Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FERROR(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FERROR(3)

NAZWA
    clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    void clearerr(FILE *stream);
    int feof(FILE *stream);
    int ferror(FILE *stream);
    int fileno(FILE *stream);

OPIS
    Funkcja clearerr usuwa znaczniki końca pliku i błędu dla strumienia
    wskazywanego przez stream.

    Funkcja feof sprawdza znacznik końca pliku dla strumienia wskazywanego
    przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony.
    Znacznik końca pliku może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji
    clearerr.

    Funkcja ferror sprawdza znacznik błędu dla strumienia wskazywanego
    przez stream, zwracając wartość niezerową jeśli jest on ustawiony.
    Znacznik błędu może zostać usunięty tylko za pomocą funkcji clearerr.

    Funkcja fileno bada podany jako argument strumień stream i zwraca jego
    deskryptor.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

BŁĘDY
    Funkcje te nie powinny zawieść i nie powinny zmieniać zewnętrznej zmi-
    ennej errno. (Jednakże w przypadku, gdy fileno stwierdzi, że jej argu-
    ment nie jest prawidłowym strumieniem, musi ona zwrócić -1 i ustawić
    errno na EBADF.)

ZGODNE Z
    Funkcje clearerr, feof, oraz ferror są zgodne z X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

ZOBACZ TAKŻE
    open(2), unlocked_stdio(3), stdio(3)

                 2001-10-16             FERROR(3)

Time taken: 0.00029 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com