Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FCNTL(2)        Podręcznik programisty Linuksa        FCNTL(2)

NAZWA
    fcntl - manipulacje na deskryptorze pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>
    #include <fcntl.h>

    int fcntl(int fd, int cmd);
    int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
    int fcntl(int fd, int cmd, struct flock *lock);

OPIS
    fcntl dokonuje jednej z wielu różnych operacji na fd. Wykonywana oper-
    acja zdeterminowana jest przez cmd.

  Obsługa zamknięcia przy uruchomieniu (close-on-exec)
    F_DUPFD
       Znalezienie najniższego dostępnego numeru dla deskryptora pliku,
       wiekszego lub równego arg i uczynienie deskryptora o tym numerze
       kopią fd. Jest to inna postać dup2(2), korzystająca z konkret-
       nego, zadanego deskryptora.

       Stare i nowe deskryptory mogą być używane zamiennie. Dzielą one
       blokady, wskaźniki pozycji pliku i flagi; na przykład, jeśli
       pozycja pliku zostanie zmodyfikowana poprzez użycie lseek na
       jednym z deskryptorów, zmieni się również pozycja dla drugiego
       deskryptora.

       Te dwa deskryptory nie współdzielą jednak znacznika "zamknięcia
       przy uruchomieniu" (close-on-exec). Znacznik ten dla kopii jest
       wyzerowany, co oznacza, że kopia nie zostanie zamknięta podczas
       wywołania exec.

       Po pomyślnym zakończeniu zwracany jest nowy deskryptor.

    F_GETFD
       Odczytanie znacznika "zamknięcia przy uruchomieniu" (close-on-
       exec). Jeśli bit FD_CLOEXEC jest równy 0, to plik pozostanie
       otwarty po wykonaniu exec, w przeciwnym przypadku zostanie
       zamknięty.

    F_SETFD
       Nadanie znacznikowi "zamknięcia przy uruchomieniu" (close-on-
       exec) wartości określonej przez bit FD_CLOEXEC arg.

  Znaczniki stanu pliku
    Z deskryptorem pliku stowarzyszonych jest kilka znaczników inicjali-
    zowanych przez open(2), które mogą ewentualnie być modyfokowane przez
    fcntl(2). Znaczniki są współdzielone przez kopie (wykonane za pomocą
    dup(2), fork(2), itp.) tego samego deskryptora pliku.

    Znaczniki i ich znaczenie są opisane w open(2).

    F_GETFL
       Odczytanie znaczników deskryptora.

    F_SETFL
       Nadanie tym znacznikom deskryptora, które określają stan pliku,
       wartości określonej przez arg. Pozostałe bity (prawa dostępu,
       znaczniki tworzenia pliku) w arg pozostają niezmienione. Pod
       Linuksem polecenie to może zmieniać jedynie znaczniki O_APPEND,
       O_NONBLOCK, O_ASYNC i O_DIRECT.

  Blokowanie doradcze
    F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW służą do zakładania, zwalniania i sprawdza-
    nia obecności blokad rekordów (znanych również jako blokady segmentów
    lub obszarów pliku). Trzeci argument, lock, jest wskaźnikiem do struk-
    tury zawierającej co najmniej następujące pola (kolejność nie jest
    określona).

     struct flock {
       ...
       short l_type;  /* Rodzaj blokady: F_RDLCK,
                 F_WRLCK, F_UNLCK */
       short l_whence; /* Sposób interpretacji l_start:
                 SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END */
       off_t l_start;  /* Początek (offset) blokady */
       off_t l_len;   /* Liczba blokowanych bajtów */
       pid_t l_pid;   /* PID procesu uniemożliwiającego blokadę
                 (tylko F_GETLK) */
       ...
     };

    Pola l_whence, l_start i l_len powyższej struktury określają zakres
    bajtów, który chcemy zablokować. l_start jest początkiem (offsetem)
    blokady i jest interpretowane względem: początku pliku (gdy l_whence
    jest równe SEEK_SET); aktualnej pozycji w pliku (gdy l_whence jest
    równe SEEK_CUR); lub końca pliku (gdy l_whence jest równe SEEK_END). W
    dwu ostatnich przypadkach l_start może być liczbą ujemną o ile pozycja
    nie znajdzie się przed początkiem pliku. l_len jest liczbą nieujemną
    (ale zobacz UWAGI poniżej) określającą liczbę blokowanych bajtów. Można
    blokować bajty poza końcem pliku, ale nie przed jego początkiem.
    Podanie 0 jako l_len ma specjalne znaczenie: blokowanie wszystkich
    bajtów począwszy od pozycji określonej przez l_whence i l_start do
    końca pliku, niezależnie od tego, jaki duży stanie się plik.

