Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
INSTALL(1)        Narzędzia plikowe GNU 4.0l        INSTALL(1)

NAZWA
    ginstall - kopiuje pliki i nadaje im atrybuty

SKŁADNIA
    ginstall [opcje]... plik_źródłowy plik_docelowy
    ginstall [opcja]... plik_źródłowy katalog
    ginstall [opcja]... -d [opcja]... katalog...

OPIS
    Ta strona opisuje program install w wersji GNU. Dokumentacja niniejsza
    nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna.
    Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do
    niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo install
    lub
       info install.

    W pierwszych dwu formatach pliki źródłowe są kopiowane na docelowe lub
    do katalogu docelowego. W trzecim formacie wywołania, tworzony jest
    zadany katalog(i) i wszelkie brakujące katalogi nadrzędne (rodziciel-
    skie).

    install kopiuje pliki i nadaje im prawa dostępu oraz, jeżeli jest to
    możliwe, właściciela i grupę. Używany jest podobnie do cp; najczęściej
    w plikach Makefile w celu kopiowania programów do ich katalogów
    docelowych. Może też zostać użyty do stworzenia tych katalogów (wraz z
    całą ścieżką dostępu, jeżeli ta nie istnieje), oraz ustawienia ich praw
    dostępu. Nie można kopiować plików na same siebie.

  OPCJE
    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe tych plików, które mają być nadpisane lub
       usunięte.  Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Opcje kopii zapa-
       sowych' w podręczniku fileutils(1).

    -c   Opcja ignorowana; pozostawiona dla kompatybilności ze starymi
       wersjami programu pochodzącymi z systemów Unix.

    -C   Instaluje plik, chyba że plik docelowy już istnieje i jest taki
       sam, jak nowy plik. W takim przypadku nie będzie zmieniany czas
       modyfikacji.

    -d, --directory
       Traktuje wszystkie argumenty jak nazwy katalogów. Tworzy każdy
       dany katalog oraz jego katalogi nadrzędne, jeżeli jeszcze nie
       istnieją. Nadaje właściciela, grupę oraz prawa dostępu zgodnie z
       opcjami z wiersza poleceń lub wartościami domyślnymi. Wszystkie
       tworzone katalogi nadrzędne dostają te same atrybuty. Jest to
       działanie odmienne w stosunku do wersji programu install z sys-
       temu SunOS 4.x, gdzie tworzone katalogi dostają domyślne atry-
       buty.

    -D   Twórz wszystkie wiodące składowe docelowego, oprócz ostatniej,
       następnie skopiuj źródło na cel; przydatne w pierwszym formacie
       składni polecenia.

    -g grupa, --group=grupa
       Ustawia grupę pliku lub katalogu zgodnie z podanym parametrem
       (domyślną wartością jest bieżąca grupa procesu). Parametr grupa
       może być również numerycznym identyfikatorem grupy.

    -m prawa_dostępu, --mode=prawa_dostępu
       Ustawia prawa dostępu instalowanego pliku lub tworzonego kata-
       logu zgodnie z parametrem. Prawa mogą być podane jako liczba w
       systemie ósemkowym lub w postaci symbolicznej, jak w programie
       chmod, z 0 jako punktem wyjścia (zobacz `Prawa pliku' w fileu-
       tils(1)). Domyślnym trybem dostępu jest `u=rwx,go=rx' -- odczyt,
       zapis i wykonywanie dla właściciela, odczyt i wykonywanie dla
       grupy i pozostałych użytkowników.

    -o właściciel, --owner=właściciel
       Jeżeli program jest uruchomiony przez superużytkownika (roota),
       ustawia właściciela pliku zgodnie z podaną wartością (domyślną
       wartością jest root). Właściciel może być określony albo przez
       nazwę użytkownika albo jego numeryczny identyfikator.

    -p, --preserve-timestamps
       Ustawia czas ostatniego dostępu i czas ostatniej modyfikacji
       każdego instalowanego pliku tak, by odpowiadały odpowiednim cza-
       som oryginalnych plików.  Jeśli plik jest instalowany bez tej
       opcji, to czas ostatniego dostępu i ostatniej modyfikacji tego
       pliku ustawiane są na czas instalacji. Opcja ta jest przydatna
       jeśli chcemy używać czasów ostatniej modyfikacji instalowanych
       plików, by widzieć, kiedy były ostatnio tworzone a nie kiedy
       były instalowane.

    -s , --strip
       Usuwa tablice symboli z instalowanych programów. Ma zastosowanie
       tylko przy składni pierwszego i drugiego formatu.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii zapa-
       sowej wykonanego za pomocą -b. Jeśli opcja ta nie zostanie
       podana, to użyta zostanie wartość zmiennej środowiskowej SIM-
       PLE_BACKUP_SUFFIX. Jeśli ona również nie jest określona, to
       użyty zostanie domyślny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Określa katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -v, --verbose
       Wypisuje nazwę każdego pliku przed jego skopiowaniem.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia metodę kopii zapasowych wykonywanych za pomocą -b. Jeśli
       opcja ta nie zostanie podana, to użyta zostanie wartość zmiennej
       środowiskowej VERSION_CONTROL. Jeśli nie zdefiniowano również
       VERSION_CONTROL to użyta zostanie domyślny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane są
       te same wartości dla typu kopii. Rozpoznają także bardziej
       opisowe synonimy. Prawidłowe wartości to (unikalne skróty są
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je
           mają, zwykłe kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykłe kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE
    cp(1), chmod(1), chown(1), touch(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA
    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

grudzień 1999             FSF              INSTALL(1)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com