Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
LOSETUP(8)          Polecenia konserwacji         LOSETUP(8)

NAZWA
    losetup - konfiguracja i sterowanie urządzeniami pseudosieci (loop)

SKŁADNIA
    losetup [-e szyfrowanie] [-o offset] urządzenie_loop plik
    losetup [-d] urządzenie_loop

OPIS
    losetup służy do kojarzenia urządzeń pseudosieci z plikami zwykłymi lub
    urządzeniami blokowymi, do odłączania urządzeń pseudosieci i sprawdza-
    nia ich statusu.  Jeżeli podano tylko argument urządzenie_loop, to
    pokazywany jest status odpowiedniego urządzenia pseudosieci.

OPCJE
    -d   odłącza plik lub urządzenie skojarzone z podanym urządzeniem
       pseudosieci.

    -e szyfrowanie
       włącza szyfrowanie danych. Rozpoznawane są następujące słowa
       kluczowe:

       NONE  bez szyfrowania (domyślne).
       XOR  wykorzystuje proste szyfrowanie XOR.
       Blowfish
           stosuje szyfrowanie Blowfish.  Jest  dostępne  tylko
           wówczas, gdy stosuje się jądro międzynarodowe [tłum.:
           dotyczy występujących w Debianie różnic w dystrybucji do
           użytku w USA i poza nimi, z uwagi na ograniczenia
           eksportowe] i szyfrowanie to uaktywniono w Crypto API.
       Twofish
           stosuje szyfrowanie Twofish. Jest dostępne tylko wówczas,
           gdy stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       CAST  stosuje szyfrowanie CAST. Jest dostępne tylko wówczas,
           gdy stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       DES  wykorzystuje szyfrowanie DES. Szyfrowanie  DES  jest
           dostępne tylko, jeśli do jądra dodano opcjonalny pakiet
           DES. Posługuje się ono dodatkową wartością początkową,
           używaną do ochrony haseł przeciw atakom słownikowym.
           Stosowanie DES jest niezalecane.
       DFC  stosuje szyfrowanie DFC. Jest dostępne tylko wówczas, gdy
           stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to uakty-
           wniono w Crypto API.
       IDEA  stosuje szyfrowanie IDEA. Jest dostępne tylko wówczas,
           gdy stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       MARS  stosuje szyfrowanie MARS. Jest dostępne tylko wówczas,
           gdy stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.
       RC5  stosuje szyfrowanie RC5. Jest dostępne tylko wówczas, gdy
           stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to uakty-
           wniono w Crypto API.
       RC6  stosuje szyfrowanie RC6. Jest dostępne tylko wówczas, gdy
           stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to uakty-
           wniono w Crypto API.
       Serpent
           stosuje szyfrowanie Serpent. Jest dostępne tylko wówczas,
           gdy stosuje się jądro międzynarodowe i szyfrowanie to
           uaktywniono w Crypto API.

    -o offset
       początek danych przesuwany jest offset bajtów w podanego pliku
       lub urządzenia.

PLIKI
    /dev/loop0,/dev/loop1,...  urządzenia loop (numer główny=7)
    /proc/cipher/*       dostępne metody szyfrowania

PRZYKŁAD
    Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym konieczne jest wcześniejsze
    załadowanie go poleceniem

       # insmod loop.o

    Jako przykład użycia urządzenia pseudosieci posłużą poniższe polecenia:

       dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
       losetup -e blowfish /dev/loop0 /file
       Password :
       mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
       mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
        ...
       umount /dev/loop0
       losetup -d /dev/loop0

    Przy posługiwaniu się modułem ładowalnym można usunąć z pamięci
    załadowany moduł poleceniem

       # rmmod loop

OGRANICZENIA
    Szyfrowanie DES jest nieznośnie powolne. Z kolei XOR jest strasznie
    słabe.  Obecnie oba nie są bezpieczne. Niektóre z metod szyfrowania
    wymagają licencji, by móc je używać.

BŁĘDY
    CAST, DES, RC5 i Twofish są aktualnie zepsute [złamane?] i nie można
    ich używać. [tłum.: uwaga z wersji do Debiana]

AUTORZY
    Wersja pierwotna: Theodore Ts'o <tytso@athena.mit.edu>
    Utrzymanie: Werner Almesberger <almesber@bernina.ethz.ch>
    Pierwotne DES: Eric Young <eay@psych.psy.uq.oz.au>
    Modularyzacja i aktualizacja 28-5-94: Mitch DSouza <m.dsouza@mrc-apu.cam.ac.uk>

Linux             24 listopada 1993          LOSETUP(8)

Time taken: 0.00033 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com