczbami całkowitymi.

INTERPRETACJA POLECEŃ PROSTYCH
    Gdy wykonywane jest  polecenie  proste,  powłoka  wykonuje
    następujące interpretacje, przypisania i przekierowania, od
    lewej do prawej.

    1.   Słowa oznaczone przez analizator składni jako przypisania
       zmiennych (poprzedzające nazwę polecenia) i przekierowa-
       nia zachowywane są do późniejszego przetworzenia.

    2.   Słowa,  nie  będące  przypisaniami  zmiennych  ani
       przekierowaniami są interpretowane. Jeżeli po interpre-
       tacji pozostaną jakieś słowa, to pierwsze z nich przyj-
       mowane jest za nazwę polecenia a pozostałe za argumenty.

    3.   Wykonywane są przekierowania, jak opisano powyżej w
       sekcji PRZEKIEROWANIE.

    4.   W każdym przypisaniu zmiennej tekst po znaku równości =
       podlega interpretacji tyldy, interpretacji parametrów,
       podstawianiu wyników poleceń, interpretacji wyrażeń aryt-
       metycznych i usuwaniu cudzysłowów, zanim zostanie przyp-
       isany do zmiennej.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, to przypisania zmi-
    enncyh dotyczą środowiska aktualnej powłoki. W przeciwnim razie,
    zmienne są dodawane do środowiska wykonywanego polecenia i nie
    mają wpływu na środowisko bieżącej powłoki. jeżeli któreś z
    przypisań usiłuje nadać wartość zmiennej read-only, pojawia się
    błąd, a polecenie kończy pracę z niezerowym kodem.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, wykonywane są
    przekierowania, ale nie mają one wpływu na bieżące środowisko
    powłoki. Błąd przekierowania powoduje, że polecenie kończy pracę
    z niezerowym kodem.

    Jeżeli po interpretacji istnieje nazwa polecenia, to wykonywanie
    odbywa się jak opisano poniżej. W przeciwnym wypadku, polecenie
    kończy pracę. Jeżeli jednym z wykonanych kroków było podstawie-
    nie wyników polecenia, to zwracany kod zakończenia jest kodem
    ostatniego  wykonanego  podstawienia  polecenia.  Jeśli nie
    wystąpiło podstawianie poleceń, to polecenie kończy pracę z
    kodem zerowym.

WYKONYWANIE POLECEŃ
    Po podziale polecenia na słowa, jeśli jego wynikiem jest polece-
    nie proste z opcjonalną listą argumentów, podejmowane  są
    poniższe akcje.

    Jeśli polecenie nie zawiera ukośników, powłoka usiłuje je
    zlokalizować. jeżeli istnieje funkcja powłoki o tej nazwie,
    wywoływana jest ta funkcja, jak opisano powyżej w sekcji
    FUNKCJE. Jeżeli nazwa nie pasuje do funkcji, powłoka szuka jej
    na liście poleceń wbudowanych. Jeżeli nie znaleziono pasujące,
    to jest ono wywoływane.

    Jeżeli nazwa nie jest ani funkcją powłoki ani poleceniem wbu-
    dowanym i nie zawiera ukośników, to bash przeszukuje każdy ele-
    ment z PATH usiłując znaleźć katalog zawierający plik wykony-
    walny o takiej nazwie. Bash posługuje się tablicą mieszającą
    (hash table) do zapamiętywania pełnych nazw plików wykonywalnych
    (zobacz hash w WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej). Pełne
    przeszukiwanie katalogów z PATH wykonywane jest tylko wtedy, gdy
    polecenia nie znaleziono w tablicy mieszającej. Jeżeli poszuki-
    wanie nie powiodło się, powłoka wypisuje komunikat o błędzie i
    zwraca kod zakończenia równy 127.

    Jeżeli poszukiwanie było pomyślne lub jeśli nazwa polecenia zaw-
    iera jeden lub więcej ukośników, powłoka wykonuje zadany program
    w odrębnym środowisku wykonania.  Argumentowi 0 przypisywana
    jest podana nazwa, a pozostałym argumentom polecenia podane
    argumenty, jeśli były takowe.

    Jeżeli wykonanie to nie powiedzie się, gdyż plik nie ma formatu
    wykonywalnego, a nie jest katalogiem, to zakłada się, że jest on
    skryptem  powłoki,  plikiem zawierającym polecenia powłoki.
    Powoływana jest podpowłoka do jego wykonania. Powłoka  ta
    reinicjuje się, zatem efekt jest taki, jakby do obsługi skryptu
    została wywołana nowa powłoka, z wyjątkiem tego, że położenia
    poleceń zapamiętane przez rodzica (zobacz hash poniżej w WBU-
    DOWANE POLECENIA POWŁOKI są zachowywane przez potomka.

    Jeżeli program jest plikiem o zawartości rozpoczynającej się od
    #!, to reszta pierwszego wiersza określa interpreter dla tego
    programu. Powłoka uruchamia podany interpreter na systemach
    operacyjnych, które same nie obsługują tego formatu wykonywal-
    nego. Argumenty dla interpretera składają się z pojedynczego
    opcjonalnego argumentu występującego po nazwie interpretera w
    pierwszym wierszu programu, następującej po nim nazwy programu i
    następujących po niej argumentów polecenia, jeśli były takowe.

ŚRODOWISKO WYKONYWANIA POLECEŃ
    Powłoka posiada środowisko wykonywania (execution environment),
    składające się z:

    o   otwarte pliki odziedziczone przez powłokę przy wywołaniu,
       zmodyfikowane przez przekierowania przekazane do wbu-
       dowanego polecenia exec

    o   bieżący katalog roboczy ustawiony przez cd, pushd lub
       popd, albo odziedziczony przez powłokę przy wywołaniu

    o   maskę trybut tworzonych plików ustawioną przez umask albo
       odziedziczoną po rodzicu powłoki

    o   bieżące pułapki ustawione przez trap

    o   parametry powłoki ustawione przez przypisania zmiennych
       przy pomocy set albo odziedziczone ze środowiska rodzica
       powłoki

    o   funkcje powłoki zdefiniowane podczas wykonywania lub
       odziedziczone ze środowiska rodzica powłoki

    o   opcje włączone przy wywołaniu (albo domyślnie albo przy
       pomocy argumentów wiersza poleceń) albo przez set

    o   opcje włączone przez shopt

    o   aliasy powłoki zdefiniowane przy pomocy alias

    o   różne id procesów, łącznie z identyfikatorami zadań tła,
       wartość $$ i wartość $PPID

    Gdy ma zostać wykonane polecenie proste inne niż funkcja powłoki
    lub polecenie wbudowane, wywoływane jest w odrębnym środowisku
    wykonania, skłądających się z poniższych elementów. Jeśli nie
    podano inaczej, wartości dziedziczone są z powłoki.

    o   otwarte pliki powłoki, plus modyfikacje  i  dodatki
       określone przez przekierowania polecenia

    o   bieżący katalog roboczy

    o   maska trybu tworzonych plików

    o   zmienne powłoki oznaczone do wyeksportowania, razem ze
       zmiennymi wyeksportowanymi do polecenia, przekazane w
       środowisku.

    o   pułapki przechwycone przez powłokę resetowane są do
       wartości odziedziczonych przez nią od rodzica, a pułapki
       ignorowane przez powłokę są ignorowane.

    Polecenie wywołane w odrębnym środowisku nie może wpływać na
    środowisko wykonywania powłoki.

    Podstawienia wyników  poleceń  i  polecenia  asynchroniczne
    wywoływane  są  w środowisku podpowłoki, które jest kopią
    środowiska powłoki, z wyjątkiem tego, że pułapki przechwycone
    przez powłokę są resetowane do wartości, jakie powłoka odziedz-
    iczyła po rodzicu podczas wywołania.  Polecenia  wbudowane
    wywoływane jako część potoku również wykonywane są w środowisku
    podpowłoki. Zmiany wykonane w środowisku podpowłoki nie mogą
    wpływać na środowisko wykonywania powłoki.

    Jeżeli po poleceniu występuje &, a nie uaktywniono sterowania
    zadaniami, to domyślnym standardowym wejściem dla tego polecenia
    jest pusty plik /dev/null. W przeciwnym razie wywoływane polece-
    nie dziedziczy deskryptory plików po wołającej powłoce, zmody-
    fikowane przekierowaniami.

ŚRODOWISKO
    Poczas wywoływania program otrzymuje tablicę łańcuchów zwaną
    środowiskiem(environment). jest to lista par nazwa-wartość, o
    postaci nazwa=wartość.

    Powłoka pozwala na manipulowanie środowiskiem na kilka sposobów.
    Przy wywołaniu, przeszukuje ona własne środowisko i tworzy
    parametr dla każdej znalezionej nazwy, automatycznie zaznaczając
    go do wyeksportowania do procesów potomnych. Wykonywane polece-
    nia dziedziczą środowisko.  Polecenia export i declare -x
    pozwalają na dodawanie i usuwanie ze środowiska parametrów i
    funkcji.  Jeżeli w środowisku zmieniana jest wartość parametru,
    to nowa wartość staje się częścią środowiska, zastępując starą.
    Środowisko dziedziczone przez każde wykonywane polecenie składa
    się z początkowego środowiska powłoki, którego wartości mogą być
    w powłoce zmieniane, minus ewentualne pary usunięte poleceniem
    unset, plus dodane poprzez polecenia export i declare -x.

    Środowisko dla dowolnego polecenia prostego czy funkcji może być
    tymczasowo powiększone przez poprzedzenie polecenia przypisaniem
    parametrów, jak opisano powyżej w sekcji  PARAMETRY.  Te
    instrukcje  przypisania mają wpływ wyłącznie na środowisko
    postrzegane przez to polecenie.

    Jeżeli ustawiona jest opcja -k (zobacz poniżej opis wbudowanego
    polecenia set), to wszystkie przypisania parametrów umieszczane
    są w środowisku polecenia, a nie tylko te, które poprzedzają
    nazwę polecenia.

    Gdy bash wywołuje polecenie zewnętrzne, zmienna _ ustawiana jest
    na pełną nazwę pliku polecenia i przekazywana temu poleceniu w
    jego środowisku.

KOD ZAKOŃCZENIA
    Dla celów powłoki, polecenie, które zakończyło pracę z zerowym
    kodem zakończenia, powiodło się. Zerowy kod oznacza powodzenie.
    Niezerowy kod oznacza niepowodzenie. Gdy polecenie kończy pracę
    z błędem krytycznym N, bash posługuje się wartością 128+N jako
    kodem zakończenia.

    Jeżeli nie znaleziono polecenia, proces potomny powołany do jego
    wykonania zwraca kod 127. Jeżeli polecenie zostało znalezione,
    ale nie jest wykonywalne, kod zakończenia wynosi 126.

    Jeżeli polecenie nie powiodło się z powodu błędu podczas inter-
    pretacji lub przekierowania, kod zakończenia jest większy od
    zera.

    Wbudowane polecenia powłoki zwracają kod 0 (true prawda) jeśli
    się powiodły, i niezerowy (false fałsz) jeśli podczas ich
    wykonywania pojawił się błąd.  Wszystkie polecenia wbudowane
    zwracają kod 2 dla wskazania niepoprawnego użycia.

    Sam Bash zwraca kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia,
    chyba że pojawi się błąd składni, wówczas kończy pracą z
    wartością niezerową. Zobacz też poniżej polecenie wbudowane
    exit.

SYGNAŁY
    Gdy bash jest interaktywny, przy braku jakichkolwiek pułapek
    (przechwytywania sygnałów), ignoruje on SIGTERM (tak, że kill 0
    nie zabija powłoki interaktywnej), a SIGINT jest przechwytywany
    i obsługiwany (tak, że wbudowane polecenie wait daje się prz-
    erwać).  We wszystkich przypadkach, bash ignoruje SIGQUIT.
    Jeżeli działa kontrola zadań, bash ignoruje SIGTTIN, SIGTTOU i
    SIGTSTP.

    Zadania synchroniczne uruchomione przez bash mają procedury
    obsługi sygnałów (signal handlers) ustawione  na  wartości
    odziedziczone przez powłokę po rodzicu. Jeżeli nie pracuje kon-
    trola zadań, to polecenia asynchroniczne ignorują również SIGINT
    i SIGQUIT.  Polecenia uruchamiane wskutek podstawiania poleceń
    ignorują generowane z klawiatury sygnały kontroli zadań SIGTTIN,
    SIGTTOU i SIGTSTP.

    Powłoka domyślnie kończy pracę po otrzymaniu SIGHUP. Przed
    zakończeniem, powłoka interaktywna rozsyła otrzymany SIGHUP do
    wszystkich zadań, pracujących lub zatrzymanych. Do zatrzymanych
    zadań wysyłany jest SIGCONT by upewnić się, że otrzymują SIGHUP.
    Chcąc uniknąć wysłania sygnału przez powłokę do konkretnego
    zadania, należy usunąć je z tablicy zadań przy pomocy wbu-
    dowanego polecenia disown (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI) lub oznakować, by nie otrzymywało SIGHUP, posługując
    się disown -h.

    Jeżeli przy pomocy shopt została ustawiona opcja huponexit
    powłoki, bash wysyła SIGHUP do wszystkich zadań, gdy kończy
    pracę interaktywna powłoka zgłoszeniowa.

    Gdy bash podczas oczekiwania na ukończenie polecenia otrzymuje
    sygnał, dla którego ustawiono pułapkę, pułapka ta nie zostanie
    wykonana aż do zakończenia pracy polecenia. Gdy bash oczekuje
    na polecenie asynchroniczne za pośrednictwem wbudowanego wait,
    odbiór sygnału, dla którego ustawiono przechwytywanie spowoduje,
    że wbudowane wait natychmiast skończy pracę z kodem większym od
    128, po czym natychmiast zostanie wywołana pułapka.

KONTROLA ZADAŃ
    Kontrola zadań odnosi się do możliwości selektywnego zatrzymywa-
    nia (zawieszania - suspend) wykonywania procesów i późniejszej
    kontynuacji (wznawiania - resume) ich wykonywania. Użytkownik
    zwykle wykorzystuje to udogodnienie za pośrednictwem interakty-
    wnego  interfejsu  obsługiwanego  wspólnie  przez systemowy
    sterownik terminala i bash.

    Powłoka kojarzy z każdym potokiem zadanie. Przechowuje tablicę
    aktualnie wykonywanych zadań, którą można przeglądać za pomocą
    polecenia jobs. Gdy bash uruchamia zadanie asynchronicznie (w
    tle), wypisuje wiersz w rodzaju:

       [1] 25647

    wskazujący, że zadanie to ma numer 1 a ID ostatniego procesu w
    potoku związanym z zadaniem wynosi 25647. Wszystkie procesy w
    jednym potoku należą do tego samego zadania. Bash posługuje się
    abstrakcją (abstraction) zadania jako podstawą kontroli zadań.

    Dla ułatwienia implementacji interfejsu użytkownika do kontroli
    zadań, system operacyjny utrzymuje pojęcie ID grupy procesów
    bieżącego terminala (current terminal process group ID).  Ele-
    menty tej grupy procesów (procesy, których ID grupy procesów
    jest równy ID grupy procesów bieżącego terminala) otrzymują gen-
    erowane z klawiatury sygnały, takie jak SIGINT. Mówimy, że pro-
    cesy te pracują pierwszoplanowo. Procesy tła to takie, których
    ID grupy procesów różni się od terminala; procesy takie są
    odporne na sygnały pochodzące z klawiatury.  Tylko procesom
    pierwszoplanowym wolno czytać z lub pisać na terminalu. Do pro-
    cesów tła usiłujących czytać (pisać) z terminala wysyłany jest
    przez sterownik terminala sygnał SIGTTIN (SIGTTOU), który, jeśli
    nie zostanie przechwycony, wstrzymuje proces.

    Jeżeli system operacyjny, na którym działa bash obsługuje kon-
    trolę zadań, bash zawiera funkcje do jej wykorzystywania.
    Naciśnięcie klawisza wstrzymania (zwykle ^Z, Control-Z) podczas
    pracy procesu powoduje, że proces ten zostanie zatrzymany a
    sterowanie zostanie zwrócone do bash.  Naciśnięcie klawisza
    opóźnione wstrzymanie (zwykle ^Y, Control-Y) powoduje, że proces
    zostanie zatrzymywany gdy będzie usiłował czytać wejście z ter-
    minala, a sterowanie powróci do bash. Użytkownik może następnie
    zmieniać stan takiego zadania, posługując się poleceniem bg do
    kontynuacji zadania w tle, fg do kontynuacji na pierwszym planie
    lub poleceniem kill do zabicia zadania. ^Z działa natychmiast i
    ma efekt uboczny: powoduje odrzucenie oczekującego wyjścia i
    wprowadzonych, a nieprzetworzonych naciśnięć klawiszy (typea-
    head).

    Istnieje kilka sposobów wskazywania zadania w powłoce. Znak %
    poprzedza nazwę zadania. Zadanie numer n można wskazać jako %n.
    Zadanie może być też określone przez użycie przedrostka nazwy
    użytej do jego uruchomienia lub podłańcucha, jaki występuje w
    jego wierszu poleceń.  Na przykład, %ce odnosi się do zatrzy-
    manego zadania ce. Jeśli przedrostek pasuje do więcej niż jed-
    nego zadania, bash zgłasza błąd. Z drugiej strony, użycie %?ce,
    wskazuje na zadanie zawierające podłańcuch ce w swym wierszu
    poleceń. Jeżeli łańcuch pasuje do więcej niż jednego zadania,
    bash zgłasza błąd. Symbole %% i %+ określają rozumiane przez
    powłokę bieżące zadanie, będące ostatnim zadaniem zatrzymanym,
    gdy było na pierwszym planie lub uruchomionym w tle.  Do
    poprzedniego zadania można odwoływać się przy pomocy %-. W
    wyjściu odnoszącym się do zadań (np. wyjście polecenia jobs),
    bieżące zadanie jest zawsze zaznaczone znakiem +, a zadanie
    poprzednie -.

    Do przywrócenia zadania na pierwszy plan można posłużyć się po
    prostu jego nazwą: %1 jest synonimem dla ,,fg %1'', przy-
    wracającego zadanie 1 z tła na pierwszy plan.  Podobnie, ,,%1
    &'' wznawia zadanie 1 w tle, równoważnie do ,,bg %1''''.

    Powłoka natychmiast dowiaduje się czy zadanie zmieniło stan.
    Normalnie, bash czeka ze zgłoszeniem zmian do momentu, gdy ma
    wyświetlić zachętę, by nie przerywać innego wyjścia. Jeżeli
    włączono opcję -b wbudowanego polecenia set, bash zgłasza takie
    zmiany natychmiast. Dla każdego kończącego pracę procesu potom-
    nego wykonywana jest ewentualna pułapka przechwytująca SIGCHLD.

    Jeżeli wykonano próbę zakończenia pracy bash przy istniejących
    zatrzymanych zadaniach, powłoka wypisuje komunikat ostrzegawczy.
    Można wówczas posłużyć się poleceniem jobs do sprawdzenia ich
    stanu. Jeżeli wykonywana jest druga próba zakończenia pracy bez
    wystąpienia wtrąconego między nie polecenia, powłoka nie wyp-
    isuje kolejnego ostrzeżenia a zatrzymane zadania są przerywane.

