Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LAST,LASTB(1)     Podręcznik Administratora Linuksa     LAST,LASTB(1)

NAZWA
    last, lastb - pokaż listę ostatnio zalogowanych użytkowników

SKŁADNIA
    last  [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

    lastb [-R] [-num] [-nnum] [-adox] [-f plik] [nazwa...] [tty...]

OPIS
    Last przeszukuje wstecz plik /var/log/wtmp (lub plik wskazany flagą -f)
    i wyświetla listę wszystkich zalogowanych (i wylogowanych) od czasu
    utworzenia pliku użytkowników. Mogą zostać podane nazwy użytkowników i
    terminali (tty); w tym przypadku last pokaże jedynie zapisy pasujące do
    tych argumentów.  Nazwy terminali mogą być skracane, zatem last 0, to
    to samo, co last tty0.

    Gdy last przechwyci sygnał SIGINT (generowany przez klawisz przerwania,
    zwykle  control-C)  lub sygnał SIGQUIT (generowany przez klawisz
    zakończenia, zwykle control-\), pokaże jak daleko przeszukał plik;
    następnie, w przypadku sygnału SIGINT, last przerwie pracę.

    Pseudoużytkownik reboot rejestrowany jest przy każdorazowym przeładowa-
    niu systemu. Zatem last reboot pokaże rejestr (log)  wszystkich
    przeładowań od utworzenia pliku rejestrującego.

    Lastb jest tym samym, co last, z wyjątkiem tego, że domyślnie pokazuje
    zapisy z pliku /var/log/btmp, zawierającego zakończone niepowodzeniem
    próby logowań.

OPCJE
    -num  Liczba mówiąca last, ile wierszy ma pokazać.

    -n num To samo.

    -R   Nie wyświetlaj pola z nazwą hosta.

    -a   Wyświetlaj  nazwę hosta w ostatniej kolumnie. Przydatne w
       połączeniu z następną flagą.

    -d   Dla logowań nie-lokalnych Linux przechowuje nie tylko nazwę
       zdalnego hosta, ale i jego numer IP. Opcja ta przekłada numer IP
       z powrotem na nazwę hosta.

    -o   Czyta plik wtmp starego typu (zapisany przez aplikacje linux-
       libc5).

    -x   Wyświetla zapisy o zamknięciach systemu i zmianach jego poziomów
       pracy.

UWAGI
    Mogą nie zostać odnalezione pliki wtmp i btmp. System rejestruje infor-
    macje w tych plikach tylko wtedy, gdy istnieją. Wynika to z lokalnej
    konfiguracji. Jeśli chcesz, by były one używane, możesz je utworzyć po
    prostu poleceniem touch(1) (na przykład, touch /var/log/wtmp).

PLIKI
    /var/log/wtmp
    /var/log/btmp

AUTOR
    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKŻE
    shutdown(8), login(1), init(8).

                 28 marca 1998          LAST,LASTB(1)

Time taken: 0.00065 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com