Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FIND(1)                                FIND(1)

NAZWA
    find - szuka plików w hierarchii katalogowej

SKŁADNIA
    find [ścieżka...] [wyrażenie]

OPIS
    Ta strona podręcznika man opisuje wersję GNU programu find. find
    przeszukuje drzewo katalogowe, zakorzenione w każdej z podanych nazw
    plików. Wykonuje przy tym podane wyrażenie od lewej do prawej, zgodnie
    z zasadami priorytetów (zobacz sekcję OPERATORY), aż do ustalenia
    wyniku (lewa strona jest fałszywa dla operacji and, a prawdziwa dla
    or), co powoduje przejście do następnej nazwy pliku.

    Pierwszy argument, rozpoczynający się od `-', `(', `)', `,' lub `!'
    jest uważany za początek wyrażenia; wszelkie argumenty przed nim są
    ścieżkami przeszukiwania, a wszystkie argumenty po nim są resztą
    wyrażenia.  Jeśli nie podano ścieżek, używany jest katalog bieżący.
    Jeśli nie podano wyrażenia, używane jest wyrażenie `-print'.

    find kończy działanie ze statusem 0 tylko gdy wszystkie pliki zostaną
    poprawnie przetworzone. W przeciwnym wypadku status jest większy od
    zera.

WYRAŻENIA
    Wyrażenie jest złożone z opcji (które tyczą się raczej ogólnego
    działania, niż przetwarzania konkretnego pliku i zawsze zwracają
    prawdę), testów (które sprawdzają wartość prawdy lub fałszu) i akcji
    (które mają efekty uboczne i zwracają wartość prawdziwą lub fałszywą);
    wszystkie te elementy są rozdzielone operatorami. -and jest domyślnym
    operatorem, przyjmowanym w przypadku pominięcia go w jawnym zapisie.
    Jeśli wyrażenie nie zawiera innych akcji niż -prune, to na wszystkich
    plikach, dla których jest ono prawdziwe, wykonywany jest -print.

  OPCJE
    Wszystkie opcje zawsze zwracają prawdę. Zawsze działają, tzn. nie są
    przetwarzane jedynie gdy osiągnięta zostanie ich pozycja w wyrażeniu.
    Dlatego, dla jasności najlepiej umiejscawiać je na początku wyrażenia.

    -daystart
       Mierzy czasy (dla -amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin, and
       -mtime) od dziś, a nie od 24 godzin temu.

    -depth Przetwarza zawartość każdego katalogu przed samym katalogiem
       jako takim.

    -follow
       Rozwikłuje dowiązania symboliczne. Wymusza -noleaf.

    -help, --help
       Wypisuje sposób użycia find z wiersza poleceń i kończy pracę
       programu.

    -maxdepth głębokość
       Schodzi  maksymalnie głębokość (nieujemna liczba całkowita)
       poziomów katalogów od argumentów wiersza poleceń. `-maxdepth 0'
       oznacza, by testy i akcje stosować tylko do argumentów wiersza
       poleceń.

    -mindepth lgłębokość
       Nie stosuje testów lub akcji w poziomach niższych niż głębokość
       (nieujemna  liczba  całkowita).  `-mindepth  1'  oznacza
       przetwarzanie wszystkich plików  poza  argumentami  wiersza
       poleceń.

    -mount Nie zagłębia się w katalogi na innych systemach plików. Jest to
       alternatywna nazwa dla -xdev, stworzona dla zgodności z innymi
       wersjami find.

