Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
install-info(8)      programy pomocnicze dpkg      install-info(8)

NAZWA
    install-info - tworzy lub aktualizuje wpis w katalogu Info

SKŁADNIA
    install-info [--version] [--help] [--debug] [--maxwidth=nnn] [--section
    wyraż_regularne tytuł] [--infodir=xxx] [--align=nnn] [--quiet] [--menu-
    entry=xxx]  [--description=xxx]  [--remove|--remove-exactly]  [--]
    nazwa_pliku

OPIS
    install-info tworzy, aktualizuje i usuwa wpisy w katalogu Info, czyli
    pliku dir. Podczas aktualizowania lub tworzenia wpisów, jeżeli nie
    podano opisu ani w linii poleceń, ani w pliku Info, podejmowana jest
    próba zgadnięcia opisu na podstawie zawartości pliku.

    W opisie opcji --section można znaleźć szczegóły dotyczące miejsca, w
    którym zostanie umieszczony wpis oraz opis oczekiwanego formatu pliku
    dir.

OPCJE
    [--] nazwa pliku
       Określa nazwę pliku Info, dla którego ma zostać utworzony, zak-
       tualizowany  lub  usunięty  wpis  w  menu.  Jeśli  podano
       --remove-exactly, wtedy nazwa_pliku powinna zawierać dokładną
       nazwę wpisu w menu do usunięcia (jak np. "emacs-20/emacs" lub
       "gcc"). W przeciwnym wypadku bazowa nazwa tego pliku jest
       używana jako odniesienie do wpisu w menu, który będzie tworzony,
       chyba  że  w podanym pliku znajduje się nadpisujący wpis
       START-INFO-DIR. Taki plik musi wtedy istnieć (lub powinien być
       instalowany, lub powinien już istnieć podczas usuwania wpisu) w
       tym samym katalogu co plik dir (proszę  sprawdzić  opcję
       --infodir).

       Jeżeli nazwa_pliku kończy się rozszerzeniem .gz, to jest trak-
       towana jako odwołanie do pliku spakowanego programem gzip. Jeśli
       plik  nazwa_pliku  nie  istnieje,  to  używany  jest plik
       nazwa_pliku.gz, o ile takowy istnieje.

       Podczas dodawania lub aktualizowania wpisów plik ten musi ist-
       nieć w podanej ścieżce (być może z dodatkowym rozszerzeniem
       .gz).

    --remove
       Określa, że wpis dla pliku nazwa_pliku  będzie  usunięty;
       domyślnie wpisy są tworzone lub aktualizowane.

       Jeśli usunięcie prowadzi do tego, że sekcja zostałaby pusta,
       nagłówek sekcji (oraz zapasowa pusta linia) także będą usunięte,
       chyba że jest to ostatnia sekcja w pliku lub podano opcję
       --keep-old. Proszę sprawdzić opcję --section w celu uzyskania
       informacji na temat spodziewanego formatu pliku dir.

       Jeśli w pliku dir znajduje się kilka odpowiednich wpisów, będą
       usunięte tylko wpisy z pierwszej ciągłej pasującej grupy, zaś
       pozostałe zostaną zignorowane bez żadnego ostrzeżenia.

       Nie odnalezienie odpowiedniego wpisu nie jest błędem, jednak
       install-info wyśle ostrzeżenie, chyba że podano opcję --quiet.

       Jeżeli podano --remove, to opcje formatowania  --maxwidth,
       --align  oraz  --calign  zostaną  zignorowane  bez żadnego
       ostrzeżenia.

    --remove-exactly
       Ta opcja jest praktycznie taka sama jak --remove z tą różnicą,
       że wtedy nazwa_pliku powinna zawierać dokładną nazwę wpisu w
       menu do usunięcia, zamiast nazwy istniejącego pliku. Może być to
       istotne podczas próby usunięcia wpisów odnoszących się do plików
       w podkatalogach (np. "emacs-20/emacs"), ponieważ --remove będzie
       korzystać z bazowej nazwy podanej nazwy_pliku zamiast dokładnej
       nazwy.  (np.  --remove  "emacs-20/emacs"  spowodowałby,  że
       install-info szukałoby "emacs", a nie "emacs-20/emacs").

    --section wyraż_regularne tytuł
       Określa, że jeśli ma być stworzony nowy wpis, powinien być
       umieszczony w sekcji w pliku dir, której tytuł pasuje do
       wyraż_regularnego. Jeśli taka sekcja nie istnieje, zostanie
       utworzona jako przedostatnia sekcja w pliku (patrz niżej) z
       tytułem tytuł. Sekcja jest częścią menu dir otoczoną pustymi
       liniami; pierwsza linia sekcji uważana jest za jej tytuł.

       Jeśli ma być utworzony nowy wpis, install-info będzie starać się
       wstawić go w ramach sekcji w porządku alfabetycznym. Jeśli wpisy
       w sekcji nie są wstępnie posortowane, położenie wpisu w sekcji
       będzie nie do przewidzenia. Kolejność istniejących wpisów nie
       będzie zmieniana.

       Jeśli nie zostanie podana opcja --section, install-info będzie
       szukać tytułu w samym pliku Info, poszukując wpisu postaci

       INFO-DIR-SECTION tytuł

       Jeśli  tytuł  sekcji  nie  zostanie  znaleziony, domyślnym
       zachowaniem jest dodanie nowych wpisów na końcu pliku. Ostatnia
       sekcja (nawet jeśli składa się tylko z linii z tytułem) powinna
       zawsze istnieć aby zapewnić, że nowe sekcje będą tworzone we
       właściwym miejscu. Ostatnia sekcja powinna być zatytułowana w
       sposób odzwierciedlający fakt, że będą do niej dołączane pliki
       Info, które nie mają określonego lepszego położenia.

