Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FSCK(8)                                FSCK(8)

NAZWA
    fsck - sprawdzenie i naprawa linuksowego systemu plików

SKŁADNIA
    fsck [ -sACVRTNP ] [ -t fstype ] filesys [ ... ] [--] [ fsck-options ]

OPIS
    fsck służy do sprawdzania i, opcjonalnie, do naprawy jednego lub kilku
    linuksowych systemów plików. filesys może być nazwą urządzenia (np.
    /dev/hdc1, /dev/sdb2), punktem montowania (np. /, /usr, /home), albo
    etykietą   ext2   lub    identyfikatorem    UUID    (np.
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd  lub LABEL=root).  W celu
    skrócenia łącznego czasu potrzebnego do sprawdzenia wszystkich systemów
    plików, program fsck będzie usiłował sprawdzać równolegle systemy
    plików umieszcone na fizycznie różnych napędach dysków.

    Kod zakończenia zwracany przez fsck jest sumą następujących warunków:
      0  - Bez błędów
      1  - Poprawiono błędy systemu plików
      2  - System powinien zostać przeładowany (reboot)
      4  - Pozostawiono nie naprawione błędy systemu plików
      8  - Błąd działania
      16  - Błąd użycia (składni)
      128 - Błąd biblioteki współdzielonej
    Kod zakończenia zwracany, gdy w wyniku użycia opcji -A sprawdzane są
    wszystkie systemy plików jest bitową alternatywą (OR) kodów zakończenia
    dla każdego ze sprawdzanych systemów plików.

    Faktycznie, fsck jest po prostu interfejsem dla różnych programów
    sprawdzających  dostępne w Linuksie systemy plików (fsck.fstype).
    Poszukiwanie programu specyficznego dla danego systemu plików odbywa
    się w pierwszej kolejności w /sbin, następnie w /etc/fs i /etc, a
    ostatecznie w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH.
    Więcej szczegółów można znaleźć na stronach podręcznika programów
    sprawdzających właściwych dla poszczególnych systemów plików.

OPCJE
    -s   Wykonywanie operacji fsck kolejno, szeregowo. Dobre podejście,
       jeśli sprawdzanych jest wiele systemów plików, a programy
       sprawdzające działają w trybie interaktywnym. (Uwaga: e2fsck(8)
       domyślnie działa w trybie interaktywnym. By uruchomić e2fsck(8)
       w trybie nieinteraktywnym, trzeba podać opcję -p lub -a, gdy
       błędy mają być naprawiane automatycznie, albo opcję -n, gdy nie
       mają być naprawiane.)

    -t fslist
       Określa typ(y) sprawdzanego(ych) systemu(ów) plików.  Jeśli
       podano opcję -A, to sprawdzane będą tylko te systemy plików,
       które pasują do listy fslist.  Parametr  fslist  stanowi
       rozdzieloną przecinkami listę systemów plików oraz specyfika-
       torów opcji. Dowolny z systemów plików na tej liście może być
       poprzedzony  operatorem  negacji 'no' lub '!', co oznacza
       sprawdzanie wyłącznie systemów plików nie występujących na
       liście fslist.  Jeśli żaden z systemów plików w fslist nie
       zostanie poprzezdzony operatorem negacji, to sprawdzane będą
       wyłącznie systemy plików występujące na liście fslist.

       Na  rozdzielonej  przecinkami  liście  fslist mogą również
       występować specyfikatory opcji. Muszą one mieć postać opts=fs-
       option, i mogą być poprzedzone operatorem negacji. Jeśli na
       liście występuje specyfikator opcji, to będą sprawdzane tylko te
       systemy plików, których wpis w /etc/fstab zawiera (lub nie
       zawiera, gdy specyfikator został poprzedzony operatorem negacji)
       opcję fs-option w odpowiednim polu pliku /etc/fstab.

       Dla zgodności z dystrybucją Mandrake, w której skrypty startowe
       uzależnione są od nieautoryzowanej zmiany interfejsu użytkownika
       programu fsck, gdy typem systemu plików jest loop, to jest to
       traktowane tak, jakby podano opts=loop jako argument opcji -t.

