Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
BRK(2)         Podręcznik programisty Linuksa         BRK(2)

NAZWA
    brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int brk(void *end_data_segment);

    void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS
    brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument
    end_data_segment, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada
    dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna
    wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

    sbrk zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów.
    sbrk nie jest wywołaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z bib-
    lioteki C.  Wywołanie sbrk z increment równym 0 może służyć do
    znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskaźnik do
    początku nowego obszaru. W wypadku błędu zwracane jest -1 a errno
    nadawana jest wartość ENOMEM.

ZGODNE Z
    BSD 4.3

    brk i sbrk nie są zdefiniowane w standardzie C i są też wyłączone ze
    standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

ZOBACZ TAKŻE
    execve(2), getrlimit(2), malloc(3)

Linux 0.99.11           1993-07-21              BRK(2)

Time taken: 0.00040 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com