Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SETSCHEDULER(2)     Podręcznik programisty Linuksa     SETSCHEDULER(2)

NAZWA
    sched_setscheduler, sched_getscheduler - ustawienie i pobranie algo-
    rytmu/parametrów szeregowania zadań

SKŁADNIA
    #include <sched.h>

    int sched_setscheduler(pid_t pid, int policy, const struct sched_param
    *p);

    int sched_getscheduler(pid_t pid);

    struct sched_param {
      ...
      int sched_priority;
      ...
    };

OPIS
    sched_setscheduler ustawia dla procesu identyfikowanego przez pid poli-
    tykę szeregowania zadań oraz związane z nią parametry. Jeśli pid jest
    równe  zeru, to skonfigurowane zostanie szeregowanie dla procesu
    wołającego tę funkcję. Interpretacja parametru p zależy od wybranej
    polityki. Obecnie, pod Linuksem obsługiwane są następujące trzy poli-
    tyki: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER; ich semantyki są opisane
    poniżej.

    sched_getscheduler zapytuje o bieżącą politykę szeregowania zadań,
    która dotyczy procesu określonego przez pid. Jeśli pid jest równe zeru,
    to pobierana jest polityką dotycząca procesu wywołującego tę funkcję.

  Polityki szeregowania zadań
    Procedura szeregująca jest częścią jądra, która decyduje o kolejności
    wykonywania działających procesów przez procesor. Linuksowa procedura
    szeregująca oferuje trzy różne polityki szeregowania zadań: jedną dla
    zwykłych procesów oraz dwie dla aplikacji czasu rzeczywistego. Każdemu
    procesowi przypisywana jest wartość priorytetu statycznego, sched_pri-
    ority, która może być zmieniana tylko poprzez wywołania systemowe. Kon-
    cepcyjnie, procedura szeregująca zarządza listami działających procesów
    przypisanymi każdej z możliweych wartości sched_priority, która to
    wartość musi mieścić się w zakresie od 0 do 99. Aby zdecydować, który
    proces należy uruchomić jako następny, procedura szeregująca poszukuje
    niepustej listy o najwyższym priorytecie statycznym i bierze proces z
    początku tej listy. Polityka szeregowania zadań określa dla każdego z
    procesów o danyej wartości priorytetu statycznego, gdzie zostanie on
    wstawiony na listę i jak będzie się w jej obrębie przemieszczał.

    SCHED_OTHER jest domyślną, uniwersalną polityką dzielenia  czasu,
    używaną przez większość procesów. SCHED_FIFO i SCHED_RR są przeznaczone
    dla specjalnych aplikacji, dla których czas jest sprawą krytyczną i
    które muszą mieć dokładną kontrolę nad sposobem, w jaki podejmowane są
    decyzje o wykonywaniu działających procesów. Procesy korzystające z
    polityki szeregowania SCHED_OTHER muszą mieć przypisany priorytet
    statyczny równy 0, a procesy korzystające z SCHED_FIFO lub SCHED_RR
    mogą mieć wartość tego priorytetu z zakresu od 1 do 99. Priorytet
    statyczny wyższy niż 0 mogą uzyskiwać tylko procesy działające z
    uprawnieniami superużytkownika i wobec tego tylko one mogą korzystające
    z polityk szeregowania SCHED_FIFO i SCHED_RR. Wywołania systemowe
    sched_get_priority_min i sched_get_priority_max służą do określania
    zakresów priorytetów odpowiadających określonym politykom w sposób
    przenośny, właściwy dla systemów zgodnych z POSIX.1b.

    Szeregowanie zadań jest wywłaszczające: jeśli proces o wyższym priory-
    tecie statycznym staje się gotowy do działania, proces bieżący zostanie
    wywłaszczony i wróci do swojej kolejki oczekiwania. Polityka szeregowa-
    nia zadań określa tylko kolejność na liście działających procesów o tym
    samym priorytecie statycznym.

