Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NAZWA
   logger - twórz wpisy w dzienniku (logu) systemowym

SKŁADNIA
   logger [-is] [-f plik] [-p pri] [-t znacz] [komunikat ...]

OPIS
   Logger zapewnia na poziomie poleceń powłoki interfejs do systemowego
   modułu zapisu dziennika syslog(3).

   Opcje:

   -i     Rejestruj id procesu logger w każdym wierszu.

   -s     Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wyślij go na
        standardowe wyjście błędów.

   -f plik  Zapisz do dziennika zawartość podanego pliku.

   -p pri   Zapisz komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet może być
        określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia"
        ("facility.level"). Na przykład, "-p local3.info" rejestruje
        komunikat(y) jako o poziomie istotności informacyjnym
        pochodzące z podsystemu local3. Domyślnym priorytetem jest
        "user.notice"

   -t znacz  Oznakuj każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem.

   komunikat Zapisz komunikat do dziennika; jeśli nie podano i nie została
        użyta flaga -f, to zapis wykonywany jest ze standardowego
        wejścia.

   Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0
   jeśli wystąpił błąd.

PRZYKŁADY
      logger System rebooted

      logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc

ZOBACZ TAKŻE
   syslog(3), syslogd(8)

STANDARDY
   Polecenie logger powinno być zgodne z IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2'')

Time taken: 0.00052 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com