Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INSMOD(8)          Wsparcie dla modułów          INSMOD(8)

NAZWA
    insmod - instaluje ładowalny moduł jądra

SKŁADNIA
    insmod [-fhkLmnpqrsSvVxXyY] [-e nazwa_przechowalni] [-o nazwa_modułu]
    [-O nazwa_blob] [-P przedrostek] moduł [ symbol=wartość ... ]

OPIS
    insmod instaluje ładowalny moduł do działającego jądrze.

    insmod próbuje dołączyć moduł do uruchomionego jądra systemu przez
    rozwiązanie wszystkich symboli z tabeli udostępnianych symboli jądra.

    Jeśli nazwa pliku modułu, podana jest bez katalogu i rozszerzenia,
    insmod będzie szukał modułu w kilku standardowych katalogach. Można
    użyć zmiennej środowiska MODPATH aby zmienić to standardowe zachowanie.
    Jeśli istnieje plik konfiguracyjny modułów taki, jak /etc/modules.conf
    (lub (przestarzały) /etc/conf.modules), ścieżki w nim zdefiniowane będą
    miały priorytet nad zdefiniowanymi w MODPATH.
    Można również posłużyć się zmienną środowiska MODULECONF dla wybrania
    innego pliku konfiguracyjnego niż standardowy /etc/modules.conf (lub
    (przestarzały) /etc/conf.modules). Ta zmienna środowiska będzie miała
    priorytet nad wszystkimi powyższymi definicjami.

  OPCJE
    -f --force
       Usiłuje załadować moduł nawet jeśli wersja uruchomionego jądra i
       jądra dla którego moduł został skompilowany nie zgadzają się.
       Powoduje to jedynie wyłączenie kontroli zgodności wersji. Opcja
       ta nie ma wpływu na sprawdzanie nazw symboli. Jeśli nazwy
       symboli w module nie zgadzają się z kernelem, wymuszenie nie
       jest możliwe.

    -h --help
       Wypisuje tekst pomocy.

    -k --autoclean
       Ustawia dla danego modułu atrybut automatycznego usuwania.
       kerneld(8) usunie każdy moduł z tym atrybutem, jeśli nie będzie
       on używany przez pewien okres czasu -- zazwyczaj jedną minutę.

    -L --lock
       Za pomocą flock(2) zapobiega jednoczesnemu łądowaniu tego samego
       modułu.

    -m --map
       Wypisuje odwzorowanie ładowanych symboli, które może pomóc w
       odszukaniu usterki w przypadku wystąpienia błędu jądra (kernel
       panic).

    -n --noload
       Symulacja pracy, wykonuje wszystko oprócz załadowania modułu do
       jądra. Jeśli wywołane z -m lub -O, w wyniku uruchomienia
       powstanie odwzorowanie symboli lub plik z kopią kodu modułu w
       jądrze (blob). Ze względu na fakt, że moduł nie zostanie
       załadowany, rzeczywisty adres jądra, pod którym moduł byłby
       załadowany pozostanie nieznany, więc  zarówno  odwzorowanie
       symboli, jak i plik blob zostaną oparte na z góry ustalonym
       adresie 0x12340000.

    -p --probe
       Sprawdza, czy moduł może zostać załadowany bez  kłopotów.
       Obejmuje to znalezienie modułu w ścieżce wyszukiwania dla
       modułów, sprawdzanie numerów wersji i rozwiązanie symboli. nie
       są sprawdzane przesunięcia ani nie są tworzone odwzorowanie
       symboli i plik blob.

    -q --quiet
       Nie wypisuje listy nierozwiązanych symboli.  Nie narzeka na
       niezgodne  wersje.  Wystąpienie  problemu  zostanie jedynie
       uwidocznione w kodzie zakończenia programu insmod.

    -r --root
       Niektórzy użytkownicy kompilują moduły jako użytkownik inny niż
       root, a następnie instalują je jako root. W wyniku tego
       właścicielem modułów nie będzie root, nawet jeśli jest on
       właścicielem  katalogu  modułów.  Jeśli dopuści się innego
       użytkownika niż root jako właściciela modułów, umożliwi się
       nieproszonemu gościowi nadpisanie istniejących modułów będących
       własnością tego użytkownika i wykorzystanie załadowania go do
       uzyskania uprawnień roota.

