Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SCREEN(1)                              SCREEN(1)

NAZWA
    screen - menedżer ekranu z emulacją VT100/ANSI

SKŁADNIA
    screen [-opcje] [komenda [argumenty]]
    screen -r [[pid.]tty[.host]]
    screen -r właścicielsesji/[[pid.]tty[.host]]

OPIS
    Screen jest pełnoekranowym menedżerem okien, który dzieli fizyczny ter-
    minal między kilkoma procesami (zwykle interaktywnymi powłokami).
    Każdy z wirtualnych terminali daje funkcjonalność terminala DEC VT100,
    a dodatkowo również pewne funkcje sterujące ze standardów ISO 6492
    (ECMA 48, ANSI X3.64) oraz ISO 2022 (np. wstaw/usuń linię i obsługę
    wielu zestawów znaków). Dla każdego wirtualnego terminala istnieje
    bufor przewijania oraz mechanizm wycinania i wklejania, który umożliwia
    przenoszenie obszarów tekstów między oknami.

    W momencie, gdy screen jest wywoływany, tworzy pojedyncze okno z
    powłoką (lub z podaną komendą), a następnie znika z drogi, abyś mógł
    używać programu w normalny sposób. W dowolnej chwili możesz utworzyć
    nowe pełnoekranowe okna z innymi programami (również z dodatkowymi
    powłokami), zabić istniejące okna, zobaczyć listę okien, włączyć rapor-
    towanie wyjścia, wklejać między nimi tekst, oglądać historię przewija-
    nia, przełączać się między oknami, itd.  Wszystkie okna uruchamiają
    swoje programy zupełnie niezależnie od pozostałych. Programy pracują
    również wtedy, gdy ich okna są niewidoczne, a nawet wtedy, gdy cała
    sesja screen jest odłączona od terminala użytkownika. Gdy program się
    kończy, screen (domyślnie) zabija okno, które go zawierało. Jeśli okno
    to było na pierwszym planie, wyświetlacz przełącza się na okno poprzed-
    nie; jeśli żadne już nie pozostanie, screen kończy działanie.

    Wszystko co wstukasz, jest przesyłane do programu pracującego w
    bieżącym oknie. Wyjątkiem jest jedna sekwencja, która jest używana do
    inicjalizacji komendy menedżera okien.  Domyślnie  każda  komenda
    rozpoczyna się od control-a (dalej skracane do C-a), po którym
    występuje drugi klawisz. Znak komendy i inne powiązania mogą być w
    pełni dostosowywane do twoich potrzeb, choć mogą być zawsze tylko dwuz-
    nakowe.

    Screen nie rozumie przedrostka "C-", oznaczającego control. Jako argu-
    menty do np. komendy escape lub opcji -e używaj proszę notacji
    daszkowej ("^A" zamiast "C-a") .  Screen drukuje znaki sterujące
    (złożone z Ctrl) również w notacji daszkowej.

    Standardowym sposobem utworzenia nowego okna jest wstukanie "C-a c".
    Tworzy to nowe okno z powłoką i przełącza się na nie natychmiast,
    niezależnie od stanu procesu z bieżącego okna. Podobnie można tworzyć
    nowe okno z własną komendą. Trzeba najpierw powiązać komendę z klaw-
    iszem (w twoim pliku .screenrc, lub w linii komend "C-a :") a następnie
    użyć jej zupełnie tak, jak komendy "C-a c". Poza tym, nowe okna można
    tworzyć również z pomocą komend w rodzaju:

       screen emacs prog.c

    spod znaku zachęty powłoki z poprzednio utworzonego okna. Nie spowoduje
    to uruchomienia kolejnej kopii screen, lecz przekaże nazwę komendy i
    jej argumenty menedżerowi okien (określonemu w zmiennej środowiskowej
    $STY), który użyje jej do utworzenia nowego okna.  Powyższy przykład
    uruchomiłby edytor emacs (edytujący prog.c) i przełączył się do jego
    okna.

    Jeśli "/var/run/utmp" jest zapisywalny przez screen, to dla każdego
    okna zostanie zapisany odpowiedni rekord, który będzie usuwany po
    zakończeniu pracy okna. Jest to przydatne do pracy z "talk", "script",
    "shutdown", "rsend", "sccs" i innymi podobnymi programami, które
    używają pliku utmp do określenia, kim jesteś. Dopóki screen jest akty-
    wny na twoim terminalu, własny rekord terminala jest usuwany z pliku
    utmp. Zobacz też "C-a L".

PODSTAWY
    Zanim zaczniesz używać screen musisz upewnić się, że prawidłowo
    wybrałeś sobie rodzaj terminala, podobnie zresztą, jak dla każdego
    innego programu termcap/terminfo. (Możesz tego dokonać, używając np.
    tset(1).)

    Jeśli jesteś niecierpliwy i chcesz rozpocząć pracę bez szczególnego
    wczytywania się w instrukcję, powinieneś zapamiętać jedną komendę: "C-a
    ?". Wpisanie tych dwóch znaków spowoduje wyświetlenie listy dostępnych
    komend screen oraz ich powiązania. Każdy klawisz jest omówiony w sekcji
    "DOMYŚLNE WIĄZANIA KLAWISZY". Sekcja podręcznika "DOSTOSOWYWANIE" zaj-
    muje się zawartością twojego .screenrc.

    Jeśli twój terminal jest "prawdziwym" terminalem auto-marginesowym (nie
    pozwala ostatniej pozycji ekranu na bycie poprawionej bez przewinięcia
    ekranu), możesz rozważyć użycie wersji terminala, która ma wyłączone
    automatyczne marginesy. Zapewni to właściwe i optymalne odświeżanie
    ekranu we wszystkich przypadkach. Większość dzisiejszych terminali ma
    "magiczne" marginesy (automatyczne marginesy plus używalna ostatnia
    kolumna). Jest to typ w stylu VT100 i jest doskonale przystosowany dla
    screen.  Jeśli wszystko co masz to "prawdziwy" automarginesowy termi-
    nal, screen będzie w stanie go wykorzystać, jednak odświeżenie znaku
    wstawionego na ostatnią pozycję ekranu może nie być możliwe do czasu
    przewinięcia ekranu, lub przesunięcia znaku do innej bezpiecznej pozy-
    cji.  Opóźnienie  to może być skrócone przy użyciu terminala z
    właściwością wstawiania znaków (insert-character).

OPCJE LINII KOMEND
    Screen ma następujące opcje linii komend:

    -a  włącz wszystkie właściwości (z pewnymi wyjątkami) w termcapie
      każdego  okna, nawet jeśli screen musi przerysowywać części
      wyświetlacza aby zaimplementować daną funkcję.

    -A  Dostosuj rozmiary wszystkich okien do rozmiaru bieżącego termi-
      nala.  Domyślnie, screen próbuje odtworzyć stare rozmiary swojego
      okna podczas podwieszania pod terminale zmiennej wielkości (te z
      "WS" w swoim opisie, np. suncmd lub jakiś xterm).

