Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
IOCTL(2)        Podręcznik programisty Linuksa        IOCTL(2)

NAZWA
    ioctl - sterowanie urządzeniem

SKŁADNIA
    #include <sys/ioctl.h>

    int ioctl(int d, int request, ...);

OPIS
    Funkcja ioctl manipuluje na podległych jej parametrach urządzeń, do
    których dostęp odbywa się poprzez pliki specjalne. W szczególności, za
    pomocą żądań ioctl można kontrolować wiele właściwości operacyjnych
    specjalnych plików znakowych (np. terminali). Argument d musi być
    otwartym deskryptorem pliku.

    Drugi argument jest zależnym od urządzenia kodem polecenia. Trzeci
    argument jest pozbawionym typu wskaźnikiem do obszaru pamięci, trady-
    cyjnie char *argp (pochodzi z okresu zanim void * stało się poprawne w
    C) i tak będzie nazywany w niniejszej dyskusji.

    Ioctl request zawiera w sobie zakodowaną informację czy argument jest
    parametrem wejściowym czy wyjściowym oraz rozmiar argp tego argumentu w
    bajtach. Makra i definicje, używane do przekazywania request do ioctl,
    znajdują się w pliku <sys/ioctl.h>.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zazwyczaj, po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Niektóre
    ioctl-e używają zwracanej wartości jako parametru wyjściowego  i
    zwracają wówczas pewną wartość nieujemną. Po błędzie zwracane jest -1
    i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EBADF d nie jest prawidłowym deskryptorem.

    EFAULT argp wskazuje na niedostępny obszar pamięci.

    ENOTTY d nie jest związane z urządzeniem znakowym.

    ENOTTY Podane żądanie nie ma zastosowania dla obiektu, na który
       wskazuje deskryptor d.

    EINVAL request lub argp są nieprawidłowe.

CONFORMING TO
    Brak jednego standardu.  Argumenty, zwracane wartości i semantyka
    ioctl(2) różnią się w zależności od sterownika urządzenia, którego
    dotyczą (wywołanie jest używane jako uniwersalne dla operacji, które
    nie dają się ładnie dopasować do uniksowego modelu strumieni we/wy). W
    ioctl_list(2) znajduje się lista wielu znanych wywołań ioctl. Funkcja
    ioctl pojawiła się w wersji 7 AT&T UNIX.

ZOBACZ TAKŻE
    execve(2), fcntl(2), ioctl_list(2), mt(4), sd(4), tty(4)

BSD                2000-09-21             IOCTL(2)

Time taken: 0.00065 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com