       Zwykle, typ systemu plików można określić wyszukując dany system
       plików filesys w pliku /etc/fstab i korzystając z odpowiedniego
       wpisu. Jeżeli nie da się go określić, a podano jako argument
       opcji -t pojedynczy system plików, to fsck użyje typu wyznac-
       zonego przez tę opcję. Jeżeli typ ten nie jest dostępny, to
       używany jest typ domyślny (obecnie ext2).

    -A   Przechodzi przez plik /etc/fstab i próbuje sprawdzić wszystkie
       systemy plików w jednym przebiegu. Opcja ta jest najczęściej
       wykorzystywana  przez plik startowy /etc/rc, zamiast wielu
       poleceń sprawdzających pojedyncze systemy plików.

       Główny system plików (/) zostanie sprawdzony jako pierwszy,
       chyba że podano opcję -P (patrz poniżej). Następnie będą
       sprawdzane systemy plików w kolejności określonej przez liczbę
       występującą w polu fs_passno (szóstym) pliku /etc/fstab. Sys-
       temy plików z wartością fs_passno wynoszącą 0 będą pomijane i w
       ogóle nie będą sprawdzane. Systemy plików z wartością fs_passno
       większą od zera będą sprawdzane w kolejności rosnącej, tzn. sys-
       temy plików z mniejszą wartością fs_passno będą sprawdzane
       wcześniej. Jeżeli istnieje kilka systemów plików o tym samym
       numerze przejścia, to e2fsck będzie usiłował sprawdzić je
       równolegle, jednakże będzie unikał jednoczesnego sprawdzania
       wielu systemów plików na tym samym dysku fizycznym.

       Stąd też, bardzo powszechną konfiguracją w /etc/fstab jest
       ustawienie dla głównego systemu plików pola fs_passno o wartości
       1, zaś dla wszystkich pozostałych systemów plików przypisanie
       fs_passno wartości 2. Pozwoli to fsck na automatyczne równoległe
       uruchamianie programów sprawdzających systemy plików, jeżeli
       tylko było by to korzystne. Administratorzy systemów mogą
       zrezygnować z używania takiej konfiguracji jeśli z jakiegoś
       powodu chcą uniknąć równoległego sprawdzania systemów plików ---
       na przykład, jeśli dana maszyna ma niewiele pamięci, tak że
       problemem jest intensywne zastępowanie stron pamięci (paging).

    -C   Wyświetla wskaźniki zakończenia/postępu dla systemów plików,
       które je wspieraja (aktualnie tylko dla ext2). fsck będzie tak
       sterować programami sprawdzającymi systemy plików, aby tylko
       jeden z nich wyświetlał wskaźnik postępu w danej chwili.

    -N   Nie wykonuje operacji, jedynie pokazuje co byłoby wykonane.

    -P   Jeśli włączona jest opcja -A, to sprawdza główny system plików
       równolegle ze sprawdzaniem innych systemów. Nie jest to najbez-
       pieczniejsza czynność pod słońcem, jaką móżna wykonać, ponieważ
       jeśli główny system plików jest wątpliwy, to nawet binarium
       e2fsck(8) może być uszkodzone! Opcja ta jest przeznaczona
       głównie dla tych administratorów systemów, którzy nie chcą
       repartycjonować głównego systemu plików, tak by był mały i
       zwarty (co jest tak naprawdę poprawnym rozwiązaniem).

    -R   Podczas sprawdzania wszystkich systemów plików z opcją -A, omija
       główny system plików (w przypadku, gdy jest on już zamontowany
       do odczytu/zapisu).

    -T   Nie pokazuje tytułu przy starcie.

    -V   Tryb gadatliwy. Wyświetlane są szczegółowe komunikaty, łącznie
       ze  wszystkimi  wykonywanymi  poleceniami specyficznymi dla
       poszczególnych systemów plików.

    fsck-options
       Opcje nie rozumiane przez fsck są przekazywane programowi
       sprawdzającemu, specyficznemu dla danego systemu plików. Parame-
       try te nie mogą zawierać włanych argumentów, gdyż fsck nie ma
       możliwości rozpoznania, które z parametrów posiadają argumenty,
       a które nie. Dowolne opcje występujące po -- są traktowane jako
       opcje specyficzne dla danego systemu plików, które mają zostać
       przekazane do odpowiedniego programu sprawdzającego ten system
       plików.