       Domyślnie,  modutils  odrzucą próbę załadowania modułu nie
       należącego do root-a. Podanie -r zniesie błąd i pozwoli root-owi
       załadować moduły, które nie są jego własnością. Uwaga: domyślne
       wartość opcji sprawdzania, czy właścicielem jest root może być
       zmieniona podczas konfiguracji modutils.

       Używanie -r do wyłączenia sprawdzania, czy właścicielem jest
       root lub ustawienie wartości domyślnej na "nie sprawdzaj, czy
       właścicielem jest root" podczas konfiguracji stanowi poważne
       naruszenie bezpieczeństwa i nie jest zalecane.

    -s --syslog
       Wyprowadza wszystko do syslog(3) zamiast na terminal.

    -S --kallsyms
       Wymusza, aby ładowany moduł zawierał dane kallsyms, nawet gdy
       jądro ich nie obsługuje. Ta opcja jest przeznaczona dla małych
       systemów, gdzie jądro jest ładowane bez danych kallsyms, ale
       wybrane moduły potrzebują kallsyms dla poszukiwania usterek.

    -v --verbose
       Włącza wyświetlanie dużej ilości informacji.

    -X --export, -x --noexport
       Odpowiednio, udostępnia lub nie wszystkie symbole zewnętrzne
       modułów. Standardowo, symbole są udostępniane. Ta opcja ma
       jedynie znaczenie, gdy moduł sam jawnie nie udostępnia swojej
       własnej tabeli symboli i dlatego jest w zaniku. -Y --ksymoops,
       -y --noksymoops Dodaje/nie dodaje do ksyms symboli dla ksymoops.
       Symbole te są używane przez ksymoops aby zapewnić większe
       możliwości poszukiwania usterek, gdy wystąpi w tym module Oops
       (błąd  kernela).  Standardowo,  symbole  dla  ksymoops  są
       zdefiniowane. Ta opcja jest niezależna od opcji -X/-x.

       Symbole dla ksymoops zwiększają ładowany moduł o około 260
       bajtów. O ile nie cierpi się na wyrażny brak przestrzeni
       adresowej kernela i nie próbuje się zminimalizować ksyms, należy
       przyjąć wartość domyślną i otrzymywać bardziej  precyzyjne
       informacje o usterkach w razie Oops. Symbole dla ksymoops są
       niezbędne, aby w sposób trwały przechowywać dane modułów.

    -o nazwa_modułu --name=nazwa_modułu
       Podanie jawne nazwy modułu, zamiast wywodzenia jej z podstawowej
       części nazwy pliku z modułem.

    -O nazwa_blob --blob=nazwa_blob
       Zachowuje obiekt binarny w nazwa_blob. Wynikiem jest binarny
       blob (bez nagłówków ELF) pokazujący, co dokładnie zostało
       załadowane  do  kernela  po  manipulacjach  sekcjami  i
       przesunięciach. Zaleca się opcję -m, aby otrzymać odwzorowanie
       symboli obiektu.

    -P przedrostek --prefix=przedrostek
       Ta opcja może być używana z wersjonowanymi modułami, przy jądrze
       SMP lub jądrze z obsługą wysokiej pamięci (bigmem), gdyż wówczas
       do nazw symboli modułów dodawany jest dodatkowy przedrostek.
       Jeśli jądro zostało zbudowane z wersjonowanymi symbolami, to
       insmod  automatycznie  wyciągnie  przedrostek  z  definicji
       "get_module_symbol" lub "inter_module_get", z których jeden musi
       istnieć w dowolnym kernelu obsługującym moduły. Jeśli symbole
       jądra nie są wersjonowane, a moduł  został  zbudowany  z
       wersjonowanymi symbolami, to użytkownik musi podać -P.

    -e nazwa_przechowalni --persist=nazwa_przechowalni
       Określa, skąd powinny być odczytane jakiekolwiek trwałe dane dla
       modułu podczas jego ładowania i gdzie powinny one zostać
       zapisane, gdy ta kopia modułu będzie usuwana z jądra. Opcja ta
       jest milcząco ignorowana, gdy moduł nie posiada żadnych trwale
       przechowywanych danych. Trwałe dane są odczytywane przez insmod
       jedynie, gdy ta opcja zostanie podana. Domyślnie, insmod nie
       przetwarza żadnych trwałych danych.  Skrócona forma: -e ""
       (pusty łańcuch) jest interpretowana przez insmod jako wartość
       persistdir (zobacz modules.conf(5)), po której występuje nazwa
       pliku modułu, względem ścieżki,  w  której  moduł  został
       znaleziony, z pominięciem końcowych '.gz', '.o' i '.mod'. Jeśli
       zostanie podane persistdir= (tzn. persistdir jest pustym polem)
       wówczas ta forma skrócona zostanie milcząco zignorowana.