ZACHĘTA POWŁOKI
    Przy wykonywaniu interaktywnym bash wyświetla główny symbol
    zachęty (primary prompt) PS1 kiedy jest gotowa na odczyt polece-
    nia, zaś wtórną (secondary) zachętę PS2 kiedy potrzebuje więcej
    danych z wejścia do uzupełnienia polecenia.  Bash pozwala na
    dostosowywanie tych łańcuchów zachęty poprzez wstawianie pewnej
    ilości znaków specjalnych  rozpoczynających  się  odwrotnym
    ukośnikiem, które są dekodowane jak następuje:
       \a   znak dzwonka ASCII (07)
       \d   data w formacie "DzieńTyg Miesiąc Dzień" format
           (np., "Tue May 26")
       \e   znak escape ASCII (033)
       \h   nazwa hosta do pierwszej kropki `.'
       \H   nazwa hosta
       \j   liczba zadań aktualnie obsługiwanych przez powłokę
       \l   główna część nazwy urządzenia terminala powłoki
       \n   znak nowej linii
       \r   powrót karetki
       \s   nazwa powłoki, główna część nazwy $0 (fragment
           występujący po ostatnim ukośniku)
       \t   bieżący czas w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS
       \T   bieżący czas w formacie 12-godzinnym GG:MM:SS
       \@   bieżący czas w 12-godzinnym formacie am/pm
       \A   bieżący czas w 24-godzinnym formacie GG:MM
       \u   nazwa bieżącego użytkownika (username)
       \v   wersja programu bash (np. 2.00)
       \V   wydanie bash, wersja+poziom łat (np., 2.00.0)
       \w   bieżący katalog roboczy
       \W   główna część nazwy bieżącego katalogu roboczego
       \!   numer tego polecenia w historii
       \#   numer polecenia tego polecenia
       \$   Jeżeli efektywnym UID jest 0, to #, w przeciwnym
           razie $
       \nnn  znak odpowiadający szesnastkowej liczbie nnn
       \\   odwrotny ukośnik
       \[   początek sekwencji znaków niedrukowalnych, która
           może służyć do osadzenia w zachęcie sekwencji
           sterujących terminalem
       \]   koniec sekwencji znaków niedrukowalnych

    Numer polecenia i numer w historii są zwykle różne: numer
    polecenia w historii jest jego pozycją na liście historii, która
    może obejmować polecenia odtworzone z pliku historii (zobacz
    poniżej HISTORIA), podczas gdy numer polecenia jest pozycją w
    sekwencji poleceń wykonanych w obecnej sesji powłoki.  Po
    zdekodowaniu, łańcuch jest interpretowany poprzez interpretację
    parametrów, podstawianie wyników poleceń, interpretację wyrażeń
    arytmetycznych, interpretację łańcuchów i usuwanie cytowań,
    zgodnie z wartością opcji promptvars powłoki (zobacz opis
    polecenia shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).

READLINE
    Jest to biblioteka obsługująca odczytywanie wejścia podczas
    posługiwania się powłoką interaktywną, chyba że przy wywołaniu
    powłoki podano opcję --noediting. Domyślnie, polecenia edycji
    wiersza są podobne do występujących w emacsie. Dostępny jest
    także interfejs edycji wiersza w stylu vi. By wyłączyć edycję
    wiersza po uruchomieniu powłoki, użyj opcji +o emacs lub +o vi
    wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej).

  Notacja Readline
    W tej sekcji, do zapisu naciśnięć klawiszy używana jest notacja
    w stylu emacsa. Klawisze kontrolne zapisywane są jako  C-klaw-
    isz, np., C-n oznacza Control-N. Podobnie, meta klawisze zapisy-
    wane są jako M-klawisz, zatem M-x oznacza Meta-X. (Na klawiatu-
    rach bez klawisza meta M-x oznacza ESC x, tj. naciśnij klawisz
    Escape a następnie klawisz x. Czyni to ESC the przedrostkiem
    meta (meta prefix). Kombinacja M-C-x oznacza ESC-Control-x, lub
    naciśnij klawisz Escape, następnie przytrzymaj klawisz Control
    podczas naciskania klawisza x.)

    Poleceniom readline można podawać numeryczne argumenty, które
    normalnie działają jako licznik powtórzeń.  Czasami jednak,
    znaczący jest znak argumentu. Przekazanie ujemnego argumentu
    poleceniu, które działa w przód (np. kill-line) powoduje, że
    będzie ono działać odwrotnym kierunku (wstecz). Polecenia,
    których zachowanie z argumentami odbiega od podanego odnotowano
    poniżej.

    Gdy polecenie opisano jako usuwające (killing) tekst, tekst ten
    jest zachowywany to  ewentualnego  późniejszego  odzyskania
    (przywołania yanking). Kolejne usunięcia powodują, że tekst jest
    zbierany w jedną całość, którą można odzyskać naraz. Polecenia
    nie usuwające tekstu oddzielają kawałki tekstu w stosie usuwania
    (killing ring).

  Inicjalizacja Readline
    Readline dostosowywane jest przy pomocy poleceń umieszczanych w
    pliku inicjującym (plik inputrc). Nazwa tego pliku brana jest z
    wartości zmiennej INPUTRC. Jeżeli zmienna ta nie jest ustaw-
    iona, domyślną nazwą jest ~/.inputrc.  Gdy startuje program
    używający biblioteki readline, odczytywany jest plik inicjujący,
    po czym ustawiane są przypisania klawiszy i zmienne. Istnieje
    tylko kilka podstawowych konstrukcjii dozwolonych w pliki inic-
    jacji readline. Puste wiersze są ignorowane. Wiersze rozpoczy-
    nające się od # są komentarzami. Wiersze rozpoczynające się od
    $ wskazują konstrukcje warunkowe.  Inne wiersze wyznaczają
    przypisania klawiszy i ustawienia zmiennych.

    Domyślne przypisania klawiszy można zmienić przy pomocy pliku
    inputrc.  Inne programy posługujące się tą biblioteką mogą
    dodawać własne polecenia i przypisania.

    Na przykład, umieszczenie

       M-Control-u: universal-argument
    lub
       C-Meta-u: universal-argument
    w inputrc spowodowałoby, że M-C-u wywoływałoby polecenie read-
    line universal-argument.

    Rozpoznawane są następujące symboliczne nazwy znaków: RUBOUT,
    DEL, ESC, LFD, NEWLINE, RET, RETURN, SPC, SPACE i TAB.

    Oprócz nazw poleceń readline pozwala przypisywać klawisze do
    łańcucha.  Łańcuch ten zostanie wstawiony po naciśnięciu klaw-
    isza (makro).

  Przypisania klawiszy Readline
    Składnia przypisań klawiszy sterujących w pliku inputrc jest
    prosta. Wymagana jest wyłącznie nazwa polecenia lub tekst makra
    i sekwencja klawiszy, do której powinno być przypisane. Klawisze
    mogą być podane na dwa sposoby: jako symboliczna nazwa klawisza,
    może być z przedrostkami Meta- lub Control-, lub jako sekwencja
    klawiszy.

    Przy użyciu postaci nazwa-klaw:nazwa-funkcji lub makro, nazwa-
    klaw jest nazwą klawisza zapisaną w jęz.angielskim. Na przykład:

       Control-u: universal-argument
       Meta-Rubout: backward-kill-word
       Control-o: "> output"

    W powyższym przykładzie, C-u przypisane jest do funkcji univer-
    sal-argument,  M-DEL  przypisane  jest  do  funkcji  back-
    ward-kill-word a C-o przypisane do uruchamiania makra wyrażonego
    po prawej (to jest, wstawiania tekstu ,,> output'' w wiersz).

    W drugiej postaci, "sekw-klaw":nazwa-funkcji lub makro, sekw-
    klaw różni się od nazwa-klaw powyżej tym, że przez umieszczenie
    sekwencji w cudzysłowach można podać łańcuchy oznaczające całą
    sekwencję klawiszy. Można posłużyć się niektórymi kombinacjami
    klawiszy w stylu GNU Emacs-a, jak w poniższym przykładzie, nie
    są jednak rozpoznawane symboliczne nazwy znaków:

       "\C-u": universal-argument
       "\C-x\C-r": re-read-init-file
       "\e[11~": "Klawisz funkcyjny 1"

    W tym przykładzie, C-u jest ponownie przypisane do funkcji uni-
    versal-argument.  C-x  C-r  przypisane  jest  do  funkcji
    re-read-init-file, zaś ESC [ 1 1 ~ przypisane jest do wstawienia
    tekstu ,,Klawisz funkcyjny 1''.  Oto pełny zestaw sekwencji
    specjalnych w stylu GNU Emacs
       \C-  przedrostek control
       \M-  przedrostek meta
       \e   znak escape
       \\   odwrotny ukośnik
       \"   dosłowny cudzysłów "
       \'   dosłowny apostrof '

    Oprócz sekwencji specjalnych w stylu GNU Emacsa, dostępny jest
    drugi zestaw sekwencji z użyciem odwrotnego ukośnika:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \d   delete
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   nowa linia (newline)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy znak, którego wartością jest szes-
           nastkowa liczba nnn (jedna lub dwie cyfry szes-
           nastkowe)

    Podczas wprowadzania tekstu makra, do wskazania jego definicji
    muszą być użyte pojedyncze lub podwójne cudzysłowy.  Zakłada
    się, że tekst niecytowany jest nazwą funkcji. W ciele makra
    interpretowane są sekwencje specjalne z użyciem odwrotnego
    ukośnika opisane powyżej. odwrotny ukośnik cytuje dowolny inny
    znak w tekście makra, łącznie z " i '.

    Bash umożliwia wyświetlanie i zmianę bieżących przypisań klaw-
    iszy readline za pomocą wbudowanego polecenia bind. Tryb edycji
    można  przełączać  podczas  używania  interaktywnego  przez
    posłużenie się opcją -o wbudowanego polecenia set (zobacz
    poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

  Zmienne Readline
    Readline posiada zmienne, których można używać do dodatkowego
    dostosowania jej zachowania. Zmienna może być ustawiana w pliku
    inputrc przy pomocy instrukcji postaci

       set nazwa-zmiennej wartość

    Z wymienionymi niżej wyjątkami, zmienne readline mogą przyjmować
    wartości On lub Off. A oto zmienne i ich wartości domyślne:

    bell-style (audible)
       Kontroluje, co dzieje się gdy readline chce użyć sygnału
       dźwiękowego terminala. Jeśli ustawiona na none, readline
       nigdy nie emituje sygnału. Jeśli ustawiona na visible,
       readline posługuje się "widzialnym dzwonkiem" (visible
       bell), jeśli jest dostępny. Jeżeli ustawiona na audible,
       readline usiłuje uzyskać sygnał dźwiękowy z terminala.
    comment-begin (,,#'')
       Łańcuch wstawiany,  gdy  wykonywane  jest  polecenie
       insert-comment readline. Polecenie to jest przypisane do
       M-# w trybie emacs, zaś do # w trybie vi.
    completion-ignore-case (Off)
       Jeżeli ustawiona na On, readline wykonuje dopasowywanie i
       uzupełnianie  nazw plików bez rozróżniania wielkości
       liter.
    completion-query-items (100)
       Określa, kiedy użytkownik jest pytany o oglądanie takiej
       liczby możliwych uzupełnień tworzonych przez polecenie
       possible-completions.  Może być ustawiona na dowolną
       liczbę całkowitą większą lub równą zero. Jeżeli liczba
       możliwych uzupełnień jest większa bądź równa wartości tej
       zmiennej, to użytkownik jest pytany czy chce je oglądnąć;
       w przeciwnym razie są one po prostu pokazywane na
       terminalu.
    convert-meta (On)
       Jeśli ustawione na On, readline będzie zamieniał znaki z
       ustawionym ósmym bitem na sekwencje klawiszy ASCII przez
       obcięcie ósmego bitu i poprzedzenie znakiem escape (w
       efekcie, używając escape jako przedrostka meta).
    disable-completion (Off)
       Jeśli ustawione na On, readline zabroni uzupełniania
       słów. Znaki uzupełniania zostaną wstawione w wiersz tak,
       jakby zostały przypisane do self-insert.
    editing-mode (emacs)
       Kontroluje czy readline rozpoczyna pracę z zestawem
       przypisań klawiszy podobnym do emacs czy do vi. edit-
       ing-mode może być ustawiane albo na emacs albo na vi.
    enable-keypad (Off)
       Gdy jest ustawione na On, readline będzie usiłować
       włączyć numeryczny blok klawiatury (application keypad)
       przy wywołaniu.  Niektóre systemy potrzebują tego do
       włączenia klawiszy strzałek.
    expand-tilde (Off)
       Jeżeli ustawione na on, podczas próby uzupełniania słów
       readline wykonuje interpretację tyldy.
    history-preserve-point
       Ustawione na on powoduje, że kod obsługi historii poleceń
       usiłuje w każdym wierszu poleceń odzyskanym za pomocą
       previous-history lub next-history umieścić punkt (bieżącą
       pozycję kursora) w tym samym miejscu.
    horizontal-scroll-mode (Off)
       Ustawione na On powoduje, że readline do wyświetlania
       posługuje się pojedynczym wierszem. Jeśli wejście jest
       dłuższe niż szerokość ekranu, to jego zawartość jest
       wówczas przewijana w poziomie w pojedynczym wierszu
       ekranu, zamiast zawijania do następnego wiersza.
    input-meta (Off)
       Jeśli ustawiona na On, readline dopuści ośmiobitowe
       wejście (to znaczy, nie będzie obcinać ósmego bitu z
       odczytywanych znaków), bez względu na to, co twierdzi
       terminal o możliwości obsługi. Nazwa meta-flag jest syn-
       onimem tej zmiennej.
    isearch-terminators (,,C-[C-J'')
       Łańcuch znaków, który powinien przerywać wyszukiwanie
       krokowe (incremental search) bez późniejszego wykonywania
       znaku jako polecenia.  Jeżeli zmiennej tej nie nadano
       wartości, to wyszukiwanie krokowe będą przerywać ESC i
       C-J.
    keymap (emacs)
       Ustawia bieżące mapowanie klawiatury readline. Zestawami
       poprawnych mapowań są emacs, emacs-standard, emacs-meta,
       emacs-ctlx,  vi,  vi-command  i vi-insert.  vi jest
       równoważnikiem dla vi-command; emacs jest równoważne
       emacs-standard. Domyślną wartością jest emacs; wartość
       editing-mode również wpływa na domyślne mapowanie.
    mark-directories (On)
       Jeżeli ustawione na On, to uzupełniane nazwy katalogów
       mają dołączany końcowy ukośnik.
    mark-modified-lines (Off)
       Jeżeli ustawione na On, wiersze historii, które zostały
       zmienione wyświetlane są z poprzedzającą je gwiazdką (*).
    match-hidden-files (On)
       Ta zmienna, gdy jest ustawiona na On, powoduje, że read-
       line wykonując uzupełnianie nazw plików dopasowuje pliki,
       których nazwy zaczynają się od kropki `.' (pliki ukryte),
       chyba że użytkownik podał taką początkową kropkę w
       nazwie, jaka ma być uzupełniona.
    output-meta (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla znaki z ustaw-
       ionym ósmym bitem wprost zamiast jako sekwencje specjalne
       z meta-przedrostkiem.
    print-completions-horizontally (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla dopasowane
       uzupełnienia w kolejności alfabetycznej poziomo, zamiast
       w dół ekranu.
    show-all-if-ambiguous (Off)
       Zmienia to domyślne zachowanie funkcji uzupełniania.
       Jeżeli jest ustawione na on, to słowa mające więcej niż
       jedno  możliwe uzupełnienie powodują, że natychmiast
       zostaną podane dopasowania zamiast wyemitowania sygnału
       dźwiękowego.
    visible-stats (Off)
       Jeżeli ustawione na On, to przy wyświetlaniu możliwych
       uzupełnień do nazwy pliku zostanie  dołączony  znak
       określający typ pliku wskazywany przez stat(2).

  Konstrukcje warunkowe Readline
    Readline implementuje udogodnienie podobne duchem do funkcji
    kompilacji warunkowej preprocesora C, pozwalające na wykonywanie
    przypisań klawiszy i ustawień zmiennych w zależności od wyniku
    testów. Używane są cztery dyrektywy analizatora składni.

    $if  Konstrukcja $if pozwala na wykonanie przypisań klawiszy w
       oparciu o tryb edycji, używany terminal lub aplikację
       korzystającą z readline. Tekst testu rozciąga się do
       końca wiersza; do jego wydzielenia nie są wymagane żadne
       znaki.

       mode  Postać mode= dyrektywy $if służy do sprawdzania
           czy readline jest w trybie emacs czy vi. Może być
           wykorzystywana, na przykład, w  połączeniu  z
           poleceniem set keymap, do ustawienia przypisań w
           mapowaniach emacs-standard i emacs-ctlx  tylko
           jeśli readline uruchamia się w trybie emacs.

       term  Postać term= można wykorzystywać do włączenia
           specyficznych dla terminala przypisań klawiszy,
           być może do przypisania wyjścia dla sekwencji
           klawiszy funkcyjnych terminala. Słowo po prawej
           stronie = sprawdzane jest z zarówno pełną nazwą
           terminala, jaki i częścią jego nazwy przed pier-
           wszym -. Umożliwia to, na przykład, dopasowanie
           przez sun zarówno sun jak i sun-cmd.

       aplikacja
           Konstrukcja aplikacja służy do włączania ustawień
           specyficznych dla aplikacji. Każdy program korzys-
           tający z biblioteki  readline  ustawia  nazwę
           aplikacji (application name), a plik inicjujący
           może sprawdzić czy ma ona  jakąś  szczególną
           wartość.  Może to być używane do przypisywania
           sekwencji klawiszy funkcjom przydatnym w danym
           programie. Na przykład, poniższe polecenie dodaje
           sekwencję klawiszy wykonującą w bash cytowanie
           bieżącego lub poprzedniego słowa:

           $if Bash
           # Cytuj bieżące lub poprzednie słowo
           "\C-xq": "\eb\"\ef\""
           $endif

    $endif Polecenie to, jak widać w poprzednim przykładzie, kończy
       wykonywanie polecenia $if.

    $else Polecenia w tej gałęzi dyrektywy $if wykonywane są gdy
       nie powiedzie się sprawdzenie warunku.

    $include
       Dyrektywa ta pobiera jako argument pojedynczą nazwę pliku
       i odczytuje polecenia i przypisania z tego pliku. Na
       przykład, poniższa dyrektywa odczytałaby /etc/inputrc:

       $include /etc/inputrc

  Wyszukiwanie
    Readline zapewnia polecenia do wyszukiwania w historii poleceń
    (zobacz poniżej HISTORIA) wierszy zawierających zadany łańcuch.
    Istnieją dwa tryby wyszukiwania: krokowy (incremental) i nie-
    niekrokowy(non-incremental).

    Wyszukiwania krokowe rozpoczynają się przed zakończeniem wpisy-
    wania przez użytkownika szukanego tekstu. Po wpisaniu każdego
    znaków szukanego łańcucha readline wyświetla następną pozycję
    historii pasującą do wpisanego do tej pory łańcucha. Wyszuki-
    wanie krokowe wymaga tylko tylu znaków ile potrzebne jest do
    znalezienia pożądanej pozycji historii.  Znaki występujące w
    wartości zmiennej isearch-terminators służą  do  przerwania
    wyszukiwania krokowego.  Jeżeli zmienna ta nie ma przypisanej
    wartości, to wyszukiwanie przerywają znaki Escape i Control-J.
    Control-G porzuca wyszukiwanie krokowe i przywraca pierwotny
    wiersz. Gdy przerwie się wyszukiwanie, pozycja historii zaw-
    ierająca poszukiwany łańcuch staje się bieżącym wierszem.