    -noleaf
       Zakazuje optymalizacji wykonywanej przez zakładanie, że katalogi
       zawierają o dwa mniej podkatalogi niż ich licznik twardych
       dowiązań. Opcja ta jest wymagana podczas przeszukiwania systemów
       plików, które nie używają uniksowej konwencji wiązania kata-
       logów, takich jak systemy plików CD-ROM, MS-DOS czy wolumenów
       AFS. Każdy katalog w normalnym systemie uniksowym zawiera przy-
       najmniej dwa twarde dowiązania: jego nazwę i `.'. Dodatkowo,
       jego podkatalogi mogą mieć dowiązania `..'.  Gdy find testuje
       katalog po zbadaniu funkcją stat o 2 mniej podkatalogów niż
       licznik dowiązań, wie, że reszta wpisów jest niekatalogowa.
       Jeśli testowane mają być tylko nazwy plików, to nie ma potrzeby
       ich sprawdzać; daje to znaczące przyspieszenie.

    -version, --version
       Wypisuje wersję i kończy pracę.

    -xdev Nie zagłębia się w katalogi na innych systemach plików.

  TESTY
    Wartości numeryczne mogą być podawane jako

    +n   dla większych niż n,

    -n   dla mniejszych niż n,

    n   dla równych n.

    -amin n
       Dostęp do pliku nastąpił ostatnio n minut temu.

    -anewer plik
       Do pliku ostatnio dostano się wcześniej niż plik został zmody-
       fikowany.  -anewer podlega -follow tylko jeśli -follow pojawia
       się w linii komend przed -anewer.

    -atime n
       Do pliku dostano się po raz ostatni n*24 godzin temu.

    -cmin n
       Status pliku został zmieniony n minut temu.

    -cnewer plik
       Status pliku był ostatnio zmieniony wcześniej niż zmodyfikowano
       plik. -cnewer podlega -follow tylko jeśli -follow pojawia się w
       linii komend przed -cnewer.

    -ctime n
       Status pliku zmienił się ostatnio n*24 godzin temu.

    -empty Plik jest pusty i jest albo plikiem regularnym, albo katalogiem.

    -false Zawsze fałszywe.

    -fstype typ
       Plik jest na systemie plików o typie typ. Prawidłowe typy sys-
       temów plików różnią się na różnych wersjach Uniksa; ich niekom-
       pletna lista, która jest przyjmowana w części systemów to: ufs,
       4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. Aby zobaczyć typy twoich
       systemów plików, użyj -printf z dyrektywą %F.

    -gid n Numeryczny GID pliku to n.

    -group nazwag
       Plik należy do grupy nazwag (numeryczny GID jest dopuszczalny).

    -ilname pattern
       Podobne do -lname, lecz dopasowania są niewrażliwe na rozmiar
       liter.

    -iname pattern
       Podobne do -name, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar
       liter. Na przykład wzorce `fo*' i `F??' dopasują się do nazw
       `Foo', `FOO', `foo', `fOo', itd.

    -inum n
       Plik ma numer iwęzła n.

    -ipath wzorzec
       Podobne do -path, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar
       liter.

    -iregex wzorzec
       Podobne do -regex, lecz dopasowanie jest niewrazliwe na rozmiar
       liter.

    -links n
       Plik ma n dowiązań.

    -lname wzorzec
       Plik jest dowiązaniem symbolicznym, którego zawartość odpowiada
       wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki nie traktują specjalnie `/'
       i `.'.

    -mmin n
       Dane pliku były ostatnio modyfikowane n minut temu.

    -mtime n
       Dane pliku były ostatnio modyfikowane n*24 godzin temu.

    -name wzorzec
       Podstawa nazwy pliku (z usuniętą ścieżką i poprzedzającymi kata-
       logami) odpowiada wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki (`*', `?',
       `[]') nie odpowiadają `.' na początku nazwy pliku. Aby zig-
       norować katalogi i pliki im podległe, użyj -prune; zobacz
       przykład w opisie -path.

    -newer plik
       Plik został zmodyfikowany wcześniej niż plik. -newer podlega
       -follow tylko jeśli -follow znajduje się w linii komend przed
       -newer.

    -nouser
       Do numerycznego UID pliku nie pasuje żaden użytkownik.

    -nogroup
       Do numerycznego GID pliku nie pasuje żadna grupa.