    Pole l_type może służyć do założenia blokady dla odczytu (F_RDLCK) lub
    dla zapisu (F_WDLCK) do pliku. Dowolna liczba procesów może utrzymywać
    blokadę dla odczytu pliku (blokada wspólna) w pewnym jego obszarze, ale
    tylko jeden proces może utrzymywać blokadę dla zapisu do pliku (blokada
    wyłączna). Blokada wyłączna wyklucza wszelkie inne blokady, zarówno
    wspólne, jak i wyłączne. Pojedynczy proces może w danym obszarze pliku
    utrzymywać blokadę tylko jednego rodzaju; gdy w aktualnie zablokowanym
    obszarze zakładana jest nowa blokada, to istniejąca blokada jest przek-
    ształcana w blokadę nowego typu. (Takie przekształcenie może pociągać
    za sobą podział, skrócenie lub połączenie z istniejącą blokadą, gdy
    zakres bajtów podany dla nowej blokady nie pokrywa się dokładnie z
    zakresem istniejącej blokady.)

    F_SETLK
       Ustawienie blokady dla zakresu bajtów określonego przez pola
       l_whence, l_start and l_len lock (gdy l_type jest równe F_RDLCK
       lub  F_WRLCK) albo jej zwolnienie (gdy l_type jest równe
       F_UNLCK). Jeśli kolidująca blokada jest utrzymywana przez inny
       proces, funkcja ta zwraca -1 i ustawia errno na EACCES lub
       EAGAIN.

    F_SETLKW
       Podobne do F_SETLK, lecz w sytuacji, gdy na pliku założona jest
       kolidująca blokada czeka na zwolnienie tej blokady. Jeśli pod-
       czas oczekiwania zostanie przechwycony sygnał, funkcja jest prz-
       erywana i (po powrocie z funkcji obsługi sygnału) powraca naty-
       chmiast (zwracając wartość -1 i ustawiając errno na EINTR).

    F_GETLK
       Jako argument lock  tej  funkcji  określa  blokadę,  jaką
       chcielibyśmy założyć na pliku.  Gdy założenie blokady jest
       możliwe, fcntl() w rzeczywistości jej nie zakłada, lecz zwraca
       F_UNLCK w polu l_type struktury lock pozostawiając inne pola tej
       struktury niezmienione.  Jeśli co najmniej jedna niezgodna
       blokada uniemożliwiłaby założenie zadanej blokady, to fcntl()
       zwróci w polach l_type, l_whence, l_start i l_len struktury lock
       informacje dotyczące jednej z kolidujących blokad oraz ustawi
       l_pid na wartość PID procesu utrzymującego tę blokadę.

    Aby założyć blokadę do odczytu, deskryptor fd musi być otwarty do
    odczytu. Aby założyć blokadę do zapisu, deskryptor fd musi być otwarty
    do zapisu. Aby założyć obydwa rodzaje blokad, należy otworzyć plik do
    odczytu i zapisu.

    Blokady są usuwane w wyniku jawnego F_UNLCK, jak też są one automaty-
    cznie zwalniane gdy proces kończy działanie lub zamyka dowolny deskryp-
    tor odnoszący się do pliku, na którym blokady są utrzymywane. Jest to
    złe: oznacza, że proces może utracić blokady na pliku takim jak
    /etc/passwd lub /etc/mtab gdy jakaś funkcja biblioteczna zdecyduje się
    z jakiegoś powodu ten plik otworzyć, odczytać i zamknąć.

    Blokady rekordów nie są dziedziczone przez procesy potomne poprzez
    fork(2), ale są zachowywane poprzez execve(2).

    Ze względu na wykonywane przez bibliotekę stdio(3) buforowanie, należy
    unikać blokowania rekordów w połączeniu z funkcjami z tego pakietu;
    zamiast tego należy używać read(2) i write(2).

