Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ISALPHA(3)       Podręcznik programisty Linuksa       ISALPHA(3)

NAZWA
    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji
    znaku

SKŁADNIA
    #include <ctype.h>

    int isalnum(int c);

    int isalpha(int c);

    int isascii(int c);

    int isblank(int c);

    int iscntrl(int c);

    int isdigit(int c);

    int isgraph(int c);

    int islower(int c);

    int isprint(int c);

    int ispunct(int c);

    int isspace(int c);

    int isupper(int c);

    int isxdigit(int c);

OPIS
    Funkcje te sprawdzają czy c, które jest zmienną typu unsigned char, lub
    wartością EOF, należy do określonej klasy znaków, zdeterminowanej przez
    bieżące locale.

    isalnum()
       sprawdza czy znak jest alfanumeryczny; jest to równoważne (isal-
       pha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C"
       jest to równoważne (isupper(c) || islower(c)). W niektórych
       ustawieniach locale do klasy tej mogą należeć dodatkowe znaki,
       dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie są ani
       wielkie, ani małe.

    isascii()
       sprawdza czy c jest 7-bitową zmienną unsigned char, która należy
       do zbioru znaków ASCII.  Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i
       SVID.

    isblank()
       sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub tabu-
       lacja. Jest to rozszerzenie GNU.

    iscntrl()
       sprawdza czy znak jest znakiem sterującym.

    isdigit()
       sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).

    isgraph()
       sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacją.

    islower()
       sprawdza czy znak jest małą literą.

    isprint()
       sprawdza czy znak jest drukowalny (łącznie ze spacją).

    ispunct()
       sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacją lub znakiem
       alfanumerycznym.

    isspace()
       sprawdza czy znak jest białym znakiem. W ustawieniach locale "C"
       i "POSIX" są to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa
       linia, ('\n'), powrót karetki ('\r'), tabulacja pozioma, ('\t')
       i tabulacja pionowa, ('\v').

    isupper()
       sprawdza czy znak jest wielką literą.

    isxdigit()
       sprawdza czy znak jest cyfrą szesnastkową, czyli czy jest jednym
       z

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Zwracana jest wartość niezerowa, jeśli znak c należy do sprawdzanej
    klasy, a zero jeśli nie należy.

ZGODNE Z
    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank()
    jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI
    Szczegóły tego, które znaki należą do której klasy, zależą od bieżących
    ustawień regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut
    jako wielkiej litery w domyślnym ustawieniu locale "C".

ZOBACZ TAKŻE
    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)

GNU                1995-09-02            ISALPHA(3)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com