    -path wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki nie
       traktują specjalnie `/' lub `.'; tak więc na przykład,
            find . -path './sr*sc'
       wypisze wpis katalogowy o nazwie './src/misc' (jeśli taki ist-
       nieje).  Aby zignorować całe drzewo katalogowe, użyj -prune. Na
       przykład, aby pominąć katalog `src/emacs' i wszystkie jego pliki
       oraz wypisać nazwy innych znalezionych plików, użyj:
            find . -path './src/emacs' -prune -o -print

    -perm prawa
       Bity praw pliku są dokładnie równe prawom (ósemkowym lub symbol-
       icznym). Prawa symboliczne używają 0 jako punktu wyjścia.

    -perm -prawa
       wszystkie bity prawa są ustawione dla pliku.

    -perm +prawa
       Któryś z bitów praw jest ustawiony dla pliku.

    -regex wzorzec
       Nazwa pliku odpowiada wyrażeniu regularnemu wzorzec. Dopasowanie
       stosuje się do całej ścieżki, nie dla przeszukiwanej. Na
       przykład, aby dopasować plik o nazwie `./fubar3', możesz użyć
       wyrażenia regularnego `.*bar' lub `.*b.*3'.

    -size n[bckw]
       Plik  zajmuje n jednostek miejsca. Jednostki to domyślnie
       512-bajtowe bloki. Jeśli doklejona jest litera `c', jest to n
       bajtów, jeśli `k', kilobajtów, jeśli `w', dwubajtówych słów.
       Rozmiar nie wlicza niebezpośrednich bloków, lecz liczy bloki w
       plikach `sparse', które w rzeczywistości nie są zajęte.

    -true Zawsze prawda.

    -type c
       Plik jest typu c:

       b   blokowy (buforowany) plik specjalny

       c   znakowy (niebuforowany) plik specjalny

       d   katalog

       p   łącze nazwane (FIFO)

       f   zwykły plik

       l   dowiązanie symboliczne

       s   gniazdo

    -uid n Numeryczny UID pliku to n.

    -used n
       Do pliku ostatnio dostano się n dni po zmianie jego statusu.

    -user unazwa
       Właścicielem pliku jest użytkownik unazwa (numeryczny UID jest
       tu dozwolony).

    -xtype c
       Jest to to samo co -type, chyba że plik jest dowiązaniem symbol-
       icznym. Dla dowiązań symbolicznych: jeśli nie podano -follow,
       jest prawdziwe gdy plik jest dowiązaniem do pliku typu c; jeśli
       podano -follow, jest prawdziwe, jeśli c to `l'. Innymi słowy,
       dla dowiązań symbolicznych -xtype sprawdza typ pliku, którego
       nie sprawdza -type.

  AKCJE
    -exec polecenie ;
       Wykonuje polecenie; prawdziwe jeśli zwrócony został status 0.
       Wszelkie następne argumenty find są  brane  za  argumenty
       polecenia, aż nie zostanie napotkany argument, składający się z
       `;'. Łańcuch `{}' jest podmieniany na obecnie przetwarzaną nazwę
       pliku.  Obydwie te konstrukcje być może będą wymagały wycytowa-
       nia (znakiem `\') aby uchronić je przed rozwinięciem przez
       powłokę. Polecenie jest wykonywane w katalogu startowym.

    -fls plik
       Prawdziwe; podobne do -ls, lecz zapisuje do pliku jak -fprint.

    -fprint plik
       Prawdziwe; wypisuje pełną nazwę pliku do pliku. Jeśli plik nie
       istnieje, zostanie utworzony; jeśli istnieje, zostanie obcięty.
       Nazwy plików ``/dev/stdout'' i ``/dev/stderr'' są traktowane
       osobno; odnoszą się one odpowiednio do standardowego wyjścia i
       standardowego wyjścia błędów.

