Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FSEEK(3)        Podręcznik programisty Linuksa        FSEEK(3)

NAZWA
    fgetpos, fseek, fsetpos, ftell, rewind - zmiana pozycji w strumieniu

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fseek(FILE *stream, long offset, int whence);
    long ftell(FILE *stream);
    void rewind(FILE *stream);
    int fgetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);
    int fsetpos(FILE *stream, fpos_t *pos);

OPIS
    Funkcja fseek ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazy-
    wanego prez stream. Nową pozycję, określoną w bajtach, otrzymuje się
    dodając offset bajtów do pozycji określonej przez whence. Gdy whence
    jest ustawine na SEEK_SET, SEEK_CUR lub SEEK_END, ofset jest określany,
    odpowiednio, względem początku pliku, wskaźnika bieżącej pozycji, lub
    końca plku. Pomyślne wywołanie funkcji fseek powoduje wyczyszczenie
    sygnalizatora końca pliku dla strumienia i wycofuje wszelkie efekty
    funkcji ungetc(3) dla tego samego strumienia.

    Funkcja ftell pobiera bieżącą wartość wskaźnika pozycji pliku dla stru-
    mienia wskazywanego przez stream.

    Funkcja rewind ustawia wskaźnik pozycji pliku dla strumienia wskazy-
    wanego przez stream na początku pliku. Jest równoważna:

       (void)fseek(stream, 0L, SEEK_SET)

    z tą różnicą, że jest również czyszczony wskaźnik błędu dla tego stru-
    mienia (zobacz clearerr(3)).

    Funkcje fgetpos i fsetpos stanowią alternatywne interfejsy rownoważne
    ftell i fseek (z whence ustawionym na SEEK_SET), służące odpowiednio,
    do zachowania bieżącej wartości ofsetu pliku w obiekcie wskazywanym
    przez pos, i do ustawienia tej wartości na podstawie podanego obiektu.
    W niektórych systemach nieuniksowych obiekt fpos_t może być złożonym
    obiektem i powyższe funkcje mogą routines dawać jedyną przenośną
    możliwość zmiany pozycji strumienia tekstowego.

RETURN VALUE
    Funkcja rewind nie zwraca wartości. Przy pomyślnym zakończeniu, fget-
    pos, fseek i fsetpos zwracają 0, a ftell zwraca bieżący ofset. W prze-
    ciwnym przyoadku zwracane jest -1, a rodzaj błędu jest określony
    poprzez ustawienie zmiennej globalnej errno.

BŁĘDY
    EBADF Podanego strumienia stream nie można pozycjonować.

    EINVAL Argument fseek whence nie jest jednym z SEEK_SET, SEEK_END lub
       SEEK_CUR.

    Funkcje fgetpos, fseek, fsetpos, i ftell mogą również zawieść ustaw-
    iając w errno dowolny z  błędów określonych dla funkcji fflush(3),
    fstat(2), lseek(2) i malloc(3).

ZGODNE Z
    Funkcje fgetpos, fsetpos, fseek, ftell i rewind spełniają wymogi ANSI
    X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAKŻE
    lseek(2), fseeko(3)

BSD                1993-11-29             FSEEK(3)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com