    W celu odnalezienia innych pasujących pozycji, należy nacisnąć
    odpowiednio Control-S lub Control-R. Wyszukuje to wstecz lub w
    przód kolejną pasującą do dotychczas wpisanego łańcucha pozycję
    historii.  Wszystkie inne sekwencje klawiszy przypisane do
    polecenia readline przerywają wyszukiwanie i wykonują zadane
    polecenie. Na przykład, znak nowej linii przerywa wyszukiwanie
    i akceptuje wiersz, wykonując skutkiem tego polecenie z listy
    historii.

    Readline pamięta łańcuch użyty w ostatnim wyszukiwaniu krokowym.
    Jeżeli Control-R zostanie naciśnięte dwa razy, bez wprowadzenia
    pomiędzy naciśnięciami innych znaków definiujących nowy łańcuch
    szukania, to wykorzystywany jest uprzednio zapamiętany łańcuch.

    Wyszukiwania nie-krokowe czytają cały szukany łańcuch przed
    rozpoczęciem wyszukiwania pasujących wierszy historii. Łańcuch
    może być wpisany przez użytkownika lub być częścią zawartości
    bieżącego wiersza.

  Nazwy poleceń Readline
    Poniżej podano listę nazw poleceń i domyślnych sekwencji klaw-
    iszy, do których są one przypisane.  Nazwy  poleceń  bez
    towarzyszącej sekwencji klawiszy są domyślnie nieprzypisane. W
    poniższych opisach, punkt oznacza bieżącą pozycję kursora, zaś
    zaznaczenie do pozycji kursora zapamiętanej przez polecenie
    set-mark. Tekst pomiędzy punktem a zaznaczeniem nazywany jest
    obszarem.

  Polecenia ruchu
    beginning-of-line (C-a)
       Przesuwa na początek bieżącego wiersza.
    end-of-line (C-e)
       Przesuwa na koniec wiersza.
    forward-char (C-f)
       Przesuwa o znak w przód.
    backward-char (C-b)
       Przesuwa o znak wstecz.
    forward-word (M-f)
       Przesuwa na koniec następnego słowa. Słowa złożone są ze
       znaków alfanumerycznych (liter i cyfr).
    backward-word (M-b)
       Przesuwa na początek bieżącego, lub poprzedniego, słowa.
       Słowa złożone są ze znaków alfanumerycznych (liter i
       cyfr).
    clear-screen (C-l)
       Czyści ekran pozostawiając bieżący wiersz na  górze
       ekranu.  Z  argumentem, odświeża bieżący wiersz bez
       czyszczenia ekranu.
    redraw-current-line
       Odświeża bieżący wiersz.

  Polecenia operujące na historii
    accept-line (Newline, Return)
       Akceptuje wiersz bez względu na to, gdzie znajduje się
       kursor. Jeżeli wiersz ten nie jest pusty, to dodaje go do
       listy historii stosownie do stanu zmiennej HISTCONTROL.
       Jeżeli wiersz jest zmienionym wierszem historii, to odt-
       warza wiersz historii do stanu pierwotnego.
    previous-history (C-p)
       Śprowadza poprzednie polecenie z listy historii, prze-
       suwając się wstecz listy.
    next-history (C-n)
       Ściąga następne polecenie z listy historii, przesuwając
       się do przodu na liście.
    beginning-of-history (M-<)
       Przesuwa na pierwszy wiersz w historii.
    end-of-history (M->)
       Przesuwa na koniec historii wprowadzania, tj. obecnie
       wprowadzanego wiersza.
    reverse-search-history (C-r)
       Wyszukuje wstecz poczynając od bieżącego wiersza i prze-
       suwając się, w razie potrzeby, 'w górę' historii. Jest to
       wyszukiwanie krokowe.
    forward-search-history (C-s)
       Wyszukuje w przód poczynając od bieżącego wiersza i prze-
       suwając się, w razie potrzeby, 'w dół' historii. Jest to
       wyszukiwanie krokowe.
    non-incremental-reverse-search-history (M-p)
       Wyszukuje  wstecz  poczynając  od  bieżącego wiersza
       posługując się wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez
       użytkownika łańcucha.
    non-incremental-forward-search-history (M-n)
       Wyszukuje  w  przód poczynając od bieżącego wiersza
       posługując się wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez
       użytkownika łańcucha.
    history-search-forward
       Wyszukuje w przód w historii łańcucha znaków pomiędzy
       początkiem bieżącego wiersza a punktem. Jest to wyszuki-
       wanie nie-krokowe.
    history-search-backward
       Wyszukuje wstecz w historii łańcucha znaków pomiędzy
       początkiem bieżącego wiersza a bieżącą pozycją kursora
       (punkt). Jest to wyszukiwanie nie-krokowe.
    yank-nth-arg (M-C-y)
       Wstawia pierwszy argument poprzedniego polecenia (zwykle
       drugie słowo z poprzedniego wiersza) w punkt (bieżącą
       pozycję kursora). Z argumentem n, wstawia n-te słowo
       poprzedniego polecenia (słowa w poprzednim poleceniu
       zaczynają się od słowa 0). Argument ujemny wstawia n-te
       słowo od końca poprzedniego polecenia.
    yank-last-arg (M-., M-_)
       Wstawia ostatni argument poprzedniego polecenia (ostatnie
       słowo  poprzedniej  pozycji historii). Z argumentem,
       zachowuje się dokładnie tak, jak yank-nth-arg.  Kolejne
       wywołania yank-last-arg przesuwają wstecz listy historii,
       wstawiając po kolei ostatni argument każdego wiersza.
    shell-expand-line (M-C-e)
       Interpretuj wiersz, jak czyni to powłoka. Wykonuje to
       aliasy i interpretację historii, jak również interpre-
       tację słów powłoki.  Zobacz  INTERPRETACJA  HISTORII
       poniżej.
    history-expand-line (M-^)
       Wykonuje interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego
       wiersza. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII poniżej.
    magic-space
       Wykonuje interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego
       wiersza i wstawia spację. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII
       poniżej.
    alias-expand-line
       Wykonuje interpretację aliasów w odniesieniu do bieżącego
       wiersza. Zobacz ALIASY powyżej.
    history-and-alias-expand-line
       Wykonuje interpretację historii i aliasów w odniesieniu
       do bieżącego wiersza.
    insert-last-argument (M-., M-_)
       Synonim yank-last-arg.
    operate-and-get-next (C-o)
       Akceptuje do wykonania bieżący wiersz i ściąga do edycji
       następny względem bieżącego wiersz z historii. Argumenty
       są ignorowane.

  Polecenia zmiany tekstu
    delete-char (C-d)
       Usuwa znak w punkcie (pod kursorem). Jeżeli punkt jest
       początkiem wiersza, nie ma żadnych znaków w wierszu, a
       ostatni wpisany znak został przypisany do delete-char, to
       zwraca EOF.
    backward-delete-char (Rubout)
       Usuwa  znak  przed kursorem. Jeżeli podano argument
       numeryczny, zachowuje usunięty tekst na stosie usunięć.
    forward-backward-delete-char
       Usuwa znak pod kursorem, chyba że kursor znajduje się na
       końcu wiersza, wówczas usuwany jest znak przed kursorem.
    quoted-insert (C-q, C-v)
       Dodaje następny znak do wiersza dosłownie. W ten sposób
       wstawiane są znaki takie, jak na przykład C-q.
    tab-insert (C-v TAB)
       Wstawia znak tabulacji.
    self-insert (a, b, A, 1, !, ...)
       Wstawia wpisany znak.
    transpose-chars (C-t)
       Zamienia miejscami znak sprzed punktu ze znakiem w
       punkcie, równocześnie przesuwając punkt w przód. Jeżeli
       punkt jest na końcu wiersza to zamienia to miejscami dwa
       znaki przed punktem. Argumenty ujemne nie skutkują.
    transpose-words (M-t)
       Zamienia miejscami słowo sprzed punktu ze słowem za punk-
       tem, przesuwając równocześnie punkt za przesunięte sprzed
       niego słowo. Jeżeli punkt jest na końcu wiersza to
       zamienia to miejscami dwa ostanie słowa wiersza.
    upcase-word (M-u)
       Zamienia na wielkie litery bieżące (lub następne) słowo.
       Z argumentem ujemnym zamienia na wielkie litery poprzed-
       nie słowo, ale nie przesuwa punktu.
    downcase-word (M-l)
       Zamienia na małe litery bieżące (lub następne) słowo. Z
       argumentem ujemnym zamienia na małe litery poprzednie
       słowo, ale nie przesuwa punktu.
    capitalize-word (M-c)
       Zamienia na kapitaliki (pierwsza litera wielka, pozostałe
       małe) bieżące (następne) słowo. Z argumentem ujemnym
       zamienia na kapitaliki poprzednie słowo, ale nie przesuwa
       punktu.

  Usuwanie i wklejanie
    kill-line (C-k)
       Usuwa tekst od punktu do końca wiersza.
    backward-kill-line (C-x Rubout)
       Usuwa wstecz do początku wiersza.
    unix-line-discard (C-u)
       Usuwa wstecz od punktu do początku wiersza. Usuwany tekst
       jest zachowywany na stosie usunięć.
    kill-whole-line
       Usuwa wszystkie znaki bieżącego wiersza, bez względu na
       położenie punktu.
    kill-word (M-d)
       Usuwa od punktu do końca bieżącego słowa, lub jeśli użyte
       pomiędzy słowami, do końca następnego słowa. Granice słów
       są takie same, jak używane przez forward-word.
    backward-kill-word (M-Rubout)
       Usuwa słowo sprzed punktu. Granice słów są takie same,
       jak używane przez backward-word.
    unix-word-rubout (C-w)
       Usuwa słowo sprzed punktu, jako separatora słów używając
       białych znaków.  Usunięty tekst zachowywany jest na
       stosie usunięć.
    delete-horizontal-space (M-\)
       Usuwa wszystkie spacje i tabulatory wokół punktu.
    kill-region
       Usuwa tekst w bieżącym obszarze.
    copy-region-as-kill
       Kopiuje tekst obszaru do bufora usuwania.
    copy-backward-word
       Kopiuje słowo sprzed punktu do bufora usuwania. Granice
       słów są takie same, jak dla backward-word.
    copy-forward-word
       Kopiuje słowo występujące po punkcie do bufora usuwania.
       Granice słów są takie same, jak dla forward-word.
    yank (C-y)
       Wkleja wierzchołek stosu usunięć do bufora w punkcie (w
       miejscu kursora).
    yank-pop (M-y)
       Obraca stos usunięć i wkleja nowy wierzchołek. Działa
       tylko następując po yank lub yank-pop.

  Argumenty numeryczne
    digit-argument (M-0, M-1, ..., M--)
       Dodaje  tę  cyfrę  do już składanego argumentu lub
       rozpoczyna nowy argument.  M--  rozpoczyna  argument
       ujemny.
    universal-argument
       Jest to inna metoda podawania argumentu. Jeżeli po tym
       poleceniu występuje jedna lub więcej cyfr, z opcjonalnym
       początkowym znakiem minus, to cyfry te definiują argu-
       ment. Jeżeli po poleceniu występują cyfry, to powtórne
       wykonanie universal-argument kończy argument numeryczny,
       ale w przeciwnym wypadku jest ignorowane.  W przypadku
       specjalnym,  jeżeli  bezpośrednio  po  tym poleceniu
       występuje znak nie będący ani cyfrą ani znakiem minus, to
       argument licznik dla następnego polecenia mnożony jest
       przez cztery. Argument licznik [zwykle powtórzeń] wynosi
       początkowo cztery, toteż wykonanie tej funkcji po raz
       pierwszy nadaje mu wartość cztery,  po  raz  drugi
       szesnaście, i tak dalej.

  Uzupełnianie
    complete (TAB)
       Usiłuje przeprowadzić uzupełnianie tekstu przed punktem.
       Bash próbuje uzupełniania traktując tekst kolejno: jako
       zmienną (jeżeli tekst zaczyna się od $), nazwę użytkown-
       ika (jeśli tekst zaczyna się od ~), nazwę hosta (i jeśli
       tekst zaczyna się od @) lub polecenie (łącznie z aliasami
       i funkcjami). Jeżeli żadne z powyższych nie daje dopa-
       sowania, to próbowane jest uzupełnianie nazw plików.
    possible-completions (M-?)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu przed punktem.
    insert-completions (M-*)
       Wstawia przed punktem wszystkie uzupełnienia tekstu,
       które zostałyby wygenerowane przez possible-completions.
    menu-complete
       Podobne do complete, ale zastępuje słowo, jakie ma zostać
       uzupełnione pojedynczym uzupełnieniem z listy możliwych.
       Powtarzane wykonanie menu-complete powoduje krokowe prze-
       chodzenie przez listę możliwych uzupełnień i wstawianie
       każdego z nich po kolei (zamiast uzupełnianego słowa).
       Na końcu listy uzupełnień emitowany jest sygnał dźwiękowy
       (zależny od ustawienia bell-style) i przywracany jest
       pierwotny tekst. Argument n przesuwa n pozycji w przód
       na liście dopasowań; do przesuwania się wstecz można użyć
       argumentu ujemnego. Polecenie w zamierzeniu ma być przyp-
       isane do klawisza TAB, ale domyślnie nie jest przypisane.
    delete-char-or-list
       Usuwa znak pod kursorem, jeśli nie jest to początek bądź
       koniec wiersza (jak delete-char). Na końcu wiersza,
       zachowuje się identycznie jak possible-completions. To
       polecenie jest domyślnie nieprzypisane.
    complete-filename (M-/)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie nazw plików na tekście
       sprzed kursora.
    possible-filename-completions (C-x /)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę pliku.
    complete-username (M-~)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, trak-
       tując go jak nazwę użytkownika.
    possible-username-completions (C-x ~)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę użytkownika.
    complete-variable (M-$)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, trak-
       tując go jak zmienną powłoki.
    possible-variable-completions (C-x $)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak zmienną powłoki.
    complete-hostname (M-@)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed kursora, trak-
       tując go jak nazwę hosta.
    possible-hostname-completions (C-x @)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę hosta.
    complete-command (M-!)
       Usiłuje uzupełnić tekst sprzed punktu, traktując go jak
       nazwę polecenia. Uzupełnianie polecenia próbuje dopa-
       sować tekst kolejno do aliasów, słów zastrzeżonych,
       funkcji powłoki, poleceń wbudowanych powłoki i wreszcie
       nazw plików wykonywalnych.
    possible-command-completions (C-x !)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę polecenia.
    dynamic-complete-history (M-TAB)
       Usiłuje uzupełnić  tekst  sprzed  kursora,  w  celu
       odnalezienia możliwych uzupełnień porównując go z wier-
       szami listy historii.
    complete-into-braces (M-{)
       Wykonuje uzupełnianie nazwy pliku i  wstawia  listę
       możliwych uzupełnień ujętą w nawiasy klamrowe, tak że
       jest ona dostępna dla powłoki (zobacz powyżej Interpre-
       tacja nawiasów).

  Makra klawiaturowe
    start-kbd-macro (C-x ()
       Rozpoczyna zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym
       makrze klawiaturowym.
    end-kbd-macro (C-x ))
       Zatrzymuje zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym
       makrze klawiaturowym i przechowuje definicję.
    call-last-kbd-macro (C-x e)
       Ponownie  wykonuje  zdefiniowane  makro klawiaturowe,
       powodując pojawianie się znaków makra tak, jakby zostały
       wpisane z klawiatury.

  Różne
    re-read-init-file (C-x C-r)
       Odczytuje zawartość pliku inputrc i dołącza wszystkie
       znalezione tam przypisania klawiszy i zmiennych.
    abort (C-g)
       Zaniechuje bieżącego polecenia edycji i emituje sygnał
       dźwiękowy terminala (zgodnie z ustawieniami bell-style).
    do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...)
       Jeżeli poprzedzony przedrostkiem meta znak x jest małą
       literą, uruchamia plecenie, które jest przypisane do
       odpowiedniej wielkiej litery.
    prefix-meta (ESC)
       Poprzedź przedrostkiem meta następny wpisany znak. ESC f
       jest równoważne Meta-f.
    undo (C-_, C-x C-u)
       Krokowe  cofnięcie  operacji, pamiętane odrębnie dla
       każdego wiersza.
    revert-line (M-r)
       Cofa wszystkie zmiany wykonane na tym wierszu. Podobne do
       wykonania polecenia undo wystarczająco wiele razy, by
       przywrócić wiersz do stanu początkowego.
    tilde-expand (M-&)
       Wykonuje interpretację tyldy w odniesieniu do bieżącego
       słowa.
    set-mark (C-@, M-<space>)
       ustawia znacznik (mark) w bieżącym punkcie. Jeżeli podano
       argument numeryczny, znacznik jest ustawiany na takiej
       pozycji.
    exchange-point-and-mark (C-x C-x)
       Zamień punkt ze znacznikiem. Aktualna pozycja kursora
       ustawiana jest na zapamietaną, a dotychczasowa pozycja
       zachowywana jako znacznik.
    character-search (C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na następne
       wystąpienie tego znaku. Licznik ujemny wyszukuje poprzed-
       nie wystąpienia.
    character-search-backward (M-C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na poprzednie
       wystąpienie tego znaku. Licznik ujemny wyszukuje kolejne
       wystąpienia.
    insert-comment (M-#)
       Na początek bieżąceg wiersza wstawiana jest wartość zmi-
       ennej comment-begin readline, a wiersz jest akceptowany
       tak,  jakby wprowadzono znak nowej linii.  Domyślna
       wartość comment-begin powoduje, że polecenie to czyni
       bieżący wiersz komentarzem powłoki.
    glob-expand-word (C-x *)
       Słowo sprzed kursora traktowane jest jak wzorzec rozwija-
       nia nazw plików i wstawiana jest lista pasujących nazw,
       zastępując słowo-wzorzec.
    glob-list-expansions (C-x g)
       Wyświetlana jest lista rozwinięć, jakie zostałyby utwor-
       zone przez glob-expand-word, a wiersz jest ponownie
       wyświetlany.
    dump-functions
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie
       funkcje i ich przypisania klawiszy. Jeżeli podano argu-
       ment numeryczny, wyjście jest formatowane w taki sposób,
       by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-variables
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie
       ustawialne zmienne readline i ich wartości. Jeżeli podano
       argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-macros
       Wypisuje wszystkie sekwencje klawiszy readline przypisane
       do makr i łańcuchy jakie dają w wyniku.  Jeżeli podano
       argument numeryczny, wyjście  jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    display-shell-version (C-x C-v)
       Wyświetla informację o wersji aktualnego egzemplarza
       bash.

  Programowalne uzupełnianie
    Gdy następuje próba uzupełnienia słowa dla argumentu polecenia,
    dla którego zdefiniowano specyfikację uzupełniania (completion
    specification, compspec) przy pomocy wbudowanego polecenia com-
    plete (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej), wywoływane
    są usługi programowalnego uzupełniania.

    Po pierwsze, identyfikowana jest nazwa polecenia. Jeżeli dla
    tego polecenia zdefiniowano compspec, to compspec jest używane
    do utworzenia listy możliwych uzupełnień słowa. Jeżeli słowo
    polecenia jest pełną nazwą ścieżkową, to najpierw szukane jest
    compspec dla pełnej nazwy. Jeśli nie zostanie odnalezione, to
    następuje próba znalezienia compspec dla części występującej po
    ostatnim ukośniku.

    Po odnalezieniu compspec, jest ono używane do utworzenia listy
    pasujących słów. Jeżeli compspec nie zostało znalezione, to
    wykonywane jest domyślne uzupełnianie basha, jak opisano powyżej
    w Uzupełnianie.

    Na początek, używane są akcje określone przez compspec. Zwracane
    są wyłącznie dopasowania poprzedzone dopasowywanym słowem. Gdy
    do uzupełniania nazw plików lub katalogów użyto opcji -f lub -d,
    do filtrowania dopasowań wykorzystywana jest zmienna powłoki
    FIGNORE.