  Blokowanie obowiązujące
    (Nie POSIX-owe.) Powyższe blokady plików mogą być albo doradcze, albo
    obowiązujące, a domyślnie są  obowiązujące.  Aby  skorzystać  z
    obowiązujących blokad, na systemie plików zawierającym blokowany plik
    musi być włączone blokowanie obowiązujące (za pomocą opcji "-o mand"
    programu mount(8)) oraz musi być ono włączone dla samego pliku (poprzez
    wyłączenie prawa uruchamiania dla grupy i włączenie bitu set-GID).

    Blokady doradcze nie są wymuszane i są przydatne jedynie pomiędzy
    współpracującymi procesami. Blokady obowiązujące są wymuszane dla
    wszystkich procesów.

  Zarządzanie sygnałami
    F_GETOWN, F_SETOWN, F_GETSIG i F_SETSIG służą do zarządzania sygnałami
    dostępności we/wy:

    F_GETOWN
       Pobranie ID procesu lub grupy procesów aktualnie otrzymujących
       sygnały SIGIO i SIGURG dla zdarzeń na deskryptorze plików fd.
       Grupy procesów są zwracane jako wartości ujemne.

    F_SETOWN
       Ustawia ID procesu lub grupy procesów aktualnie otrzymujących
       sygnały SIGIO i SIGURG dla zdarzeń na deskryptorze plików fd.
       Grupy  procesów są określane za pomocą wartości ujemnych.
       (F_SETSIG może służyć do określenia innego sygnału zamiast
       SIGIO).

       Jeśli na deskryptorze pliku ustawiony zostanie znacznik stanu
       O_ASYNC (przez usttawienie tego znacznika  przy  wywołaniu
       open(2), albo przy użyciu polecenia F_SETFL w fcntl), to gdy
       wejście lub wyjście dla tego deskryptora pliku stanie się
       możliwe, wysłany zostanie sygnał SIGIO.

       Proces lub grupę procesów, które otrzymają sygnał można wybrać
       za pomocą polecenia F_SETOWN w funkcji fcntl. Jeśli deskryptor
       pliku jest gniazdem, określa to również odbiorcę sygnałów SIGURG
       dostarczanych gdy poprzez gniazdo przybędą dane autonomiczne.
       (SIGURG  jest  wysyłany w sytuacjach, w których select(2)
       zgłosiłby "stan wyjątkowy" dla gniazda.) Jeśli deskryptor pliku
       jest skojarzony z urządzeniem terminalowym, to sygnały SIGIO są
       wysyłane do grupy procesów pierwszoplanowych tego terminala.

    F_GETSIG
       Pobranie numeru sygnału wysyłanego, gdy wejście lub wyjście
       stanie się możliwe. Wartość zerowa oznacza wysyłanie SIGIO.
       Dowolna inna wartość (łącznie z SIGIO) stanowi numer sygnału
       wysyłanego zamiast SIGIO. W tych sytuacjach dodatkowe informacje
       mogą być dostępne dla programu obsługi sygnału, o ile zostały
       zainstalowane z użyciem SA_SIGINFO.

    F_SETSIG
       Ustawienie numeru sygnału wysyłanego, gdy wejście lub wyjście
       stanie się możliwe. Wartość zerowa oznacza wysyłanie sygnału
       domyślnego, czyli SIGIO. Dowolna inna wartość (łącznie z SIGIO)
       stanowi numer sygnału wysyłanego zamiast SIGIO. W tych sytuac-
       jach dodatkowe informacje mogą być dostępne dla programu obsługi
       sygnału, o ile zostały zainstalowane z użyciem SA_SIGINFO.

       Za pomocą F_SETSIG z niezerową wartością i przy ustawionym
       SA_SIGINFO dla programu obsługi sygnału (patrz sigaction(2)),
       można przekazać do programu obsługi sygnału w strukturze sig-
       info_t dodatkowe informacje o zdarzeniach we/wy Jeśli pole
       si_code wskazuje, że źródłem jest SI_SIGIO, to pole si_fd zaw-
       iera deskryptor pliku związany ze zdarzeniem. W przeciwnym przy-
       padku, brak jest wskazania, które deskryptory plików oczekują i
       do określenia dostępnych dla we/wy deskryptorów plików należy
       używać zwykłych mechanizmów (select(2), poll(2), read(2) z
       ustawionym O_NONBLOCK itd.),

       Wybierając sygnał czasu rzeczywistego wg POSIX.1b (wartość >=
       SIGRTMIN), można, używając tych samych  numerów  sygnałów,
       spowodować umieszczenie w kolejce wielu zdarzeń we/wy. (Kole-
       jkowanie zależy od dostępnej pamięci.) Jak powyżej, dodatkowe
       informacje są dostępne, gdy programy obsługi sygnałów zostały
       zainstalowane z ustawionym SA_SIGINFO.

