Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
getaddrinfo(3)     Podręcznik programisty Linuksa     getaddrinfo(3)

NAZWA
    getaddrinfo - tłumaczenie adresów i usług sieciowych

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    int getaddrinfo(const char *node, const char *service,
            const struct addrinfo *hints,
            struct addrinfo **res);

    void freeaddrinfo(struct addrinfo *res);

    const char *gai_strerror(int errcode);

OPIS
    Funkcja getaddrinfo(3) łączy w pojedynczym interfejsie funkcjonalność
    udostępnianą przez funkcje getipnodebyname(3), getipnodebyaddr(3), get-
    servbyname (3) i getservbyport(3). Przystosowana do wielowątkowości
    funkcja getaddrinfo(3) tworzy jedną lub więcej struktur adresowych gni-
    azda, które mogą być wykorzystane przez funkcje systemowe bind(2) i
    connect(2) do utworzenia gniazda klienta lub serwera.

    Funkcja getaddrinfo(3) nie jest ograniczona do tworzenia struktur
    adresowych gniazd IPv4. Gniazda IPv6 mogą również być tworzone za jej
    pomocą, o ile dostępne jest wspomaganie dla IPv6. Te struktury adresowe
    gniazd mogą być bezpośrednio wykorzystane przez bind(2) i connect(2) do
    sporządzenia gniazda klienta lub serwera.

    Struktura addrinfo używana przez tę funkcję zawiera następujące pola:

    struct addrinfo {
      int   ai_flags;
      int   ai_family;
      int   ai_socktype;
      int   ai_protocol;
      size_t ai_addrlen;
      struct sockaddr *ai_addr;
      char  *ai_canonname;
      struct addrinfo *ai_next;
    };

    getaddrinfo(3) ustawia res, aby wskazywało na dynamicznie zaalokowaną
    listę struktur addrinfo, dowiązaną do pola ai_next. Istnieje kilka
    powodów, dla których lista może zawierać więcej niż jedną strukturę
    addrinfo, włączając w to: posiadanie przez host wielu interfejsów
    sieciowych oraz dostępność tej samej usługi poprzez wiele protokołów
    gniazda (na przykład, gdy jednym z nich jest SOCK_STREAM, a innym
    SOCK_DGRAM).

    Pola ai_family, ai_socktype i ai_protocol mają to samo znaczenie jako
    odpowiednie parametry wywołania systemowego socket(2). Funkcja getad-
    drinfo(3) zwraca adresy gniazd IPv4 lub IPv6 (ai_family zostanie ustaw-
    ione albo na PF_INET albo na PF_INET6).

    Parametr  hints określa preferowany rodzaj gniazda lub protokół.
    Wartość NULL dla hints określa, że akceptowany jest dowolny adres
    sieciowy lub protokół.  Jeśli parametr ten ma wartość różną od NULL,
    wskazuje on na strukturę addrinfo, w której pola ai_family, ai_socktype
    i ai_protocol określają preferowany rodzaj gniazda.  PF_UNSPEC w
    ai_family określa dowolną rodzinę protokołów (na przykład IPv4 lub
    IPv6). 0 w ai_socktype lub ai_protocol stwierdza, że akceptowalny jest
    również dowolny rodzaj gniazda lub protokół.  Pole ai_flags zawiera
    dodatkowe, zdefiniowane poniżej, opcje. Wiele znaczników podaje się
    jako ich logiczne OR. Wszystkie pozostałe pola parametru hints muszą
    zawierać albo 0 albo wskaźnik NULL.

    Parametry node i service mogą być równe NULL, ale nie oba naraz. node
    zawiera albo adres sieciowy w postaci numerycznej  (w  formacie
    dziesiętnych liczb rozdzielonych kropkami dla IPv4, a w formacie szes-
    nastkowym dla IPv6) albo nazwę hosta, dla której adresy sieciowe będą
    poszukiwane i rozwiązane. Jeśli pole ai_flags parametru hints zawiera
    znacznik AI_NUMERICHOST, to parametr node musi być adresem sieciowym w
    postaci numerycznej.  Znacznik AI_NUMERICHOST eliminuje jakiekolwiek,
    potencjalnie długotrwałe, poszukiwania adresu sieciowego hosta.