    -fprint0 plik
       Prawdziwe; podobne do -print0, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -fprintf plik format
       Prawdziwe; podobne do -printf, lecz zapisuje do pliku, podobnie
       jak -fprint.

    -ok polecenie ;
       Podobne do -exec, lecz pyta wpierw użytkownika (na standardowym
       wejściu); jeśli odpowiedź nie rozpoczyna się od `y' lub `Y', nie
       uruchamia polecenia i zwraca fałsz.

    -print Prawdziwe; wypisuje pełną nazwę pliku na standardowe wyjście. Za
       nazwą daje nową linię.

    -print0
       Prawdziwe; wypisje pełną nazwę pliku na standardowe wyjście. Za
       nazwą daje znak null. Umożliwia to poprawne wyświetlenie plików,
       zawierających w nazwach znaki nowej linii  w  programach,
       przetwarzających wyjście finda.

    -printf format
       Prawdziwe; wypisuje format na standardowe wyjście, interpretując
       sekwencje specjalne `\' i dyrektywy `%'. Szerokości pól i pre-
       cyzje mogą być podawane dokładnie jak w printf(3) z C. W przeci-
       wieństwie do -print, -printf nie dodaje nowej linii do końca
       łańcucha. Sekwencje specjalne i dyrektywy to:

       \a   Dzwonek.

       \b   Backspace.

       \c   Wstrzymuje wtypisywanie tego formatu i natychmiast wymi-
           ata wyjście.

       \f   Form feed.

       \n   Nowa linia.

       \r   Powrót karetki.

       \t   Tabulacja pozioma.

       \v   Tabulacja pionowa.

       \\   Literalny lewy ukośnik (`\').

       `\', za którym następuje dowolny inny znak, jest traktowany jak
       zwykły znak, więc są wypisywane obydwa.

       %%   Literalny znak procenta.

       %a   Ostatni czas dostępu do pliku w formacie zwracanym przez
           funkcję ctime(3).

       %Ak  Ostatni czas dostępu do pliku, w formacie okreslonym
           przez k, którym może być `@', lub dyrektywa dla funkcji C
           strftime(3). Możliwe wartości k są wymienione niżej;
           niektóre z nich mogą nie być dostępne na wszystkich sys-
           temach z powodu różnic w strftime(3) między systemami.

           @   Sekundy od 1 stycznia, 1970, 00:00 GMT.

           Pola czasowe:

           H   godzina (00..23)

           I   godzina (01..12)

           k   godzina ( 0..23)

           l   godzina ( 1..12)

           M   minuta (00..59)

           p   localowe AM lub PM

           r   czas, 12-godzinny (gg:mm:ss [AP]M)

           S   sekunda (00..61)

           T   czas, 24-godzinny (gg:mm:ss)

           X   lokalna reprezentacja czasu (G:M:S)

           Z   strefa czasowa (np. EDT), lub nic jeśli nie da
               się jej określić

           Pola daty:

           a   lokalny skrót nazwy tygodnia (Sun..Sat)

           A   lokalna pełna nazwa tygodnia, zmiennej długości
               (Sunday..Saturday)

           b   lokalna skrócona nazwa miesiąca (Jan..Dec)

           B   lokalna pełna nazwa miesiąca, zmiennej długości
               (January..December)

           c   lokalna data i czas (Sat Nov 04 12:02:33 EST
               1989)

           d   dzień miesiąca (01..31)

           D   data (mm/dd/rr)

           h   to samo co b

           j   dzień roku (001..366)

           m   miesiąc (01..12)

           U   numer tygodnia w roku, z niedzielą liczoną jako
               pierwszy dzień tygodnia (00..53)

           w   dzień tygodnia (0..6)

           W   numer tygodnia w roku, licząc z poniedziałkiem,
               jako pierwszym dniem tygodnia (00..53)

           x   lokalna reprezentacja daty (mm/dd/rr)

           y   ostatnie dwie cyfry roku (00..99)

           Y   rok (1970...)