    W następnej kolejności tworzone są ewentualne uzupełnienia
    określone przez wzorzec rozwinięcia nazw plików opcji -G. Słowa
    tworzone przez wzorzec nie muszą pasować do uzupełnianego słowa.
    Zmienna powłoki GLOBIGNORE nie jest używana do filtrowania dopa-
    sowań, ale zmienna FIGNORE jest używana.

    Następnie, brany jest pod uwagę łańcuch podany jako argument
    opcji -W.  Łańcuch jest najpierw rozbijany przy zastosowaniu
    znaków ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorów.  Honorowane
    jest cytowanie powłoki.  Później każde ze słów interpretowane
    jest z wykorzystaniem interpretacji nawiasów, interpretacji
    tyld, podstawiania parametrów, interpretacji zmiennych i wyrażeń
    arytmetycznych, podstawiania wyników poleceń i rozwijania nazw
    ścieżkowych, jak opisano powyżej w sekcji INTERPRETACJA. Wyniki
    są rozbijane z zastosowaniem reguł opisanych powyżej w sekcji
    Podział na słowa.  Wyniki interpretacji są dopasowywane prze-
    drostkiem z uzupełnianym słowem, a pasujące słowa stają się
    możliwymi uzupełnieniami.

    Po utworzeniu tych dopasowań, wywoływana jest funkcja lub
    polecenie określone opcjami -F i -C.  Podczas wywoływania
    polecenia czy funkcji, zmiennym COMP_LINE i COMP_POINT przypisy-
    wane są wartości, jak opisano to powyżej w sekcji Zmienne
    powłoki.  Jeżeli wywoływana jest funkcja powłoki, ustawiane są
    również zmienne COMP_WORDS i COMP_CWORD. Kiedy wywoływana jest
    funkcja czy polecenie, pierwszym argumentem staje się nazwa
    polecenia, którego argumenty są uzupełniane, drugim argumentem
    -- uzupełniane słowo, a trzecim słowo poprzedzające w wierszu
    poleceń słowo aktualnie uzupełniane. Nie jest wykonywane żadne
    filtrowanie utworzonych uzupełnień stosownie do uzupełnianego
    słowa. Funkcja czy polecenie mają pełną swobodę tworzenia dopa-
    sowań.

    W pierwszej kolejności wywoływana jest funkcja określona przez
    -F. Do tworzenia dopasowań może ona korzystać z dowolnych
    możliwości powłoki, łącznie z opisanym poniżej poleceniem wbu-
    dowanym compgen. Funkcja musi umieścić możliwe uzupełnienia w
    zmiennej tablicowej COMPREPLY.

    Następnie,  wywoływane  jest polecenie określone opcją -C,
    działające w środowisku równoważnym  podstawianiu  poleceń.
    Powinno ono wypisać listę uzupełnień, po jednym w wierszu, na
    standardowe wyjście. Jeżeli jest to niezbędne, do utworzenia
    znaku nowej linii można użyć odwróconego ukośnika.

    Po utworzeniu wszelkich możliwych uzupełnień, do listy tej
    stosowany jest filtr określony opcją -X.  Filtr jest takim
    wzorcem, jak używany przy rozwijaniu nazw ścieżkowych. Znak &
    we wzorcu zastępowany jest tekstem uzupełnianego słowa. Literał
    & można otrzymać poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny
    ukośnik zostanie usunięty przed próbą dopasowania.  Wszystkie
    uzupełnienia  pasujące  do  wzorca będą usunięte z listy.
    Początkowy ! daje zaprzeczenie wzorca. Będą wówczas usuwane
    uzupełnienia nie pasujące do wzorca.

    Na koniec, do każdego elementu listy dodawane są przedrostek i
    przyrostek określone opcjami -P i -S, a wynik zwracany jest do
    kodu uzupełniania readline jako lista możliwych uzupełnień.

    Jeśli poprzednio zastosowane działania nie utworzyły żadnych
    dopasowań, zaś przy definiowaniu compspec podano opcję -o
    dirnames  polecenia  complete,  to  dokonywana  jest próba
    uzupełnienia nazwy katalogu.

    Domyślnie, jeżeli znaleziono compspec, to cokolwiek ono utworzy
    zwracane  jest  do kodu uzupełniającego jako pełny zestaw
    możliwych uzupełnień. Nie są próbowane domyślne uzupełnienia
    bash, a domyślne uzupełnianie nazw ścieżkowych przez readline
    jest wyłączone. Jeśli przy definiowaniu compspec podano opcję
    -o default polecenia complete, to jeżeli compspec nie utworzy
    żadnych uzupełnień, wykonane zostanie domyślne uzupełnianie z
    readline.

HISTORIA
    Jeżeli włączona jest opcja -o history wbudowanego polecenia set,
    to powłoka zapewnia dostęp do historii poleceń, listy poleceń
    poprzednio wprowadzonych. Wartość zmiennej HISTSIZE wykorzysty-
    wana jest jako liczba poleceń do zachowania na liście historii.
    Zachowywany jest tekst ostatnich HISTSIZE poleceń (domyślnie
    500. Powłoka przechowuje każde polecenie na liście przed pod-
    stawieniem wartości parametrów i zmiennych (zobacz powyżej
    INTERPRETACJA), ale przed wykonaniem interpretacji historii, w
    zależności od wartości zmiennych powłoki HISTIGNORE i HISTCON-
    TROL.

    Przy uruchamianiu, historia inicjowana jest z pliku o nazwie
    wskazanej zmienną HISTFILE (domyślnie ~/.bash_history). Plik o
    nazwie wziętej z wartości HISTFILE jest obcinany, jeśli zachodzi
    potrzeba, by zawierał nie więcej wierszy niż określono to
    wartością zmiennej HISTFILESIZE.  Podczas  kończenia  pracy
    powłoki interaktywnej, ostatnie $HISTSIZE wierszy kopiowane jest
    z listy historii do $HISTFILE.  Jeżeli włączona jest opcja
    powłoki histappend (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECE-
    NIA POWŁOKI poniżej), to wiersze są dodawane na koniec pliku
    historii, w przeciwnym razie plik historii jest nadpisywany.
    Jeżeli HISTFILE nie jest ustawione lub plik historii nie daje
    się zapisać, to historia nie jest zachowywana. Po zapisaniu,
    plik historii jest obcinany, by nie zawierał więcej niż HIST-
    FILESIZE wierszy. Jeśli HISTFILESIZE nie jest ustawione, to
    obcinanie nie jest wykonywane.

    Do edycji lub ponownego wykonania części listy historii można
    korzystać z wbudowanego polecenia fc (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej). Wbudowanego polecenia history można używać do
    wyświetlania lub zmiany listy historii i manipulacji plikiem
    historii. Podczas posługiwania się edycją wiersza poleceń, w
    każdym z trybów edycji umożliwiających dostęp do listy historii,
    dostępne są polecenia przeszukiwania.

    Powłoka umożliwia kontrolę nad tym,  jakie  polecenia  są
    zachowywane na liście.  Można ustawić zmienne HISTCONTROL i
    HISTIGNORE, co spowoduje, że powłoka będzie zachowywać tylko
    podzbiór wprowadzonych poleceń. Opcja powłoki cmdhist, jeżeli
    jest włączona, powoduje, że powłoka będzie usiłować zachować
    każdy wiersz polecenia wielowierszowego w tej samej pozycji his-
    torii, dodając, gdzie jest to niezbędne, średniki, by zachować
    poprawność składni. Opcja powłoki lithist powoduje, że powłoka
    będzie zachowywać polecenia z osadzonymi znakami nowej linii
    zamiast średników. Zobacz opis wbudowanego shopt poniżej, w
    sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI, gdzie znajdziesz informacje
    o ustawianiu i kasowaniu opcji powłoki.

INTERPRETACJA HISTORII
    Powłoka obsługuje funkcję interpretacji historii, podobną do
    interpretacji historii w csh.  Ta sekcja opisuje dostępne
    możliwości składni. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla
    powłok interaktywnych i może być wyłączona przy pomocy opcji +H
    wbudowanego polecenia set (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI).  Powłoki nie-interaktywne domyślnie nie  wykonują
    interpretacji historii.

    Interpretacja historii wprowadza słowa z listy historii do stru-
    mienia wejściowego, ułatwiając powtarzanie poleceń lub popraw-
    ianie szybkie błędów w poprzednich poleceniach.

    Interpretacja  historii przeprowadzana jest bezpośrednio po
    przeczytaniu pełnego wiersza, przed jego podziałem na słowa
    przez powłokę.  Odbywa się w dwu częściach. Pierwszą jest
    określenie, który wiersz z listy historii ma zostać użyty pod-
    czas podstawiania.  Drugą stanowi wybór części tego wiersza do
    włączenia w bieżący. Wybrany z historii wiersz jest zdarzeniem
    (event), a jego części na których wykonywane są działania są
    słowami.  Dostępne są różne modyfikatory do  manipulowania
    wybranymi słowami.  Wiersz rozbijany jest na słowa w ten sam
    sposób jak podczas odczytu wejścia, tak że kilka słów sepa-
    rowanych metaznakami ujętych w cudzysłowy traktowanych jest jak
    jedno słowo. Interpretacja historii wprowadzana są obecnością
    znaku rozwijającego historię, którym domyślnie jest !. Cytować
    ten znak mogą wyłącznie odwrotny ukośnik (\) i pojedyncze cud-
    zysłowy.

    Kilka opcji powłoki ustawianych przy pomocy shopt może służyć do
    śledzenia działania interpretacji historii.  Jeżeli  opcja
    histverify powłoki jest włączona (zobacz opis wbudowanego shopt)
    i używane jest readline, to podstawienia historii nie są natych-
    miast przesyłane do analizatora składni (parsera) powłoki.
    Zamiast tego, zinterpretowany wiersz jest ponownie ładowany do
    bufora edycyjnego readline w celu dalszej modyfikacji. Jeżeli
    wykorzystywane jest readline i włączona jest opcja histreedit,
    to zakończone niepowodzeniem podstawienie historii zostanie
    ponownie załadowane do bufora edycyjnego readline w celu popraw-
    ienia.  Opcją -p wbudowanego polecenia history można posłużyć
    się do oglądnięcia, co zrobi interpretacja historii przed jej
    zastosowaniem.  Opcji -s wbudowanego polecenia history można
    użyć w celu dodania poleceń na koniec listy historii bez fakty-
    cznego ich wykonania, tak że będą dostępne dla następnych
    przywołań.

    Powłoka pozwala na kontrolowanie różnych znaków stosowanych
    przez mechanizm interpretacji historii (zobacz opis histchars
    powyżej, w sekcji Zmienne powłoki).

  Desygnatory zdarzeń (Event Designators)
    Desygnator zdarzenia jest odwołaniem do pozycji wiersza poleceń
    na liście historii.

    !   Rozpoczyna podstawianie historii, z wyjątkiem sytuacji,
       gdy występuje po nim odstęp, znak nowej linii, = lub (.
    !n   Wskazuje na n-ty wiersz poleceń.
    !-n  Wskazuje na wiersz poleceń bieżący minus n.
    !!   Wskazuje na poprzednie polecenie. jest to synonim `!-1'.
    !łańcuch
       Wskazuje na ostatnie poleceniem rozpoczynające się od
       łańcucha.
    !?łańcuch[?]
       Wskazuje na ostatnie polecenie zawierające  łańcuch.
       Kończące ? można pominąć jeśli bezpośrednio po łańcuchu
       występuje znak nowej linii.
    ^łańcuch1^łańcuch2^
       Szybkie podstawianie.  Powtarza  ostatnie  polecenie,
       wymieniając  łańcuch1  na  łańcuch2.   Rónoważnik
       ,,!!:s/łańcuch1/łańcuch/'' (zobacz poniżej Modyfikatory).
    !#   Cały wiersz poleceń wpisany do tego momentu.

  Desygnatory słów (Word Designators)
    Desygnatory słów służą do wybierania ze zdarzenia żądanych słów.
    Dwukropek : oddziela określenie zdarzenia od desygnatora słowa.
    Może być pominięty jeśli desygnator słowa rozpoczyna się od ^,
    $, *, - lub %. Słowa numerowane są od początku wiersza, przy
    czym pierwsze ma numer 0 (zero).  Słowa są wstawiane do
    bieżącego wiersza, rozdzielane pojedynczymi spacjami.

    0 (zero)
       Słowo zerowe. Dla powłoki jest to słowo polecenia.
    n   n-te słowo.
    ^   Pierwszy argument. To znaczy, słowo 1.
    $   Ostatni argument.
    %   Słowo dopasowane przez ostatnie wyszukanie `?łańcuch?'.
    x-y  Zakres słów; `-y' jest skróconym `0-y'.
    *   Wszystkie słowa prócz zerowego. jest to synonim dla
       `1-$'.  Nie jest błędem użycie * jeśli w zdarzeniu jest
       tylko jedno słowo; w tym przypadku zwracany jest łańcuch
       pusty.
    x*   Skrót od x-$.
    x-   Skrót od x-$ podobnie jak x*, ale pomija ostatnie słowo.

    jeśli desygnator słowa podano bez określenia zdarzenia, za
    zdarzenie przyjmowane jest poprzednie polecenie.

  Modyfikatory
    Po opcjonalnym desygnatorze słowa może pojawić się sekwencja
    jednego lub więcej poniższych modyfikatorów, każdy poprzedzony
    dwukropkiem `:'.

    h   Usuwa końcową składową nazwy pliku, pozostawiając tylko
       początek.
    t   Usuwa wszystkie  początkowe  składowe  nazwy  pliku,
       pozostawiając koniec.
    r   Usuwa kończący przyrostek postaci .xxx, pozostawiając
       główną część nazwy (basename).
    e   Usuwa wszystko prócz końcowego przyrostka.
    p   Wypisuje nowe polecenie, ale go nie wykonuje.
    q   Cytuje podstawiane słowa, zabezpieczając je przed dalszym
       podstawianiem.
    x   Cytuje podstawiane słowa jak q, ale rozbija na słowa w
       miejscach odstępów i znaków nowej linii.
    s/stary/nowy/
       Zastępuje nowym pierwsze wystąpienie starego w wierszu
       zdarzenia.  Zamiast  /  może  zostać  użyty dowolny
       ogranicznik. Końcowy ogranicznik jest opcjonalny jeżeli
       jest ostatnim znakiem wiersza zdarzenia. Separator może
       być cytowany w nowym i starym przy pomocy pojedynczego
       odwrotnego ukośnika. Jeżeli w nowym pojawia się &, to
       jest zastępowany starym.  Pojedynczy odwrotny ukośnik
       będzie cytował &. Jeżeli stary jest pusty, to ustawiany
       jest na ostatni podstawiany stary lub, jeśli nie było
       poprzednich  podstawień  historii, ostatni łańcuch w
       wyszukiwaniu !?łańcuch[?].
    &   Powtarza poprzednie podstawienie.
    g   Powoduje, że zmiany zostaną zastosowane do całego wiersza
       zdarzenia.   Używany  w  połączeniu  z  `:s'  (np.
       `:gs/old/new/') lub `:&'. Jeśli użyty z `:s', to zamiast
       / można posłużyć się dowolnym separatorem, a ostatni sep-
       arator jest opcjonalny jeżeli jest ostatnim znakiem wier-
       sza zdarzenia.

WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    Jeśli nie podano inaczej, każde z poleceń wbudowanych opisanych
    w niniejszej sekcji jako akceptujące opcje poprzedzone - akcep-
    tuje również symbol -- określający koniec opcji.
    : [argumenty]
       Bez efektów; polecenie to nie robi niczego poza interpre-
       tacją argumentów i wykonaniem ewentualnych  podanych
       przekierowań. Zwracany jest zerowy kod zakończenia.

    . plik [argumenty]
    source plik [argumenty]
       Odczytuje i wykonuje polecenia z zadanego pliku w aktual-
       nym środowisku powłoki i zwraca kod zakończenia ostat-
       niego wykonanego polecenia z tego pliku. Jeżeli nazwa
       pliku nie zawiera ukośnika, to do znalezienia katalogu go
       zawierającego używana jest zmienna PATH. Plik poszuki-
       wany w PATH nie musi być wykonywalny.  Jeśli bash nie
       jest w trybie posix, wówczas jeżeli nie znaleziono pliku
       w PATH, to przeszukiwany jest katalog bieżący. Jeśli we
       wbudowanym poleceniu shopt wyłączona jest opcja sour-
       cepath, to PATH nie jest przeszukiwane.  jeśli podano
       jakieś argumenty, to stają się one parametrami pozy-
       cyjnymi podczas wykonywania pliku. W przeciwnym razie
       argumenty pozycyjne pozostają bez zmian. Kod zakończenia
       jest kodem ostatniego zakończonego przez skrypt polecenia
       (0 jeśli nie wykowano żadnego polecenia), a fałszem
       jeżeli nie znaleziono pliku lub nie można go odczytać.

    alias [-p] [nazwa[=wartość] ...]
       Alias bez argumentów bądź z opcją -p wypisuje na standar-
       dowym  wyjściu  listę  aliasów  w  postaci  alias
       nazwa=wartość.  Jeśli nie dostarczono argumenty,  to
       definiowany jest alias (synonim) dla każdej nazwy, dla
       której podano wartość.  Początkowa spacja w wartości
       powoduje, że podczas interpretacji aliasu następne słowo
       będzie sprawdzane na podstawianie aliasów.  Dla każdej
       nazwy z listy argumentów, dla której nie podano wartości,
       wypisywana jest nazwa i wartość aliasu.  Alias zwraca
       prawdę, chyba że podano nazwę, dla której nie został
       zdefiniowany żaden alias.

    bg [spec_zad]
       Wznawia w tle zawieszone zadanie spec_zad, tak jakby
       zostało  ono  uruchomione z &.  Jeśli spec_zad nie
       występuje, to używane jest bieżące zadanie, określone
       tak, jak je pojmuje powłoka. bg spec_zad zwraca 0, chyba
       że uruchomiono je przy wyłączonej kontroli zadań (job
       control) lub uruchomiono z włączoną kontrolą zadań, jeśli
       nie znaleziono spec_zad lub uruchomiono bez kontroli
       zadań.

    bind [-m keymap] [-lpsvPSV]
    bind [-m keymap] [-q funkcja] [-u funkcja] [-r sekw_klaw]
    bind [-m keymap] -f plik
    bind [-m keymap] -x sekw_klaw:polec_powłoki
    bind [-m keymap] sekw_klaw:nazwa_funkcji
       Wyświetla bieżące ustawienia przypisań (bindings) klaw-
       iszy i funkcji readline lub przypisuje sekwencję klawiszy
       to funkcji lub makra readline. Składnia tych przypisań
       jest identyczna jak dla .inputrc, ale każde z przypisań
       musi  być  przesłane  jako  osobny  argument;  np.,
       '"\C-x\C-r": re-read-init-file'. Opcje, jeśli je podano,
       mają następujące znaczenie:
       -m keymap
           Wykorzystuje keymap jako mapę klawiszy, do której
           mają być zastosowane następne przypisania. Akcep-
           towanymi  nazwami  map  klawiszy  są  emacs,
           emacs-standard,  emacs-meta,  emacs-ctlx,  vi,
           vi-move, vi-command i vi-insert. vi równoważne
           jest vi-command; emacs jest równoważne emacs-stan-
           dard.
       -l   Podaje nazwy wszystkich funkcji readline.
       -p   Wyświetla nazwy funkcji i przypisania w taki
           sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -P   Podaje bieżące przypisania i nazwy funkcji read-
           line.
       -v   Wyświetla nazwy i wartości zmiennych readline w
           taki sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -V   Podaje bieżące nazwy i wartości zmiennych read-
           line.
       -s   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane
           do makr i łańcuchy jakie one wysyłają w taki
           sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -S   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane
           do makr i łańcuchy jakie one wysyłają.
       -f plik
           Czyta przypisania klawiszy z pliku.
       -q funkcja
           Podaje, które klawisze wywołują podaną funkcję.
       -u funkcja
           Odwołuje przypisania wszystkich klawiszy przyp-
           isanych do danej funkcji.
       -r sekw_klaw
           Usuwa bieżące przypisania dla sekwencji klawiszy.
       -x sekw_klaw:polec_powłoki
           Powoduje, że za każdym naciśnięciem sekwencji
           klawiszy zostanie wykonane polecenie powłoki.