    -c plik
      przesłoń domyślny plik konfiguracyjny "$HOME/.screenrc" plikem
      plik.

    -d|-D [pid.tty.host]
      nie uruchamia screen, lecz odłącza pracującą gdzie indziej sesję
      screen.  Ma to taki sam efekt jak wpisanie "C-a d" z terminala
      sterującego screen'a. -D jest odpowiednikiem klawisza odłączenia
      zasilania  (power detach).  Jeśli żadna sesja nie może być
      odłączona, opcja ta jest ignorowana. W połączeniu z -r/-R można
      osiągnąć ciekawsze efekty:

    -d -r  Podłącz na nowo (reattach) sesję, a jeśli to konieczne,
        najpierw ją odłącz.

    -d -R  Podłącz na nowo sesję, a jeśli to konieczne, najpierw ją
        odłącz, lub nawet utwórz.

    -d -RR Podłącz na nowo sesję, a jeśli to konieczne, odłącz ją lub
        utwórz. Użyj pierwszej sesji jeśli dostępnych jest więcej niż
        jedna.

    -D -r  Podłącz na nowo sesję, a jeśli to konieczne, najpierw odłącz i
        wyloguj się zdalnie.

    -D -R  Podłącz tu i teraz. Znaczy to: jeśli sesja działa, to podłącz
        na nowo. Jeśli to konieczne, najpierw odłącz i zdalnie się
        wyloguj. Jeśli nie działała, utwórz ją i poinformuj użytkown-
        ika. Jest to ulubiony sposób autora.

    -D -RR Podłącz tu i teraz. Cokolwiek to znaczy, po prostu to zrób.

      Uwaga: Zawsze jest dobrym pomysłem sprawdzenie statusu twoich
      sesji z pomocą "screen -list".

    -e xy
      określa, że znak komendy to x, a znak generujący literalny znak
      komendy to y. Domyślnym ustawieniem jest "C-a" i `a', co może być
      przekazane jako "-e^Aa". Podczas tworzenia sesji screen opcja ta
      ustawia  domyślny znak komendy. W sesji wieloużytkownikowej,
      wszyscy dodani użytkownicy rozpoczną z tym znakiem komendy. Jednak
      podczas podłączenia do już działającej sesji, opcja ta zmienia
      tylko znak komendy podłączającego się użytkownika. Opcja ta jest
      równoważna odpowiednio komendom "defescape" lub "escape".

    -f, -fn, i -fa
      włącza lub wyłącza albo wchodzi w "automatyczny tryb przełączania"
      kontroli przepływu. Może to być też zdefiniowane poprzez "defflow"
      w pliku .screenrc.

    -h num
      Ustawia bufor przewijania historii na num linii.

    -i  powoduje, że klawisz przerwania (zwykle C-c) przerywa wyświetlanie
      natychmiast gdy włączona jest kontrola przepływu. Zobacz komendę
      "defflow" z .screenrc dla szczegółów. Używanie tej opcji nie jest
      zalecane.

    -l i -ln
      włącza/wyłącza tryb zgłoszeniowy (dla odświeżania /var/run/utmp).
      Można  to  zdefiniować też poprzez komendę "deflogin" pliku
      .screenrc.

    -ls i -list
      nie uruchamia sesji screen, lecz  drukuje  listę  łańcuchów
      pid.tty.host określających twoje sesje screen. Sesje oznaczone
      jako `detached' (odłączone) mogą być wznowione z pomocą "screen
      -r". Te, zaznaczone jako `attached' (podłączone) działają i mają
      terminal sterujący. Jeśli sesja działa w trybie wieloużytkown-
      ikowym,  jest zaznaczona jako `multi'. Sesje oznaczone jako
      `unreachable' (nieosiągalne) żyją albo na innych hostach, albo są
      `martwe'.  Sesja nieosiągalna jest uważana za martwą jeśli jej
      nazwa odpowiada albo nazwie hosta lokalnego, albo  podanemu
      parametrowi. Zobacz flagę -r dla opisu konstruowania porównań.
      Sesje zaznaczone jako `dead' (martwe), powinny być sprawdzane i
      usuwane.  Zapytaj administratora jeśli nie jesteś pewien. Sesje
      usuwa się opcją -wipe.

    -L  mówi screenowi że twój automarginesowy terminal ma zapisywalną
      ostatnią pozycję ekranu.  Możesz to ustawić również w swoim
      .screenrc, podając `LP' w komendzie "termcap".

    -m  powoduje, że screen ignoruje zmienną środowiskową $STY. "screen
      -m" wymusza tworzenie nowej sesji, niezależnie od tego, czy screen
      jest wywołany z wewnątrz innej sesji screen czy nie. Flaga ta ma
      specjalne znaczenie w połączeniu z opcją `-d':

    -m -d  Uruchom screen w trybie "odłączonym". Tworzy to nową sesję,
        lecz nie podłącza do niej.  Jest to przydatne dla skryptów
        startowych systemu.

    -m -D  To również uruchamia screen w trybie "odłączonym", lecz nie
        rozwidla nowego procesu. Komenda kończy działanie gdy kończy
        się sesja.

    -O  wybiera bardziej optymalny tryb wyjściowy dla twojego terminala
      niż prawdziwy VT100 (tyczy się tylko terminali automarginesowych
      bez `LP'). Może to być ustawione w twoim .screenrc przez podanie
      `OP' w komendzie "termcap".

    -q  Powstrzymuje drukowanie komunikatów o błędach. W połączeniu z
      "-ls", kod wyjścia jest następujący: 9 wskazuje katalog bez sesji.
      10 wskazuje katalog z pracującymi, lecz niepodłączalnymi sesjami.
      11 (lub więcej) wskazuje na jedną (lub więcej) nadających się do
      użycia sesji. W połączenie z "-r", kod wyjścia jest następujący:
      10 oznacza, że nie ma sesji do wznowienia. 12 (lub więcej)
      oznacza, że istnieją 2 (lub więcej) sesje do wznowienia i że
      powinieneś podać, którą wybrać. W innych wypadkach "-q" nie daje
      efektu.

    -r [pid.tty.host]
    -r właścicielsesji/[pid.tty.host]
      wznawia odłączoną sesję screen. Nie można podawać żadnych innych
      opcji (poza kombinacjami z -d/-D), choć może być wymagany opcjon-
      alny przedrostek [pid.]tty.host (w celu  rozróżnienia  wielu
      odłączonych  sesji  screen).  Druga postać jest używana do
      podłączenia do sesji screen innego użytkownika, który pracuje w
      trybie wieloużytkownikowym. Oznacza to, że screen powinien szukać
      sesji w katalogu innego użytkownika. Wymaga to setuid-root.