       %b   Rozmiar pliku w 512-bajtowych blokach (zaokrąglanych w
           górę).

       %c   Ostatni czas zmiany statusu pliku, w formacie zwróconym
           przez funkcję ctime(3) z C.

       %Ck  Ostatni czas zmiany statusu pliku w formacie określonym
           przez k, w taki sam sposób, jak dla %A.

       %d   Głębokość pliku w drzewie katalogowym; 0 oznacza plik w
           argumencie wiersza poleceń.

       %f   Nazwa pliku z usuniętymi początkowymi katalogami (tylko
           ostatni element nazwy).

       %F   Rodzaj systemu plików, na którym znajduje się plik;
           wartość ta może być używana do -fstype.

       %g   Nazwa grupy pliku lub numeryczny GID jeśli grupa nie ma
           nazwy.

       %G   Numeryczny GID pliku.

       %h   Początkowe katalogi nazwy pliku (wszystko poza ostatnim
           elementem).

       %H   Argument wiersza poleceń, pod  którym  plik  został
           znaleziony.

       %i   Numer iwęzła pliku (dziesiętnie).

       %k   Rozmiar pliku w 1K blokach (zaokrąglane w górę).

       %l   Obiekt dowiązania symbolicznego (pusty łańcuch, jeśli
           plik nie jest dowiązaniem symbolicznym).

       %m   Prawa pliku (ósemkowo).

       %n   Liczba twardych dowiązań do pliku.

       %p   Nazwa pliku.

       %P   Nazwa pliku z usuniętą z początku nazwą argumentu wiersza
           poleceń, dla którego ją znaleziono.

       %s   Rozmiar pliku w bajtach.

       %t   Ostatni czas modyfikacji pliku w formacie zwróconym przez
           funkcję ctime(3) z C.

       %Tk  Ostatni czas modyfikacji pliku, w formacie określonym
           przez k, podobnie jak dla %A.

       %u   Nazwa  użytkownika pliku, lub numeryczny UID, jeśli
           użytkownik nie ma nazwy.

       %U   Numeryczny UID pliku.

       Znak `%', za którym następuje dowolny inny znak jest usuwany
       (lecz drugi znak jest drukowany).

    -prune Jeśli nie podano -depth, prawdziwe; program nie wchodzi w głąb
       bieżącego katalogu.
       Jeśli podano -depth, fałszywe; bez rezultatu.

    -ls  Prawdziwe; listuje plik bieżący w formacie `ls ils' na standard-
       owe wyjście. Liczniki bloków są 1K blokami, chyba że ustawiono
       zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT,  kiedy  używane  będą
       512-bajtowe bloki.

  OPERATORY
    Wymienione w malejącym priorytecie:

    ( wyraż )
       Wymusza pierwszeństwo.

    ! wyraż
       Prawdziwe jeśli wyraż jest fałszywe

    -not wyraż
       To samo co ! wyraż.

    wyraż1 wyraż2
       And (jawny); wyraż2 nie jest analizowany jesli wyraż1 jest
       fałszywe.

    wyraż1 -a wyraż2
       To samo, co wyraż1 wyraż2.

    wyraż1 -and wyraż2
       To samo, co wyraż1 wyraż2.

    wyraż1 -o wyraż2
       Or; wyraż2 nie jest analizowane jeśli wyraż1 jest prawdziwe.

    wyraż1 -or wyraż2
       To samo, co wyraż1 -o wyraż2.

    wyraż1 , wyraż2
       Lista; zarówno wyraż1 jak i wyraż2 zawsze są analizowane.
       Wartość wyraż1 jest niszczona; wartość listy jest wartością
       wyraż2.

ZOBACZ TAKŻE
    locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Znajdowanie plików
    (on-line w Info, lub w postaci wydrukowanej)

                                    FIND(1)

Time taken: 0.00047 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com