  SCHED_FIFO: Szeregowanie typu pierwszy na wejściu-pierwszy na wyjściu
    (First In-First Out), SCHED_FIFO, może być używane tylko ze statycznymi
    priorytetami wyższymi niż 0 oznaczającymi, że gdy proces SCHED_FIFO
    stanie się gotowy do działania, to zawsze i natychmiast wywłaszczy
    wszystkie aktualnie działające procesy SCHED_OTHER. SCHED_FIFO jest
    prostym algorytmem szeregowania bez kwantowania czasu. Procesów szere-
    gowanych według polityki SCHED_FIFO dotyczą następujące reguły: Proces
    SCHED_FIFO, który został wywłaszczony przez inny proces o wyższym prio-
    rytecie pozostanie na początku listy dla swojego priorytetu i jego
    wykonywanie zostanie wznowione, gdy tylko procesy o wyższym priorytecie
    zostaną znów zablokowane. Gdy proces SCHED_FIFO staje się gotowy do
    działania, jest on wstawiany na koniec listy dla swojego priorytetu.
    Wywołanie sched_setscheduler  lub  sched_setparam  wstawia  proces
    SCHED_FIFO (lub SCHED_RR), określony przez pid na początek listy (o ile
    był on uruchamialny). W wyniku tego, może on wywłaszczyć aktualnie
    działający proces, jeśli oba mają ten sam priorytet. (POSIX 1003.1
    określa, że proces powinien trafiać na koniec  listy.)  Proces
    wywołujący sched_yield zostanie wstawiony na koniec listy. Żadne inne
    zdarzenia nie mogą przesunąć procesu, szeregowanego wedłu polityki
    SCHED_FIFO, a znajdującego się na liście procesów oczekujących o jed-
    nakowych statycznych priorytetach. Proces SCHED_FIFO działa dopóki nie
    zostanie zablokowany przez żądanie we/wy, wywłaszczenie przez proces o
    wyższym priorytecie, lub przez  wywołanie  (samodzielne)  funkcji
    sched_yield.

  SCHED_RR: Szeregowanie typu cyklicznego (Round Robin),
    SCHED_RR,  jest  prostym  rozszerzeniem  SCHED_FIFO. Wszystko, co
    powiedziano o SCHED_FIFO, dotyczy także SCHED_RR, z tym że każdy z pro-
    cesów może działać tylko przez określony okres (kwant) czasu. Jeśli
    proces działający według polityki SCHED_RR działa przez czas dłuższy
    lub równy temu okresowi, zostanie on wstawiony na koniec listy dla swo-
    jego priorytetu. Proces SCHED_RR, który został wywłaszczony przez pro-
    ces o wyższym priorytecie i wznowił działanie, dokończy niewykorzystaną
    część cyklicznego kwantu czasu. Długość kwantu czasu można odczytać za
    pomocą funkcji sched_rr_get_interval.

  SCHED_OTHER: Domyślne szeregowanie linuksowe,
    SCHED_OTHER, może być używane tylko ze statycznym priorytetem równym 0.
    SCHED_OTHER jest standardową linuksową procedurą szeregowania zadań
    poprzez przydzielanie czasu, przeznaczoną dla wszystkich procesów,
    które nie mają specjalnych wymagań odnośnie czasu rzeczywistego wyma-
    gających wykorzystania mechanizmu priorytetów statycznych. Proces,
    który ma być uruchomiony, jest wybierany z listy dla priorytetu staty-
    cznego 0 w oparciu o określany jedynie wewnątrz tej listy priorytet
    dynamiczny. Wspomniany priorytet dynamiczny jest oparty na wartości
    "nice" (ustawianej za pomocą funkcji systemowych nice i setpriority) i
    zwiększany w każdym kwancie czasu, w którym proces jest gotów do
    działania, lecz procedura szeregująca mu tego zabrania. Zapewnia to
    uczciwy postęp wszystkim procesom polityki SCHED_OTHER.

  Czas odpowiedzi
    Zablokowany proces o wysokim priorytecie, oczekujący na we/wy ma
    określony czas odpowiedzi przed ponownym jego szeregowaniem. Autor
    sterownika urządzenia może znacznie zmniejszyć  czas  odpowiedzi,
    używając procedury obsługi przerwań typu "slow interrupt".

  Różne
    Procesy potomne dziedziczą poprzez fork(2) algorytm szeregowania i
    parametry.

    Procesom czasu rzeczywistego do unikania  opóźnień  stronicowania
    zazwyczaj potrzebne jest blokowanie pamięci. Może ono być wykonane za
    pomocą mlock(2) lub mlockall(2).

