Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETMNTENT(3)      Podręcznik programisty Linuksa      GETMNTENT(3)

NAZWA
    getmntent, setmntent, addmntent, endmntent, hasmntopt - odczytanie
    wpisu z pliku deskryptorów systemów plików

SKŁADNIA
    #include <stdio.h>
    #include <mntent.h>

    FILE *setmntent(const char *filename, const char *type);

    struct mntent *getmntent(FILE *filep);

    int addmntent(FILE *filep, const struct mntent *mnt);

    int endmntent(FILE *filep);

    char *hasmntopt(const struct mntent *mnt, const char *opt);

OPIS
    Funkcje te służą do udostępniania informacji z pliku opisującego sys-
    temy plików /etc/fstab oraz z pliku opisującego zamontowane systemy
    plików /etc/mtab.

    Funkcja setmntent() otwiera plik opisujący systemy plików, filep, i
    zwraca wskaźnik do pliku, którym może się posłużyć getmntent(). Argu-
    ment type jest żądanym rodzajem dostępu i może przyjmować takie same
    wartości, jak argument mode funkcji fopen(3).

    Funkcja getmntent() odczytuje następną linię z pliku filep, opisującego
    systemy plików i zwraca wskaźnik do struktury zawierajacej pola pow-
    stałe z rozłożenia linii pliku. Wskaźnik ten jest wskaźnikiem do staty-
    cznego obszaru pamięci, który jest nadpisywany podczas następnego
    wywołania getmntent().

    Funkcja addmntent() dodaje strukturę mntent mnt na końcu otwartego
    pliku filep.

    Funkcja endmntent() zamyka plik filep, opisujący systemy plików.

    Funkcja hasmntopt() przegląda pole mnt_opts (zobacz poniżej) struktury
    mntent mnt w poszukiwaniu podłańcuchów pasujących do opt. Prawidłowe
    opcje montowania opisane są w <mntent.h>.

    Struktura mntent jest zdefiniowana w <mntent.h> następująco:

       struct mntent {
           char  *mnt_fsname;  /* nazwa zamontowanego systemu
                         plików */
           char  *mnt_dir;    /* prefiks ścieżki systemu
                         plików */
           char  *mnt_type;   /* rodzaj montowania
                         (zobacz mntent.h) */
           char  *mnt_opts;   /* opcje montowania
                         (zobacz mntent.h) */
           int   mnt_freq;    /* częstotliwość zrzucania
                         w dniach */
           int   mnt_passno;   /* numer przebiegu dla fsck */
       };

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja getmntent() zwraca wskaźnik do struktury mntent albo NULL w
    przypadku błędu.

    Funkcja addmntent() zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a 1 w przypadku
    błędu.

    Funkcja endmntent() zawsze zwraca 1.

    Funkcja hasmntopt() zwraca adres podłańcucha,  gdy  zostanie  on
    znaleziony, a NULL w przeciwnym przypadku.

PLIKI
    /etc/fstab     plik opisujący systemy plików
    /etc/mtab      plik opisujący zamontowane systemy plików

ZGODNE Z
    SunOS 4.1.3.

UWAGI
    SysV również zawiera funkcję getmntent(), ale inna jest sekwencja
    wywołująca i zwraca ona inną strukturę. Pod SysV używa się /etc/mnttab.
    BSD 4.4 i Digital Unix zawierają funkcję getmntinfo(), otulającą
    funkcję systemową getfsstat().

ZOBACZ TAKŻE
    fopen(3), fstab(5)

                 1993-06-27           GETMNTENT(3)

Time taken: 0.00041 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com