Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FPATHCONF(3)      Podręcznik programisty Linuksa      FPATHCONF(3)

NAZWA
    fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int filedes, int name);

    long pathconf(char *path, int name);

OPIS
    Funkcja fpathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla
    otwartego deskryptora pliku filedes.

    Funkcja pathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla pliku
    o nazwie path.

    Odpowiednie makra, zdefiniowane w <unistd.h>, są wartościami minimal-
    nymi. Jeśli aplikacja chce korzystać z wartości, które mogą się
    zmieniać, to może wywołać fpathconf() lub pathconf(), które zwracają
    bardziej liberalne wyniki.

    Ustawianie jednej z poniższych stałych jako wartości name, zwraca
    następujące opcje konfiguracji:

    _PC_LINK_MAX
       zwraca maksymalną liczbę dowiązań do pliku. Jeśli filedes lub
       path odnoszą się do katalogu, to wartość dotyczy całego kata-
       logu. Odpowiadające temu makro to _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       zwraca maksymalną długość sformatowanej linii wejściowej, przy
       czym filedes lub path musi  odnosić  się  do  terminala.
       Odpowiadające temu makro to _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       zwraca maksymalną długość linii wejściowej, przy czym filedes
       lub path musi odnosić się do terminala.  Odpowiadające temu
       makro to _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       zwraca maksymalną długość nazwy pliku w katalogu path lub
       filedes, jaką proces może utworzyć. Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_NAME_MAX.

    _PC_PATH_MAX
       zwraca maksymalną długość względnej ścieżki, gdy path lub
       filedes jest katalogiem bieżącym. Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       zwraca rozmiar bufora łącza komunikacyjnego (pipe), przy czym
       filedes musi odnosić się do FIFO lub łącza, a path musi odnosić
       się do FIFO. Odpowiadające temu makro to _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       zwraca wartość niezerową jeśli wywołanie chown(2) nie może być
       zastosowane do tego pliku. Jeśli filedes lub path odnoszą się do
       katalogu, to dotyczy to wszystkich plików w tym katalogu.
       Odpowiadające temu makro to _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

    _PC_NO_TRUNC
       zwraca wartość niezerową jeśli dostęp do plików o nazwach
       dłuższych od _POSIX_NAME_MAX powoduje błąd. Odpowiadające temu
       makro to _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       zwraca wartość niezerową jeśli przetwarzanie znaków specjalnych
       może być wyłączone, przy czym filedes lub path muszą odnosić się
       do terminala.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Jeśli istnieje ograniczenie, to jest ono zwracane. Jeśli system dla
    danego zasobu nie ma ograniczenia, zwracane jest -1 a errno pozostaje
    niezmienione. Jeśli wystąpi błąd, zwracane jest -1 a ustawienie errno
    określa charakter błędu.

ZGODNE Z
    POSIX.1

UWAGI
    W danym katalogu mogą istnieć pliki o nazwach dłuższych niż wartość
    zwrócona dla name równego _PC_NAME_MAX.

    Niektóre ze zwracanych wartości mogą być olbrzymie, nie nadają się one
    do alokowania pamięci.

ZOBACZ TAKŻE
    getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

GNU                1993-04-04           FPATHCONF(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com