Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
RANDOM(3)        Podręcznik programisty Linuksa        RANDOM(3)

NAZWA
    random, srandom, initstate, setstate - generator liczb losowych

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    long int random(void);

    void srandom(unsigned int seed);

    char *initstate(unsigned int seed, char *state, size_t n);

    char *setstate(char *state);

OPIS
    Funkcja random() korzysta z generatora liczb losowych opartego na
    nieliniowych addytywnych przesunięciach, stosującego domyślną tablicę o
    rozmiarze 31 długich liczb całkowitych do zwracania kolejnych liczb
    pseudolosowych z zakresu pomiędzy 0 a RAND_MAX. Okres tego generatora
    liczb losowych jest bardzo duży, wynosi około 16*((2**31)-1).

    Funkcja srandom() ustawia swój argument jako wartość początkową dla
    nowego ciągu pseudolosowych liczb całkowitych zwracanych przez ran-
    dom().  Ciągi te są powtarzalne poprzez wywołanie srandom() z tą samą
    wartością początkową. Jeśli nie podano wartości początkowej, funkcja
    random() automatycznie ustawia tę wartość na 1.

    Funkcja initstate() pozwala na inicjalizację tablicy stanów state w
    celu wykorzystania jej przez random(). initstate() wykorzystuje rozmiar
    tablicy stanów n do podjęcia decyzji o tym, jakiego wymyślnego genera-
    tora liczb losowych powinna używać -- im większa tablica stanów, tym
    lepszy będzie generator liczb losowych. seed jest wartością początkową
    dla inicjalizacji, która określa punkt startu ciągu generatora liczb
    losowych oaz zapewnia restart w tym samym punkcie.

    Funkcja setstate() zmienia tablicę stanów wykorzystywaną przez funkcję
    random(). Tablica stanu state jest używana do generacji liczb losowych
    aż do następnego wywołania initstate() lub setstate(). state musi być
    uprzednio zainicjalizowana za pomocą initstate() lub być wynikiem
    wcześniejszego wywołania setstate().

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja random() zwraca wartości pomiędzy 0 a RAND_MAX. Funkcja sran-
    dom() nie zwraca żadnej wartości. Funkcje initstate() i setstate()
    zwracają wskaźnik do poprzedniej tablicy stanów lub NULL w przypadku
    błędu.

BŁĘDY
    EINVAL Podano mniejszą niż 8-bajtową tablicę stanów dla initstate().

UWAGI
    Obecnie "optymalnymi" wartościami dla rozmiaru tablicy stanów n są 8,
    32, 64, 128 i 256 bajtów; inne wartości będą zaokrąglane w dół do
    najbliższej znanej wartości. Użycie mniej niż 8 bajtów spowoduje błąd.

ZGODNE Z
    BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    rand(3), srand(3)

GNU                2000-08-20             RANDOM(3)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com