    Za pomocą tych mechanizmów program może zaimplementować w pełni asyn-
    chroniczne we/wy nie używając przez większość czasu select(2) i
    poll(2).

    Opisane powyżej korzystanie z O_ASYNC, F_GETOWN, F_SETOWN jest specy-
    ficzne dla BSD i Linuksa.  F_GETSIG i F_SETSIG są specyficzne dla
    Linuksa. POSIX posiada asynchroniczne we/wy i strukturę aio_sigevent
    służącą do podobnych celów; w Linuksie są one również dostępne jako
    część biblioteki GNU C (glibc).

  Dzierżawy
    F_SETLEASE i F_GETLEASE (od Linuksa 2.4 wzwyż) służą do (odpowiednio)
    ustanowienia i pobrania aktualnego ustawienia dzierżawy na pliku
    określonym przez fd dla procesu wywołującego funkcję. Dzierżawa pliku
    zapewnia  mechanizm,  w  którym  proces  utrzymujący  dzierżawę
    ("dzierżawca") jest zawiadamiany (poprzez dostarczenie sygnału) o tym,
    że inny proces ("współzawodnik") próbuje wykonać open(2) lub trun-
    cate(2) na tym pliku.

    F_SETLEASE
       Ustawia lub usuwa dzierżawę pliku w zależności od tego, która z
       następujących wartości zostanie podana jako argument arg typu
       integer :

       F_RDLCK
           Wzięcie dzierżawy odczytu. Spowoduje to zawiadamianie o
           otwarciu pliku do zapisu lub jego obcięciu przez inny
           proces.

       F_WRLCK
           Wzięcie dzierżawy zapisu. Spowoduje to zawiadamianie o
           otwarciu pliku (do odczytu lub do zapisu) lub obcięciu go
           przez inny proces. Dzierżawa zapisu może zostać nałożona
           na plik tylko wtedy, gdy plik ten nie jest aktualnie
           otwarty przez żaden inny proces.

       F_UNLCK
           Zdjęcie własnej dzierżawy z pliku.

    Proces może utrzymywać na pliku dzierżawę tylko jednego typu.

    Dzierżawy można pobierać tylko dla zwykłych plików.  Proces nieuprzy-
    wilejowany może pobierać jedynie dzierżawy na plikach, których UID
    odpowiada UID-owi systemu plików dla danego procesu.

    F_GETLEASE
       Wskazuje rodzaj dzierżawy utrzymywanej przez aktualny proces na
       pliku określonym przez deskryptor fd, zwracając F_RDLCK, F_WRLCK
       albo F_UNLCK, w zależności od tego, czy (odpowiednio) aktualny
       proces utrzymuje dzierżawę odczytu, zapisu, czy nie utrzymuje
       żadnej dzierżawy na danym pliku. (Trzeci argument fcntl() jest
       pomijany.)

    Gdy współzawodnik wykona operację open() lub truncate() kolidującą z
    dzierżawą ustanowioną poprzez F_SETLEASE, wywołanie funkcji systemowej
    jest blokowane przez jądro (chyba że w open(), podano znacznik O_NON-
    BLOCK kiedy powraca ona natycmiast zgłaszając błąd EWOULDBLOCK). Jądro
    zawiadamia wówczas dzierżawcę poprzez wysłanie sygnału (domyślnie
    SIGIO). Dzierżawca powinien odpowiedzieć na otrzymanie tego sygnału
    wykonując porządki niezbędne dla przygotowania pliku do dostępu przez
    inny proces (np. zrzucenie buforów) a następnie usunięcie swojej
    dzierżawy poprzez wykonanie polecenia F_SETLEASE podając jako arg
    F_UNLCK.