  PARAMETRY MODUŁÓW
    Niektóre z modułów akceptują podawanie im parametrów w czasie ładowania
    w celu dostosowania ich do określonych  warunków  pracy.  Tymi
    parametrami najczęściej są adresy portów I/O i numery przerwań, które
    zmieniają się w zależności od sprzętu, a których detekcja nie jest
    możliwa.

    W modułach zbudowanych dla jąder seri 2.0, jakikolwiek symbol będący
    wskaźnikiem do typu całkowitego lub znakowego może być potraktowany
    jako parametr i zmodyfikowany. Poczynając od jąder 2.1, symbole
    stanowiące parametry są jawnie zaznaczone, aby  tylko  określone
    parametry mogły być modyfikowane. Co więcej, podawana jest informacja o
    typie parametru aby przy ładowaniu można było ją skontrolować.

    W przypadku wartości całkowitych, wszystkie wartości mogą zostać podane
    dziesiętnie, ósemkowo lub szenastkowo np.: 17, 021 lub 0x11. Tablice
    wartości podajemy jako ciąg elementów rozdzielonych  przecinkami;
    elementy mogą być pominięte przez ominięcie ich wartości.

    W modułach serii 2.0, wartości które nie zaczynają się od cyfry
    traktowane są jako łańcuchy. Poczynając od jąder 2.1, informacja o
    typie parametru wskazuje czy wartość ma być interpretowana jako
    łańcuch. Jeśli wartość zaczyna się od cudzysłowu ("), łańcuch jest
    interpretowany jak w C, sekwencje ucieczkowe i in. Należy zauważyć, że
    przy podawaniu parametrów z linii poleceń powłoki, może istnieć
    potrzeba zabezpieczenia samych cudzysłowów przed interpretacją przez
    powłokę.

  MODUŁY I SYMBOLE NA LICENCJI GPL
    Począwszy od jądra 2.4.10, moduły powinny zawierać łańcuch będący nazwą
    licencji, zdefiniowany za pomocą MODULE_LICENSE(). Niektóre łańcuchy są
    rozpoznawane jako zgodne z GPL, wszelkie inne łańcuchy licencji, lub
    brak licencji oznaczają, że moduł jest traktowany jako zastrzeżony.
    Zajrzyj do include/linux/module.h po listę zgodnych z GPL łańcuchów
    licencji.

    Jeśli jądro obsługuje znacznik /proc/sys/kernel/tainted to insmod
    podczas ładowania modułu nie na licencji GPL, wykona operację OR dla
    znacznika tainted (skażony) i '1'. Jeśli kernel obsługuje skażenia, to
    podczas ładowania modułu bez licencji wypisane zostanie ostrzeżenie;
    ostrzeżenie  będzie  wypisywane  zawsze,  nawet  przy  starszych,
    nieobsługujących  skażeń,  jądrach,  dla  modułów  posiadających
    MODULE_LICENSE() niezgodne z GPL.  Minimalizuje to liczbę ostrzeżeń
    podczas używania nowych modutils ze starymi jądrami.

    Tryb insmod -f (wymuszenie) przy jądrach obsługujących skażenia, będzie
    zawsze powodować wykonanie OR dla znacznika tainted i '2', zawsze też
    będzie wypisywane ostrzeżenie.

    Niektórzy autorzy kodu jądra wymagają, aby symbole udostępniane przez
    ich kod mogły być wykorzystywane wyłącznie przez moduły na licencji
    zgodnej z GPL. Symbole te są udostępniane przez EXPORT_SYMBOL_GPL
    zamiast zwykłego EXPORT_SYMBOL. Symbole "tylko dla GPL" udostępniane
    przez kernel i inne moduły są widziane wyłącznie przez moduły na
    licencji zgodnej z GPL. Symbole te pojawią się w /proc/ksyms z
    przedrostkiem 'GPLONLY_'. Podczas ładowania modułu na licencji GPL
    insmod ignoruje przedrostek GPLONLY_ dla symboli, więc ładowany moduł
    odwołuje się po prostu do zwykłej nazwy symbolu, bez przedrostka.
    Symbole "tylko dla GPL" stały się niedostępne dla modułów o licencji
    niezgodnej z GPL, włączając w to moduły bez jakiejkolwiek licencji.

