Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
DRAND48(3)       Podręcznik programisty Linuksa       DRAND48(3)

NAZWA
    drand48, erand48, lrand48, nrand48, mrand48, jrand48, srand48, seed48,
    lcong48 - generowanie jednolicie rozłożonych liczb pseudolosowych

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    double drand48(void);

    double erand48(unsigned short xsubi[3]);

    long int lrand48(void);

    long int nrand48(unsigned short xsubi[3]);

    long int mrand48(void);

    long int jrand48(unsigned short xsubi[3]);

    void srand48(long int seedval);

    unsigned short *seed48(unsigned short seed16v[3]);

    void lcong48(unsigned short param[7]);

OPIS
    Funkcje te generują liczby pseudolosowe korzystając z liniowego algo-
    rytmu kongruencyjnego i 48-bitowej arytmetyki liczb całkowitych.

    Funkcje drand48() i erand48() zwracają nieujemne zmiennoprzecinkowe
    wartości podwójnej precyzji równomiernie rozłożone w przedziale [0.0,
    1.0].

    Funkcje lrand48() i nrand48() zwracają nieujemne wartości long integer
    równomiernie rozłożone w przedziale pomiędzy 0 a 2^31.

    Funkcje mrand48() i jrand48() zwracają wartości long integer ze znakiem
    równomiernie rozłożone w przedziale pomiędzy -2^31 a 2^31.

    Funkcje srand48(), seed48() i lcong48() to funkcje inicjujące. Jedna z
    nich powinna zostać wywołana przed użyciem funkcji drand48(), lrand48()
    czy mrand48(). Funkcje erand48(), nrand48() i jrand48() nie wymagają
    wcześniejszego wywołania funkcji inicjującej.

    Wszystkie te funkcje generują ciąg 48-bitowych liczb całkowitych Xi,
    według liniowego wzoru kongruencyjnego:

       Xn+1 = (aXn + c) mod m, gdzie n >= 0

    Parametr m = 2^48, jako że korzystamy z 48-bitowej arytmetyki. Jeśli
    nie wywołano lcong48(), a i c są zadane jako:

       a = 0x5DEECE66D
       c = 0xB

    Wartość zwracana przez każdą z funkcji drand48(), erand48(), lrand48(),
    nrand48(), mrand48() czy jrand48() jest obliczana poprzez wygenerowanie
    następnego 48-bitowego Xi z ciągu, a następnie skopiwanie odpowiedniej
    ilości bardziej znaczących bitów Xi, zależnej od zwracanego typu
    danych, i przekształcenie ich w zwracaną wartość.

    Funkcje drand48(), lrand48() i mrand48() przechowują ostatnią 48-bitową
    wartość Xi w wewnętrznym buforze. Funkcje erand48(), nrand48() i
    jrand48() wymagają od wywołującego je programu zapawnienia miejsca dla
    kolejnych wartości Xi w tablicy xsubi podanej jako argument. Te funkcje
    są inicjowane poprzez umieszczenie w tablicy początkowych wartości Xi
    przed pierwszym wywołaniem funkcji.

    Funkcja inicjująca srand48() wpisuje wartość argumentu seedval do Xi,
    ustawiając 32 bardziej znaczące bity. Mniej znaczącym 16 bitom zawsze
    nadawana jest wartość 0x330E.

    Funkcja inicjująca seed48() zmienia wartość Xi na 48-bitową wartość
    podana w tablicy seed16v. Poprzednia wartość Xi jest kopiowana do
    wewnętrznego bufora, a wskaźnik do tego bufora jest zwracany przez
    funkcję seed48().

    Funkcja inicjująca lcong48() pozwala określić początkowe wartości dla
    Xi, a oraz c. Elementy tablicy param[0-2] określają Xi, param[3-5]
    określają a, a param[6] określa c. Po wywołaniu lcong48() każde
    następne  wywołanie  srand48() czy seed48() przywróci standardowe
    wartości a i c.

ZGODNE Z
    SVID 3

UWAGI
    Te funkcje są uznane przez SVID 3 za przestarzałe, zamiast nich powinna
    być używana funkcja rand(3).

ZOBACZ TAKŻE
    rand(3), random(3)

                 1993-07-02            DRAND48(3)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com