       Zwracana jest wartość 0, chyba że podano nierozpoznaną
       opcję lub pojawił się błąd.

    break [n]
       Opuszcza pętlę for, while, until lub select.  Jeżeli
       podano n, przerywa działanie do n-tego poziomu. n musi
       być >= 1. Jeżeli n jest większe od liczby obejmujących
       polecenie pętli, to kończone są wszystkie obejmujące
       pętle. Wartością zwracaną jest 0, chyba że powłoka nie
       wykonuje pętli podczas wykonania break.

    builtin wbudowane [argumenty]
       Wykonuje zadane polecenie wbudowane powłoki, przesyłając
       mu argumentyizwracajegokodzakończenia. Przydatne podczas
       definiowania funkcji o nazwie tożsamej z nazwą wbu-
       dowanego polecenia powłoki, zachowując funkcjonalność
       polecenia wbudowanego wewnątrz funkcji.  Wbudowane cd
       jest powszechnie redefiniowane w ten sposób.  Kodem
       zakończenia jest fałsz jeśli wbudowane nie jest wbu-
       dowanym poleceniem powłoki.

    cd [-LP] [katalog]
       Zmienia bieżący katalog roboczy na dir. Zmienna HOME jest
       domyślnym katalogiem.  Zmienna CDPATH definiuje ścieżkę
       przeszukiwań dla katalogu zawierającego katalog.  Alter-
       natywne nazwy katalogów w CDPATH rozdzielane są dwukrop-
       kiem (:)> Pusta nazwa katalogu w CDPATH jest tym samym,
       co katalog bieżący, tj. ,,.''. Jeżeli katalog rozpoczyna
       się ukośnikiem (/), to CDPATH nie jest używane. Opcja -P
       nakazuje użycie fizycznej struktury katalogów zamiast
       podążania za dowiązaniami symbolicznymi (zobacz też opcja
       -P wbudowanego polecenia set); Opcja -L wymusza podążanie
       za  dowiązaniami  symbolicznymi.  Argument  -  jest
       równoważny $OLDPWD. Wartością zwracaną jest prawda jeśli
       pomyślnie zmieniono katalog; w przeciwnym  przypadku
       fałsz.

    command [-pVv] polecenie [arg ...]
       Uruchamia polecenie z argumentami zakazując zwykłego
       wyszukiwania funkcji przez powłokę.  Wykonywane  są
       wyłącznie polecenia wbudowane i polecenia znalezione w
       PATH. Jeżeli podano opcję -p, wyszukiwanie polecenia
       wykonywane jest przy użyciu domyślnej PATH, która gwaran-
       tuje znalezienie wszystkich  standardowych  narzędzi.
       Jeśli użyto albo opcji -V albo -v, to wypisywany jest
       opis polecenia. Opcja -v powoduje, że zostanie wyświet-
       lone pojedyncze słowo wskazujące polecenie lub nazwę
       pliku, użyte do wywołania polecenia; opcja -V tworzy
       bardziej rozgadany opis. Jeżeli podano opcję -V lub -v,
       to kodem zakończenia jest 0 gdy odnaleziono polecenie,
       zaś 1 gdy nie. Jeśli nie podano żadnej z tych opcji i
       pojawił się błąd lub nie można znależć polecenia, to kod
       zakończenia  wynosi 127. W przeciwnym wypadku kodem
       zakończenia wbudowanego polecenia command  jest  kod
       zakończenia polecenia.

    compgen [opcja] [słowo]
       Tworzy możliwe dopasowania uzupełnień dla słowa zgodnie z
       opcjami, które mogą być dowolnymi z opcji akceptowanych
       przez wbudowane polecenie complete, z wyjątkiem -p i -r,
       i wypisuje dopasowania na standardowe wyjście.  Przy
       stosowaniu opcji -F lub -C, różne zmienne powłoki ustaw-
       iane przez usługi programowalnego uzupełniania, gdy są
       dostępne, nie będą mieć użytecznych wartości.

       Dopasowania będą tworzone w ten sam sposób, jakby kod
       uzupełniania programowalnego tworzył je wprost ze specy-
       fikacji uzupełniania z tymi samymi flagami.  Jeżeli
       podano  słowo,  to  wyświetlone  zostaną  wyłącznie
       uzupełnienia doń pasujące.

       Wartością  zwracaną  jest  prawda,  chyba że podano
       niepoprawną opcję lub nie zostały utworzone żadne dopa-
       sowania.

    complete [-abcdefgjkvu] [-o opcjacomp] [-A akcja] [-G wzglob]
    [-W listasłów] [-P przedrostek] [-S przyrostek]
       [-X wzfiltr] [-F funkcja] [-C polecenie] nazwa [nazwa
       ...]
    complete -pr [nazwa ...]
       Określa, w jaki sposób będą uzupełniane argumenty dla
       każdej z nazw.  Jeżeli podano opcję -p, lub nie podano
       żadnych opcji, to wypisywane są istniejące specyfikacje
       uzupełniania - w sposób, który pozwala na ich ponowne
       wykorzystanie jako wejścia. Opcja -r usuwa specyfikację
       uzupełniania dla każdej z nazw, lub jeśli nazw nie
       podano, wszystkie specyfikacje uzupełniania.

       Proces stosowania tych specyfikacji uzupełnień podczas
       prób uzupełniania słów omówiono powyżej w sekcji Pro-
       gramowalne uzupełnianie.

       Pozostałe opcje, jeśli je podano, mają niżej opisane
       znaczenie.  Argumenty opcji -G, -W i -X (i, jeśli to
       niezbędne, -P i -S) powinny być cytowane dla ochrony
       przed interpretacją jaka wystąpi zanim zostanie wywołane
       polecenie complete.
       -o opcjacomp
           Wartość  opcjacomp  reguluje  kilka  aspektów
           zachowania  się  compspec wykraczających poza
           zwykłe tworzenie uzupełnień. opcjacomp przyjmuje
           jedną z wartości:
           default Stosuje domyślne uzupełnianie readline
               jeśli compspec nie utworzy żadnych dopa-
               sowań.
           dirnames
               Wykonuje  uzupełnianie  nazw katalogów
               jeśli compspec nie utworzy żadnych dopa-
               sowań.
           filenames
               Powiadamia readline, że compspec tworzy
               nazwy  plików,  zatem  może  wykonać
               przetwarzanie specyficzne dla takich nazw
               (jak dodanie ukośnika do nazw katalogów
               czy usunięcie końcowych spacji). Zapro-
               jektowane do stosowania  z  funkcjami
               powłoki.
       -A akcja
           akcja może być jedną z poniższych, tworzących
           listę możliwych dopasowań:
           alias  Nazwy aliasów. Można też podać jako -a.
           arrayvar
               Nazwy zmiennych tablicowych.
           binding Nazwy przypisań klawiszy readline.
           builtin Nazwy wbudowanych poleceń powłoki. Można
               też podać jako -b.
           command Nazwy poleceń. Można też podać jako -c.
           directory
               Nazwy katalogów. Można też podać jako -d.
           disabled
               Nazwy wyłączonych poleceń  wbudowanych
               powłoki.
           enabled Nazwy  włączonych  poleceń wbudowanych
               powłoki.
           export Nazwy wyeksportowanych zmiennych powłoki.
               Można też podać jako -e.
           file  Nazwy plików. Można też podać jako -f.
           function
               Nazwy funkcji powłoki.
           group  Nazwy grup. Można też podać jako -g.
           helptopic
               Tematy pomocy akceptowane przez wbudowane
               polecenie help.
           hostname
               Nazwy hostów, pobrane z pliku określonego
               przez zmienną powłoki HOSTFILE.
           job   Nazwy  zadań,  jeżeli  aktywne  jest
               sterowanie zadaniami. Można też podać
               jako -j.
           keyword Zastrzeżone  słowa powłoki. Można też
               podać jako -k.
           running Nazwy działających zadań, jeżeli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           setopt Dozwolone argumenty opcji -o polecenia
               wbudowanego set.
           shopt  Nazwy opcji powłoki, takie, jakie akcep-
               tuje polecenie wbudowane shopt.
           signal Nazwy sygnałów.
           stopped Nazwy zatrzymanych zadań, jeśli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           user  Nazwy użytkowników. Można też podać jako
               -u.
           variable
               Nazwy wszystkich zmiennych powłoki. Można
               też podać jako -v.
       -G wzglob
           Wzorzec rozwijania nazw plików wzglob jest rozwi-
           jany, tworząc listę możliwych uzupełnień.
       -W listasłów
           listasłów jest rozbijana przy zastosowaniu znaków
           ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorów, a
           każde ze słów wynikowych jest interpretowane.
           Możliwe  uzupełnienia  są  elementami  listy
           wynikowej, pasującymi do uzupełnianego słowa.
       -C polecenie
           polecenie  wykonywane jest w środowisku pod-
           powłoki, a jego wyjście używane jest jako możliwe
           uzupełnienia.
       -F funkcja
           Funkcja  powłoki  funkcja  wykonywana jest w
           bieżącym środowisku powłoki. Po jej zakończeniu,
           możliwe uzupełnienia pobierane są z wartości zmi-
           ennej tablicowej COMPREPLY.
       -X wzfiltr
           wzfiltr jest wzorcem używanym do rozwijania nazw
           plików.  Stosowany  jest do listy możliwych
           uzupełnień utworzonej przez poprzedzające  go
           opcje i argumenty, a każde pasujące do niego
           uzupełnienie jest usuwane z listy. Początkowy !
           w wzfiltr powoduje negację wzorca; usuwane są
           wówczas uzupełnienia nie pasujące do wzfiltr.
       -P przedrostek
           Po zastosowaniu wszystkich innych  opcji  na
           początku  każdego możliwego uzupełnienia jest
           dodawany przedrostek.
       -S przyrostek
           Po zastosowaniu wszystkich innych opcji na końcu
           każdego możliwego uzupełnienia jest dołączany
           przyrostek.

       Wartością zwracana jest  prawda,  chyba  że  podano
       niepoprawną opcję, podano bez argumentu nazwa opcję inną
       niż -p lub -r, usiłowano usunąć specyfikację uzupełniania
       dla nazwy, dla której nie istnieje żadna specyfikacja,
       albo też podczas dodawania specyfikacji uzupełniania
       wystąpił błąd.

    continue [n]
       Wznawia następną iterację obejmującej je pętli for,
       while, until lub select. Jeżeli podano n, wznawia n-tą
       obejmującą pętlę. n musi być >= 1. Jeżeli n jest większe
       niż liczba obejmujących pętli, to wznawiana jest ostatnia
       z pętli (,,najwyższa''). Wartość zwracana wynosi 0, chyba
       że powłoka nie wykonuje pętli podczas wykonywania con-
       tinue.

    declare [-afFirx] [-p] [nazwa[=wartość]]
    typeset [-afFirx] [-p] [nazwa[=wartość]]
       Deklaruje zmienne i/lub nadaje im atrybuty. Jeśli nie
       podano żadnych nazw, wyświetla wartości zmiennych. Opcja
       -p będzie wyświetlać atrybuty i wartości każdej nazwy.
       Gdy używane jest -p, ignorowane są dodatkowe opcje.
       Opcja -F zabrania wyświetlania definicji funkcji; wypisy-
       wane są tylko nazwy i atrybuty funkcji.  Opcja -F imp-
       likuje -f.  Poniższych opcji można użyć do ograniczenia
       wyników do zmiennych o określonym atrybucie lub do nada-
       nia zmiennym atrybutów:
       -a   Każda  z nazw jest zmienną tablicową (zobacz
           Tablice powyżej).
       -f   Używa wyłącznie nazw funkcji.
       -i   Zmienna jest traktowana jak całkowita; gdy zmien-
           nej jest przypisywana wartość, wykonywana jest
           interpretacja  wyrażeń  arytmetycznych  (zobacz
           OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH).
       -r   Powoduje, że dane nazwy stają się tylko-do-odczytu
           (readonly).  Nazwom tym nie  można  przypisać
           wartości następnymi poleceniami przypisania. Nie
           można też ich usunąć za pomocą unset.
       -x   Zaznacza nazwę do wyeksportowania przez środowisko
           do kolejnych poleceń.

       Użycie `+' zamiast `-' wyłącza atrybut, z wyjątkiem tego,
       że +a nie może być używane do niszczenia zmiennej tabli-
       cowej. Użyte w funkcji, powodują, że każda z nazw staje
       się lokalna, jak przy pomocy polecenia local.  Zwracana
       jest wartość 0, chyba że napotkano niepoprawną opcję,
       próbę zdefiniowania funkcji przy pomocy ,,-f foo=bar'',
       przypisania  wartości  zmiennej readonly, przypisania
       wartości zmiennej tablicowej bez użycia składni przypisa-
       nia złożonego (zobacz Tablice powyżej), jedna z nazw nie
       jest poprawną nazwą zmiennej powłoki, usiłowano wyłączyć
       status readonly dla zmiennej tylko do odczytu, wyłączyć
       status tablicy dla zmiennej tablicowej albo próbowano
       wyświetlić nieistniejącą funkcję przy pomocy -f.

    dirs [-clpv] [+n] [-n]
       Bez opcji wyświetla listę aktualnie zapamiętanych kata-
       logów. Domyślnie wyświetlana jest ona w pojedynczym
       wierszu, z nazwami katalogów rozdzielonymi spacjami.
       Katalogi dodawane są do listy poleceniem pushd polecenie
       popd usuwa pozycje z listy.
       +n   Wyświetla ntą pozycję licząc od lewej na liście
           pokazywanej przez dirs przy wywołaniu bez opcji;
           początkową jest zero.
       -n   Wyświetla ntą pozycję licząc od prawej na liście
           pokazywanej przez dirs przy wywołaniu bez opcji;
           początkową jest zero.
       -c   Czyści stos katalogów usuwając wszystkie jego
           pozycje.
       -l   Tworzy dłuższy listing; domyślnie format listingu
           posługuje  się  tyldą  do oznaczania katalogu
           domowego.
       -p   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na
           wiersz.
       -v   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na
           wiersz, poprzedzając każdą z nich jej pozycją
           (indeksem) w stosie.

       Wartością zwracaną jest 0, chyba że podano nieprawidłową
       opcję lub n wskazuje poza koniec stosu katalogów.

    disown [-ar] [-h] [zadanie ...]
       Bez opcji, każde z podanych zadań usuwane jest z tablicy
       zadań aktywnych. Jeśli użyto opcji -h, każde zadanie nie
       jest usuwane z tablicy, ale jest jako takie zaznaczane,
       tak że do zadania nie jest wysyłany sygnał SIGHUP jeśli
       powłoka otrzymuje SIGHUP. Jeśli nie podano zadania i nie
       użyto ani opcji -a ani -r, to używane jest zadanie
       bieżące.  Jeżeli podano zadanie, opcja  -a  oznacza
       usunięcie lub zaznaczenie wszystkich zadań; opcja -r bez
       argumentu zadania ogranicza akcję do działających zadań.
       Wartością zwracaną jest 0, chyba że zadanie nie określa
       poprawnego zadania.

    echo [-neE] [argument ...]
       Wyświetla argumenty, rozdzielone spacjami, zakończone
       znakiem nowej linii. Kodem zakończenia jest zawsze 0.
       Jeżeli podano -n, to nie jest wysyłany kończący znak
       nowej linii.  Jeżeli podano opcję -e, włączana jest
       interpretacja podanych niżej znaków specjalnych. Opcja -E
       wyłącza interpretację tych znaków, nawet na systemach,
       gdzie są one domyślnie interpretowane.  Do dynamicznego
       sprawdzania, czy echo interpretuje domyślnie te znaki,
       czy nie, służy opcja powłoki xpg_echo. echo nie inter-
       pretuje -- jako oznaczenia końca opcji. echo interpre-
       tuje następujące sekwencje specjalne:
       \a   dzwonek (alert)
       \b   backspace
       \c   pomiń kończący znak nowej linii
       \e   znak escape
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy znak, którego wartością jest szes-
           nastkowa liczba nnn (jedna  lub  dwie  cyfry
           szesnastkowe)

    enable [-adnps] [-f plik] [nazwa ...]
       Włącza i wyłącza wbudowane polecenia powłoki. Wyłączenie
       poleceń  wbudowanych  umożliwia  wykonanie  polecenia
       dyskowego mającego tę samą nazwę, co wbudowane, bez
       podawania jego pełnej nazwy ścieżkowej, mimo iż powłoka
       normalnie szuka poleceń wbudowanych przed poleceniami
       dyskowymi. Jeżeli posłużono się opcją -n, wyłączana jest
       każda z nazw; w przeciwnym razie nazwy są włączone. Na
       przykład, chcąc użyć pliku binarnego test znalezionego
       przez PATH zamiast wersji wbudowanej w powłokę, należy
       uruchomić ,,enable -n  test''.  Opcja  -f  oznacza
       załadowanie nowego polecenia wbudowanego nazwa z obiektu
       dzielonego  (shared  object)  plik,  na  systemach
       obsługujących dynamiczne ładowanie.  Opcja -d usunie
       polecenie wbudowane załadowane poprzednio przez  -f.
       Jeżeli nie podano żadnych argumentów nazwa lub jeśli
       podano opcję -p, wypisywana jest lista poleceń wbu-
       dowanych powłoki. Bez innych argumentów opcyjnych, lista
       ta składa się ze wszystkich włączonych poleceń wbu-
       dowanych. Jeśli podano -n, wypisywane są tylko wyłączone
       polecenia wbudowane. Jeżeli podano -a, wypisywana lista
       zawiera wszystkie polecenia wbudowane, ze wskazaniem przy
       każdym czy jest ono włączone czy też nie. Jeżeli podano
       -s, wyjście ograniczone jest do POSIXowych ,,specjal-
       nych'' poleceń wbudowanych. Wartością zwracaną jest 0,
       chyba że nazwa nie jest poleceniem wbudowanym powłoki lub
       wystąpił błąd podczas ładowania nowego polecenia wbu-
       dowanego z obiektu dzielonego.

    eval [argument ...]
       Argumenty są czytane i łączone w pojedyncze polecenie.
       Polecenie to jest następnie odczytywane i wykonywane
       przez powłokę, zaś jego kod zakończenia jest zwracany
       jako wartość eval. Jeżeli nie na żadnych argumentów, lub
       wszystkie argumenty są puste, eval zwraca 0.

    exec [-cl] [-a nazwa] [polecenie [argumenty]]
       Jeżeli podano polecenie, zastępuje ono powłokę. Nie
       tworzony jest żaden nowy proces.  Argumenty stają się
       argumentami polecenia. Jeśli podano opcję -l, umieszcza
       kreskę na początku zerowego argumentu przesyłanego do
       polecenia.  Tak samo, jak robi to login(1). Opcja -c
       powoduje, że polecenie zostanie wykonane  z  pustym
       środowiskiem. Jeżeli podano -a, powłoka przesyła do
       wykonywanego polecenia nazwę jako zerowy argument. Jeżeli
       polecenie z jakiegoś powodu nie może zostać wykonane, to
       powłoka nie-interaktywna kończy pracę, chyba że włączona
       jest opcja powłoki execfail, wówczas zwraca niepowodze-
       nie. Powłoka interaktywna zwraca niepowodzenie jeśli
       plik nie może zostać wykonany. Jeżeli nie podano polece-
       nia, przekierowania skutkują w bieżącej powłoce, a kodem
       zakończenia jest 0. W przypadku błędu przekierowania kod
       zakończenia wynosi 1.

    exit [n]
       Powoduje, że powłoka kończy pracę z kodem równym n. Jeśli
       pominięto n, kodem zakończenia jest kod ostatniego wyko-
       nanego polecenia. Przed końcem pracy powłoki wykonywane
       jest przechwycenie sygnału EXIT.

    export [-fn] [nazwa[=słowo]] ...
    export -p
       Podane  nazwy zaznaczane są do automatycznego wyek-
       sportowania  do  środowiska  następnych  wykonywanych
       poleceń. Jeśli podano opcję -f, to nazwy odnoszą się do
       funkcji. Jeżeli nie podano żadnych nazw lub jeżeli
       podano opcję -p, to wypisywana jest lista wszystkich
       eksportowanych w tej powłoce nazw.  Opcja -n powoduje
       usunięcie  cechy eksportowania z podanych zmiennych.
       export zwraca zerowy kod zakończenia, chyba że napotkano
       nieprawidłową opcję, jedna z nazw nie jest poprawną nazwą
       zmiennej powłoki lub podano -f z nazwą, która nie jest
       funkcją.

    fc [-e nazwa_e] [-nlr] [pierwsze] [ostatnie]
    fc -s [wzorzec=zastąpienie] [polecenie]
       Polecenie  poprawiania  (Fix  Command).  W pierwszej
       postaci, z listy historii wybierany jest zakres poleceń
       od pierwszego do ostatniego. Pierwsze i ostatnie mogą
       być podawane jako łańcuch (do odnalezienia ostatniego
       polecenia rozpoczynającego się tym łańcuchem) lub jako
       liczba (indeks w liście historii, gdzie liczba ujemna
       używana jest jako offset od numeru bieżącego polecenia),
       Jeżeli nie określono ostatniego, to jest ono ustawiane na
       bieżące polecenie w przypadku listowania (tak że ,,fc -l
       -10'' wypisuje ostatnich 10 poleceń) i na pierwsze w
       pozostałych przypadkach.  Jeżeli nie określono pier-
       wszego, polecenia to jest ono ustawiane na poprzednie
       polecenie w przypadku edycji a na -16 przy listowaniu.

