Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INITTAB(5)       Podręcznik administratora systemu      INITTAB(5)

NAZWA
    inittab - format pliku inittab używanego przez proces init kompatybilny
    z sysv.

OPIS
    Plik inittab opisuje które procesy zostały uruchomione podczas startu i
    podczas  normalnego  działania (np. /etc/rc, getty...). W inicie
    rozróżnia się różne poziomy pracy (runlevels), z których każdy może
    mieć swój własny zestaw procesów uruchamianych na starcie. Dopuszczalne
    poziomy pracy to 0-6 i A, B dla wpisów ondemand (na żądanie). Wpis w
    pliku inittab ma następujący format:

       id:poziomy pracy:akcja:proces

    Linie rozpoczynające się od `#' są ignorowane.

    id   jest unikalną sekwencją 1-4 znaków, która identyfikuje wpis (dla
       starszych wersji jego długość może być ograniczona do dwóch
       znaków).

       Uwaga: Dla procesów getty, lub innych procesów loginowych, pole
       id powinno być końcówką odpowiadającego im tty, np. 1 dla tty1.
       W innym wypadku login może nie działać prawidłowo.

    poziomy pracy
       opisują, w których poziomach pracy podjąć podaną akcję.

    akcja opisuje jaką akcję podjąć.

    proces podaje proces, który należy uruchomić. Jeśli pole procesu
       rozpoczyna się znakiem `+', init nie dokona dla niego wpisów
       wtmp i utmp. Jest to wymagane dla getty, które wolą robić to
       samodzielnie. Jest to też błąd historyczny.

    Dopuszczalne akcje to:

    respawn
       Proces będzie uruchomiony od nowa po każdym jego zakończeniu
       (np. getty).

    wait  Proces będzie uruchomiony raz (gdy nadejdzie właściwy poziom
       pracy), a init będzie czekał na jego zakończenie.

    once  Proces będzie wywołany raz po wejściu we właściwy poziom pracy.

    boot  Proces zostanie wywołany podczas bootowania. Pole poziomy pracy
       jest ignorowane.

    bootwait
       Proces zostanie wywołany podczas bootowania, podczas gdy init
       czeka na jego zakończenie (np. /etc/rc). Pole poziomy pracy jest
       ignorowane.

    off  Nie robi nic.

    ondemand
       Proces, który jest zaznaczony poziomem pracy ondemand będzie
       wywoływany za każdym razem, gdy zostanie wywołany wskazany
       poziom żądania. Mimo to jednak, nie nastąpi zmiana poziomu
       pracy (poziomy pracy ondemand to 'a', 'b', 'c').

    initdefault
       Pole to określa poziom pracy, który powinien być uruchomiony po
       bootowaniu. Jeśli żaden taki nie istnieje, init zapyta o poziom
       pracy na konsoli. Pole proces jest ignorowane.

    sysinit
       Proces zostanie wywołany podczas bootowania. Zostanie wywołany
       przed wszelkimi wpisami boot czy bootwait. Pole poziomy pracy
       jest ignorowane.

    powerwait
       Proces  zostanie wywołany gdy init otrzyma sygnał SIGPWR,
       wskazujący na problemy z zasilaniem. init będzie czekał na
       zakończenie tego procesu przed dalszą kontynuacją.

    powerfail
       Podobne do powerwait, lecz init nie będzie czekał na zakończenie
       tego procesu.

    powerokwait
       Proces zostanie wywołany gdy init otrzyma sygnał SIGPWR, o ile
       istnienje plik o nazwie /etc/powerstatys, zawierający słowo OK.
       Znaczy to, że zasilanie zostało przywrócone.

    ctrlaltdel
       Proces zostanie wykonany gdy init otrzyma sygnał SIGINT. Znaczy
       to,  że ktoś na konsoli nacisnął kombinację CTRL-ALT-DEL.
       Zazwyczaj wywołuje się wtedy coś w rodzaju shutdown, zarówno w
       celu  przejścia do poziomu jednoużytkownikowego, jak i do
       rebootowania maszyny.

    kbrequest
       Proces zostanie wywołany gdy init otrzyma sygnał z sterownika
       klawiatury, mówiący że na konsoli została naciśnięta specjalna
       kombinacja klawiszy.
       Dokumentacja tej funkcji nie jest jeszcze kompletna; więcej
       danych można znaleźć w pakietach kbd-x.xx. Ogólnie, możesz
       mapować niektóre kombinacje klawiszy do akcji "Spawn_Console".
       Na przykład aby zmapować na ten cel kombinację alt plus strzałka
       w górę, użyj następującego wpisu w swoim pliku keymap:

       alt keycode 103 = Spawn_Console

    Pole poziom pracy może zawierać wiele znaków dla różnych poziomów
    pracy, np. 123 jeśli proces powinien być uruchamianay w poziomach 1,2 i
    3. Wpisy ondemand mogą zawierać A, B, lub C.  Poziom pracy wpisów
    sysinit, boot i bootwait jest ignorowany.

    Gdy zmieniany jest poziom pracy, wszelkie działające procesy, które nie
    należą do noweg poziomu są ubijane. Robione to jest najpierw komendą
    SIGTERM, a potem SIGKILL.

PRZYKŁADY
    Oto przykład inittab, który zawiera stary inittab Linuksa:

       # inittab dla Linuksa
       id:1:initdefault:
       rc::bootwait:/etc/rc
       1:1:respawn:/etc/getty 9600 tty1
       2:1:respawn:/etc/getty 9600 tty2
       3:1:respawn:/etc/getty 9600 tty3
       4:1:respawn:/etc/getty 9600 tty4

    Ten plik inittab wywołuje podczas bootowania /etc/rc i uruchamia getty
    dla tty1-tty4.

    Bardziej wykwintny inittab, z różnymi poziomami pracy (zobacz komen-
    tarze):

       # Poziom, w którym startować
       id:2:initdefault:

       # Inicjalizacja systemu przed wszystkim innym.
       si::sysinit:/etc/rc.d/bcheckrc

       # Poziom pracy 0,6 to halt i reboot, 1 jest trybem opieki.
       l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.halt
       l1:1:wait:/etc/rc.d/rc.single
       l2:2345:wait:/etc/rc.d/rc.multi
       l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.reboot

       # Co zrobić przy ctrl+alt+del.
       ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -rf now

       # Poziomy 2 i 3: getty na konsoli, poziom 3 to getty na porcie modemu.
       1:23:respawn:/sbin/getty tty1 VC linux
       2:23:respawn:/sbin/getty tty2 VC linux
       3:23:respawn:/sbin/getty tty3 VC linux
       4:23:respawn:/sbin/getty tty4 VC linux
       S2:3:respawn:/sbin/uugetty ttyS2 M19200

PLIKI
    /etc/inittab

AUTOR
    Init   został   napisany  przez  Miquela  van  Smoorenburga
    (miquels@cistron.nl), strona podręcznika została napisana przez Sebas-
    tiana  Lederera  (lederer@francium.informatik.uni-bonn.de) i zmody-
    fikowana  przez  Michaela  Haardta  (u31b3hs@pool.informatik.rwth-
    aachen.de).

ZOBACZ TAKŻE
    init(8), telinit(8)

                 Jun 04, 1996            INITTAB(5)

Time taken: 0.00046 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com