Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GET_PRIORITY_MAX(2)   Podręcznik programisty Linuksa   GET_PRIORITY_MAX(2)

NAZWA
    sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu pri-
    orytetów statycznych

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int sched_get_priority_max(int policy);

    int sched_get_priority_min(int policy);

OPIS
    sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której
    można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy.
    sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której
    można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy.
    Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

    Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi,
    które  mają  niższe  wartości.  Tak więc wartość zwracana przez
    sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana  przez
    sched_get_priority_min.

    Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla
    SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy prio-
    rytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.

    Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach
    POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtual-
    nego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez
    sched_get_priority_max i sched_get_priority_min.  POSIX.1b  wymaga
    odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami
    dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i
    sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDUL-
    ING.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max i sched_get_prior-
    ity_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej
    polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY
    EINVAL Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania
       zadań.

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE
    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setscheduler(2),
    sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)

    sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania
    zadań.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

Linux 1.3.81           1996-04-10        GET_PRIORITY_MAX(2)

Time taken: 0.00072 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com