    -R  próbuje wznowić pierwszą odłączoną sesję screen, którą znajdzie.
      Po sukcesie wszystkie inne opcje linii komend są ignorowane.
      Jeśli żadna z odłączonych sesji nie istnieje, uruchamiana jest
      nowa sesja z użyciem podanych opcji, zupełnie jakby -R nie zostało
      podane. Opcja ta jest ustawiana domyślnie gdy screen  jest
      uruchamiany jako powłoka zgłoszeniowa.

    -s  ustawia domyślną powłokę na podany program. Normalnie używana jest
      wartość zmiennej środowiskowej $SHELL (lub "/bin/sh" jeśli jej nie
      zdefiniowano).  Może to być też zdefiniowane poprzez komendę
      "shell" pliku .screenrc.

    -S nazwasesji
      Podczas tworzenia nowej sesji, opcja ta może być użyta do podania
      znaczącej nazwy sesji. Nazwa ta identyfikuje sesję dla akcji
      "screen -list" i "screen -r". Podmienia domyślny przyrostek
      [tty.host].

    -t nazwa
      ustawia tytuł (a.k.a.) dla domyślnej powłoki, lub podanego pro-
      gramu. Zobacz też komendę "shelltitle" pliku .screenrc.

    -v  Wydrukuj numer wersji.

    -wipe [dopasowanie]
      robi to samo co "screen -ls", lecz usuwa sesje zamiast zaznaczać
      je jako martwe ('dead').  Nieosiągalna sesja jest uważana za
      martwą, jeśli jej nazwa odpowiada nazwie hosta lokalnego, lub
      jakiegoś jawnie podanego parametru. Zobacz opis flagi -r dla opisu
      konstruowania dopasowań.

    -x  Podłącz do nieodłączonej sesji screen.  (Tryb wielowyświetlac-
      zowy).

DOMYŚLNE WIĄZANIA KLAWISZY
    Jak wspomniano, każda komenda screen składa się z "C-a", za którym
    następuje określony znak. Dla wygody, wszystkie komendy, które są
    powiązane z małymi literami, powiązane są też z ich odpowiednikami
    złożonymi z Ctrl (z wyjątkiem "C-a a"; zobacz niżej); tak więc "C-a c"
    zarówno jak "C-a C-c" może być używany do utworzenia okna. Zobacz
    sekcję "DOSTOSOWYWANIE" dla opisu komendy.

    Następująca tablica pokazuje domyślne wiązania klawiszy:

    C-a '
    C-a "    (select)   Zapytaj o nazwę okna, do którego chcesz się
                 przełączyć, lub o jego numer.

    C-a 0    (select 0)
    ...      ...
    C-a 9    (select 9)
    C-a -    (select -)  Przełącz na okno numer 0 - 9 lub na puste
                 okno.

    C-a tab   (focus)    Przełącz ogniskowanie wejścia na następny
                 region.

    C-a C-a   (other)    Włącz poprzednio wyświetlane okno. Zauważ,
                 że to połączenie jest równoważne dwukrotnemu
                 wpisaniu znaku komendy (chyba że jest to
                 przesłonięte). Na przykład, jeśli używasz
                 opcji "-e]x", ta komenda stanie się "]]".

    C-a a    (meta)    Wyślij znak komendy (C-a) do okna. Zobacz
                 komendę escape.

    C-a A    (title)    Zezwól użytkownikowi  ustawić  nazwę  dla
                 bieżącego okna.

    C-a b
    C-a C-b   (break)    Wyślij do okna przerwanie (break).

    C-a B    (pow_break)  Otwórz na nowo linię terminala i wyślij prz-
                 erwanie (break).

    C-a c
    C-a C-c   (screen)   Utwórz nowe okno z powłoka i przełącz się na
                 nie.

    C-a C    (clear)    Wyczyść ekran.

    C-a d
    C-a C-d   (detach)   Odłącz screen od tego terminala.

    C-a D D   (pow_detach) Odłącz i się wyloguj.

    C-a f
    C-a C-f   (flow)    Włącz,  wyłącz,  lub  ustaw  automatyczny
                 przepływ.

    C-a F    (fit)     Zmień rozmiar okna na obecny rozmiar regionu.

    C-a C-g   (vbell)    Włącza tryb wizualnego dzwonka screen'a.

    C-a h    (hardcopy)  Zapisz twardą kopię bieżącego okna do pliku
                 "hardcopy.n".

    C-a H    (log)     Rozpoczyna/kończy raportowanie bieżącego okna
                 do pliku "screenlog.n".

    C-a i
    C-a C-i   (info)    Pokaż informację o tym oknie.

    C-a k
    C-a C-k   (kill)    Zniszcz bieżące okno.

    C-a l
    C-a C-l   (redisplay)  Całkowicie odśwież bieżące okno.

    C-a L    (login)    Włącz slot zgłoszeniowy tego okna. Dostępne
                 tylko jeśli screen jest skonfigurowany do
                 odświeżania bazy utmp.

    C-a m
    C-a C-m   (lastmsg)   Powtórz ostatnią wiadomość, wyświetloną w
                 linii komunikatów.

    C-a M    (monitor)   Włącza monitorowanie bieżącego okna.

    C-a space
    C-a n
    C-a C-n   (next)    Przełącz na następne okno.

    C-a N    (number)   Pokaż numer (i tytuł) bieżącego okna.

    C-a backspace
    C-a h
    C-a p
    C-a C-p   (prev)    Przełącz na poprzednie okno (odwrotne do C-a
                 n).

    C-a q
    C-a C-q   (xon)     Wyślij control-q do bieżącego okna.

    C-a Q    (only)    Skasuj wszystkie regiony poza bieżącym.

    C-a r
    C-a C-r   (wrap)    Włącz ustawienie zawijania linii (line-wrap)
                 bieżącego okna (włącz automatyczne marginesy
                 okna).

    C-a s
    C-a C-s   (xoff)    Wyślij do bieżącego okna control-s.

    C-a S    (split)    Podziel bieżący region na dwa nowe.

    C-a t
    C-a C-t   (time)    Pokaż informację systemową.

    C-a v    (version)   Wyświetl wersję i datę kompilacji.

    C-a C-v   (digraph)   Wstaw dwuznak.

    C-a w
    C-a C-w   (windows)   Pokaż listę okien.

    C-a W    (width)    Włącz 80/132 kolumny.

    C-a x
    C-a C-x   (lockscreen) Zablokuj (lock) ten terminal.

    C-a X    (remove)   Zabij bieżący region.

    C-a z
    C-a C-z   (suspend)   Zwieś screen.  Twój system musi obsługiwać
                 kontrolę zadań w stylu BSD.

    C-a Z    (reset)    Zresetuj terminal wirtualny na jego wartości
                 "power-on".

    C-a .    (dumptermcap) Zapisz plik ".termcap".

    C-a ?    (help)    Pokaż wiązania klawiszowe.

