Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
CHOWN(2)        Podręcznik programisty Linuksa        CHOWN(2)

NAZWA
    chown, fchown, lchown - zmiana właściciela pliku

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
    int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
    int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);

OPIS
    Zmieniony zostaje właściciel pliku określonego przez path lub przez
    deskryptor fd. Tylko superużytkownik może zmieniać właściciela pliku.
    Właściciel pliku może zmieniać tylko grupę pliku na dowolną grupę,
    której jest członkiem.  Superużytkownik może zmieniać grupę  bez
    ograniczeń.

    Jeśli owner lub group jest podane jako -1, to ten identyfikator nie
    jest wtedy zmieniany.

    Jeżeli właściciel lub grupa pliku uruchamialnego są zmieniane przez
    użytkownika  nie posiadającego praw superużytkownika, to atrybuty
    S_ISUID i S_ISGID pliku zostaną wyzerowane. Standard POSIX nie pre-
    cyzuje, czy atrybuty te powinny być również zerowane, kiedy to
    użytkownik root wywołuje funkcję chown; zachowanie Linuksa w tym
    wypadku zależy od wersji jądra. W przypadku pliku, który nie ma praw
    uruchamiawania dla grupy (z wyzerowanym bitem S_IXGRP), bit S_ISGID
    oznacza obowiązkowe blokowanie i nie jest zerowany przez chown.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane
    poniżej. Najogólniejsze błędy chown to:

    EPERM Efektywny UID nie odpowiada właścicielowi pliku i nie jest zerem
       albo owner lub group zostały podane nieprawidłowo.

    EROFS Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt długie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamięci jądra.

    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbol-
       icznych.

    Ogólne błędy dla fchown to:

    EBADF Deskryptor pliku jest nieprawidłowy.

    ENOENT Zobacz wyżej.

    EPERM Zobacz wyżej.

    EROFS Zobacz wyżej.

    EIO  Niskopoziomowy błąd we/wy podczas modyfikacji i-węzła.

UWAGI
    W wersjach jądra Linuksa poniżej 2.1.81 (i różnych od 2.1.46) chown nie
    podąża za dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.81 Linuksa chown
    podąża za dowiązaniami symbolicznymi, została także dodana nowa funkcja
    systemowa lchown, która nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi.  Od
    wersji 2.1.86 Linuksa, ta nowa funkcja (mająca taką samą semantykę jak
    stare chown) ma taki sam numer funkcji, a chown otrzymała nowy numer.

    Prototyp dla fchown jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE  (bezpośrednio,  albo  pośrednio  -  nie  definiując
    _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z
    Funkcja chown jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. Wersja 4.4BSD
    może być używana tylko przez superużytkownika (to znaczy normalni
    użytkownicy nie mogą "podarować" nikomu plików).  SVr4 dokumentuje
    błędy EINVAL, EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM.
    POSIX.1 nie dokumentuje błędów ENOMEM i ELOOP.

    Funkcja fchown jest zgodna z 4.4BSD oraz SVr4.  SVr4 dokumentuje
    dodatkowe błędy EINVAL, EIO, EINTR i ENOLINK.

OGRANICZENIA
    Semantyka chown() jest pogwałcona na systemach plików NFS, z włączonym
    mapowaniem UID. Dodatkowo, semantyka wszystkich wywołań systemowych,
    które uzyskują dostęp do zawartości plików jest dla NFS pogwałcona, bo
    chown() może spowodować natychmiastowe unieważnienie dostępu do już
    otwartych plików.  Buforowanie po stronie klienta może spowodować
    opóźnienie możliwości uzyskania dostępu do pliku przez użytkowników
    innych  stacji klienckich w stosunku do chwili dokonania zmiany
    właściciela umożliwiającej ten dostęp.

ZOBACZ TAKŻE
    chmod(2), flock(2)

Linux 2.1.81           1997-05-18             CHOWN(2)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com