    Ponieważ nieblokująca nieskończona pętla w procesie, szeregowanym
    wegług polityki SCHED_FIFO lub SCHED_RR będzie (wiecznie) blokować
    wszystkie procesy o niższym priorytecie, twórca oprogramowania powinien
    na konsoli zawsze trzymać dostępną powłokę, szeregowaną z wyższym prio-
    rytetem statycznym niż testowana aplikacja. Umożliwi ona awaryjne ubi-
    cie testowanych aplikacji czasu rzeczywistego, które nie blokują, lub
    nie kończą się zgodnie z oczekiwaniami. Jako że procesy SCHED_FIFO i
    SCHED_RR mogą wywłaszczać inne procesy na zawsze, tylko procesy roota
    mogą włączać te polityki szeregowania zadań.

    Systemy POSIX-owe, na których dostępne są  sched_setscheduler  i
    sched_getscheduler, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, sched_setscheduler zwraca zero. Po pomyślnym
    zakończeniu, sched_getscheduler zwraca politykę dla procesu (nieujemna
    liczba całkowita). Po błędzie, zwracane jest -1 i odpowiednio ustaw-
    iane errno.

BŁĘDY
    ESRCH Proces o identyfikatorze pid nie został znaleziony.

    EPERM Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Tylko procesy
       roota mogą włączać polityki SCHED_FIFO oraz SCHED_RR. Proces
       wołający sched_setscheduler musi mieć efektywny uid równy euid
       lub uid procesu identyfikowanego przez pid lub musi być procesem
       superużytkownika.

    EINVAL Polityka szeregowania zadań policy nie jest żadną ze znanych
       polityk lub parametr p nie ma sensu dla danej polityki.

ZGODNE Z
    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI
    W systemie linux-1.3.81 polityka SCHED_RR nie została jeszcze dokładnie
    przetestowana i może nie zachowywać się dokładnie tak, jak opisano w
    POSIX.1b.

UWAGA
    Standardowy Linux jest systemem operacyjnym do ogólnych zastosowań i
    wspiera: procesy drugoplanowe, aplikacje interakcyjne i aplikacje
    miękkiego czasu rzeczywisyego (aplikacje, które zazwyczaj napotykają na
    nieprzekraczalne terminy w przebiegach czasowych). Niniejsza strona
    podręcznika jest zorientowana na te rodzaje aplikacji.

    Standardowy Linux nie jest zaprojektowany do obsługi aplikacji twardego
    czasu rzeczywistego, to znaczy aplikacji, w których nieprzekraczalne
    terminy (często znacznie krótsze niż sekunda) muszą być zagwarantowane
    lub system zawiedzie katastroficznie. Podobnie, jak wszystkie systemy
    do ogólnych zastosowań, Linux został zaprojektowany aby zmaksymalizować
    wydajność dla przypadków przeciętnych, zamiast wydajności dla przy-
    padków najgorszych. Wydajność Linuksa w obsłudze przerwań jest dla
    przypadków najgorszych znacznie gorsza niż dla przypadków przeciętnych.
    Jego liczne blokady kernela (takie, jak dla SMP) powodują długie maksy-
    malne czasy oczekiwania, a wiele z zastosowanych w nim technik
    zwiększających wydajność, zmniejsza średni czas poprzez zwiększenie
    czasu dla przypadków najgorszych. W większości sytuacji jest to to,
    czego się oczekuje, lecz gdy rzeczywiście rozwijana jest aplikacja
    twardego czasu rzeczywistego, należy rozważyć zastosowanie rozszerzeń
    twardego czasu rzeczywistego dla  Linuksa,  takich  jak  RTLinux
    (http://www.rtlinux.org) lub skorzystać z innego systemu operacyjnego,
    zaprojektowanego specjalnie dla aplikacji twardego czasu rzeczywistego.

ZOBACZ TAKŻE
    sched_setaffinity(2),   sched_getaffinity(2),   sched_setparam(2),
    sched_getparam(2),   sched_yield(2),   sched_get_priority_max(2),
    sched_get_priority_min(2), sched_rr_get_interval(2), nice(2), setprior-
    ity(2),  getpriority(2),  mlockall(2),  munlockall(2),  mlock(2),
    munlock(2)

    Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera,
    O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
    IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
    ISO/IEC 9945-1:1996 - jest to nowa rewizja (1996) POSIX.1, która zaw-
    iera jako jednolity tekst standardy POSIX.1(1990), POSIX.1b(1993),
    POSIX.1c(1995) i POSIX.1i(1995).

Linux 2.4.18           2002-06-25          SETSCHEDULER(2)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com