    C-a C-\   (quit)    Zabij wszystkie okna i zakończ screen.

    C-a :    (colon)    Wejdź do trybu linii komend.

    C-a [
    C-a C-[
    C-a esc   (copy)    Wejdź w tryb kopiowania/przewijania.

    C-a ]    (paste .)   Zapisz zawartość bufora wklejania na kolejkę
                 standardowego wejścia bieżącego okna.

    C-a {
    C-a }    (history)   Kopiuj i wklej poprzednią linię (komend).

    C-a >    (writebuf)  Zapisz bufor wklejania do pliku.

    C-a <    (readbuf)   Wczytuje plik wymiany screena do bufora wkle-
                 jania.

    C-a =    (removebuf)  Usuwa plik, używany przez C-a < i C-a >.

    C-a ,    (license)   Pokazuje, skąd screen pochodzi, dokąd poszedł
                 i dlaczego możesz go używać.

    C-a _    (silence)   Rozpoczyna/kończy  monitorowanie  bieżącego
                 okna na nieaktywność.

    C-a *    (displays)  Pokaż listing wszystkich obecnie podłączonych
                 wyświetlaczy.

DOSTOSOWYWANIE
    "Katalog gniazd" (socket directory) domyślnie jest w $HOME/.screen lub
    zwyczajnie w /tmp/screens. Jeśli screen jest zainstalowany z setuid-
    root, to administrator powinien skompilować go z odpowiednim (nie
    zamontowanym przez NFS) katalogiem gniazd. Jeśli screen nie działa
    jako setuid-root, użytkownik może podać dowolny katalog o prawach 700
    poprzez zmienną środowiskową $SCREENDIR.

    W momencie, gdy screen jest uruchamiany, wykonuje on komendy inicjal-
    izacyjne z plików "/etc/screenrc" i ".screenrc" z katalogu domowego
    użytkownika.  Są to "domyślne wartości programisty", które można
    przesłonić w następujące sposoby: dla znalezienia globalnego pliku
    screenrc, screen poszukuje zmiennej środowiskowej $SYSSCREENRC (ta
    właściwość przesłaniania może być wyłączona podczas kompilacji). Plik
    screenrc konkretnego użytkownika jest szukany w $SCREENRC, a potem w
    $HOME/.screenrc. Opcja -c linii komend ma jeszcze większy priorytet.

    Komendy w tych plikach są używane do ustawiania opcji, wiązania funkcji
    do klawiszy i do automatycznego zestawiania jednego lub więcej okien na
    starcie twojej sesji screen. Komendy są wymieniane jedna na linie;
    puste linie są ignorowane. Argumenty komend są rozdzielane tabulacjami
    lub spacjami i mogą być otaczane pojedynczymi lub podwójnymi cud-
    zysłowami.  Znak `#' zmienia resztę linii w komentarz, poza sytuacją
    gdy jest cytowany.  Niezrozumiałe linie są ignorowane z wydaniem
    ostrzeżenia.  Komendy  mogą  zawierać  odniesienia  do  zmiennych
    środowiskowych. Składnia jest podobna do powłokowej  "$VAR"  lub
    "${VAR}". Zauważ, że wprowadza to niekompatybilność z poprzednimi wers-
    jami screen, jako że teraz znak '$' musi być chroniony przez '\' jeśli
    nie chcemy dokonać podstawienia zmiennej. Łańcuch w pojedynczych cud-
    zysłowach jest również chroniony od podstawienia zmiennych.

    Jako przykłady z dystrybucją screena są przekazywane dwa pliki konfigu-
    racyjne: "etc/screenrc" i "etc/etcscreenrc". Zawierają one wiele przy-
    datnych przykładów różnych komend.

    Dostosowywanie można również wykonywać 'on-line'. Aby wejść w tryb
    komend, wciśnij `C-a :'. Zauważ, że komendy rozpoczynające się od "def"
    zmieniają wartości domyślne, podczas gdy inne zmieniają ustawienia
    bieżące.

    Dostępne są następujące komendy:

    acladd nazwyużytkowników [crypted-pw]
    addacl nazwyużytkowników

    Umożliw  użytkownikom  pełny  dostęp  do  tej  sesji  screen.
    Nazwyużytkowników mogą być jednym użytkownikiem, lub  rozdzieloną
    przecinkami listą użytkowników. Opcja ta umożliwia podłączenie do sesji
    screen i wykonuje równoważnik `aclchg nazwyużytkowników +rwx "#?"'.
    Aby dodać użytkownika o ograniczonym dostępie, użyj niżej opisanej
    komendy `aclchg'. Jeśli podany jest opcjonalny drugi parametr, to
    powinno to być zakodowane (crypted) hasło dla podanego użytkownika.
    `Addacl' jest  synonimem  `acladd'.  Przydatne  tylko  w  trybie
    wieloużytkownikowym.

    aclchg nazwyużytkowników bityuprawnień lista
    chacl nazwyużytkowników bityuprawnień lista

    Zmień uprawnienia rozdzielonej przecinkami listy użytkowników. Bity
    uprawnień są reprezentowane jako `r', `w' i `x'. Poprzedzenie symbolu
    `+'  zapewnia uprawnienie, `-' odbiera je. Trzeci parametr jest
    rozdzieloną przecinkami listą komend i/lub okien (podawanych albo przez
    numer, albo przez tytuł). Specjalna lista `#' odnosi się do wszystkich
    okien, `?' do wszystkich komend. Jeśli nazwyużytkowników składają się z
    pojedynczej `*', akcja będzie dotyczyć wszystkich znanych użytkowników.
    Komenda może być przez użytkownika wykonywana gdy ma dla niej bit `x'.
    Użytkownik może do okna wprowadzać dane wejściowe jeśli ma bit `w', i
    żaden inny użytkownik nie blokuje tego okna do zapisu. Inne bity są
    obecnie ignorowane.  Aby wycofać blokadę zapisu z okna 2: `aclchg
    nazwaużytkownika -w+w 2'. Aby zezwolić na dostęp tylko dla odczytu do
    sesji: `aclchg nazwaużytkownika -w "#"'. Gdy tylko użytkownik staje
    się znany dla programu screen , może on dołączać się do sesji i
    (domyślnie)  ma pełne uprawnienia do wszystkich komend i okien.
    Uprawnienia wywoływania dla komend acl, `at' i innych również powinny
    być usuwane; w przeciwnym wypadku użytkownik może odzyskać prawa
    zapisu. Uprawnień specjalnego użytkownika nobody nie można zmieniać tą
    komendą (zobacz komendę "su").  `Chacl' jest synonimem `aclchg'.
    Działa jedynie w trybie wieloużytkownikowym.

    acldel nazwaużytkownika

    Usuń użytkownika z listy kontrolnej screena.  Jeśli jest on obecnie
    podłączony, wszystkie wyświetlacze użytkownika są odłączane od sesji.
    Nie może się znów podłączyć. Działa jedynie w trybie wieloużytkown-
    ikowym.

