Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FSYNC(2)        Podręcznik programisty Linuksa        FSYNC(2)

NAZWA
    fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu
    pliku z zapisanym na dysku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int fsync(int fd);

    int fdatasync(int fd);

OPIS
    fsync kopiuje wszystkie wewnątrzrdzeniowe części pliku na dysk i czeka
    na zgłoszenie przez urządzenie, że wszystkie dane znajdują się na
    trwałym nośniku.  Aktualizuje również informacje  statystyczne  o
    metadanych. Nie gwarantuje, że wpis w katalogu zawierający informacje o
    pliku również zostanie zapisany na dysku. Aby to osiągnąć, wymagane
    jest jawne wywołanie fsync dla deskryptora katalogu.

    fdatasync robi to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane użytkown-
    ika, bez metadanych, takich jak mtime czy atime.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest powiązany ze specjalnym plikiem, który nie wspiera syn-
       chronizacji.

    EIO  Pojawił się błąd podczas synchronizacji.

UWAGI
    W sytuacji, gdy twardy dysk ma włączone buforowanie zapisów, dane mogą
    w rzeczywistości nie zostać zapisane na trwałym nośniku do chwili
    powrotu z fsync/fdatasync.

    Gdy system plików ext2 jest zamontowany z opcją sync, wpisy w katalo-
    gach są również jawnie zapisywane przez fsync.

    W kernelach przed 2.4, fsync na dużych plkach mogło być niewydajne.
    Alternatywą mogło być używanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE
    bdflush(2), open(2), sync(2), mount(8), update(8), sync(8)

Linux 1.3.85           2001-04-18             FSYNC(2)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com