       Opcja -n wstrzymuje wyświetlanie numerów poleceń podczas
       listowania. Opcja -r odwraca kolejność poleceń.  Jeżeli
       podano opcję -l, to polecenia listowane są na standard-
       owym wyjściu. W przeciwnym razie dla pliku zawierającego
       te polecenia wywoływany jest edytor podany przez nazwa_e.
       Jeżeli nie podano nazwa_e, używana jest wartość FCEDIT, a
       wartość EDITOR jeśli nie ustawiono FCEDIT. Jeżeli nie
       ustawiono żadnej z nich używany, jest vi Po zakończeniu
       edycji, wysyłane edytowane polecenia są wyświetlane przez
       echo i wykonywane.

       W drugiej postaci, polecenie jest ponownie wykonywane po
       każdej wymianie wystąpienia wzorca przez zastąpienie.
       Przydatnym aliasem do wykorzystania z tą formą jest
       ,,r=fc -s'', tak, że napisanie ,,r cc'' uruchamia ostat-
       nie polecenie rozpoczynające się od ,,cc'' a napisanie
       ,,r'' ponownie wykonuje ostatnie polecenie.

       Jeżeli  użyta została pierwsza postać, to wartością
       zwracaną jest 0, chyba że napotkano nieprawidłową opcję
       lub pierwszy albo ostatni określają wiersze historii
       spoza zakresu.  Jeżeli podano opcję  -e,  wartością
       zwracaną jest wartość ostatniego wykonanego polecenia lub
       niepowodzenie jeśli pojawił się błąd tymczasowego pliku
       poleceń. Jeżeli użyta została druga postać, to zwracanym
       kodem jest kod ponownie wykonanego polecenia, chyba że
       polecenie nie określa poprawnego wiersza poleceń --
       wówczas fc zwraca porażkę.

    fg [zadanie]
       Wznawia zadanie na pierwszym planie i czyni je zadaniem
       bieżącym.  Jeżeli nie podano zadania, używane jest
       bieżące zadanie w pojęciu powłoki.  Wartością zwracaną
       jest wartość polecenia umieszczonego na pierwszym planie,
       lub porażka jeżeli fb uruchomiono przy wyłączonej kon-
       troli zadań, lub uruchomiono je przy włączonej kontroli
       zadań, ale zadanie nie określa prawidłowego zadania lub
       zadanie określa zadanie, które zostało uruchomione bez
       kontroli zadań.

    getopts łańcuch_opcji nazwa [argumenty]
       getopts używane jest przez procedury powłoki do analizy
       parametrów pozycyjnych.  łańcuch opcji zawiera znaki
       opcji, jakie mają być rozpoznawane; jeżeli po znaku
       występuje dwukropek, to oczekuje się, że opcja będzie
       posiadać argument, który powinien być od niej oddzielony
       białym znakiem. Jako znaki opcji mogą wystąpić dwukropek
       i znak zapytania.  Przy  każdym  wywołaniu  getopts
       umieszcza  następną opcję w zmiennej powłoki nazwa,
       inicjując nazwę jeśli nie istniała. Indeks następnego
       argumentu do przetwarzania umieszczany jest w zmiennej
       OPTIND. OPTIND inicjowany jest na 1 za każdym razem, gdy
       wywoływana jest powłoka lub skrypt powłoki. Gdy opcja
       wymaga argumentu, getopts umieszcza go w zmiennej OPTARG.
       Powłoka nie resetuje OPTIND automatycznie; musi być on
       resetowany ręcznie pomiędzy wielokrotnymi odwołaniami do
       getopts w tym samym wywołaniu powłoki, jeśli używany ma
       być nowy zestaw parametrów.

       Po napotkaniu końca opcji, getopts kończy pracę zwracając
       wartość większą od zera. OPTIND ustawiane jest na indeks
       pierwszego argumentu nie będącego opcją, zaś nazwa ustaw-
       iana jest na ?.

       getopts normalnie analizuje parametry pozycyjne, ale
       jeśli w argumentach, podano więcej argumentów, to getopts
       przetwarza je zamiast parametrów pozycyjnych.

       getopts może zgłaszać błędy na dwa sposoby. Jeżeli pier-
       wszym znakiem łańcucha opcji jest dwukropek, to stosowane
       jest ciche (silent) zgłaszanie błędów. Przy zwykłej pracy
       komunikaty diagnostyczne wypisywane są przy napotkaniu
       nieprawidłowych opcji lub brakujących argumentów opcji.
       Jeżeli zmienna OPTERR ustawiona jest na 0, nie będą
       wyświetlane żadne komunikaty błędów, nawet jeśli pier-
       wszym znakiem łańcucha opcji nie jest dwukropek.

       Przy napotkaniu nieprawidłowej opcji getopts umieszcza ?
       w nazwie i, jeśli nie pracuje w trybie cichym, wypisuje
       komunikat błędu i kasuje OPTARG. Jeżeli getopts pracuje
       w trybie cichym, to znaleziony znak opcji umieszczany
       jest w OPTARG i nie jest wypisywany żaden komunikat diag-
       nostyczny.

       Jeśli nie znaleziono wymaganego argumentu, a getopts nie
       pracuje w trybie cichym, w nazwa umieszczany jest znak
       zapytania (?), kasowane jest OPTARG i wyświetlany jest
       komunikat błędu. Jeżeli getopts pracuje w trybie cichym,
       to w nazwie umieszczany jest dwukropek (:), a OPTARG
       ustawiane jest na znaleziony znak opcji.

       getopts zwraca prawdę, jeśli znaleziono określoną lub nie
       określoną opcję.  Zwraca fałsz jeżeli napotkano koniec
       opcji lub pojawił się błąd.

    hash [-r] [-p plik] [-t] [nazwa]
       Dla każdej nazwy określana i zapamiętywana jest pełna
       nazwa plikowa polecenia wyszukanego w katalogach $PATH .
       Jeżeli podano opcję -p, nie jest wykonywane przeszukanie
       ścieżki, a plik używane jest jako pełna nazwa pliku
       polecenia. Opcja -r powoduje, że powłoka zapomina wszys-
       tkie zapamiętane wcześniej miejsca. Jeśli podano opcję
       -t, to wypisywana jest odpowiadająca nazwie pełna nazwa
       pliku.  Jeżeli przy więcej niż jednym argumencie nazwy
       podano -t, to przed każdą przechowywaną pełną nazwą wyp-
       isywana jest nazwa.  Jeżeli nie podano żadnych argu-
       mentów, to wypisywana jest informacja o zapamiętanych
       poleceniach.  Kodem zwracanym jest prawda, chyba że nie
       odnaleziono nazwy lub podano nieprawidłową opcję.

    help [-s] [wzorzec]
       Wyświetla pomocne informacje o poleceniach wbudowanych.
       Jeżeli podano wzorzec, to help daje szczegółową pomoc
       dotyczącą wszystkich poleceń pasujących do wzorca; w
       przeciwnym razie wypisywana jest pomoc dla wszystkich
       poleceń wbudowanych i struktur sterujących  powłoki.
       Opcja -s ogranicza wyświetlaną informację do krótkiego
       opisu składni. Zwracany jest kod 0, chyba że żadne z
       poleceń nie pasuje do wzorca.

    history [n]
    history -c
    history -d offset
    history -anrw [plik]
    history -p arg [arg ...]
    history -s arg [arg ...]
       Bez żadnych opcji, wyświetla listę historii poleceń z
       numerami wierszy. Wiersze ukazane z * zostały zmienione.
       Argument n pokazuje jedynie ostatnich n wierszy. Jeżeli
       podano plik, to używany jest on jako nazwa pliku his-
       torii; jeśli nie, to używana jest wartość HISTFILE.
       Opcje, jeżeli je podano, mają następujące znaczenie:
       -c Czyści listę historii usuwając wszystkie jej pozycje.
       -d offset
           Usuwa wpis historii z pozycji offset.
       -a   Dodaje ,,nowe'' wiersze (wprowadzone od początku
           bieżącej sesji bash) do pliku historii.
       -n   Wczytuje do bieżącej listy wiersze jeszcze nie
           przeczytane  z pliku historii. Są to wiersze
           dołączone do pliku historii od chwili rozpoczęcia
           bieżącej sesji pracy bash.
       -r   Czyta zawartość pliku historii i posługuje się nią
           jako bieżącą listą historii.
       -w   Zapisuje bieżącą listę do pliku historii, nad-
           pisując jego zawartość.
       -p   Na zadanych argumentach wykonuje podstawianie his-
           torii (history substitution). Wyświetla wyniki na
           standardowym wyjściu.  Nie zachowuje wyników na
           liście. Każdy z argumentów musi być cytowany, by
           wyłączyć normalną interpretację historii.
       -s   Zachowuje argumenty na liście historii jako poje-
           dynczą pozycję. Przed dodaniem argumentów z listy
           usuwane jest ostatnie polecenie.

       Wartością  zwracaną  jest  0,  chyba  że  napotkano
       nieprawidłową opcję lub podczas odczytu czy zapisu pliku
       historii pojawił się błąd, podano niepoprawny argument
       offset opcji -d, lub nie powiodła się interpretacja his-
       torii podanej jako argument -p.

    jobs [-lnprs] [ zadanie ... ]
    jobs -x polecenie [ argumenty ... ]
       Pierwsza  postać podaje aktywne zadania. Opcje mają
       następujące znaczenie:
       -l   Oprócz zwykłej informacji podaje identyfikatory
           procesów.
       -p   Listuje tylko ID procesu lidera grupy procesów
           zadania.
       -n   Wyświetla wyłącznie informację o zadaniach, które
           zmieniły status od chwili, gdy użytkownik był
           ostatnio powiadamiany o ich statusie.
       -r   Ogranicz wyniki do zadań pracujących.
       -s   Ogranicz wyniki do zadań zatrzymanych.

       Jeżeli podano zadanie, wyniki ograniczane są do informa-
       cji o tym zadaniu.  Kodem zwracanym jest 0, chyba że
       napotkano nieprawidłową opcję lub podano nieprawidłowe
       zadanie.

       Jeżeli podano opcję -x, to jobs zastępuje wszelkie zada-
       nia znalezione w poleceniu lub argumentach odpowiednim ID
       grupy procesów, wykonuje polecenie przesyłając mu argu-
       menty, i zwraca jego kod zakończenia.

    kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] [pid | jobspec] ...
    kill -l [sigspec | exit_status]
       Wysyła sygnały określony przez sigspec lub signum do pro-
       cesu określonego przez pid lub jobspec. sigspec jest
       albo nazwą sygnału, jak np.  SIGKILL albo  numerem
       sygnału; signum jest numerem sygnału. Jeżeli sigspec jest
       nazwą sygnału, to może ona zostać podana z przedrostkiem
       SIG lub bez niego. Jeśli nie podano sigspec, to przyj-
       muje się SIGTERM.  Opcja -l listuje nazwy sygnałów.
       Jeżeli przy podanym -l użyto jakichś argumentów, to lis-
       towane są sygnały odpowiadające tym argumentom, a kodem
       zwracanym jest 0.  Argument exit_status opcji -l jest
       liczbą określającą numer sygnału lub kod zakończenia pro-
       cesu przerwanego przez sygnał. kill zwraca prawdę, jeśli
       przynajmniej jeden z sygnałów został pomyślnie przesłany,
       lub  fałsz,  jeśli  pojawił się błąd lub napotkano
       niepoprawną opcję.

    let arg [arg ...]
       Każdy argument jest wyrażeniem arytmetycznym, jakie ma
       zostać zinterpretowane (zobacz OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYT-
       METYCZNYCH). Jeżeli ostatni z nich interpretowany jest
       jako zero, to let zwraca 1; w przeciwnym wypadku zwracane
       jest 0.

    local [opcja] [nazwa[=wartość] ...]
       Dla każdego argumentu tworzona jest zmienna lokalna o
       nazwie nazwa i jest jej przypisywana wartość. Opcją może
       być każda z opcji akceptowanych przez declare. Gdy local
       używane jest wewnątrz funkcji, powoduje, że zmienna nazwa
       ma zasięg widzialności ograniczony do tej funkcji i jej
       potomków.  Bez operandów, local wysyła listę zmiennych
       lokalnych na standardowe wyjście. Błędem jest użycie
       local poza funkcją. Zwracany jest kod 0, chyba że local
       zostanie użyte poza funkcją lub podano nieprawidłową
       nazwę, albo nazwa jest zmienną tylko do odczytu.

    logout Kończy pracę powłoki zgłoszeniowej.

    popd [-n] [+n] [-n]
       Usuwa pozycje ze stosu katalogów. Bez argumentów, usuwa
       katalog z wierzchołka stosu i wykonuje cd do nowego kata-
       logu na wierzchołku.  Argumenty, jeśli występują, mają
       następujące znaczenie:
       +n   Usuwa ntą pozycję, licząc od lewej, listy pokazy-
           wanej przez dirs, zaczynając od zera. Na przykład
           ,,popd +0'' usuwa pierwszy katalog, a ,,popd +1''
           drugi.
       -n   Usuwa ntą pozycję, licząc od prawej, listy pokazy-
           wanej przez dirs, zaczynając od zera. Na przykład
           ,,popd -0'' usuwa ostatni katalog, ,,popd -1''
           przedostatni.
       -n   Nie wykonuje zwykłej zmiany katalogu  podczas
           usuwania katalogów ze stosu, tak że zmieniana jest
           tylko zawartość stosu.

       Jeżeli polecenie popd powiedzie się, to wykonywane jest
       również dirs, a kodem zwracanym jest 0. popd zwraca
       fałsz jeśli napotkano nieprawidłową opcję, stos katalogów
       jest pusty, podano nieistniejącą pozycję stosu lub nie
       udała się zmiana katalogu.

    printf format [argumenty]
       Zapisuje sformatowane argumenty na standardowe wyjście
       przy pomocy zadanego formatu.  format jest łańcuchem
       znakowym zawierającym trzy rodzaje obiektów:  zwykłe
       znaki, które są po prostu kopiowane na standardowe
       wyjście, sekwencje specjalne, które są konwertowane i
       kopiowane na standardowe wyjście, i specyfikacje formatu,
       z których każda powoduje wypisanie następnego kolejnego
       argumentu.  Oprócz standardowych formatów printf(1), %b
       powoduje, że printf interpretuje sekwencje specjalne w
       odpowiednim argumencie, zaś %q powoduje, że printf wysyła
       odpowiedni argument w formacie, jaki może być ponownie
       wykorzystany jako wejście powłoki.

       W razie potrzeby format wykorzystywany jest ponownie, aż
       do obsłużenia wszystkich argumentów.  Jeżeli  format
       wymaga  większej  ilości  argumentów niż podano, to
       dodatkowe specyfikacje formatu zachowują się tak, jakby
       dostarczono im odpowiednio wartość zerową lub łańcuch
       pusty.  Zwracana  jest  wartość  zero  w  przypadku
       powodzenia, niezerowa przy porażce.

    pushd [-n] [katalog]
    pushd [-n] [+n] [-n]
       Dodaje katalog na wierzchołek stosu katalogów, albo
       obraca stos, czyniąc nowy wierzchołek stosu bieżącym kat-
       alogiem roboczym. Bez argumentów, zamienia miejscami dwa
       najwyższe katalogi stosu [wierzchołek i następny] i
       zwraca 0, chyba że stos jest pusty. Argumenty, jeśli je
       podano, mają następujące znaczenie:
       +n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od lewej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynając od zera)
           staje się wierzchołkiem.
       -n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od prawej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynając od zera)
           staje się wierzchołkiem.
       -n   Nie wykonuje zwykłej zmiany katalogu  podczas
           dodawania katalogów do stosu, tak że zmieniany
           jest tylko stos.
       katalog
           Odkłada katalog na wierzchołek stosu, czyniąc go
           nowym bieżącym katalogiem roboczym.

