Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ABS(3)         Podręcznik programisty Linuksa         ABS(3)

NAZWA
    abs, labs, llabs, imaxabs - oblicza wartość bezwzględną zmiennej
    całkowitej

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    int abs(int j);
    long int labs(long int j);
    long long int llabs(long long int j);

    #include <inttypes.h>

    intmax_t imaxabs(intmax_t j);

OPIS
    Funkcja abs() oblicza wartość bezwzględną argumentu integer j. Funkcje
    labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczają wartość bezwzględną argumentu
    j, mającego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ZGODNE Z
    SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899 (C99). POSIX.1 (edycja z 1996
    r.) tylko wymaga istnienia funkcji abs(). ISO/IEC 9899:1990 (C89) zaw-
    iera tylko funkcje abs() i labs(); funkcje llabs() oraz imaxabs()
    zostały dodane w C99.

UWAGI
    Wartość  bezwzględna  najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest
    nieokreślona.

    Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0, nie ma
    jej natomiast w libc5 i libc4. Funkcja imaxabs() jest zawarta w glibc
    od wersji 2.1.1

    Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefin-
    iowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji
    glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych nagłówków.

    Funkcje abs() i labs() są także wbudowanymi funkcjami kompilatora GCC.
    Od wersji 3.0 kompilatora GCC funkcje llabs() oraz imaxabs() również są
    funkcjami wbudowanymi.

ZOBACZ TAKŻE
    ceil(3), floor(3), fabs(3), rint(3)

GNU                2000-12-17              ABS(3)

Time taken: 0.00015 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com