Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SCHED_SETPARAM(2)    Podręcznik programisty Linuksa    SCHED_SETPARAM(2)

NAZWA
    sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów
    szeregowaniu zadań

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);

    int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS
    sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań,  związane  z
    właściwą dla procesu określonego przez pid polityką szeregowania zadań.
    Jeśli pid ma wartość zero, to ustawiane są parametry procesu bieżącego.
    Interpretacja parametru p zależy od wybranej polityki. Obecnie Linux
    wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO, SCHED_RR i
    SCHED_OTHER.

    sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do
    procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane
    są parametry procesu bieżącego.

    sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania
    zadań dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się
    w zakresie określonym przez sched_get_priority_min i sched_get_prior-
    ity_max.

    Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam,
    definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero.
    Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    ESRCH Nie znaleziono procesu o ID równym pid.

    EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający
       sched_setparam musi mieć efektywny uid równy euid lub uid pro-
       cesu określonego przez pid, lub musi być procesem superużytkown-
       ika.

    EINVAL Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE
    sched_setaffinity(2),  sched_getaffinity(2),  sched_setscheduler(2),
    sched_getscheduler(2),  sched_get_priority_max(2),  sched_get_prior-
    ity_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),

    sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadań w Linuksie.

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996

Linux 1.3.81           1996-04-10         SCHED_SETPARAM(2)

Time taken: 0.00067 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com