Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
getipnodebyname(3)   Podręcznik programisty Linuksa   getipnodebyname(3)

NAZWA
    getipnodebyname, getipnodebyaddr, freehostent - określenie nazw i
    adresów sieciowych hosta

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <netdb.h>

    struct hostent *getipnodebyname(const char *name,
                int af, int flags,
                int *error_num);

    struct hostent *getipnodebyaddr(const void *addr,
                size_t len, int af,
                int *error_num);

    void freehostent(struct hostent *ip);

OPIS
    Te funkcje są przestarzałe. Zamiast nich należy używać getaddrinfo(3) i
    getnameinfo(3).

    Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) zwracają nazwy i adresy
    hosta sieciowego. Wynik jest wskaźnikiem do struktury o następującej
    postaci:

    struct hostent {
        char  *h_name;
        char  **h_aliases;
        int   h_addrtype;
        int   h_length;
        char  **h_addr_list;
    };

    Funkcje te zastąpiły funkcje gethostbyname(3) i gethostbyaddr(3), które
    mogły udostępniać jedynie adresy należące do rodziny adresów sieciowych
    IPv4. Funkcje getipnodebyname(3) i getipnodebyaddr(3) mogą udostępniać
    adresy należące do wielu rodzin adresów sieciowych.

    W odróżnieniu od funkcji gethostby, funkcje te zwracają wskaźniki do
    pamięci przydzielonej dynamicznie.  Funkcja freehostent(3) służy do
    zwalniania przydzielonej dynamicznie pamięci, gdy wywołujący już nie
    potrzebuje struktury hostent.

  parametry getipnodebyname
    Funkcja getipnodebyname(3) wyszukuje adresy sieciowe hosta podanego w
    parametrze name. Parametr af może zawierać jedną z następujących
    wartości:

    AF_INET
       Parametr name wskazuje na adres IPv4 (w postaci czterech
       rozdzielonych kropkami liczb) lub na nazwę hosta sieci IPv4.

    AF_INET6
       Parametr name wskazuje na adres IPv6 (w postaci szesnastkowej)
       lub na nazwę hosta sieci IPv6.

    Parametr flags zawiera dodatkowe opcje. Można podać więcej niż jedną
    opcję poprzez wykonanie na nich logicznego OR.  flags powinno być
    ustawione na 0, gdy żadne opcje nie są potrzebne.

    AI_V4MAPPED
       Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 określa, że zapytanie ma
       dotyczyć adresów IPv4, a nie IPv6; adresy IPv4 będą odwzorowane
       na adresy IPv6.

    AI_ALL Ten znacznik użyty łącznie z AI_V4MAPPED określa, że zapytanie
       ma dotyczyć zarówno adresów IPv4, jak i IPv6. Znalezione adresy
       IPv4 zostaną odwzorowane na adresy IPv6.

    AI_ADDRCONFIG
       Ten znacznik użyty łącznie z AF_INET6 oznacza, że dalsze zapyta-
       nia dotyczące adresów IPv6 nie powinny być wykonywane, jeżeli
       system nie posiada adresu IPv6 przydzielonego do któregoś z
       interfejsów sieciowych oraz, że dalsze zapytania dotyczące
       adresów IPv4 nie powinny być wykonywane, jeżeli system nie posi-
       ada adresu IPv4 przydzielonego do któregoś z  interfejsów
       sieciowych.  Znacznik ten może zostać użyty samodzielnie lub
       łącznie ze znacznikiem AI_V4MAPPED.

    AI_ALL Ten znacznik jest równoważny (AI_ADDRCONFIG | AI_V4MAPPED).

  parametry getipnodebyaddr
    Funkcja getipnodebyaddr(3) poszukuje nazwy hista,  którego  adres
    sieciowy jest podany w parametrze addr. Parametr af może mieć jedną z
    następujących wartości:

    AF_INET
       Parametr addr wskazuje na strukturę struct in_addr; len musi
       mieć wówczas wartość sizeof(struct in_addr).

    AF_INET6
       Parametr addr wskazuje na strukturę struct in6_addr; len musi
       mieć wówczas wartość sizeof(struct in6_addr).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Gdy wystąpi błąd, zwrócony zostanie wskaźnik NULL a error_num będzie
    zawierać kod błędu według następującej listy:

    HOST_NOT_FOUND
       Nie znaleziono nazwy lub adresu sieciowego hosta.

    NO_ADDRESS
       Serwer DNS rozpoznał adres sieciowy lub nazwę hosta, ale nie
       zwrócił odpowiedzi. Może się to zdarzyć, gdy host posiada
       jedynie adresy IPv4, a zapytanie dotyczyło jedynie informacji o
       IPv6, lub odwrotnie.

    NO_RECOVERY
       Serwer DNS zwrócił błąd trwały.

    TRY_AGAIN
       Serwer DNS zwrócił błąd tymczasowy. Może następnym razem bedzie
       więcej szczęścia.

    W przypadku pomyślnego wyniku zapytania zwraca ny jest wskaźnik do
    struktury hostent zawierającej następujące pola:

    h_name Oficjalna nazwa tego hosta.

    h_aliases
       Tablica wskaźników do nieoficjalnych aliasów tego samego hosta.
       Tablica jest zakończona wskaźnikiem NULL.

    h_addrtype
       Kopia parametru af funkcji getipnodebyname(3) lub getipnode-
       byaddr(3). h_addrtype będzie równe AF_INET, gdy parametr af był
       równy AF_INET.  h_addrtype będzie równe AF_INET6, gdy parametr
       af był równy AF_INET6.

    h_length
       Będzie równe sizeof(struct in_addr), gdy h_addrtype jest równe
       AF_INET a sizeof(struct in6_addr), gdy h_addrtype jest równe
       AF_INET6.

    h_addr_list
       Tablica zawierająca jeden lub więcej wskaźników do struktur
       adresów  sieciowych  danego hosta. Tablica jest zakończona
       wskaźnikiem NULL.

UWAGI
    Funkcje te były obecne w glibc 2.1.91-95, ale zostały ponownie
    usunięte.  Wspierają je niektóre systemy uniksopodobne, lecz wszystkie
    traktują te funkcje jako niezalecane.

ZGODNE Z
    RFC 2553.

ZOBACZ TAKŻE
    getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet_ntop(3), inet_pton(3)

Linux               2002-04-03        getipnodebyname(3)

Time taken: 0.00023 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com