       Jeżeli polecenie pushd powiodło się, to wykonywane jest
       również dirs. Jeżeli używana jest pierwsza postać pushd,
       to zwracane jest 0, chyba że nie udało się cd na katalog.
       Przy drugiej postaci, pushd zwraca 0, chyba że stos kata-
       logów jest pusty, podano nieistniejący element stosu lub
       nie powiodła się zmiana katalogu na zadany nowy katalog
       bieżący.

    pwd [-LP]
       Wypisuje  bezwzględną nazwę pliku bieżącego katalogu
       roboczego. Pokazana nazwa nie zawiera żadnych dowiązań
       symbolicznych jeśli podano opcję -P albo włączona jest
       opcja -o physical wbudowanego polecenia set. Jeśli użyto
       opcji  -L,  wypisana  nazwa ścieżkowa może zawierać
       dowiązania symboliczne. Zwracany kod wynosi 0, chyba że
       podczas odczytu nazwy bieżącego katalogu pojawi się błąd
       lub podano nieprawidłową opcję.

    read [-ers] [-t timeout] [-a anazwa] [-p zachęta] [-n nznak] [-d
    sep] [nazwa ...]
       Ze standardowego wejścia czytany jest pojedynczy wiersz,
       a jego pierwsze słowo jest przypisywane do pierwszej
       nazwy, drugie słowo do drugiej nazwy i tak dalej, przy
       czym pozostałe na koniec słowa i rozdzielające je separa-
       tory przypisane zostaną do ostatniej nazwy.  Jeżeli ze
       standardowego wejścia przeczytano mniej słów niż podanych
       zostało nazw, to pozostałym nazwom przypisywane są puste
       wartości. Do podziału wiersza na słowa wykorzystywane są
       znaki z IFS. Znaku odwrotnego ukośnika (\) można użyć do
       usunięcia  specjalnego znaczenia następnego czytanego
       znaku oraz do oznaczenia kontynuacji wiersza.  Opcje,
       jeśli je podano, mają następujące znaczenie:
       -a anazwa
           Słowa są przypisywane do kolejnych indeksów zmien-
           nej tablicowej anazwa, poczynając od 0.  anazwa
           jest kasowana przed przypisaniem nowych wartości.
           Inne argumenty nazwa są ignorowane.
       -d sep Pierwszy znak sep służy do zakończenia wiersza
           wejścia, zamiast znaku nowej linii.
       -e   Jeżeli standardowe wejście pochodzi z terminala,
           to do uzyskania wiersza używane jest readline
           (zobacz READLINE powyżej).
       -n nznak
           read powraca po przeczytaniu nznak znaków, zamiast
           czekać na cały wiersz wejścia.
       -p zachęta
           Wyświetla zachętę (prompt) na standardowym wyjściu
           błędów, bez kończącego znaku nowej linii, przed
           próbą odczytu wejścia. Zachęta wyświetlana jest
           tylko jeśli wejście pochodzi z terminala.
       -r   Odwrotny ukośnik nie działa jako znak specjalny.
           Traktowany  jest  jako  część  wiersza.  W
           szczególności, para odwrotny ukośnik-znak nowej
           linii nie może być wykorzystana jako kontynuacja
           wiersza.
       -s   Tryb cichy. Jeżeli wejście pochodzi z terminala,
           to znaki nie są powtarzane (bez echa).
       -t timeout
           Powoduje, że read zwraca niepowodzenie, jeśli w
           ciągu timeout sekund nie zostanie przeczytany
           pełny wiersz wejścia. Opcja ta nie działa, jeżeli
           odczyt nie jest prowadzony z terminala lub potoku.

       Jeśli nie podano żadnych nazw, odczytany wiersz przypisy-
       wany jest zmiennej REPLY. Zwracany kod wynosi 0, chyba
       że napotkano koniec pliku lub read przekroczy czas
       oczekiwania.

    readonly [-apf] [nazwa ...]
       Podane nazwy oznaczane są jako readonly; wartości tych
       nazw nie mogą być zmieniane następującymi później przyp-
       isaniami. Jeśżli podano opcję -f, oznaczane są funkcje o
       nazwach odpowiadających nazwom. Opcja -a ogranicza zmi-
       enne do tablic.  Jeśli nie podano argumentów nazw lub
       jeśli podano opcję -p, wypisywane jest zestawienie wszys-
       tkich nazw o atrybucie readonly. Opcja -p powoduje, że
       wyniki będą wyświetlane w formacie, który może być
       ponownie wykorzystany jako wejście. Zwracany jest kod
       równy 0, chyba że napotkano nieprawidłową opcję, jedna z
       nazw nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki lub podano
       -f z nazwą, która nie jest funkcją.

    return [n]
       Powoduje, że funkcja kończy pracę zwracając wartość
       określoną przez n. Jeśli pominięto n, kodem zakończenia
       jest kod ostatniego polecenia wykonanego w ciele funkcji.
       Jeżeli zostanie użyte poza funkcją, ale podczas wykonywa-
       nia skryptu przez polecenie . (source), powoduje zatrzy-
       manie wykonywania tego skryptu przez powłokę i zwrócenie
       albo n albo kodu zakończenia ostatniego wykonanego w
       skrypcie polecenia. Jeżeli zostanie użyte poza funkcją i
       nie podczas wykonywania skryptu przez ., zwracany jest
       fałsz.

    set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opcja] [arg ...]
       Bez opcji, wyświetlane są nazwa i wartość każdej ze zmi-
       ennych powłoki, w formacie który może być ponownie wyko-
       rzystany jako wejście.  Wyniki są sortowane zgodnie z
       bieżącymi ustawieniami locale.  Gdy podane są opcje,
       ustawiają one lub kasują atrybuty powłoki. Argumenty
       pozostałe po przetworzeniu opcji traktowane są jako
       wartości parametrów pozycyjnych i przypisywane, kolejno,
       do $1, $2, ...  $n.  Opcje, jeśli je podano, mają
       następujące znaczenie:
       -a   Automatycznie zaznacza zmienione lub utworzone
           zmienne i funkcje do wyeksportowania ich do
           środowiska kolejnych poleceń.
       -b   Natychmiast podaje status zakończonych zadań dru-
           goplanowych, zamiast czynić to przed następną
           podstawową zachętą. Działa tylko jeśli włączona
           jest kontrola zadań.
       -e   Zakończ natychmiast  jeśli  polecenie  proste
           (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI powyżej) kończy pracę z
           kodem niezerowym. Powłoka nie kończy pracy, jeśli
           polecenie, które się nie powiodło jest częścią
           pętli until lub while, częścią instrukcji if,
           częścią listy && lub || lub wartość zwrócona
           przez polecenie została odwrócona przez !. Przed
           zakończeniem  pracy  powłoki  wykonywana jest
           pułapka na sygnał ERR, jeśli była ustawiona.
       -f   Wyłącza rozwijanie nazw plików.
       -h   Zapamiętuje położenie poleceń przy wyszukiwania
           ich do wykonania. Domyślnie włączone.
       -k   Wszystkie  argumenty  występujące  w  postaci
           instrukcji  przypisania  umieszczane  są  w
           środowisku polecenia, nie zaś tylko te, które
           poprzedzają nazwę polecenia.
       -m   Tryb monitorowania. Włączona jest kontrola zadań.
           Opcja ta jest domyślnie włączona dla powłok
           interaktywnych na systemach ją  obsługujących
           (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI powyżej). Procesy
           drugoplanowe działają w odrębnej grupie procesów
           a po ich zakończeniu wypisywany jest wiersz zaw-
           ierający ich kod zakończenia.
       -n   Odczytuje polecenia, ale nie ich nie wykonuje.
           Może  być wykorzystane do sprawdzenia błędów
           składni w skrypcie powłoki. Ignorowane przez
           powłoki interaktywne.
       -o nazwa-opcji
           Nazwą opcji może być jedna z poniższych:
           allexport
               To samo, co -a.
           braceexpand
               To samo, co -B.
           emacs  Użyj interfejsu edycji wiersza poleceń w
               stylu emacsa. Włączone domyślnie, jeśli
               powłoka  jest  interaktywna, chyba że
               została uruchomiona z opcją --noediting.
           errexit To samo, co -e.
           hashall To samo, co -h.
           histexpand
               To samo, co -H.
           history Włącza  historię poleceń, jak opisano
               powyżej w sekcji HISTORII. Opcja ta jest
               domyślnie włączona w powłokach interakty-
               wnych.
           ignoreeof
               Efekt jest taki, jakby zostało wykonane
               polecenie   powłoki  ,,IGNOREEOF=10''
               (zobacz powyżej Zmienne powłoki).
           keyword To samo, co -k.
           monitor To samo, co -m.
           noclobber
               To samo, co -C.
           noexec To samo, co -n.
           noglob To samo, co -f.
           nolog  Obecnie ignorowane.
           notify To samo, co -b.
           nounset To samo, co -u.
           onecmd To samo, co -t.
           physical
               To samo, co -P.
           posix  Zmienia zachowanie  bash  tam,  gdzie
               domyślne działanie różni się od standardu
               POSIX 1003.2, tak by spełniać standard
               (tryb posix).
           privileged
               To samo, co -p.
           verbose To samo, co -v.
           vi   Używa interfejsu edycji wiersza poleceń w
               stylu vi.
           xtrace To samo, co -x.
           Jeżeli podano -o bez nazwy-opcji, to wypisywane
           są wartości bieżących opcji. Jeżeli podano +o
           bez nazwy-opcji, na standardowym wyjściu wyświet-
           lana jest seria poleceń set potrzebnych do odt-
           worzenia aktualnych ustawień opcji.
       -p   Włącza tryb uprzywilejowany (privileged). W tym
           trybie  pliki  $ENV  i  $BASH_ENV  nie  są
           przetwarzane, funkcje powłoki nie są dziedziczone
           ze  środowiska,  a  zmienna SHELLOPTS, jeśli
           występuje w środowisku, jest ignorowana.  Jeśli
           powłoka  została uruchomiona z efektywnym id
           użytkownika (grupy) różnych od id rzeczywistego a
           nie podano opcji -p, to podejmowane są opisane
           wyżej akcje a efektywny id użytkownika jest
           ustawiany na identyfikator rzeczywisty. Jeżeli
           przy uruchamianiu podano opcję -p, to efektywny
           identyfikator użytkownika nie jest resetowany.
           Wyłączenie tej opcji powoduje, że identyfikatory
           efektywne użytkownika i grupy zostaną ustawione
           na identyfikatory rzeczywiste.
       -t   Kończy pracę po przeczytaniu i wykonaniu jednego
           polecenia.
       -u   Podczas  interpretacji  parametrów  traktuje
           nieustawione zmienne jako błąd.  Jeżeli wykony-
           wana jest próba interpretacji nieustawionej zmi-
           ennej, to powłoka wypisuje komunikat o błędzie i,
           jeśli nie jest interaktywna, kończy pracę z
           niezerowym kodem.
       -v   Wypisuje wiersze wejściowe powłoki przy  ich
           odczytywaniu.
       -x   Po  interpretacji każdego polecenia prostego,
           wyświetla zinterpretowaną wartość PS4, po której
           następuje polecenie i jego zinterpretowane argu-
           menty.
       -B   Powłoka wykonuje interpretacją nawiasów (zobacz
           Interpretacja  nawiasów  powyżej).  Domyślnie
           włączone.
       -C   Jeśli włączone, bash nie nadpisuje istniejącego
           pliku przy użyciu operatorów przekierowania >, >&
           i <>. Można to ominąć tworząc pliki wyjściowe
           przy użyciu operatora przekierowania >| zamiast
           >.
       -H   Włącza zastępowanie historii w stylu !. Opcja ta
           jest domyślnie włączona dla powłoki interakty-
           wnej.
       -P   Jeżeli jest ustawiona, to powłoka nie podąża za
           dowiązaniami symbolicznymi podczas wykonywania
           poleceń zmieniających bieżący katalog roboczy,
           jak cd.  Używa zamiast tego fizycznej struktury
           katalogów. Domyślnie, bash podąża za logicznym
           łańcuchem katalogów podczas wykonywania poleceń
           zmieniających bieżący katalog roboczy.
       --   Jeżeli po tej opcji nie występują żadne argu-
           menty, to parametry pozycyjne są kasowane. W
           przeciwnym razie, parametry pozycyjne ustawiane
           są na argumenty, nawet jeśli niektóre z nich
           zaczynają się od znaku -.
       -    Sygnalizuje koniec opcji, powodując przypisanie
           wszystkich pozostałych argumentów do parametrów
           pozycyjnych. Opcje -x i -v są wyłączane. Jeżeli
           nie  ma  argumentów,  to parametry pozycyjne
           pozostają bez zmian.

       Opcje są domyślnie wyłączone, chyba że wskazano inaczej.
       Użycie + zamiast - spowoduje, że opcje te zostaną
       wyłączone. Opcje mogą także zostać określone jako argu-
       menty wywołania powłoki.  Bieżący zestaw opcji można
       znaleźć w $-. Zwracanym kodem jest zawsze prawda, chyba
       że napotkano nieprawidłową opcję.

    shift [n]
       Parametrom pozycyjne od n+1 ... zmieniają nazwy $1 ....
       parametry reprezentowane przez liczby $# w dół do $#-n+1
       są usuwane.  n musi być liczbą nieujemną mniejszą lub
       równą $#. Jeżeli n wynosi 0, parametry nie są zmieniane.
       Jeżeli nie podano n, zakłada się, że wynosi 1. Jeżeli n
       jest większe od $#, parametry pozycyjne nie są zmieniane.
       Kod zakończenia jest większy od zera jeżeli n jest
       większe od $# lub mniejsze od zera; w przeciwnym wypadku
       0.

    shopt [-pqsu] [-o] [nazwa_opcji ...]
       Przełącza  wartości zmiennych sterujących opcjonalnym
       zachowaniem powłoki. Bez żadnych opcji, albo z opcją -p,
       wyświetlana jest lista wszystkich dających się ustawić
       opcji, ze wskazaniem dla każdej czy jest ona ustawiona
       czy nie. Opcja -p powoduje, że wyniki będą wyświetlane w
       postaci dającej się ponownie wykorzystać jako wejście.
       Pozostałe opcje mają następujące znaczenie:
       -s   Włącz (ustaw) każdą nazwę_opcji.
       -u   Wyłącz (usuń) każdą nazwę_opcji.
       -q   Zaniechaj  zwykłego wyświetlania (tryb cichy);
           zwracany kod wskazuje na to czy nazwa_opcji jest
           ustawiona czy nie ustawiona. Jeżeli z -q podano
           wiele argumentów nazw_opcji, to zwracanym kodem
           jest zero, gdy wszystkie nazwy_opcji są włączone;
           w przeciwnym razie kod jest niezerowy.
       -o   Ogranicza wartości nazwy_opcji do wartości zdefin-
           iowanych dla opcji -o wbudowanego polecenia set.

       Jeżeli użyto albo -s albo -u bez argumentów nazw_opcji,
       wyświetlanie ogranicza się do  tych  opcji,  które,
       odpowiednio, są ustawione bądź nieustawione. Jeżeli nie
       wskazano inaczej, opcje shopt są domyślnie wyłączone (nie
       ustawione).

       Przy listowaniu opcji zwracany jest kod zerowy jeśli
       wszystkie nazwy_opcji są włączone, niezerowy w przeciwnym
       wypadku. Przy ustawianiu lub kasowaniu opcji zwracany
       jest zerowy kod, chyba że nazwa_opcji nie jest poprawną
       opcją powłoki.

       Lista opcji shopt obejmuje:

       cdable_vars
           Jeśli jest ustawiona, to nie będący katalogiem
           argument wbudowanego polecenia cd uważany jest za
           nazwę zmiennej; wartością tej zmiennej jest kata-
           log, na który ma nastąpić zmiana.
       cdspell Jeśli jest ustawiona, to pomniejsze błędy w
           pisowni składowej katalogu w poleceniu cd będą
           poprawiane. Sprawdzenie takich błędów obejmuje
           znaki zamienione miejscami, znaki pominięte i
           pojedyncze zbędne  znaki.  Jeżeli  znaleziono
           poprawkę, wypisywana jest poprawna nazwa pliku a
           polecenie kontynuuje działanie.  Opcja ta jest
           wykorzystywana tylko przez powłoki interaktywne.
       checkhash
           Jeśli jest ustawiona, bash sprawdza przed próbą
           wykonania  polecenia  znalezionego  w tablicy
           mieszającej, czy polecenie to istnieje. Jeżeli
           już nie istnieje, to wykonywane jest zwykłe
           przeszukiwanie ścieżki.
       checkwinsize
           Jeżeli jest ustawione, bash sprawdza rozmiar okna
           po każdym poleceniu i, jeśli zachodzi potrzeba,
           aktualizuje wartość LINES i COLUMNS.
       cmdhist Jeżeli jest ustawione, bash usiłuje  zapisać
           wszystkie wiersze polecenia wielowierszowego w
           tej samej pozycji historii. Pozwala to na łatwą
           ponowną edycję poleceń obejmujących wiele wier-
           szy.
       dotglob Jeżeli jest ustawione, to bash  do  wyników
           rozwinięcia nazw plików włącza także nazwy plików
           rozpoczynające się kropką `.'.
       execfail
           Jeżeli jest ustawione, to powłoka nie-interakty-
           wna nie zakończy pracy nie mogąc wykonać pliku
           określonego jako argument wbudowanego polecenia
           exec.  Powłoka interaktywna nie kończy pracy,
           jeśli exec zawiedzie.
       expand_aliases
           Jeżeli jest ustawiona, aliasy są interpretowane
           jak opisano powyżej w ALIASY.  Opcja ta jest
           włączona domyślnie dla powłok interaktywnych.
       extglob Jeśli jest włączona, włączane są rozszerzone
           funkcje dopasowywania wzorców opisane powyżej w
           Rozwijanie nazw plików.
       histappend
           Jeżeli jest ustawiona, to do pliku o nazwie
           wskazanej  zmienną HISTFILE podczas kończenia
           pracy przez powłokę dodawana jest lista historii,
           zamiast nadpisywania tego pliku listą.
       histreedit
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           to użytkownik ma możliwość ponownej edycji nieu-
           danego podstawienia historii historii.
       histverify
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           to wyniki podstawiania historii nie są natychmi-
           ast przesyłane do analizatora powłoki. Zamiast
           tego, wiersz wynikowy ładowany jest do bufora
           edycyjnego readline, pozwalając na dalsze zmiany.
       hostcomplete
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           bash będzie usiłować wykonać uzupełnianie nazwy
           hosta podczas uzupełniania słowa zawierającego @
           (zobacz  Uzupełnianie  w  READLINE  powyżej).
           Domyślnie włączone.
       huponexit
           Jeżeli jest ustawione, to bash wyśle SIGHUP do
           wszystkich zadań podczas kończenia pracy interak-
           tywnej powłoki zgłoszeniowej.
       interactive_comments
           Jeśli jest włączone, pozwala by słowo rozpoczy-
           nające się od # powodowało pominięcie tego słowa
           i wszystkich pozostałych znaków wiersza w powłoce
           interaktywnej (zobacz powyżej KOMENTARZE). Opcja
           domyślnie włączona.
       lithist Jeśli jest ustawione, a włączona jest opcja cmd-
           hist, to polecenia wielowierszowe zachowywane są
           w historii w miarę możliwości z  osadzonymi
           znakami nowej linii zamiast przy użyciu średników
           jako separatorów.
       login_shell
           Powłoka ustawia tę opcję jeśli zostanie uru-
           chomiona  jako zgłoszeniowa (zobacz WYWOŁANIE
           powyżej). Ta wartość nie może być zmieniona.
       mailwarn
           Jeżeli jest ustawione, zaś do pliku, w którym
           sprawdza pocztę bash sięgano od czasu ostatniego
           sprawdzania, to zostanie wyświetlony komunikat
           ,,The mail in plikpoczty has been read'' (Poczta
           w plikpoczty została przeczytana).
       no_empty_cmd_completion
           Jeśli jest ustawione, i stosowane jest readline,
           to  bash nie będzie usiłował szukać w PATH
           możliwych uzupełnień, gdy próba  uzupełniania
           wystąpi w pustym wierszu.
       nocaseglob
           Jeśli zostało ustawione, to bash przy rozwijaniu
           nazw plików dopasowuje je nie zwracając uwagi na
           wielkość liter (zobacz Rozwijanie nazw plików
           powyżej).
       nullglob
           Jeśli jest ustawione, to, bash pozwala by wzorce
           nie dopasowujące żadnych plików (zobacz Rozwi-
           janie nazw plików powyżej) rozwijały się  w
           łańcuch pusty, zamiast na same siebie.
       progcomp
           Jeżeli jest ustawione, to włączone są usługi pro-
           gramowalnego  uzupełniania  (zobacz  powyżej
           Programowalne uzupełnianie). Domyślnie włączone.
       promptvars
           Jeżeli jest ustawione, to łańcuchy zachęty podle-
           gają  interpretacji  zmiennych i podstawianiu
           parametrów po interpretacji zachęty opisanej w
           ZACHĘTA  powyżej.  Opcja  ta  jest domyślnie
           włączona.
       restricted_shell
           Powłoka ustawia tę opcję jeśli została uru-
           chomiona w trybie okrojonym (zobacz POWŁOKA OKRO-
           JONA poniżej).  Wartość  ta  nie  może  być
           zmieniona.  Nie jest ona resetowana podczas
           odczytu plików startowych, pozwalając im  na
           odkrycie czy powłoka jest okrojona czy nie.
       shift_verbose
           Jeżeli jest ustawiona, to wbudowane shift wyp-
           isuje komunikat o błędzie gdy liczba przesunięć
           (przez shift) przekracza liczbę parametrów pozy-
           cyjnych.
       sourcepath
           Jeśli jest ustawiona, to polecenie wbudowane
           source  (.) posługuje się wartością PATH do
           znalezienia katalogu zawierającego plik podany
           jako argument. Opcja domyślnie włączona.
       xpg_echo
           Jeżeli jest ustawiona, to dla wbudowanego polece-
           nia echo włączane jest domyślne interpretowanie
           sekwencji specjalnych z odwrotnym ukośnikiem.
    suspend [-f]
       Zawiesza wykonywanie tej powłoki do otrzymania przez nią
       sygnału SIGCONT. Opcja -f mówi, by nie narzekać, jeśli
       użyto suspend w powłoce zgłoszeniowej; po prostu zawiesić
       mimo to. Kodem zwracanym jest 0, chyba że powłoka jest
       powłoką zgłoszeniową i nie podano opcji -f, lub gdy nie
       jest włączona kontrola zadań.
    test wyraż
    [ wyraż ]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zależności od  interpretacji
       wyrażenia warunkowego wyraż.  każdy operator i operand
       musi być odrębnym argumentem. Wyrażenia składając się ze
       składowych opisanych powyżej w WYRAŻENIA WARUNKOWE.

