Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
NETSTAT(8)      Podręcznik programisty linuksowego      NETSTAT(8)

NAZWA
    netstat - Wyświetl połączenia sieciowe, tablice routingu, statystyki
    interfejsu, połączenia masquerade, komunikaty netlinkowe

SKŁADNIA
    netstat [-venaoc]  [--tcp|-t]  [--udp|-u]  [--raw|-w]  [--unix|-u]
    [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom]

    netstat  [-veenc]  [--inet]  [--ipx]  [--netrom] [--ddp] [--ax25]
    {--route|-r}

    netstat [-veenac] {--interfaces|-i} [iface]

    netstat [-enc] {--masquerade|-M}

    netstat [-cn] {--netlink|-N}

    netstat {-V|--version} {-h|--help}

OPIS
    Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa.

  (bez opcji)
    Możesz obejrzeć status połączeń sieciowych jako listing otwartych gni-
    azd.  Jest to domyślna operacjia: Jeśli nie podasz rodzin adresów, to
    wydrukowane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin
    adresów.  Używając  opcji -e możesz uzyskać dodatkowe informacje
    (userid). Z opcją -v możesz nakazać netstatowi narzekać na rodziny
    adresów, które nie są wspierane przez jądro.  Opcja -o wyświetla
    dodatkowe dane o timerach sieciowych. -a wydrukuje wszystkie gniazda,
    włączając w to gniazda nasłuchujące serwerów. Rodzina adresów inet
    wyświetla gniazda raw, udp i tcp.

  -r, --route
    Używając opcji -r, --route , uzystkujesz tablice routingu jądra, w for-
    macie tym samym, którego używa route -e . netstat -er użyje formatu
    wyjściowego route. Proszę, obejrzyj route(8) dla dalszych szczegółów.

  -i, --interface iface
    Jeśli używasz opcji -i, --interfaces , wydrukowana zostanie tablica
    wszystkich (lub określonych przez iface) interfejsów sieciowych. Format
    wyjściowy jest taki jak w ifconfig -e i jest omówiony w ifconfig(8).
    netstat -ei wydrukuje tablicę pojedynczego wpisu  interfejsowego,
    zupełnie jak ifconfig .  Opcją -a możesz włączać nieskonfigurowane
    interfejsy (które np. nie mają ustawionej flagi U=UP).

  -M, --masquerade
    Oglądana może być również lista wszystkich maskaradowanych sesji. Opcją
    -e możesz włączyć więcej danych o numerowaniu sekwencji (sequenze num-
    bering?) i deltach spowodowanych przez przepisywanie danych na sesjach
    FTP (komenda PORT). Wsparcie do maskaradowania jest używane do ukrywa-
    nia hostów z nieoficjalnymi adresami sieciowymi ze świata zewnętrznego,
    zgodni z tym, co opisano w ipfw(4),ipfwadm(8) i ipfw(8).

  -N, --netlink
    Ostatnie  jądra mają wsparcie jądro/użytkownik, które nazywa się
    netlink. Możesz otrzymywać komunikaty o tworzeniu lub kasowaniu inter-
    fejsów lub trasach (routes) z /dev/route (36,0).

OPCJE
  -v, --verbose
    Mów użytkownikowi co się dzieje, działając interaktywnie. Co ważne,
    drukuj niektóre interesujące o nieskonfigurowanych rodzinach adresów.

  -n, --numeric
    pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego
    hosta, portu czy nazwy użytkownika.

  -A, --af family
    użyj innej metody ustawiania rodzin adresów. rodzina jest listą odd-
    zielonych przecinkami słów kluczowych, takich jak inet, unix, ipx,
    ax25, netrom i ddp.  To ma taki sam efekt, jak długie opcje --inet,
    --unix, --ipx, --ax25, --netrom i --ddp.

  -c, --continous
    To spowoduje, że netstat będzie drukował wybraną tablicę na ekran w
    trybie ciągłym, co sekundę, aż tego nie przerwiesz.

WYJŚCIE
  Aktywne połączenia internetowe (TCP, UDP, RAW)
  Proto
    Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo.

  Recv-Q
    Liczba bajtów nie skopiowanych przez program użytkownika podłączonego
    do tego gniazda.

  Send-Q
    Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny
    host.

  Local Address
    Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie
    podano opcji -n , adres gniazda jest resolwowany do jego postaci kanon-
    icznej, a numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi.

