Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         GETS(3)

NAZWA
    fgetc, fgets, getc, getchar, gets, ungetc - wprowadzanie znaków i
    łańcuchów znakowych

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>

    int fgetc(FILE *stream);

    char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);

    int getc(FILE *stream);

    int getchar(void);

    char *gets(char *s);

    int ungetc(int c, FILE *stream);

OPIS
    fgetc() odczytuje następny znak ze stream i zwraca go jako rzutowanie
    unsigned char na int, lub EOF w przypadku końca pliku albo błędu.

    getc() jest równoważne fgetc() z tym wyjątkiem, że może być zaimplemen-
    towane jako makro, które wylicza stream więcej niż raz.

    getchar() jest równoważne getc(stdin).

    gets() odczytuje linię z stdin do bufora wskazywanego przez s aż do
    kończącego znaku nowej linii lub EOF, który jest zastępowany przez
    '\0'. Nie jest sprawdzane przepełnienie bufora (zobacz BŁĘDY poniżej).

    fgets() odczytuje co najwyżej o jeden mniej niż size znaków ze stream i
    umieszcza je w buforze wskazywanym przez s.  Odczyt kończy się po
    napotkaniu EOF lub znaku nowej linii. Jeśli odczytany zostanie znak
    nowej linii, jest on przechowywany w buforze. Po ostatnim znaku w
    buforze jest umieszczany '\0'.

    ungetc() odkłada c z powrotem do stream, rzutowane na unsigned char, o
    ile jest to możliwe dla następnych operacji odczytu. Odłożone znaki
    będą zwracane w odwrotnej kolejności; tylko jedno pomyślne odłożenie
    jest zagwarantowane.

    Wywołania opisanych tu funkcji mogą być mieszane między sobą jak i z
    wywołaniami innych funkcji wejściowych z biblioteki stdio operujących
    na tym samym strumieniu wejściowym.

    Informacje  o  nieblokujących  odpowiednikach  znajdują  się  w
    unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    fgetc(), getc() i getchar() zwracają znak odczytany jako rzutowanie
    unsigned char na int lub EOF w przypadku końca pliku lub błędu.

    gets() i fgets() zwracają s w przypadku pomyślnego zakończenia, a NULL
    w przypadku błędu oraz gdy wystąpi koniec pliku, a nie zostanie odczy-
    tany żaden znak.

    ungetc() zwraca c w przypadku pomyślnego zakończenia, a EOF w przypadku
    błędu.

ZGODNE Z
    ANSI - C, POSIX.1

BŁĘDY
    Nigdy nie należy używać gets(). Funkcja ta jest szczególnie niebez-
    pieczna w użyciu, ponieważ bez znajomości danych z góry nie jest
    możliwe określenie, ile znaków gets() przeczyta, i ponieważ gets()
    będzie kontynuować umieszczanie znaków po przekroczeniu końca bufora.
    Było to wykorzystywane do łamania zabezpieczeń komputerów. Zamiast
    gets() należy korzystać z fgets().

    Nie jest zalecane mieszanie wywołań funkcji wejściowych z biblioteki
    stdio z niskopoziomowymi wywołaniami read() dla deskryptora pliku sto-
    warzyszonego ze strumieniem wejściowym; wyniki będą nieokreślone i z
    dużym prawdopodobieństwem nie takie, jakich oczekiwano.

ZOBACZ TAKŻE
    read(2), write(2), ferror(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), puts(3),
    scanf(3), unlocked_stdio(3)

GNU                1993-04-04              GETS(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com