    aclgrp nazwaużytkownika [nazwagrupy]

    Tworzy grupy użytkowników, które dzielą wspólne prawa dostępu. Nazwa
    grupy jest nazwą użytkownika lidera grupy. Znaczy to, że jeśli
    użytkownik nie przejdzie kontroli dostępu, robiona jest kontrola dla
    lidera grupy. Użytkownika można usunąć ze wszystkich grup, używając
    specjalnej wartości "none" jako nazwygrupy. Jeśli drugi parametr jest
    pominięty, wyświetlane są wszystkie  grupy,  do  których  należy
    użytkownik.

    aclumask  [[użytkownicy]+bity  |[użytkownicy]-bity  ....  ]  umask
    [[użytkownicy]+bity |[użytkownicy]-bity .... ]

    Określa to dostęp, jaki będą mieli inni użytkownicy do okien tworzonych
    przez wołającego komendę.  Użytkownicy mogą nie być podani, może być
    jeden, lub rozdzielona przecinkami lista nazw użytkowników. Jeśli nie
    podano użytkowników, zakładana jest lista wszystkich znanych obecnie
    użytkowników. Bity są dowolną kombinacją bitów kontroli dostępu,
    zdefiniowanych komendą "aclchg". Specjalna nazwa użytkownika "?" pre-
    definiuje dostęp do dowolnego okna, jaki na starcie dostaną nieznani
    obecnie użytkownicy.  Specjalna nazwa użytkownika "??" predefiniuje
    dostęp do komend, jaki na starcie dostaną nieznani obecnie użytkownicy.
    Praw specjalnego użytkownika nobody nie można zmieniać (zobacz komendę
    "su"). `Umask' jest synonimem `aclumask'.

    activity wiadomość

    Gdy w monitorowanym oknie z tła pojawi się jakaś aktywność, screen
    wyświetla informację w linii komunikatów.  Powiadomienie może być
    przedefiniowywane komendą "activity".  Znaki `%' w wiadomości są
    zamieniane na numer okna, w którym zaistniała aktywność, a `~' na
    definicję dzwonka w twoim termcapie. Domyślną wiadomością jest

          'Activity in window %'

    Zauważ, że domyślnie monitorowanie jest wyłączone, lecz można to
    zmienić komendą "monitor" (C-a M).

    allpartial on|off

    Jeśli jest to włączone, po zmianie okna odświeżana jest tylko bieżąca
    linia kursora. Ma to wpływ na wszystkie okna i jest przydatne na powol-
    nych terminalach. Poprzednie ustawienie pełnego/częściowego odświeżania
    dla okna można przywrócić poprzez "allpartial off".  Jest to flaga
    globalna, która natychmiast zaczyna działać we wszystkich oknach,
    przesłaniając ustawienia "partial". Nie zmienia domyślnego zachowania
    odświeżania nowo tworzonych okien.

    at [identyfikator][#|*|%] komenda [arg ... ]

    Wywołaj komendę na innych wyświetlaczach lub oknach tak, jakby zostały
    one tam wprowadzone. "At" zmienia kontekst (`bieżące okno' lub `bieżący
    wyświetlacz') komendy. Jeśli pierwszy parametr opisuje nieunikalny kon-
    tekst, komenda zostanie wykonania wiele razy. Jeśli pierwszy parametr
    jest w postaci `identyfikator*', to identyfikator jest dopasowywany do
    nazw użytkowników. Komenda jest wykonywana raz na każdym wyświetlaczu
    wybranego użytkownika(ków).  Jeśli pierwszy parametr jest postaci
    `identyfikator%', to identyfikator jest dopasowywany do wyświetlaczy.
    Wyświetlacze są nazywane według tty, do których są podłączone. Prefiks
    `/dev/' lub `/dev/tty' można pominąć. Jeśli identyfikator zawiera `#',
    lub nie ma nic doklejonego, jest dopasowywany do numerów okien i
    tytułów. Pominięcie identyfikatora na początku `#', `*' lub `%'
    wybiera wszystkich użytkowników, wszystkie wyświetlacze, lub wszystkie
    okna. Dzieje się tak dlatego, że dokonywane jest dopasowanie prefik-
    sowe. Zauważ, że na dotkniętych wyświetlaczach pojawi się krótki komu-
    nikat, określający co się stało. Prawa są sprawdzane dla inicjatora
    komendy "at", a nie dla właścicieli dotkniętych wyświetlaczy. Zauważ,
    że znak '#' gdy poprzedza go biała spacja działa jak komentarz.  Można
    go wycytować, poprzedzając znakiem `\'. Prawa są sprawdzane dla inic-
    jatora komendy "at", a nie dla właścicieli dotkniętych wyświetlaczy.
    Zastrzeżenie: Podczas dopasowywania okien, komenda jest wykonywana
    przynajmniej raz na okno. Komendy, które zmieniają wewnętrzną aranżację
    okien (jak "other") mogą być wywołane ponownie. Uważaj więc przy
    wywoływaniu komend w rodzaju "login"!. Niektóre komendy (np. "stuff",
    "process" lub "paste") wymagają by z docelowymi oknami był związany
    wyświetlacz. Komendy te mogą nie działać właściwie dla "at" krążącego
    po oknach.

    autodetach on|off

    Ustawia czy screen ma się automatycznie odłączać po odwieszeniu
    (hangup), co zachowuje wszystkie twoje pracujące programy aż do ich
    wznowienia komendą screen -r. Gdy właściwość jest wyłączona, sygnał
    odwieszenia (wysyłany przy wylogowywaniu się--przyp. tłum.) zakończy
    screen i wszystkie procesy, które on zawiera. Autoodłączanie jest
    domyślnie włączone.

    autofixterm on|off

    Ustawia czy screen będzie dodawał brakujące właściwości do wpisów term-
    cap/info. Jest to domyślnie włączone.

    autonuke on|off

    Ustawia czy sekwencja czyszczenia ekranu powinna niszczyć całe wyjście,
    które jeszcze nie zostało wypisane na terminal. Zobacz też "obuflimit".

    bell_msg [wiadomość]

    Gdy w oknie z tła wysłany jest znak dzwonka, screen wyświetla infor-
    mację w linii komunikatów. Informacja może być dzięki tej komendzie
    redefiniowana. Znaki `%' wiadomości są zamieniane numerem dzwoniącego
    okna, `~' jest zamieniana na definicję dzwonka w twoim termcapie.
    Domyślną wiadomością jest

          'Bell in window %'

    W celu powstrzymania drukowania linii informacyjnej, można nadać jej
    wartość pustą (bell_msg ""). Bez parametrów, pokazywana jest wiadomość
    obecna.

    bind klawisz [komenda [arg]]

    Wiąże komendę do klawisza. Domyślnie, większość komend udostępnianych
    przez screen jest przywiązana do jednego lub większej ilości klawiszy,
    wg opisu sekcji "DOMYŚLNE WIĄZANIA KLAWISZY", np. komenda tworzenia
    nowego okna jest dowiązana do "C-c" i "c". W celu przedefiniowania i
    definiowania nowych wiązań używana jest komenda "bind". Argument klaw-
    isz jest albo pojedynczym znakiem, albo dwuznakową sekwencją w postaci
    "^x" (oznaczającą "C-x"), albo lewym ukośnikiem z liczbą ósemkową
    (oznaczającą kod ASCII znaku), albo lewym ukośnikiem z dołączonym
    znakiem, jak "\^" czy "\\". Argument jeśli chcesz może być również
    cytowany. Jeśli nie ma podanego dalszego argumentu, wszystkie poprzed-
    nio zestawione wiązania dla tego klawisza są usuwane. Komenda może być
    dowolną komendą wymienioną w tej sekcji.

