Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
CHMOD(2)        Podręcznik programisty Linuksa        CHMOD(2)

NAZWA
    chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *path, mode_t mode);
    int fchmod(int fildes, mode_t mode);

OPIS
    Zmienione zostają prawa dostępu do pliku określonego przez path lub
    wskazywanego przez filedes.

    Prawa są podawane jako or następujących wartości:

       S_ISUID  04000 ustawia ID użytkowinka przy uruchomieniu

       S_ISGID  02000 ustawia ID grupy przy uruchomieniu

       S_ISVTX  01000 bit "sticky"

       S_IRUSR (S_IREAD)
            00400 odczyt przez właściciela

       S_IWUSR (S_IWRITE)
            00200 zapis przez właściciela

       S_IXUSR (S_IEXEC)
            00100 uruchomianie/przeszukiwanie przez właściciela

       S_IRGRP  00040 odczyt przez grupę

       S_IWGRP  00020 zapis przez grupę

       S_IXGRP  00010 uruchomianie/przeszukiwanie przez grupę

       S_IROTH  00004 odczyt przez pozostałych

       S_IWOTH  00002 zapis przez pozostałych

       S_IXOTH  00001 uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostałych

    Efektywny UID procesu musi być zerem, lub odpowiadać właścicielowi
    pliku.

    Jeśli efektywny UID procesu jest różny od zera, a grupa pliku różni się
    od efektywnego ID grupy procesu i nie jest też żadną z kego grup
    dodatkowych, to bit S_ISGID zostanie wyzerowany, ale nie spowoduje to
    wystąpienia błędu.

    Zależnie od systemu plików, bity SUID i SGID mogą zostać wyłączone pod-
    czas  zapisywania  pliku.  Na niektórych systemach plików, tylko
    superużytkownik może ustawić bit "sticky", który może mieć specjalne
    znaczenie. Znaczenie bitów "sticky", SUID i SGID dla katalogów opisano
    w stat(2).

    Na systemach plików NFS, ograniczanie praw będzie miało natychmiastowy
    wpływ na aktualnie otwarte pliki, gdyż kontrola dostępu dokonywana jest
    na serwerze, a otwarte pliki obsługiwane sa przez klienta. Rozszerzenie
    uprawnień może zostać udostępnione z opóźnieniem innym klientom, jeśli
    mają włączone buforowanie atrybutów.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane
    poniżej. Najogólniejsze błędy chmod to:

    EPERM Efektywny UID nie odpoiwada właścicielowi pliku i nie jest
       zerem.

    EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbol-
       icznych.

    EIO  Wystąpił błąd wejścia-wyjścia.

    Ogólne błędy dla fchmod to:

    EBADF Deskryptor pliku fildes jest nieprawidłowy.

    EROFS Zobacz wyżej.

    EPERM Zobacz wyżej.

    EIO  Zobacz wyżej.

ZGODNE Z
    Funkcja chmod jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.  SVr4
    dokumentuje błędy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje
    ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów EFAULT, ENOMEM, ELOOP i EIO, ani
    makr S_IREAD, S_IWRITE i S_IEXEC.

    Funkcja fchmod jest zgodna z 4.4BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe
    błędy EINTR i ENOLINK. POSIX wymaga funkcji fchmod, gdy zdefiniowane
    jest co najmniej jedno z _POSIX_MAPPED_FILES i _POSIX_SHARED_MEM-
    ORY_OBJECTS oraz dokumentuje dodatkowe błędy ENOSYS i EINVAL, ale nie
    dokumentuje EIO.

    POSIX i X/OPEN nie dokumentują bitu "sticky".

    ZOBACZ TAKŻE
       open(2), chown(2), execve(2), stat(2)

Linux 2.0.32           1997-12-10             CHMOD(2)

Time taken: 0.00059 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com