       Proszę zauważyć, że fsck nie został zaprojektowany w celu
       przekazywania dowolnie skomplikowanych opcji  do  programów
       sprawdzających specyficznych dla poszczególnych systemów plików.
       Jeśli istnieje potrzeba zrobienia czegoś skomplikowanego, proszę
       po prostu bezpośrednio uruchomić właściwy dla danego systemu
       plków program sprawdzający. Jeśli programowi fsck zostanie
       przekazana niezmiernie skomplikowana opcja wraz z argumentami i
       programowi nie uczyni tego, czego się spodzewano, to nie należy
       nikomu zawracać głowy zgłaszaniemtego jako błędu. Prawie na
       pewno robi się wówczas coś, czego nie należy robić za pomocą
       fsck.

    Obecnie zestandaryzowany zestaw opcji specyficznych dla systemów plików
    jest dość płynny. Mimo, że nie jest to zagwarantowane, większość pro-
    gramów sprawdzających systemy plików obsługuje poniższe opcje:

    -a   Automatycznie naprawia system plików bez zadawania pytań (należy
       używać tej opcji ostrożnie). Warto zauważyć, że e2fsck(8)
       wspiera -a tylko dla zgodności z wcześniejszymi wersjami. Opcja
       ta została przekształcona na opcję -p polecenia e2fsck, która
       jest bezpieczna w użyciu, w przeciwieństwie do opcji -a,
       obsługiwanej przez większość programów sprawdzających systemy
       plików.

    -r   Naprawa systemu plików w trybie interaktywnym (z pytaniami o
       potwierdzenia). Uwaga: na ogół złym pomysłem jest używanie tej
       opcji podczas równoległego sprawdzania wielu systemów plików.
       Trzeba też zwrócić uwagę, że jest to domyślne zachowanie e2fsck;
       polecenie to wspiera tę opcję tylko z powodu zgodności z
       wcześniejszymi wersjami.

AUTOR
    Theodore Ts'o (tytso@mit.edu)

PLIKI
    /etc/fstab.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE
    Na zachowanie  programu  fsck  mają  wpływ  następujące  zmienne
    środowiskowe:

    FSCK_FORCE_ALL_PARALLEL
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, fsck będzie próbował uruchomić
       równolegle programy sprawdzające wszystkie  podane  systemy
       plików, niezależnie od tego, czy systemy plików znajdują sie na
       tym samym, czy na różnych urządzeniach. (Jest to przydatne w
       przypadku systemów RAID wysokiej klasy systemów pamięci masowej,
       jak np. sprzedawane przez firmy takie, jak IBM czy EMC.)

    FSCK_MAX_INST
       Ta zmienna środowiskowa ogranicza maksymalną liczbę uruchami-
       anych jednocześnie programów sprawdzających systemy plików. W
       przypadku konfiguracji zawierających dużą liczbę dysków, pozwala
       to uniknąć jednoczesnego uruchamiania przez fsck zbyt wielu pro-
       gramów sprawdzających, co mogłoby przeciążyć dostępne w systemie
       zasoby procesorów i pamięci. Wartość zero pozwala na nieogranic-
       zone mnożenie się procesów. Jest to aktualnie  zachowanie
       domyślne, jednakże przyszłe wersje fsck mogą próbować automaty-
       cznie określać ilość jednoczesnych sprawdzań systemów plików na
       podstawie zgromadzonych przez system operacyjny danych ewiden-
       cyjnych.

    PATH  Zmienna środowiskowa PATH służy do poszukiwania  programów
       sprawdzających systemy plików. Pewne katalogi systemowe są
       przeszukiwane najpierw: /sbin, /sbin/fs.d, /sbin/fs, /etc/fs i
       /etc.  A następnie są przeszukiwane katalogi znajdujące się w
       zmiennej środowiskowej PATH.

    FSTAB_FILE
       Ta zmienna środowiskowa pozwala administratorowi systemu zmianę
       standardowego położenia pliku /etc/fstab.  Służy ona również
       osobom rozwijającym program do testowania fsck.

ZOBACZ TAKŻE
    fstab(5),  mkfs(8),  fsck.minix(8),  fsck.ext2(8)  lub  e2fsck(8),
    fsck.xiafs(8).

e2fsprogs version 1.27      Marzec 2002             FSCK(8)

Time taken: 0.00038 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com