    Przykłady:

          bind ' ' windows
          bind ^k
          bind k
          bind K kill
          bind ^f screen telnet foobar
          bind \033 screen -ln -t root -h 1000 9 su

    przywiąże spację do komendy, która wyświetla listę okien (więc komenda
    normalnie wywoływana przez "C-a C-w" będzie również dostępna jako "C-a
    spacja"). Następne trzy linie usuwają domyślne wiązanie zabijania z "C-
    a C-l" i "C-a l". Następnie do komendy zabijania wiązane jest "C-a K".
    Następnie klawisz "C-f" jest wiązany z komendą tworzenia okna z
    połączeniem telnetowym do foobar, a klawisz "escape" jest wiązany do
    komendy, która tworzy niezgłoszeniowe okno z a.k.a. "root" w slocie #9,
    z powłoką superużytkownika i buforem przewijania na 1000 linii.

    bindkey [-d] [-m] [-a] [[-k|-t] łańcuch [kmd arg]]

    Komenda ta zarządza wejściowymi tablicami translacji screena. Każdy
    wpis w jednej z tablic mówi mu jak reagować gdy pojawi się określona
    sekwencja znaków. Istnieją trzy tablice: jedna, która powinna zawierać
    akcje zaprogramowane przez użytkownika, druga dla domyślnych akcji emu-
    lacji terminala i trzecia dla trybu kopiowania screena do zajmowania
    się poruszaniem kursora. Zobacz sekcję "TRANSLACJA WEJŚCIOWA" dla listy
    domyślnych wiązań klawiszowych.
    Jeśli podana jest opcja -d, bindkey modyfikuje domyślną tablicę, -m
    zmienia tablicę trybu kopiowania, a bez żadnej opcji wybierana jest
    tablica użytkownika. Argument łańcuch jest sekwencją znaków, do której
    przywiązana jest akcja. Może to być albo skończony napis, albo nazwa
    właściwości klawiaturowej z termcap (wybierana opcją -k).
    Niektóre klawisze terminala VT100 mogą wysyłać inne łańcuchy gdy
    włączony jest tryb aplikacji (np. ruchy kursora). Takie klawisze mają
    dwa wpisy w tablicy translacji. Możesz wybrać wpisy trybu aplikacji
    podając opcję -a.
    Opcja -t mówi screenowi by nie dokonywał międzyznakowego pomiaru czasu.
    Nie można go wyłączyć jeśli używana jest właściwość termcap.
    Kmd może być dowolną z komend screena o określonej liczbie argumentów.
    Jeśli kmd jest pominięta, wiązanie klawiszowe jest usuwane z tablicy.
    Oto kilka przykładów wiązań klawiaturowych:

        bindkey -d
    Pokaż wszystkie domyślne wiązania klawiaturowe. Wpisy trybu aplikacji
    są zaznaczone [A].

        bindkey -k k1 select 1
    Upewnij się, że klawisz "F1" przełącza na okno numer 1.

        bindkey -t foo stuff barfoo
    Uczyń z "foo" skrót dla słowa "barfoo". Czas oczekiwania  jest
    wyłączony, więc użytkownicy mogą się guzdrać z wklepywaniem.

        bindkey "\024" mapdefault
    To wiązanie klawiszowe powoduje, że "^T" staje się znakiem specjalnym
    wiązań klawiaturowych. Jeśli dokonałeś powyższego wiązania "stuff bar-
    foo", możesz wprowadzić słowo "foo" naciskając "^Tfoo". Jeśli chcesz
    wprowadzić "^T", musisz nacisnąć go dwukrotnie.

        bindkey -k F1 command
    Uczyń F11 (nie F1!) alternatywnym znakiem specjalnym screena (poza ^A).

    break [czas]

    Wysyłaj do tego okna przez czas*0.25 sekund sygnał przerwania. Dla
    systemów nieposixowych, interwał czasowy może być zaokrąglany w górę do
    pełnych sekund. Jest to przydatne jeśli do okna jest podłączone
    urządzenie znakowe (a nie proces powłokowy) (Zobacz też rozdział
    "RODZAJE OKIEN").  Maksymalny czas trwania sygnału przerwania jest
    ograniczony do 15 sekund.

    breaktype [tcsendbreak|TIOCSBRK |TCSBRK]

    Wybierz jedną z dostępnych metod generowania sygnału przerwania dla
    urządzeń terminalowych. Komenda ta powinna dotykać jedynie bieżącego
    okna. Wciąż jednak zachowuje się identycznie do "defbreaktype".  W
    przyszłości będzie to zmienione. Wołanie "breaktype" bez parametrów
    wyświetla metody przerywania dostępne dla bieżącego okna.

    bufferfile [exchange-file]

    Zmień nazwę pliku używaną do odczytywania i zapisywania buforu wkleja-
    nia.  Jeśli pominięty jest opcjonalny argument plikowy, reaktywowane
    jest  domyślne  ustawienie  ("/tmp/screen-exchange").  Następujący
    przykład przekopiuje plik z hasłami systemowymi na okno screen:

          C-a : bufferfile /etc/passwd
          C-a < C-a ]
          C-a : bufferfile

    c1 [on|off]

    Zmień przetwarzanie kodu c1. "C1 on" mówi screenowi by traktował znaki
    wejściowe z przedziału 128..159 jako funkcje sterujące. Takie 8-bitowe
    kody są normalnie takie same jak ESC z dołączonym kodem 7-bitowym.
    Domyślne ustawienie przetwarza kody c1 i może być zmienione komendą
    "defc1". Użytkownicy z fontami, które mają użyteczne znaki w pozycjach
    c1 mogą to wyłączyć.

    caption always|splitonly [łańcuch]
    caption string [łańcuch]

    Komenda ta kontroluje wyświetlanie tytułów okien. Normalnie tytuł jest
    używany tylko jeśli na wyświetlaczu pokazywanych jest więcej niż jedno
    okno (tryb podzielonego ekranu--splitonly). Jeśli typ jest ustawiony na
    always screen pokazuje tytuł nawet jeśli wyświetlane jest tylko jedno
    okno. Wartością domyślną jest splitonly.