    Jeśli  dzierżawca  nie  zwolni  dzierżawy  w  ciągu  podanej  w
    /proc/sys/fs/lease-break-time liczby sekund, a wywołanie funkcji syste-
    mowej przez współzawodnika pozostaje zablokowane (tzn. współzawodnik
    nie podał O_NONBLOCK w swoim wywołaniu funkcji open(), ani też
    wywołanie funkcji systemowej nie zostało przerwane przez obsługę
    sygnału), to jądro wymusi przerwanie dzierżawy przez dzierżawcę.

    Po dobrowolnym lub wymuszonym usunięciu dzierżawy, pzry założeniu, że
    wywołanie  funkcji  systemowej  przez  współzawodnika  nie  jest
    nieblokujące, jądro pozwala na kontynuację funkcji systemowej wywołanej
    przez współzawodnika.

    Domyślnym sygnałem stosowanym do zawiadamiania dzierżawcy jest SIGIO,
    lecz można go zmienić za pomocą polecenia F_SETSIG w fcntl (). Jeśli
    wydano polecenie F_SETSIG (nawet podając SIGIO), a funkcja obsługi
    sygnału została określona za pomocą SA_SIGINFO, to ta funkcja obsługi
    otrzyma jako drugi argument strukturę siginfo_t, której pole si_fd
    będzie zawierać deskryptor dzierżawionego pliku, do którego uzyskuje
    dostęp inny proces.  (Jest to przydatne, gdy wywołujący utrzymuje
    dzierżawy na wielu plikach).

  Powiadamianie o zmianach pliku lub katalogu
    F_NOTIFY
       (od Linuksa 2.4 wzwyż) Zapewnia powiadamianie o modyfikacji kat-
       alogu, do którego odnosi się fd lub o modyfikacji któregokolwiek
       z plików w tym katalogu. Zdarzenia, powiadamianie o których ma
       nastąpić są określone w arg, będącym maską bitową utworzoną jako
       suma logiczna (OR) zera lub więcej spośród następujących bitów:

       Bit     Opis (zdarzenie w katalogu)
       ----------------------------------------------------------
       DN_ACCESS  Dostęp do pliku (read, pread, readv)
       DN_MODIFY  Modyfikacja pliku (write, pwrite,
             writev, truncate, ftruncate)
       DN_CREATE  Utworzenie pliku (open, creat, mknod,
             mkdir, link, symlink, rename)
       DN_DELETE  Usunięcie pliku (unlink, rename do
             innego katalogu, rmdir)
       DN_RENAME  Zmiana nazwy w obrębie katalogu
             (rename)
       DN_ATTRIB  Zmiana atrybutów pliku
             (chown, chmod, utime[s])

       (Uzyskanie ich definicji wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE
       przed włączeniem <fcntl.h>.)

       Powiadomienia dotyczące katalogów są zazwyczaj jednorazowe, więc
       aplikacja musi się ponownie zarejestrować, aby otrzymać dalsze
       powiadomienia. Alternatywnie, jeśli w arg włączono DN_MULTI-
       SHOT, to powiadomienia będą dokonywane aż do ich jawnego
       usunięcia. Szereg wywołań podających DN_MULTISHOT kumuluje się,
       przy czym zdarzenia w arg są dodawane logicznie do już moni-
       torowanych.  Aby  wyłączyć  powiadamianie  o  jakichkolwiek
       zdarzeniach, należy w wywołaniu F_NOTIFY podać arg równe 0.

       Powiadamianie  odbywa  się  poprzez  dostarczenie  sygnału.
       Domyślnym sygnałem jest SIGIO, ele można go amienić za pomocą
       polecenia F_SETSIG w fcntl(). W tym drugim przypadku, funkcja
       obsługi sygnału otrzymuje jako swój drugi argument strukturę
       siginfo_t (gdy funkcja obsługi sygnału została określona za
       pomocą A_SIGINFO) a pole si_fd tej struktury zawiera deskryptor
       pliku, który spowodował powiadomienie. (przydatne, gdy utrzymy-
       wane są dzierżawy na wielu katalogach).

       W szczególności, gdy używa się DN_MULTISHOT, do zawiadamiania
       powinien być stosowany sygnał czasu rzeczywistego zgodny z
       POSIX.1b, tak aby mozna było kolekować wiele zmian.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Wartość zwracana po pomyślnym zakończeniu funkcji zależy od operacji:

    F_DUPFD Nowy deskryptor.

    F_GETFD Wartość znacznika.

    F_GETFL Wartości znaczników.