  POMOC KSYMOOPS
    Aby pomóc w analizie Oopsów (błędów) jądra podczas używania modułów,
    insmod domyślnie dodaje kilka symboli do ksyms, zobacz opcja -Y.
    Symbole te zaczynają się od __insmod_nazwamodułu_.  nazwamodułu jest
    niezbędna, aby symbol był unikalny, dozwolone jest ładowanie tego
    samego obiektu więcej niż raz podając różne nazwy modułu.  Obecnie
    zdefiniowane są symbole

    __insmod_nazwamodułu_Oplikobiektu_Mczas_Vwersja

    plikobiektu jest nazwą pliku z którego moduł został załadowany.
    Zapewnia to, że ksymoops dopasuje kod do właściwego obiektu. czas jest
    podanym szesnastkowo znacznikiem czasu ostatniej modyfikacji dla tego
    pliku, zero gdy stat zakończy się niepomyślnie. wersja jest wersją
    jądra, dla której moduł skompilowano, -1, gdy numer wersji jest
    niedostpny. Symbol _O posiada taki sam adres początkowy, jak nagłowek
    modułu.

    __insmod_nazwamodułu_Snazwasekcji_Ldługość

    Symbol ten pojawia się na początku wybranych sekcji ELF, obecnie .text,
    .rodata, .data i .bss. Pojawia sie on jedynie w sekcjach o niezerowym
    rozmiarze. nazwasekcji jest nazwą sekcji ELF, długość jest jej podanym
    dziesiętnie rozmiarem. Symbole te  pomagają  programowi  ksymoops
    odwzorować adresy w sekcjach, w których nie są dostępne żadne symbole.

    __insmod_nazwamodułu_Pnazwa_przechowalni

    Tworzone przez insmod jedynie gdy moduł posiada jeden lub więcej
    parametrów  oznaczonych  jako  trwałe dane i jest dostępny plik
    przechowujący te trwałe dane (patrz -e powyżej).

    Inny problem przy analizie Oops jądra polega na tym, że zawartość
    /proc/ksyms i /proc/modules cmoże się zmienić pomiędzy Oopsami i
    podczas przetwarzania pliku logu. Aby pomóc pokonać ten problem, insmod
    i rmmod będą automatycznie kopiować /proc/ksyms i /proc/modules do
    /var/log/ksymoops o ile katalog /var/log/ksymoops istnieje. Będzie
    stosowany przedrostek `date +%Y%m%d%H%M%S`. Administrator systemu może
    podać ksymoops, który zrzut plików ma być użyty podczas analizy Oopsa.
    Nie ma przełącznika wyłączającego to automatyczne kopiowanie, więc
    jeśli nie powinno ono występować, nie należy  tworzyć  katalogu
    /var/log/ksymoops.  Jeśli  ten katalog istnieje, powinien on być
    własnością roota, mieć prawa dostępu 644 lub 600 i należy uruchamiać
    codziennie, lub w podobnych odstępach czasu, poniższy skrypt. Jest on
    zainstalowany jako insmod_ksymoops_clean.

     #!/bin/sh
     # Usuwa zachowane zawartości ksyms i modules nie używane przez 2 dni
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # Upewnia się, że zawsze zostanie co najmniej jedna wersja
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

ZOBACZ TAKŻE
    rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8),  modules(2),
    genksyms(8), kerneld(8), ksymoops(kernel).

HISTORIA
    Wsparcie dla modułów zostało zapoczątkowane przez Anonima
    Pierwsza  wersja  Linuksowa  przygotowana  przez  Basa Laarhovena
    <bas@vimec.nl>
    Wersja 0.99.14 przygotowana przez Jona Tombsa <jon@gtex02.us.es>
    Rozbudowana przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se>
    Pierwotna pomoc dla ELF od Erica Youngdale'a <eric@aib.com>
    Aktualizowna do 2.1.17 przez Richarda Hendersona <rth@tamu.edu>
    Rozszerzona przez Bjorna Ekwalla <bj0rn@blox.se> dla modutils-2.2.* w
    marcu 1999
    Pomocy przy ksymoops udzielił Keith Owens <kaos@ocs.com.au> w maju 1999
    Zarządza: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>.

Linux             2 paźdxiernika 2001          INSMOD(8)

Time taken: 0.00073 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com