  Foreign Address
    Zdalny adres (nazwa zdalnego hosta) i numer portu jego gniazda. Podob-
    nie jak w opcji lokalnego adresu, opcja -n wyłącza rozpoznawanie nazwy
    hosta i usługi.

  State
    Stan gniazda. Ponieważ w RAW to nie działa, a zazwyczaj w UDP też nie,
    to pole pozostaje czasem puste. Normalnie może być to jedna z kilku
    wartości:

    ESTABLISHED
       Gniazdo zestawiło połączenie.

    SYN_SENT
       Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie.

    SYN_RECV
       Połączenie jest inicjalizowane.

    FIN_WAIT1
       Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka.

    FIN_WAIT2
       Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na
       drugim końcu.

    TIME_WAIT
       Gniazdo czeka po zamknięciu na retransmisję zdalnego zamknięcia.

    CLOSED Gniazdo nie jest używane.

    CLOSE_WAIT
       Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie.

    LAST_ACK
       Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie
       potwierdzenia.

    LISTEN Gniazdo  nasłuchuje  nadchodzących połączeń. Te gniazda są
       wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję -a,--listening.

    CLOSING
       Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych
       wszystkich danych.

    UNKNOWN
       Stan gniazda jest nieznany.

  User
    Nazwa lub UID właściciela gniazda.

  Timer
    (musi to być napisane)

  Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej
  Proto
    Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo.

  RefCnt
    Liczba referencji (np. załączonych przez to gniazdo procesów).

  Flags
    Wyświetlane flagi to SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA
    (W) lub SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych
    gniazdach  jeśli  odpowiadające  im  procesy oczekują na żądanie
    połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące.

  Type
    Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd:

    SOCK_DGRAM
       Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym).

    SOCK_STREAM
       Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe).

    SOCK_RAW
       Gniazdo jest gniazdem typu raw.

    SOCK_RDM
       Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).

    SOCK_SEQPACKET
       Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.

    SOCK_PACKET
       Gniazdo dostępu interfejsu RAW.

    UNKNOWN
       Któż wie, co przyszłość może nam przynieść - wypełnij :-)

  State
    To pole będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych:

    FREE  Gniazdo nie jest zaalokowane

    LISTENING
       Gniazdo nasłuchuje żądania połączenia. Te gniazda są wyświetlane
       tylko z opcją -a,--listening.

    CONNECTING
       Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie.

    CONNECTED
       Gniazdo jest połączone.

    DISCONNECTING
       Gniazdo się rozłącza.

    (empty)
       Gniazdo nie jest podłączone do innego.

    UNKNOWN
       Ten stan powinien nigdy nie nadejść.

  Path
    Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda.

  Aktywne gniazda IPX
    (powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

  Aktywne gniazda BET/ROM
    (powinno to być zrobione przez kogoś kto je zna)

  Aktywne gniazda AX/25
    (powinno to być zrobione przez kogoś kto je zna)

PLIKI
    /etc/services -- Plik translacji usług

    /proc/net/dev -- informacja o urządzeniach

    /proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

    /proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

    /proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

    /proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

    /proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

    /proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

    /proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

    /proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

    /proc/net/route -- informacje o routingu IP jądra

    /proc/net/ax25_route -- informacje o routingu AX25 jądra

    /proc/net/ipx_route -- informacje o routingu IPX jądra

    /proc/net/nr_nodes -- nodelista jądra dla NET/ROM

    /proc/net/nr_neigh -- jądrowi sąsiedzi NET/ROM

    /proc/net/ip_masquerade -- maskaradowane połączenia jądra

ZOBACZ TAKŻE
    route(8), ifconfig(8), ipfw(4), ipfw(8), ipfwadm(8)

BŁĘDY
    Czasami mogą pojawić się dziwne informacje jeśli gniazdo zmienia się
    podczas przeglądania. Rzadko się to zdarza.
    Opcje netstat -i są opisane tak, jak powinny działać po którymś
    cleanupie wydania BETA pakietu net-tools.

AUTORZY
    Interfejs użytkownika netstata został napisany przez Freda Baumgartena
    <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de> strona podręcznika man przez Matta
    Welsha  <mdw@tc.cornell.edu>.  Była  poprawiana  przez Alana Coxa
    <Alan.Cox@linux.org>, który mógł się bardziej postarać.
    Strona man i komendy załączone w pakiecie net-tools zostały kompletnie
    prztworzone przez Bernd Eckenfels <ecki@linux.de>.

narzędzia sieciowe       20 lutego 1999           NETSTAT(8)

Time taken: 0.00077 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com