    F_GETOWN Wartość właściciela deskryptora.

    F_GETSIG Wartość sygnału wysłyanego, gdy odczyt lub zapis staną się
    możliwe, lub zero, dla tradycyjnego zachowania SIGIO.

    Wszystkie pozostałe polecenia
       Zero.

    Przy błędach zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EACCES lub EAGAIN
       Operacja jest zabroniona przez blokadę utrzymywaną przez inny
       proces.  Albo, operacja jest zabroniona, gdyż plik został
       odwzorowany w pamięci przez inny proces.

    EBADF fd nie jest deskryptorem otwartego pliku, albo było to polecenie
       F_SETLK lub F_SETLKW a tryb otwarcia deskryptora pliku nie
       odpowiada rodzajowi żądanej blokady.

    EDEADLK
       Stwierdzono, że podane polecenie F_SETLKW spowodowałoby zak-
       leszczenie blokad.

    EFAULT lock znajduje się poza dostępną dla użytkownika przestrzenią
       adresową.

    EINTR Dla F_SETLKW, oznacza, że polecenie zostało przerwane przez
       sygnał. Dla F_GETLK i F_SETLK, polecenie zostało przerwane
       przez sygnał zanim blokada została sprawdzona lub ustawiona.
       Najbardziej prawdopodobne podczas blokowania zdalnego pliku (np.
       blokowanie przez NFS), ale czasmi zdaża się lokankie.

    EINVAL Dla F_DUPFD, arg jest ujemny, lub większy od maksymalnej doz-
       wolonej wartości. Dla F_SETSIG, arg nie jest dozwolonym numerem
       sygnału.

    EMFILE Dla F_DUPFD, proces już osiągnął maksymalną liczbę otwartych
       deskryptorów plików.

    ENOLCK Zbyt wiele otwartych blokad segmentowych, tablica blokad jest
       pełna lub zawiódł protokół blokowania zdalnego (np. dla blokad
       przez NFS).

    EPERM Próbowano wyzerować znacznik O_APPEND na pliku posiadającym
       ustawiony atrybut "append-only".

UWAGI
    Błędy zwracane przez dup2 są inne niż zwracane przez F_DUPFD.

    Począwszy od jądra 2.0, nie ma oddziaływania pomiędzy typami blokad
    zakłądanych przez flock(2) i przez fcntl(2).

    POSIX 1003.1-2001 zezwala na ujemne wareości l_len. (I jeśli wartość
    jest ujemna, to przedziałem, którego dotyczy blokada obejmuje bajty od
    l_start+l_len do l_start-1 włącznie.) Jednakże, funkcja systemowa z
    aktualnych jąder Linuksa zwraca w tej sytuacji EINVAL.

    W niektórych systemach struktura struct flock zawiera dodatkowe pola,
    takie jak np. l_sysid. Oczywiście, samo l_pid jest mało przydatne,
    gdy proces utrzymujący blokadę może działać na innej maszynie.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3. Tylko operacje F_DUPFD, F_GETFD,
    F_SETFD, F_GETFL, F_SETFL, F_GETLK, F_SETLK i F_SETLKW są opisane w
    POSIX.1. F_GETOWN i F_SETOWN są BSDizmami niewspieranymi przez SVr4;
    F_GETSIG i F_SETSIG są specyficzne dla Linuksa. F_NOTIFY, F_GETLEASE i
    F_SETLEASE  są  również specyficzne dla Linuksa.  (Uzyskanie ich
    definicji wymaga zdefiniowania makra _GNU_SOURCE przed włączeniem
    <fcntl.h>.)  Legalne znaczniki dla F_GETFL/F_SETFL to te, które są
    wspierane przez open(2) i są tu różnice między wymienionymi systemami;
    O_APPEND, O_NONBLOCK, O_RDONLY, i O_RDWR są opisane w POSIX.1. SVr4
    wspiera wiele innych opcji i znaczników, tutaj nie opisanych.

    SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EIO, ENOLINK i EOVERFLOW.

ZOBACZ TAKŻE
    dup2(2), flock(2), lockf(3), open(2), socket(2)

    Zobacz też locks.txt, mandatory.txt i dnotify.txt w /usr/src/linux/Doc-
    umentation.

Linux-2.5.18           2002-04-24             FCNTL(2)

Time taken: 0.00074 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com