Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
maildir(5)                             maildir(5)

NAZWA
    maildir - katalog na przychodzące wiadomości pocztowe

WPROWADZENIE
    maildir jest strukturą drzewiastą katalogów listów przychodzących.
    Rozwiązuje problemy niezawodności, jakie trapiły pliki mbox i katalogi
    pocztowe mh.

KWESTIE NIEZAWODNOŚCI
    Podczas przekazywania listu może nastąpić załamanie się systemu. W
    przypadku plików mbox, jak i katalogów mh list ten zostanie wówczas
    milcząco obcięty. Co gorsza: przy formacie mbox, jeśli list zostanie
    ucięty w środku linii, to milcząco zostanie złączony z następnym.
    Agent transportu poczty (MTA) będzie później próbował ponownie dostar-
    czyć list, ale jest niedopuszczalne, żeby popsuta wiadomość w ogóle się
    pojawiała.  W maildir każdy list po przesłaniu jest z pewnością kom-
    pletny.

    Na danej maszynie mogą równocześnie pracować dwa programy dostarczające
    pocztę do tego samego użytkownika. Formaty mbox i mh wymagają, by oba
    programy aktualizowały jeden centralny plik. Jeśli nie korzystają one z
    jakiegoś mechanizmu blokowania, to plik ten zostanie uszkodzony. Ist-
    nieje kilka mechanizmów blokowania mbox i mh, z których żaden nie
    działa przenośnie i niezawodnie.  W przeciwieństwie do tego, przy
    maildir żadne blokady nie są nigdy potrzebne. Różne procesy dostarcza-
    nia nigdy nie tykają tego samego pliku.

    Użytkownik może próbować usunąć listy ze swojej skrzynki w tej samej
    chwili, gdy maszyna dostarcza nowy list.  Przy formatach mbox i mh
    czytnik poczty użytkownika musi wiedzieć, jakiego mechanizmu blokowania
    używają programy dostarczające pocztę.  Inaczej jest w przypadku
    maildir, gdzie czytnik poczty może bezpiecznie aktualizować lub usuwać
    dowolny dostarczony list.

    Wiele ośrodków korzysta z Sunowego Network Failure System (NFS),
    zapewne dlatego, że dostawca systemu operacyjnego nie oferuje niczego
    innego. NFS pogarsza wszystkie powyższe problemy. Niektóre z imple-
    mentacji NFS nie zapewniają żadnego solidnego mechanizmu blokowania.
    Przy formatach mbox i mh, gdy dwie maszyny dostarczają pocztę do tego
    samego użytkownika lub gdy użytkownik czyta pocztę gdzieś poza maszyną
    dostarczającą, jego poczta jest zagrożona. maildir działa z NFS bez
    kłopotów.

STRUKTURA MAILDIR
    Katalog w formacie maildir ma trzy podkatalogi, wszystkie na tym samym
    systemie plików: tmp, new i cur.

    Każdy plik w new jest świeżo dostarczonym listem. Czas modyfikacji
    pliku jest czasem dostarczenia. List jest dostarczany bez dodatkowej
    linii From_ w stylu UUCP, bez żadnego cytowania >From i bez dodatkowej
    pustej linii na końcu. Wiadomość ma normalnie format RFC 822, zaczy-
    nając się liniami Return-Path i Delivered-To, ale może zawierać dowolne
    dane binarne. Może nawet nie kończyć się znakiem nowej linii.

    Pliki w cur są takie jak w new. Różnicę stanowi to, że pliki w cur nie
    są już nowymi listami: czytnik poczty użytkownika już je widział.

JAK LIST JEST DOSTARCZANY
    Do zapewnienia niezawodności dostarczania wykorzystuje się katalog tmp.

    Program dostarcza przesyłkę pocztową w sześciu etapach. Najpierw,
    wykonuje chdir() do katalogu maildir. Potem pobiera za pomocą stat()
    informacje o pliku o nazwie tmp/time.pid.host, gdzie time to liczba
    sekund od początku 1970 GMT, pid to identyfikator procesu programu, a
    and host jest nazwą hosta. W kroku trzecim, jeśli stat() zwrócił coś
    innego niż ENOENT [ENOENT=plik nie istnieje], program zasypia na dwie
    sekundy, aktualizuje time, i ponownie próbuje stat(), ograniczoną
    liczbę razy. W czwartym kroku program tworzy tmp/time.pid.host.  W
    piątym zapisuje przez zapis-NFS przesyłkę do utworzonego pliku. W
    szóstym kroku program, za pomocą link() tworzy nowe dowiązanie tego
    pliku, new/time.pid.host. W tym momencie list dostał pomyślnie dostar-
    czony.

    Program dostarczający przed utworzeniem tmp/time.pid.host powinien uru-
    chomić 24-godzinny licznik czasu i porzucić dostarczanie jeśli licznik
    zostanie przekroczony. W przypadku wystąpienia błędu, przekroczenia
    limitu  czasu czy normalnego zakończenia działania, program może
    spróbować użyć unlink() do usunięcia tmp/time.pid.host.

    Zapis-NFS oznacza (1) jak zwykle, sprawdzenie liczby bajtów zwracanych
    z każdego wywołania write(); (2) wywołanie fsync() i sprawdzenie
    zwróconej wartości; (3) wywołanie close() i sprawdzenie zwróconej
    wartości.   (Standardowe  implementacje  NFS  obsługują  fsync()
    niepoprawnie, ale poprawiają to niewłaściwym użyciem close().)

JAK LIST JEST CZYTANY
    Czytnik poczty działa jak następuje.

    Przegląda katalog new szukając nowych wiadomości. Powiedzmy, że mamy
    nowy list, new/unikat.  Czytnik może swobodnie wyświetlić zawartość
    pliku new/unikat, usunąć go lub zmienić mu nazwę na cur/unikat:info.
    Znaczenie      info      opisano     na     stronie
    http://pobox.com/~djb/proto/maildir.html.

    Oczekuje się również, że czytnik przeglądnie katalog tmp i wyczyści
    ewentualne znalezione tam stare pliki. Plik w tmp można bezpiecznie
    usunąć jeśli nie sięgano do niego w ciągu ostatnich 36 godzin.

    Warto, by czytniki pomijały wszystkie te pliki w new i cur, których
    nazwy zaczynają się od kropki. Czytniki nie powinny próbować analizować
    innych nazw plików.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE
    Czytniki  poczty  obsługujące  maildir  korzystają  ze  zmiennej
    środowiskowej MAILDIR jako nazwy podstawowego katalogu pocztowego
    użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE
    mbox(5), qmail-local(8)

                                  maildir(5)

Time taken: 0.00044 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com