Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
FUSER(1)           Komendy użytkownika           FUSER(1)

NAZWA
    fuser - podaje procesy korzystające z plików lub soketów

SKŁADNIA
    fuser [-a|-s] [-4|-6] [-n przestrzeń_nazw] [-sygnał] [-kimuv]
    nazwa_pliku ...
    fuser -l
    fuser -V

OPIS
    fuser wyświetla PID-y procesów, które korzystają z podanych plików lub
    systemów plików. W domyślnym trybie wyświetlania po każdej nazwie pliku
    występuje litera, oznaczająca rodzaj dostępu:

       c   bieżący katalog.

       e   uruchomiony plik wykonywalny.

       f   otwarty plik. f jest pomijane w domyślnym trybie wyświet-
           lania.

       r   katalog główny.

       m   mmap-owany plik lub biblioteka dzielona.

    fuser zwraca niezerowy kod, jeśli nie można było dostać się do żadnego
    z plików lub po błędzie krytycznym. Jeśli udał się dostęp do choćby
    jednego pliku, fuser zwraca zero.

    Aby móc wyszukać procesy używające soketów TCP lub UDP, trzeba za
    pomocą opcji -n wybrać odpowiednią przestrzeń nazw. Domyślnie, fuser
    będzie szukał zarówno soketów IPv6, jak i soketów IPv4. Aby to zmienić,
    należy użyć opcji -4 i -6. Soket(y) może (mogą) być określony(-ne)
    przez podanie portów lokalnego i zdalnego oraz zdalnego adresu. Wszys-
    tkie pola  są  nieobowiązkowe,  trzeba  jednak  podać  przecinki
    poprzedzające opuszczone pola:

    [port_lokalny][,[zdalny_komp][,[port_zdalny]]]

    Adresy IP oraz numery portów mogą być podane albo w postaci symbol-
    icznej, albo jako numery.

OPCJE
    -a   Pokazuje wszystkie pliki, podane w linii komend. Domyślnie
       pokazywane są tylko pliki, do których dostęp uzyskał przynajm-
       niej jeden proces.

    -k   Ubija procesy korzystające z pliku. Jeśli nie jest użyta opcja
       -sygnał, wysyłany jest SIGKILL. Proces fuser nigdy sam siebie
       nie ubije, lecz może ubić inne procesy fuser. Przed próbą ubicia
       efektywny ID użytkownika procesu jest ustawiany na rzeczywisty.

    -i   Przed ubiciem procesu, prosi użytkownika o potwierdzenie. Opcja
       ta jest ignorowana, jeżeli nie podano opcji -k.

    -l   Wyświetla wszystkie znane nazwy sygnałów.

    -m nazwa_pliku
       Podaje plik na zamontowanym systemie plików lub zamontowane
       urządzenie blokowe. Wszystkie korzystające z niego procesy
       zostaną wymienione. Jeśli podany plik jest katalogiem, to
       zmieniany jest automatycznie na nazwę_pliku/. , aby używać
       dowolnego systemu plików, który mógłby być zamontowany w tym
       katalogu.

    -n przestrzeń_nazw
       Wybiera inną przestrzeń nazw. Dostępne są następujące przestrze-
       nie nazw: file (nazwy plików, ustawienie domyślne), udp (lokalne
       porty UDP) i tcp (lokalne porty TCP). Porty mogą być podane w
       postaci  nazw  symbolicznych albo jako numery. Jeżeli nie
       spowoduje to dwuznaczności, można użyć  skróconej  notacji
       nazwa/przestrzeń_nazw (np. nazwa/protokół).

    -s   Ciche działanie.  -u i -v są w tym trybie ignorowane. -a nie
       może być użyta z -s.

    -sygnał
       zamiast SIGKILL używaj określonego sygnału. Sygnały  można
       podawać według nazw (np. -HUP) lub przez liczbę (np. -1).

    -u   Do każdego PID-a dodaj nazwę użytkownika, który jest jego
       właścicielem.

    -v   Tryb gadatliwy. Procesy są pokazywane w stylu ps(1). Pola PID,
       USER i COMMAND są podobne do tych w ps. ACCESS pokazuje sposób
       dostępu do pliku. Jeżeli plik jest używany przez jądro systemu
       (np. w wypadku punktu montowania, pliku wymiany itp.), wartością
       tego pola jest kernel.

    -V   Wyświetla informację o wersji.

    -4   Wyszukuje tylko sokety IPv4. Ta opcja nie może być używana
       łącznie z opcją -6, a używanie jej ma efekt tylko z przestrzeni-
       ami nazw tcp i udp.

    -6   Wyszukuje tylko sokety IPv6. Ta opcja nie może być używana
       łącznie z opcją -4, a używanie jej ma efekt tylko z przestrzeni-
       ami nazw tcp i udp.

    -   Resetuj wszystkie opcje i ustaw sygnał z powrotem na SIGKILL.

PLIKI
    /proc   miejsce znajdowania się systemu plików proc

PRZYKŁADY
    fuser -km /home ubija wszystkie procesy, które  w jakikolwiek sposób
    korzystają z systemu plików /home.

    if fuser -s /dev/ttyS1; then :; else coś; fi wywołuje coś, jeśli żaden
    inny proces nie używa /dev/ttyS1.

    fuser telnet/tcp pokazuje wszystkie procesy nasłuchujące na (lokalnym)
    porcie TELNET.

OGRANICZENIA
    Procesy,  korzystające  z tych samych plików lub systemu plików
    kilkukrotnie, są wyświetlane tylko raz.

    fuser jest w stanie uzyskać tylko częściowe dane, chyba że pracujesz z
    odpowiednimi uprawnieniami. W wyniku tego, otwarte pliki, należące do
    innych użytkowników mogą nie być wymienione, a pliki wykonywalne mogą
    być sklasyfikowane jako tylko zmapowane.

    Instalowanie fuser z SUID root zapobiegłoby problemom z częściowymi
    danymi, lecz mogłoby być niepożądane z przyczyn bezpieczeństwa.

    Przestrzenie nazw udp i tcp oraz sokety domeny UNIX nie mogą być
    wyszukiwane, jeżeli wersja jądra jest mniejsza niż 1.3.78.

    Obecnie udp i tcp działają z IPv6 i IPv4, ale jako adresy są wyświet-
    lane tylko adresy IPv4.

    Informacje o tym, że to jądro systemu używa jakiegoś pliku, są wyświet-
    lane tylko wtedy, gdy podano opcję -v.

    Opcja -k dotyczy tylko procesów. Jeżeli dany system plików używany jest
    przez jądro systemu, to fuser wypisze ostrzeżenia, ale nie podejmie
    żadnej akcji.

AUTOR
    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch>

ZOBACZ TAKŻE
    kill(1), killall(1), lsof(8), ps(1), kill(2)

Linux             1 października 1999           FUSER(1)

Time taken: 0.00057 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com