Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FMT(1)          Narzędzia tekstowe GNU 2.0          FMT(1)

NAZWA
    fmt - prosty optymalny formater tekstu

SKŁADNIA
    fmt [-cstu] [-szerokość] [-w szerokość] [-p przedrostek]
      [--crown-margin] [--split-only] [--tagged-paragraph]
      [--uniform-spacing] [--width=szerokość]
      [--prefix=przedrostek] [--help] [--version] [plik...]

OPIS
    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo fmt
    lub
       info fmt.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie fmt w wersji GNU.

    fmt to prosty formater, który wypełnia i łączy linie dając linie
    wynikowe do określonej szerokości szerokość (domyślnie 75). fmt łączy
    pliki podane jako argumenty. Jeśli nie podano żadnych, formatuje tekst
    ze standardowego wejścia.

    W wyjściu zachowywane są puste linie, tak samo jak odstępy między
    wyrazami (chyba że użyto opcji -u). W odróżnieniu od fmt w wersji BSD,
    znaki tabulacji są rozszerzane na wejściu i zamieniane ponownie na
    wyjściu.

    W wyjściu zachowane są wcięcia, a linie z różnymi wcięciami nie są
    łączone (chyba że użyto opcji -c lub -t) Zauważ, że aczkolwiek manpage
    fmt w wersji BSD także o tym mówi, owa wersja BSD faktycznie łączy
    następujące po sobie linie ze zmniejszającymi się wcięciami.

    fmt preferuje łamanie linii na końcu zdania, i próbuje uniknąć łamania
    linii po pierwszym słowie zdania, albo przed ostatnim słowem zdania.
    Koniec zdania zdefiniowany jest jako albo koniec akapitu albo słowo
    zakończone jednym ze znaków '.?!', po którym występują dwie spacje lub
    koniec linii, bez względu na jakiekolwiek wtrącone nawiasy czy cud-
    zysłowy. Podobnie jak TeX fmt czyta całe akapity przed wyborem łamania
    linii. Użyty algorytm jest wariantem opisanego w "Breaking Paragraphs
    into Lines", Donald E. Knuth i Michael F. Plass, Software--Practice and
    Experience 11 (1981) 1119-1184.

OPCJE
    -c, --crown-margin
       Tryb zwieńczonych marginesów.  Zachowuje wcięcia pierwszych
       dwóch  linii  akapitu oraz wyrównuje lewy margines każdej
       następnej linii do marginesu drugiej linii.

    -t, --tagged-paragraph
       Tryb wyróżnionych (wciętych) akapitów: tak jak tryb zwieńczony,
       z wyjątkiem tego, że wcięcie pierwszej linii akapitu musi się
       różnić od wcięcia drugiej linii. W przeciwnym razie linia pier-
       wsza jest traktowana jako akapit jednolinijkowy.

    -s, --split-only
       Tylko dzieli linie.  Nie łączy krótkich linii, by utworzyć
       dłuższe.  Ta  opcja  chroni  przed  niesłusznym  łączeniem
       przykładowych linii kodu lub innego w podobny sposób "forma-
       towanego" tekstu.

    -u, --uniform-spacing
       Jednorodne odstępy. Redukuje odstępy między wyrazami do jednej
       spacji, zaś między zdaniami do dwu spacji.

    -szerokość, -w szerokość, --width=szerokość
       Wypełnia linie wynikowe aż do szerokość znaków (domyślnie 75).
       fmt początkowo próbuje tworzyć linie o około 7% krótsze, aby
       zapewnić sobie miejsce na wyrównanie różnych długości linii.

    -p, --prefix=przedrostek
       Tylko linie zaczynające się od przedrostka (może być poprzedzony
       białymi znakami) podlegają przetworzeniu. Przedrostek ze wszys-
       tkimi poprzedzającymi go białymi znakami jest odcinany na czas
       formatowania i dostawiany ponownie do każdej sformatowanej linii
       wyjściowej.  Jednym z zastosowań jest formatowanie pewnych
       rodzajów komentarzy w programie, bez zmiany kodu.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    fold(1), pr(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi tek-
    stowych GNU wersji 2.0.

sierpień 1999             FSF                FMT(1)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com