Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FENV(3)         Podręcznik programisty Linuksa         FENV(3)

NAZWA
    feclearexcept, fegetexceptflag, feraiseexcept, fesetexceptflag, fetes-
    texcept, fegetenv, fegetround, feholdexcept, fesetround, fesetenv,
    feupdateenv - zaokrąglanie zmiennoprzecinkowe i obsługa wyjątków w C99

SKŁADNIA
    #include <fenv.h>

    void feclearexcept(int excepts);
    void fegetexceptflag(fexcept_t *flagp, int excepts);
    void feraiseexcept(int excepts);
    void fesetexceptflag(const fexcept_t *flagp, int excepts);
    int fetestexcept(int excepts);

    int fegetround(void);
    int fesetround(int rounding_mode);

    void fegetenv(fenv_t *envp);
    int feholdexcept(fenv_t *envp);
    void fesetenv(const fenv_t *envp);
    void feupdateenv(const fenv_t *envp);

OPIS
    Tych jedenaście funkcji zdefiniowano w C99. Realizują one obsługę zmi-
    ennoprzecinkowego zaokrąglania i wyjątków (nadmiar, dzielenie przez
    zero, itp.).

  Wyjątki
    Wyjątek DivideByZero (dzielenie przez zero) występuje gdy dokładnym
    wynikiem operacji na liczbach skończonych jest nieskończoność.

    Wyjątek Overflow (nadmiar) występuje gdy wynik musi być przedstawiony
    jako liczba zmiennoprzecinkowa, ale ma on (dużo) większą wartość
    bezwzględną niż największa (skończona) liczba zmiennoprzecinkowa posi-
    adająca przedstawienie.

    Wyjątek Underflow (niedomiar) występuje gdy wynik musi być przedstaw-
    iony jako liczba zmiennoprzecinkowa, ale ma on mniejszą wartość
    bezwzględną niż najmniejsza dodatnia znormalizowana iczba zmienno-
    przecinkowa (i nastąpiłaby duża utrata precyzji, gdyby przedstawić go
    jako liczbę nieznormalizowaną).

    Wyjątek Inexact (niedokładny) występuje gdy wynik operacji zaokrąglenia
    nie jest równy wynikowi o nieskończonej precyzji. Może on towarzyszyć
    wystąpieniu Overflow lub Underflow.

    Wyjątek Invalid (nieprawidłowy) występuje gdy operacja nie ma dobrze
    zdefiniowanego wyniku, jak dla 0/0, nieskończoność - nieskończoność lub
    sqrt(-1).

  Obsługa wyjątków
    Wyjątki są reprezentowane na dwa sposoby: jako pojedyncze bity (wyjątek
    obecny/nieobecny), które to bity odpowiadają w pewien zależny od imple-
    mentacji  sposób  pozycjom bitowym w liczbie całkowitej, i jako
    nieprzezroczysta struktura, która może zawierać więcej informacji o
    wyjątkach (zapewne adres kodu, gdzie wyjątek wystąpił).

    Każde  z  makr FE_DIVBYZERO, FE_INEXACT, FE_INVALID, FE_OVERFLOW,
    FE_UNDERFLOW jest zdefiniowane, gdy implementacja wspiera obsługę
    odpowiedniego wyjątku, i wówczas definiuje ono odpowiedni(e) bit(y),
    umożliwiając wywoływanie funkcji obsługi wyjątków, np. podając argument
    całkowity FE_OVERFLOW|FE_UNDERFLOW.  Dla innych wyjątków może nie być
    wsparcia. Makro FE_ALL_EXCEPT jest bitowym OR  wszystkich  bitów
    odpowiadającym wspieranym wyjątkom.

    Funkcja feclearexcept zeruje wspierane wyjątki reprezentowane przez
    bity jej argumentu.

    Funkcja fegetexceptflag umieszcza odwzorowanie stanu znaczników przyp-
    isanych  wyjątkom  reprezentowanym  przez  argument  excepts  w
    nieprzezroczystym obiekcie *flagp.

    Funkcja feraiseexcept zgłasza wspierane wyjątki reprezentowane przez
    bity excepts.

    Funkcja fesetexceptflag ustawia pełny stan o wartości *flagp dla
    wyjątków reprezentowanych przez excepts. Wartość ta musi być otrzymana
    jako wynik wcześniejszego wywołania fegetexceptflag z ostatnim argu-
    mentem zawierającym wszystkie bity excepts.