       Jeśli wpis dla instalowanego pliku Info już istnieje, jest
       zastępowany w miejscu przez nowy wpis.

       Jeśli podczas usuwania wpisu podano sekcję, to będzie ona zig-
       norowana oraz zostanie wypisane odpowiednie ostrzeżenie.

       Jeśli określono sekcję podczas dodawania wpisu, ale plik nie
       zawiera wcale nagłówków sekcji, install-info utworzy zarówno
       żądaną sekcję jak i sekcję Miscellaneous na końcu pliku.

    --infodir=katalog_info
       Określa, że plik dir jest, a zainstalowana kopia nowego pliku
       Info była, jest lub będzie zlokalizowana w katalogu_info.
       Domyślnie jest to /usr/share/info/.

    --align=nnn [przestarzałe]
       Określa, że wcięcie pierwszej linii opisu powinno wynosić co
       najmniej nnn znaków; jeśli będzie to potrzebne, to zostaną
       dodane dodatkowe spacje. Jeśli będzie to potrzebne z powodu
       długości szczegółów wpisu dir w menu, może być ich dodanych
       nawet więcej. Domyślną wartością jest 27.

    --calign=nnn [przestarzałe]
       Określa, że wcięcie drugiej i kolejnych linii opisu powinno
       wynosić co najmniej nnn znaków. Domyślnie jest to 29.

    --maxwidth=nnn [przestarzałe]
       Określa, że maksymalna szerokość pliku Info to nnn. Jest to
       używane podczas zawijania słów tekstu opisu. Domyślnie jest to
       79.

    --quiet
       Zapobiega typowemu wyświetlaniu nowego wpisu w menu tuż przed
       jego  wstawieniem,  komunikatom  ogłaszającym zastąpienie i
       usunięcie istniejących wpisów oraz tworzenie i usuwanie sekcji.

    --help Powoduje, że install-info wyświetli informacje o użyciu i
       zakończy działanie.

    --version
       Powoduje, że install-info wyświetli informacje o wersji i
       prawach autorskich i zakończy działanie.

    --description=xxx
       Określa, że opisem używanym za wpisem w menu dla nowych lub
       aktualizowanych wpisów ma być xxx. Domyślnie używana jest
       wartość określona w samym pliku Info, jest ona wyszukiwana
       poszukując sekcji postaci
       START-INFO-DIR-ENTRY
       * Auto-PGP: (auto-pgp). PGP w GNU Emacsie.
       END-INFO-DIR-ENTRY

       Jeśli wpis znaleziony w samym pliku Info rozciąga się na kilka
       linii, z których każda tworzy wpis w menu, tekst znaleziony w
       pliku jest używany dosłownie. Sortowanie alfabetyczne jest wtedy
       wyłączane, a wpisy są wstawiane na początku wskazanej sekcji. W
       takim przypadku opcje --menuentry, --maxwidth, --align, --calign
       i --menuentry są ignorowane.

       Jeśli w pliku nie ma wpisu dir, program będzie starał się
       znaleźć paragraf na początku pliku rozpoczynający się od this
       file  documents.  Pierwszy znak pozostałej części zostanie
       zamieniony na wielką literę i to zostanie użyte.

       Błędem jest jeśli żadna z tych metod nie zwróci opisu.

       Jeśli podczas usuwania (--remove) podano argument zawierający
       opis, to jest on ignorowany i odpowiednie ostrzeżenie jest wyp-
       isywane.

    --menuentry=xxx
       Określa, że wpisem w menu powinno być xxx. Domyślnie używana
       jest wartość określona w samym pliku Info. Jeśli jej nie ma,
       używana jest bazowa nazwa pliku Info (ponadto część .info jest
       usuwana,  jest  też  zmieniany  odpowiednio  rozmiar liter
       pozostałego wpisu). Szczegółowe informacje na temat oczekiwanego
       formatu wpisu w menu zawartego w pliku Info można znaleźć
       powyżej.

       Podczas usuwania wpisów, wartość  opcji  --menuentry  musi
       odpowiadać bieżącej wartości wpisu pola menu w usuwanej pozycji
       menu (wielkość znaków nie ma znaczenia). Jeśli nie podano
       --menuentry, to wpis menu nie jest sprawdzany.

    --keep-old
       Zabrania zastępowania istniejących wpisów i usuwania pustych
       sekcji.

       Jeśli instalowany plik ma już wpis w pliku dir, stary wpis
       będzie pozostawiony zamiast zamieniania go. Domyślnie stare
       wpisy są nadpisywane przez nowo wygenerowane.

       Jeżeli podano opcję --remove,  to  --keep-old  zapobiegnie
       usunięciu  nagłówka sekcji, co by się zdarzyło, gdyby po
       usunięciu nagłówka sekcja stała się pusta.

    --test Włącza tryb testowy, który powstrzymuje aktualizację pliku kata-
       logu Info dir.

    --debug
       Włącza  tryb  debugowania,  w którym pokazywane są wyniki
       wewnętrznych kroków przetwarzania.

ZOBACZ TAKŻE
    emacs(1), info(1), gzip(1).

AUTOR
    Copyright 1994 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE
    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008

Projekt Debiana          2007-07-18          install-info(8)

Time taken: 0.00071 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com