       Wyrażenia mogą być łączone przy użyciu poniższych opera-
       torów, podanych w kolejności malejącego priorytetu.
       ! wyraż
           Prawda jeśli wyraż jest fałszem.
       ( wyraż )
           Zwraca wartość wyraż.  Może być stosowane do
           obejścia zwykłej kolejności operatorów.
       wyraż1 -a wyraż2
           Prawda jeśli oba: wyraż1 i wyraż2 są prawdziwe.
       wyraż1 -o wyraż2
           Prawda jeśli wyraż1 lub wyraż2 jest prawdziwe.

       test i [ interpretują wyrażenia warunkowe posługując się
       zestawem reguł opartych o liczbę argumentów.

       0 argumentów
           Wyrażenie jest fałszywe.
       1 argument
           Wyrażenie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy
           argument nie jest pusty (null).
       2 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wyrażenie
           jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy drugi argu-
           ment jest pusty. Jeśli pierwszy argument jest jed-
           nym z jednoargumentowych operatorów warunkowych
           podanych  powyżej  w  WYRAŻENIA WARUNKOWE, to
           wyrażenie jest prawdziwe jeżeli test jednoargumen-
           towy jest prawdziwy. Jeżeli pierwszy argument nie
           jest  poprawnym  jednoargumentowym  operatorem
           warunkowym, to wyrażenie ma wartość fałsz.
       3 argumenty
           jeżeli drugi argument jest jednym z dwuargumen-
           towych operatorów warunkowych podanych powyżej w
           WYRAŻENIA  WARUNKOWE, to wynik wyrażenia jest
           wynikiem dwuargumentowego testu z zastosowaniem
           pierwszego i trzeciego argumentu jako operandów.
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wartość
           stanowi negację testu dwuargumentowego przy użyciu
           drugiego i trzeciego argumentu.  Jeśli pierwszym
           argumentem jest dokładnie ( a trzecim argumentem
           dokładnie ), to wynik jest  jednoargumentowym
           testem drugiego argumentu. W pozostałych przypad-
           kach wyrażenie jest fałszywe. Operatory -a i -o w
           tym przypadku uważane są za dwuargumentowe.
       4 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wynik jest
           negacją trójargumentowego wyrażenia złożonego z
           pozostałych argumentów.  W przeciwnym wypadku,
           wyrażenie jest poddawanie analizie składni  i
           interpretowane zgodnie z priorytetami przy zas-
           tosowaniu reguł podanych powyżej.
       5 lub więcej argumentów
           Wyrażenie jest poddawanie analizie składni  i
           interpretowane zgodnie z priorytetami przy zas-
           tosowaniu reguł podanych powyżej.

    times Wypisuje sumaryczne czasy użytkownika i systemu dla
       powłoki i procesów z niej uruchomionych. Kodem zwracanym
       jest 0.

    trap [-lp] [argument] [sigspec ...]
       Polecenie argument ma zostać odczytane i wykonane, gdy
       powłoka otrzyma sygnał(y) sigspec. Jeśli nie występuje
       argument lub jest to -, to wszystkie podane sygnały rese-
       towane są do swych wartości pierwotnych (wartości, jakie
       miały przy wejściu do powłoki).  Jeżeli argument jest
       łańcuchem pustym, to sygnał określony przez każde sigspec
       jest ignorowany przez powłokę i polecenia, jakie ona
       wywołuje.  Jeżeli nie wystąpił argumentu a podano -p,
       wyświetlane są polecenia związane  z  przechwyceniem
       każdego z sygnałów sigspec. Jeżeli nie podano żadnych
       argumentów lub jeśli podano tylko -p, to trap wypisuje
       listę poleceń związanych z każdym z numerów sygnałów.
       Każde sigspec jest albo nazwą sygnału zdefiniowaną w
       <signal.h albo numerem sygnału.  Jeżeli sigspec jest
       sygnałem EXIT (0), to polecenie argument wykonywane jest
       przy kończeniu pracy przez powłokę. Jeżeli sigspec jest
       równe DEBUG, to polecenie argument wykonywane jest po
       każdym  poleceniu  prostym (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI
       powyżej). Jeśli sigspec to ERR, wówczas polecenie argu-
       ment wykonywane jest każdorazowo gdy polecenie proste
       zwróci niezerowy kod zakończenia. Pułapka zastawiona na
       ERR nie jest wykonywana gdy polecenie, które zakończyło
       się niepowodzeniem jest częścią pętli until lub while,
       częścią instrukcji if, częścią listy && lub || albo jeśli
       wartość zwracana przez to polecenie jest wstawiana za
       pomocą !. Opcja -l powoduje, że powłoka wypisuje zestaw-
       ienie nazw sygnałów i odpowiadających  im  numerów.
       Sygnały ignorowane przy wejściu do powłoki nie mogą być
       przechwycone ani zresetowane. W procesie potomnym, pod-
       czas jego tworzenia, sygnały przechwycone resetowane są
       do swych wartości pierwotnych.  Zwracanym kodem jest
       fałsz jeśli którykolwiek z sigspec jest nieprawidłowy; w
       przeciwnym razie trap zwraca true.

    type [-atp] nazwa [nazwa ...]
       Bez opcji wskazuje, jak powinna być interpretowana każda
       z nazw, jeśli zostanie użyta jako nazwa polecenia.
       Jeżeli użyto opcji -t, to type wypisuje łańcuch będący
       jednym z alias, keyword, function, builtin lub file,
       jeśli nazwa jest odpowiednio aliasem, zastrzeżonym słowem
       powłoki,  funkcją, poleceniem wbudowanym lub plikiem
       dyskowym. Jeśli nie znaleziono nazwy, to nie jest wyp-
       isywane nic i jako kod zakończenia zwracany jest fałsz.
       Jeśli posłużono się opcją -p to type zwraca albo nazwę
       pliku dyskowego, który zostałby wykonany jeśli nazwa
       zostałaby podana jako nazwa polecenia, albo nic jeśli !
       .if t type -t nazwa ! .if n ,,type -t nazwa'' nie
       zwróciłoby file.  Jeśli polecenie istnieje w tablicy
       mieszającej, -p wypisuje wartość z tablicy, niekoniecznie
       plik, który pojawia się jako pierwszy w PATH.  Jeżeli
       użyto opcji -a, to type wypisuje wszystkie miejsca zaw-
       ierajace wykonywalną nazwę.  Obejmuje to  aliasy  i
       funkcje, wtedy i tylko wtedy gdy użyto również opcji -p.
       Przy użyciu -a nie korzysta się z tablicy mieszającej
       poleceń. type zwraca prawdę jeśli znaleziono jakieś jego
       argumenty, fałsz jeśli nie znaleziono żadnych.

    ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]]
       Zapewnia kontrolę nad zasobami dostępnymi powłoce i pro-
       cesów jakie ona uruchamia, na systemach umożliwiających
       taką kontrolę. Opcje -H i -S określają, że dla danego
       zasobu ustawiane jest twarde (hard) lub miękkie (soft)
       ograniczenie. Ograniczenie twarde nie może być zwiększane
       po ustawieniu; ograniczenie miękkie może być zwiększane
       aż do wartości ograniczenia twardego. Jeśli nie podano
       ani -H ani -S, to ustawiane jest zarówno ograniczenie
       miękkie jak i twarde. Ograniczenie limit może być liczbą
       w jednostkach określonych dla zasobu lub jedną ze spec-
       jalnych wartości: hard, soft lub unlimited, oznaczających
       odpowiednio: bieżące twarde ograniczenie, bieżące miękkie
       ograniczenie oraz brak ograniczenia.  Jeżeli pominięto
       limit,  wypisywana jest bieżąca wartość ograniczenia
       miękkiego danego zasobu, chyba że podano opcję -H. Gdy
       podano  więcej  niż  jedno określenie zasobu, przed
       wartością wypisywana jest nazwa ograniczenia i jednostka
       miary. Inne opcje interpretowane są następująco:
       -a   Podawane są wszystkie bieżące ograniczenia
       -c   Maksymalny rozmiar tworzonych plików core
       -d   Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu
       -f   Maksymalny rozmiar plików tworzonych przez powłokę
       -l   Maksymalny rozmiar, jaki może zostać zablokowany w
           pamięci
       -m   Maksymalny rozmiar części rezydentnej
       -n   Maksymalna liczba otwartych deskryptorów pliku
           (większość systemów nie pozwala na ustawianie tej
           wartości)
       -p   Rozmiar potoku w blokach 512-bajtowych (może nie
           być ustawione)
       -s   Maksymalny rozmiar stosu
       -t   Maksymalny czas CPU w sekundach
       -u   Maksymalna liczba procesów dostępnych dla poje-
           dynczego użytkownika
       -v   Maksymalna wielkość pamięci wirtualnej dostępna
           dla powłoki

       Jeżeli podano limit, to staje się  nową  wartością
       ograniczenia zadanego zasobu (opcja -a tylko wyświetla).
       Jeżeli nie podano żadnej ocpji, to zakłada się opcję -f.
       Wartości  podawane  są przyrostowo co 1024-bajty, z
       wyjątkiem -t, podawanego w sekundach, -p, w jednostkach
       512-bajtowych bloków, oraz -n i -u, będących wartościami
       bez miana. Zwracanym kodem jest 0, chyba że podano
       nieprawidłową opcję lub argument albo podczas ustawiania
       nowego ograniczenia wystąpił błąd.

    umask [-p] [-S] [tryb]
       Maska praw dostępu dla plików tworzonych przez użytkown-
       ika ustawiana jest na tryb. Jeżeli tryb rozpoczyna się
       od cyfry, jest interpretowany jako liczba ósemkowa; w
       przeciwnym razie interpretowany jest jako maska w trybie
       symbolicznym, podobnie jak akceptowane przez chmod(1).
       Jeżeli pominięto tryb wypisywana jest aktualna wartość
       maski. Opcja -S powoduje, że maska zostanie wypisana w
       postaci symbolicznej; domyślne wyjście jest w postaci
       liczby ósemkowej. Jeżeli podano opcję -p i pominięto
       tryb, to wyjście ma postać, która może być powtórnie
       wykorzystana jako wejście. Kodem zwracanym jest 0 jeśli
       pomyślnie zmieniono tryb lub nie podano argumentu tryb,
       zaś fałsz w pozostałych sytuacjach.

    unalias [-a] [nazwa ...]
       Usuwa każdą z nazw z listy zdefiniowanych aliasów. Jeżeli
       podano -a, to usuwane są definicje wszystkich aliasów.
       Zwracanym kodem jest prawda, chyba że podana nazwa nie
       jest zdefiniowanym aliasem.

    unset [-fv] [nazwa ...]
       Dla każdej nazwy, usuwa odpowiadającą jej wartość lub
       funkcję. Jeżeli nie podano żadnych opcji lub podano opcję
       -v, to każda z nazw odnosi się do zmiennej powłoki. Zmi-
       enne read-only nie mogą być kasowane. Jeżeli podano -f,
       to każda z nazw wskazuje na funkcję powłoki, a definicja
       funkcji jest usuwana. Każda z usuniętych zmiennych lub
       funkcji usuwana jest ze środowiska przesyłanego następnym
       poleceniom. Jeśli usunięta zostanie któraś ze zmiennych
       RANDOM, SECONDS, LINENO, HISTCMD, FUNCNAME, GROUPS, lub
       DIRSTACK, to traci ona swe specjalne właściwości, nawet
       jeśli  zostanie  następnie ponownie ustawiona. Kodem
       zakończenia jest prawda, chyba że nazwa nie istnieje lub
       jest readonly.

    wait [n]
       Czeka na określony proces i zwraca jego kod zakończenia.
       n może być identyfikatorem procesu lub określeniem zada-
       nia; jeśli podano określenie zadania, to nastąpi oczeki-
       wanie na wszystkie procesy w potoku tego zadania. Jeżeli
       nie podano n, następuje oczekiwanie na wszystkie aktual-
       nie aktywne procesy potomne i zwracany jest kod zerowy.
       Jeśli n określa nieistniejący proces lub zadanie, to
       zwracany jest kod 127.  W  pozostałych  przypadkach
       zwracany jest kod zakończenia ostatniego procesu lub
       zadania na jakie czekano.

POWŁOKA OKROJONA
    Jeśli bash uruchomiony jest pod nazwą rbash, lub przy jego
    wywołaniu posłużono się opcją -r, to staje się powłoką okrojoną
    (restricted). Powłoka okrojona służy do ustawienia środowiska
    lepiej kontrolowanego niż powłoka standardowa. Zachowuje się ona
    identycznie jak bash z wyjątkiem tego, że poniższe nie są doz-
    wolone lub nie są wykonywane:

    o   zmiana katalogów przy pomocy cd

    o   ustawianie lub kasowanie wartości SHELL, PATH, ENV lub
       BASH_ENV

    o   podawanie nazw poleceń zawierających /

    o   podawanie nazw plików zawierających / jako argumentu wbu-
       dowanego polecenia . (kropka).

    o   importowanie definicji funkcji ze środowiska powłoki przy
       uruchamianiu

    o   analiza wartości SHELLOPTS ze środowiska powłoki przy
       uruchamianiu

    o   przekierowywanie wyjścia przy pomocy operatorów >, >|,
       <>, >&, &> i >>

    o   posługiwanie się wbudowanym poleceniem exec w  celu
       zastąpienia powłoki innym poleceniem

    o   dodawanie lub usuwanie poleceń przy pomocy opcji -f i -d
       wbudowanego polecenia enable

    o   podawanie opcji -p wbudowanego polecenia command

    o   wyłączanie trybu okrojonego za pomocą set +r lub set +o
       restricted.

    Powyższe ograniczenia wymuszane są po przeczytaniu plików uru-
    chomieniowych.

    Jeśli polecenie do wykonania okazuje się być skryptem powłoki
    (zobacz WYKONYWANIE POLECEŃ powyżej), to rbash wyłącza wszelkie
    ograniczenia w powłoce zrodzonej do wykonania skryptu.

ZOBACZ TAKŻE
    Bash Features, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu Readline Library, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu History Library, Brian Fox and Chet Ramey
    Portable Operating System Interface (POSIX) Part 2: Shell and
    Utilities, IEEE
    sh(1), ksh(1), csh(1)
    emacs(1), vi(1)
    readline(3)

PLIKI
    /bin/bash
       Plik wykonywalny powłoki bash
    /etc/profile
       Ogólnosystemowy plik inicjujący, wykonywany dla powłok
       zgłoszeniowych
    ~/.bash_profile
       Osobisty  plik  inicjujący,  wykonywany  dla  powłok
       zgłoszeniowych
    ~/.bashrc
       Indywidualny plik startowy dla powłoki trybu interakty-
       wnego
    ~/.bash_logout
       Indywidualny plik porządkujący dla powłoki zgłoszeniowej,
       wykonywany podczas kończenia przez nią pracy
    ~/.inputrc
       Indywidualny plik inicjujący dla readline

AUTORZY
    Brian Fox, Free Software Foundation
    bfox@gnu.ai.MIT.Edu

    Chet Ramey, Case Western Reserve University
    chet@ins.CWRU.Edu

ZGŁOSZENIA BŁĘDÓW
    Jeśli znajdziesz w bash błąd, powinieneś go zgłosić. Ale
    najpierw powinieneś upewnić się, że rzeczywiście jest to błąd i
    że pojawia się w najświeższej wersji bash jaką masz.

    Po ustaleniu, że błąd faktycznie istnieje, użyj polecenia bash-
    bug do wysłania zgłoszenia błędu. Jeśli masz poprawkę usuwającą
    problem, zachęcamy do przesłania jej również! Sugestie i `filo-
    zoficzne' zgłoszenia błędów mogą być przesyłane [w języku ang-
    ielskim] do bug-bash@gnu.org lub wysyłane na grupę dyskusyjną
    gnu.bash.bug.

    WSZYSTKIE zgłoszenia błędów powinny zawierać:

    Numer wersji bash
    Sprzęt i system operacyjny
    Użyty kompilator
    Opis błędnego zachowania
    Krótki skrypt lub przepis na uzyskanie błędu

    bashbug wstawia pierwsze trzy pozycje automatycznie do szablonu
    jaki udostępnia w celu wypełnienia zgłoszenia błędów.

    Komentarze i zgłoszenia błędów dotyczące tej strony podręcznika
    [oryginału] powinny być kierowane na adres chet@ins.CWRU.Edu.

BŁĘDY
    Jest za duży i zbyt wolny.

    Istnieje trochę subtelnych różnic pomiędzy bash a tradycyjnymi
    wersjami sh, głównie z powodu specyfikacji POSIX.

    Aliasy w niektórych zastosowaniach wprawiają w zakłopotanie.

    Poleceń  wbudowanych  powłoki  i  funkcji  nie  można
    zatrzymywać/wznawiać.

    Polecenia złożone i sekwencje poleceń postaci `a ; b ; c' nie są
    obsługiwane przychylnie przy próbie wstrzymania procesu. Gdy
    proces jest zatrzymany, powłoka natychmiast wykonuje następnej
    polecenie sekwencji. Wystarcza umieszczanie sekwencji poleceń
    wewnątrz nawiasów by wymusić wykonanie ich przez podpowłokę,
    która może być zatrzymana jako całość.

    Polecenia wewnątrz konstrukcji podstawiania poleceń $(...) nie
    są analizowane do momentu próby podstawienia. Powoduje to
    opóźnioną sygnalizację błędów, pojawiającą się po  upływie
    pewnego czasu od wprowadzenia polecenia.

    Zmienne tablicowe nie mogą być (na razie) eksportowane.

GNU Bash-2.05a         13 listopada 2001            BASH(1)

Time taken: 0.01596 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com