    Funkcja fetestexcept zwraca słowo z ustawionymi tymi bitami, które są
    ustawione w argumencie excepts, i dla których jest aktualnie ustawiony
    odpowiedni wyjątek.

  Rounding
    Każde z makr FE_DOWNWARD, FE_TONEAREST, FE_TOWARDZERO, FE_UPWARD jest
    zdefiniowane,  gdy  implementacja wspiera pobieranie i ustawianie
    odpowiedniego kierunku zaokrąglania.

    Funkcja fegetround zwraca makro odpowiedające aktualnemu  trybowi
    zaokrąglania.

    Funkcja fesetround ustawia tryb zaokrąglania podany jako jej argument i
    zwraca zero gdy się powiedzie.

  Środowisko zmiennoprzecinkowe
    Całe środowisko zmiennoprzecinkowe, włączając w to tryby sterowania i
    znaczniki stanu, może być obsługiwane jako jeden nieprzezroczysty
    obiekt typu fenv_t.  Środowisko domyślne  jest  określone  przez
    FE_DFL_ENV (typu const fenv_t *). Są to ustawienia środowiska przy
    uruchomieniu programu i są one zdefiniowane przez ISO C  jako:
    zaokrąglanie do najbliższej, wszystkie wyjątki wyzerowane i tryb
    nieprzerywany (kontynuacja w przypadku wystąpienia wyjątku).

    Funkcja fegetenv zachowuje aktualne środowisko zmiennoprzecinkowe w
    obiekcie *envp.

    Funkcja feholdexcept robi to samo, a następnie zeruje wszystkie
    znaczniki wyjątków i ustawia tryb nieprzerywany (kontynuacja w przy-
    padku wystąpienia wyjątku), o ile to możliwe. Zwraca zero, gdy się
    powiedzie.

    Funkcja fesetenv odtwarza środowisko zmiennoprzecinkowe z obiektu
    *envp.  Obiekt ten musi być znany jako poprawny, np. jako wynik
    wywołania fegetenv lub feholdexcept lub jako równy FE_DFL_ENV.  To
    wywołanie nie zgłasza wyjątków.

    Funkcja feupdateenv instaluje środowisko zmiennoprzecinkowe odwzorowane
    w obiekcie *envp, poza tym, że aktualnie zgłoszone wyjątki nie są
    zerowane.  Po jej wywołaniu, zgłoszone wyjątki będą bitowym OR tych
    zgłoszonych wcześniej oraz zawartych w *envp. Jak poprzednio, obiekt
    *envp musi być znany jako poprawny.

SZCZEGÓŁY GNU
    O ile to możliwe, biblioteka GNU C definiuje makro FE_NOMASK_ENV odw-
    zorowujące środowisko, w którym każde zgłoszenie wyjątku powoduje
    wystąpienie pułapki. Można sprawdzać wartość tego makra za pomocą
    #ifdef.  Jest ono zdefiniowane jedynie,  gdy  zdefiniowane  jest
    _GNU_SOURCE.   Standard  C99  nie  określa  sposobu  ustawiania
    poszczególnych bitów w masce zmiennoprzecinkowej, np. aby przechwytywać
    tylko wybrane znaczniki. glibc 2.2 będzie obsługiwać funkcje feenable-
    except i fedisableexcept ustawiające wybrane  znaczniki  zmienno-
    przecinkowe oraz fegetexcept odpytującą o stan.

    int feenableexcept (int excepts);
    int fedisableexcept (int excepts);
    int fegetexcept (void);

    Funkcje  feenableexcept  i  fedisableexcept  włączają  (wyłączają)
    pułapkowanie poszczególnych wyjątków odwzorowanych w przez excepts i
    zwracają  poprzednie  ustawienie pułapkowania wyjątków, jeśli się
    powiodą, a -1 w pozostałych przypadkach.  Funkcja fegetexcept zwraca
    aktualne ustawienie pułapkowania wyjątków.

ZGODNE Z
    IEC 60559 (IEC 559:1989), ANSI/IEEE 854, ISO C99 (ISO/IEC 9899:1999).

Linux               2000-08-12              FENV(3)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com