Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LOADKEYS(1)                            LOADKEYS(1)

NAZWA
    loadkeys - ładowanie tablic translacji klawiatury

SKŁADNIA
    loadkeys [ -c --clearcompose ] [ -d --default ] [ -h --help ] [ -m
    --mktable ] [ -s --clearstrings ] [ -v --verbose ] [ nazwapliku... ]

OPIS
    Program loadkeys odczytuje plik lub pliki podane przez nazwapliku...
    Jego głównym przeznaczeniem jest załadowanie tablicy klawiaturowej dla
    konsoli.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH
    Jeśli podana jest opcja -d (lub --default ) , loadkeys ładuje domyślną
    tablicę klawiaturową, najprawdopodobniej jako plik defkeymap.map, znaj-
    dujący się w /usr/share/keymaps albo w /usr/src/linux/drivers/char.
    (Prawdopodobnie pierwsza jest definiowana przez użytkownika, podczas
    gdy druga jest tablicą klawiaturową typu qwerty dla PC - raczej nie tą,
    która jest pożądana.) Czasami, po załadowaniu dziwnej tablicy klaw-
    iaturowej (z minusem osiągalnym poprzez dziwną, nieznaną kombinację
    modyfikatorów) prościej jest wpisać `loadkeys defkeymap'.

ZAŁADOWANIE TABLICY KLAWIATURY
    Główną rolą loadkeys jest załadowanie lub modyfikacja tablic translacji
    dla sterownika klawiatury. Podając nazwy plików, standardowe wejście
    można podać jaki myślnik (-). Jeśli nazwa pliku nie zostanie podana,
    dane będą czytane ze standardowego wejścia.

    Dostępne są gotowe tablice klawiaturowe dla wielu krajaów i dla różnych
    rodzajów klawiatur tak, że polecenie typu `loadkeys uk' może zrobić to,
    czego oczekujesz. Z drugiej strony, łatwo jest skonstruować swoją
    własną tablicę klawiaturową. Użytkownik musi podać jakie symbole mają
    być przypisane poszczególnym klawiszom. Może on znaleźć kody klawiszy
    za pomocą showkey(1), podczas gdy format tablicy klawiaturowej jest
    podany w keymaps(5) a można go również zobaczyć jako wynik polecenia
    dumpkeys(1).

ZAŁADOWANIE TABLICY AKCENTÓW
    Jeśli plik wejściowy nie zawiera definicji klawiszy kompozycji (compose
    keys), tablica akcentów pozostaje bez zmian, chyba że podana zostanie
    opcja -c (lub --clearcompose ), która powoduje wyczyszczenie tablicy
    akcentów. Gdy plik wejściowy nie zawiera definicji klawiszy kompozycji,
    to wszystkie stare definicje zostaną usunięte i zastąpione podanymi
    nowymi wpisami. Tablica akcentów jest ciągiem (domyślnie 68) wpisów
    określających jak się zachowują martwe znaki diakrytyczne i klawisze
    kompozycji. Na przykład linia

       compose ',' 'c' to ccedilla

    oznacza, że należy połączyć <ComposeKey><,><c> w <ccedilla>. Aktualną
    zawartość tej  tablicy można obejrzeć a pomocą `dumpkeys --compose-
    only'.

ZAŁADOWANIE TABLICY ŁAŃCUCHÓW
    Opcja -s (lub --clearstrings ) czyści tablicę napisów (łańcuchów
    znakowych) w jądrze. Jeśli ta opcja nie zostanie podana, loadkeys tylko
    doda, lub zamieni napisy, lecz ich nie usunie. (Zatem opcja -s jest
    niezbędna  dla osiągnięcia stanu dobrze zdefiniowanego.)  Tablica
    łańcuchów jest ciągiem napisów o nazwach takich jak F31. Można
    spowodować, aby klawisz funkcyjny F5 (na zwykłej klawiaturze PC)
    powodował wypisanie tekstu `Hello!', a Shift+F5 `Goodbye!', za pomocą
    następujących linii w tablicy klawiaturowej:

       keycode 63 = F70 F71
       string F70 = "Hello!"
       string F71 = "Goodbye!"

    Domyślnie klawiszom funkcyjnym przypisane są pewne sekwencje eskejpowe,
    przeważnie wzorowane na terminalu VT100.

TWORZENIE TABLICY ŹRÓDŁOWEJ
    Jeśli podana jest opcja -m (lub --mktable ), program wypisze na stdout
    (standardowe wyjście) zawartość pliku, który może zostać później użyty
    jako /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.c,  określający  domyślne
    przypisania  klawiszy  w  jądrze.  (i nie zmieniający aktualnych
    ustawień).

INNE OPCJE
    -h --help
       loadkeys wypisze swoją wersję i krótką informację o sposobie
       użycia na wyjście standardowj diagnostyki i zakończy działanie.

OSTRZEŻENIE
    Ktokolwiek, kto ma dostęp do odczytu /dev/console może uruchomić load-
    keys i zmienić rozkład klawiatury, nawet czyniąc go bezużytecznym.
    Zauważ, że tablice translacji klawiatury są wspólne dla wszystkich kon-
    soli wirtualnych, więc jakiekolwiek zmiany przypisań klawiszy dotyczą
    ich wszystkich naraz.

    Z uwagi na to, że zmiany dotyczą wszystkich konsoli wirtualnych, będą
    one obowiązywać również po zakończeniu bieżącej sesji. Oznacza to, że
    nawet na ekranie logowania przypisania klawiszy mogą być inne niż
    użytkownik oczekuje.

PLIKI
    /usr/share/keymaps/
       domyślny katalog plików tablic klawiaturowych (keytables)

    /usr/src/linux/drivers/char/defkeymap.map domyślna tablica klawiaturowa
    (keymap)

ZOBACZ TAKŻE
    dumpkeys(1), keymaps(5)

                 6 lutego 1994           LOADKEYS(1)

Time taken: 0.00026 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com