    Druga postać zmienia tekst używany na tytuł. Możesz używać wszystkich
    znaków specjalnych z rozdziału "ZNAKI SPECJALNE TEKSTOWE". Screen używa
    wartości domyślnej, `%3n %t'.

    Możesz łączyć obie formy, dając łańcuch jako argument dodatkowy.

    charset zestaw

    Zmień desygnację obecnego slotu zestawu znaków i mapowania zestawu
    znaków.  Pierwsze cztery znaki zestawu są traktowane jako desygnatory
    zestawu znaków, podczas gdy piąty i szósty znak, będące w zakresie '0'
    do '3', ustawiają mapowanie zestawu znaków GL/GR. Na każdej pozycji
    można użyć znaku '.', co oznacza, że odpowiadający  mu  zestaw
    znaków/mapowanie nie powinno być zmieniane. (zestaw jest wewnętrznie
    dopełniany do sześciu znaków przez doklejenie znaków '.'). Domyślnym
    zestawem znaków dla nowych okien jest "BBBB02", chyba że aktywna jest
    komenda "kanji".
    Bieżące ustawienia można obejrzeć komendą "info".

    chdir [katalog]

    Zmień katalog bieżący screena na podany katalog lub, jeśli wywołane bez
    argumentów, na twój katalog domowy (zawartość zmiennej środowiskowej
    $HOME).  Wszystkie okna, tworzone komendą  "screen"  z  wewnątrz
    ".screenrc" lub poprzez "C-a : screen ..." czy "C-a c" będą go używały
    jako katalogu domyślnego. Bez używania chdir, katalogiem tym byłby
    katalog, z którego wywołano screen. Pliki twardych kopii (hardcopy
    files) i pliki raportowe zawsze są zapisywane do domyślnego katalogu
    okna, a nie do katalogu bieżącego procesu, pracującego w oknie. Możesz
    używać tej komendy w swoim .screenrc wielokrotnie. Umożliwia to
    uruchamianie różnych okien w różnych katalogach. Jednakże ostatnie
    chdir będzie dotyczyć wszystkich okien tworzonych interaktywnie.

    clear

    Czyści bieżące okno i zapisuje jego obraz w buforze przewijania.

    colon [prefiks]

    Umożliwia wpisywanie linii poleceniowych ".screenrc". Przydatne do
    podręcznej modyfikacji wiązań klawiszowych, specyficznego tworzenia
    okien i zmieniania ustawień. Zauważ, że słowo kluczowe "set" już nie
    istnieje! Zazwyczaj komendy tyczą się bieżącego okna, a nie domyślnych
    ustawień dla przyszłych okien. Wartości domyślne zmienia się komendami,
    rozpoczynającymi się od 'def...'.

    command

    Komenda ta ma taki sam skutek, jak wpisanie znaku specjalnego (^A).
    Jest chyba przydatna jedynie dla wiązań klawiaturowych. Zobacz też
    "bindkey".

    compacthist [on|off]

    Mówi to screenowi czy powstrzymywać doczepione puste linie podczas
    przewijania tekstu w górę w buforze historii.

    console [on|off]

    Zbiera lub "od-zbiera" (ungrabs) wyjście konsoli do okna.  Uwaga:
    Jedynie właściciel /dev/console może zbierać wyjście konsoli. Komenda
    ta jest dostępna jeśli maszyna obsługuje ioctl TIOCCONS.

    copy

    Wejdź w tryb kopiowania/przewijania wstecz. Umożliwia to kopiowanie z
    bieżącego okna (i jego historii) tekstu do buforu wklejania. W trybie
    tym dostępny jest vi-podobny pełnoekranowy edytor:
    Poruszanie się:
     h, j, k, l przesuń linię kursora o linię lub kolumnę o kolumnę.
     0, ^ i $ przesuń do krańcowo lewej kolumny, do pierwszego lub ostat-
      niego różnego od białej spacji znaku linii.
     H, M i L przesuń kursor do krańcowo lewej kolumny na górze, środku,
      lub dole okna.
     + i - przesuwa o jedną linię w górę i w dół.
     G przesuwa do podanej linii absolutnej (domyślnie: koniec bufora).
     | przesuwa do podanej kolumny absolutnej.
     w, b, e przesuwaj kursor słowo po słowie.
     C-u i C-d przewijaj wyświetlacz w górę i w dół o podaną ilość linii,
      zachowując pozycję kursora. (Domyślnie: połowa ekranu).
     C-b i C-f przewijaj wyświetlacz w górę/dół o pełny ekran.
     g przesuwa na początek bufora.
     % skacze do podanego procentu bufora.

    Uwaga:
      Komendą .screenrc można dostosować klawisze do stylu emacsa. (Np.
      markkeys "h=^B:l=^F:$=^E") Nie ma prostej metody na pełną mapę
      klawiszy w stylu emacsa, gdyż wymaga to wieloznakowych kodów.

    Zaznaczanie:
      Zakres kopiowania jest ustalany przez ustawienie dwóch znaczników.
      Tekst między nimi zostaje podświetlany. Naciśnij
     spację do ustawienia pierwszego lub drugiego znacznika.
     Y i y są używane do zaznaczania całej linii lub do zaznaczania od
      początku linii.
     W zaznacza dokładnie jedno słowo.
    Licznik powtórzeń:
      Każdą  z  tych komend można poprzedzić licznikiem powtórzeń,
      naciskając cyfry
     0..9, które są następnie uważane za liczniki powtórzeń.
      Przykład: "C-a C-[ H 10 j 5 Y" skopiuje linie 11 do 15 do bufora
      wklejania.
    Szukanie:
     / Vi-podobne szukanie naprzód.
     ? Vi-podobne szukanie wstecz.
     C-a s Emacsopodobne inkrementalne szukanie naprzód.
     C-r Emacsopodobne odwrócone i-szukanie.
    Specjalności:
      Istnieje kilka klawiszy, zachowujących się inaczej niż w vi. Vi
      nie umożliwia zaznaczania prostokątnych bloków tekstu, lecz screen
      to umożliwia. naciśnij
     c lub C aby ustawić lewy lub prawy margines. Jeśli nie podano
      licznika powtórzeń, obydwa odnoszą się do bieżącej pozycji kursora.
      Przykład: Wypróbuj to na zapełnionym tekstem ekranie: "C-a [ M 20 l
      SPACE c 10 l 5 j C SPACE".