    Funkcja getaddrinfo(3) tworzy listę struktur addrinfo, po jednej dla
    każdej  podstawy ograniczenia adresów sieciowych narzuconej przez
    parametr hints. Gdy ai_flags w hints zawiera znacznik AI_CANONNAME, to
    ai_canonname jest ustawiane tak, aby wskazywało na oficjalną nazwę
    hosta.  ai_family, ai_socktype i ai_protocol zawierają  parametry
    tworzenia gniazda. Wskaźnik do adresu gniazda jest umieszczany w polu
    ai_addr, a długość adresu gniazda w bajtach jest umieszczana w polu
    ai_addrlen.

    Gdy node jest równe NULL, inicjalizacja adresu sieciowego w każdej ze
    struktur gniazda zależy od znacznika AI_PASSIVE, który jest ustawiany w
    polu ai_flags parametru hints. Gdy znacznik AI_PASSIVE jest ustawiony,
    to adres sieciowy w każdej ze struktur gniazda pozostanie nieokreślony.
    Jest to wykorzystywane przez programy serwerów, które zamierzają przyj-
    mować połączenia od klientów na dowolny adres sieciowy.  Gdy znacznik
    AI_PASSIVE nie jest ustawiony, to adres sieciowy zostanie ustawiony na
    adres interfejsu loopback.  Jest to wykorzystywane przez programy
    klienckie, które zamierzają połączyć się z serwerem działającym na tym
    samym hoście.

    service ustawia numer portu w adresie sieciowym każdej ze struktur gni-
    azda.  Jeśli service jest różne od NULL, to numer portu pozostanie
    niezainicjalizowany.

    Funkcja freeaddrinfo(3) zwalnia pamięć przydzieloną dla dynamicznie
    zaalokowanej listy res.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    getaddrinfo(3) zwraca 0, gdy zakończy się pomyślnie, a w przeciwnym
    razie jeden z następujących niezerowych kodów błędów:

    EAI_FAMILY
       Zupełny brak wsparcia dla żądanej rodziny adresów.

    EAI_SOCKTYPE
       Zupełny brak wsparcia dla żądanego rodzaju gniazda.

    EAI_BADFLAGS
       ai_flags zawiera nieprawidłowe znaczniki.

    EAI_NONAME
       node lub service jes nieznane. Ten błąd jest również zwracany,
       gdy zarówno node, jak i service są równe NULL.

    EAI_SERVICE
       Żądana usługa nie jest dostępna dla zadanego rodzaju gniazda.
       Może ona jednak być dostępna dla innego rodzaju gniazda.

    EAI_ADDRFAMILY
       Podany host nie posiada żadnego adresu sieciowego dla zadanej
       rodziny adresów.

    EAI_NODATA
       Podany host istnieje, ale nie zdefiniowano dla niego żadnego
       adresu sieciowego.

    EAI_MEMORY
       Brak pamięci.

    EAI_FAIL
       Serwer nazw zwrócił błąd trwały.

    EAI_AGAIN
       Serwer nazw zwrócił błąd tymczasowy. Należy spróbować później.

    EAI_SYSTEM
       Inny błąd systemowy; szczegółowe informacje zawarte są w errno.

    Funkcja gai_strerror(3) tłumaczy te kody błędów na czytelny dla
    człowieka napis, odpowiedni dla zgłaszania błędów.

ZOBACZ TAKŻE
    getipnodebyname(3), getipnodebyaddr(3)

Linux               2000-12-18          getaddrinfo(3)

Time taken: 0.00018 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com