      Przechodzi to na środkową linię ekranu, przesuwa się 20 kolumn w
      lewo, zaznacza początek bufora wklejania, ustawia lewą kolumnę,
      przesuwa 5 kolumn w dół (w prawo?--przyp. tłum.), zaznacza prawą
      kolumnę, a następnie zaznacza koniec bufora wklejania. Wypróbuj
      teraz:
      "C-a [ M 20 l SPACE 10 l 5 j SPACE"

      i zwróć uwagę na różnicę w ilości skopiowanego tekstu.
     J łączy linie. Przełącza się między 4 trybami: linie rozdzielane
      znakiem nowej linii (012), linie sklejone bez szwów (lines glued
      seamless), linie rozdzielone pojedynczą białą  spacją,  linie
      rozdzielone przecinkami.  Zauważ, że możesz poprzedzać znak nowej
      linii znakiem CR, używając "crlf on".
     v jest dla wszystkich użytkowników vi z ":set numbers" - włącza lewy
      margines między kolumną 9 a 1. Naciśnij
     a przed ostatnim klawiszem spacji aby włączyć tryb doklejania. W ten
      sposób bufor wklejania nie będzie nadpisywany, lecz zostanie do
      niego dopisana nowa treść.
     A włącza tryb doklejania i ustawia (drugi) znacznik.
     > ustawia (drugi) znacznik i zapisuje zawartość bufora wklejania do
      pliku wymiany screena (domyślnie /tmp/screen-exchange) po zakończe-
      niu trybu kopiowania.
      Przykład ten demonstruje jak wrzucić do tego pliku cały bufor
      przewijania: "C-A [ g SPACE G $ >".
     C-g podaje informację o bieżącej linii i kolumnie.
     x wymienia pierwszy znacznik i pozycję kursora. Możesz używać tego do
      dostrajania już ustawionego znacznika.
     @ nie robi nic. Nawet nie kończy trybu kopiowania.
     Wszystkie nie opisane tutaj klawisze kończą tryb kopiowania.

    copy_reg [klucz]

    Już nie istnieje, użyj zamiast tego "readreg".

    crlf [on|off]

    Ma to wpływ na kopiowanie regionów tekstu komendą `C-a ['. Jeśli jest
    włączone, linie będą rozdzielane sekwencją znaków `CR' - `LF'. W prze-
    ciwnym wypadku (domyślnie) używane będzie tylko `LF'. Bez parametrów,
    stan jest włączany.

    debug on|off

    Włącza lub wyłącza debuggowanie czasu działania.

    defc1 on|off

    To samo co komenda c1 lecz domyślne ustawienie dla nowych okien jest
    zmieniane. Początkowym ustawieniem jest `on'.

    defautonuke on|off

    To samo co autonuke, lecz domyślne ustawienie dla nowych wyświetlaczy
    jest zmieniane. Początkowe ustawienie to `off'. Zauważ, że jeśli chcesz
    być zależnym od typu terminala, możesz użyć specjalnej właściwości `AN'
    terminala.

    defbreaktype [tcsendbreak|TIOCSBRK |TCSBRK]

    Wybierz jedną z dostępnych metod generowania sygnału przerwania (break)
    dla urządzeń terminalowych. Preferowanymi metodami są tcsendbreak oraz
    TIOCSBRK. Trzecia, TCSBRK, blokuje całą sesję screen na czas przerywa-
    nia, lecz może być jedynym sposobem generowania dłuższych przerwań.
    Tcsendbreak i TIOCSBRK mogą (lub nie) dawać długie przerwania ze szpi-
    cami (z przerwami?--with spikes) (np. 4 na sekundę). Jest to nie tylko
    zależne od systemu, lecz zależy również od sterowników układów szere-
    gowych.  Wywoływanie "defbreaktype" bez parametru wyświetla bieżące
    ustawienie.

    defcharset [zestaw]

    Podobne do komendy charset, lecz domyślne ustawienie dla nowych okien
    jest też zmieniane. Po wywołaniu bez argumentu, pokazuje bieżącą
    wartość domyślną.

    defescape xy

    Ustaw domyślne znaki komend. Jest to równoważne "escape", ale jest
    przydatne tylko w sesjach wieloużytkownikowych. W takiej sesji "escape"
    zmienia znaki komend użytkownika, który wywołał to polecenia, podczas
    gdy "defescape" zmienia domyślne znaki komend dla użytkowników, którzy
    będą dodawani później.

    defflow on|off|auto [interrupt]

    To samo co komenda flow, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest `auto'. Podanie "defflow
    auto interrupt" jest równoważne opcjom linii komend -fa i -i.

    defgr on|off

    To samo co komenda gr, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest `off'.

    defhstatus [status]

    Linia twardego status, którą otrzymają wszystkie nowe okna jest ustaw-
    iana na status. Komenda ta jest przydatna do wyświetlenia poprzez sta-
    tus każdego okna jego numeru, tytułu, itp. Status może zawierać te
    same dyrektywy co komunikaty okna, lecz znakiem specjalnym (escape
    character) dyrektywy jest '^E' (ósemkowe 005) zamiast '%'. Zrobione
    jest to w celu uniemożliwienia złej interpretacji generowanych przez
    program linii statusu. Jeśli parametr status jest pominięty, wyświet-
    lany jest bieżący łańcuch domyślny. Domyślnie, linie statusu nowych
    okien są puste.

    defkanji jis|sjis|euc

    To samo co komenda kanji, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest `off', np. `jis'.

    deflogin on|off

    To samo co komenda login, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. W dystrybucji inicjalizowane jest to na `on' (zobacz con-
    fig.h.in).

    defmode prawa

    Prawa każdego z nowo zaalokowanych pseudo-tty są ustawiane na prawa.
    Prawa są liczbą ósemkową. Początkowo, używane są prawa 0622. (prawa
    dostępu, tryb, mode -- przyp. tłum.)

    defmonitor on|off

    To samo co komenda monitor, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest `off'.

    defobuflimit limit

    To samo co obuflimit, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych wyświetlaczy. Początkowym ustawieniem jest 256 bajtów. Zauważ,
    że jeśli chcesz być zależnym od typu terminala, możesz użyć właściwości
    'OL'.

    defscrollback num

    To samo co scrollback, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest 100.

    defshell komenda

    Synonim komendy shell. Patrz tam.

    defsilence on|off

    To samo co komenda silence, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest `off'.

    defslowpaste msec"

    To samo co slowpaste, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowym ustawieniem jest 0 milisekund, co oznacza
    wyłączenie.

    defwrap on|off

    To samo co wrap, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla nowych
    okien. Początkowo zawijanie linii jest włączone i może być przełączane
    komendą "wrap" ("C-a r") lub poprzez "C-a : wrap on|off".

    defwritelock on|off|auto

    To samo co writelock, lecz zmieniane jest domyślne ustawienie dla
    nowych okien. Początkowo blokady zapisu są wyłączone.

    defzombie [keys]

    Synonim komendy zombie. Obie w chwili obecnej zmieniają wartość
    domyślną. Patrz tam.

    detach

    Odłącz sesję screen (odłącz ją od terminala i wrzuć w tło).  Powracasz
    wtedy do powłoki, z której wywołałeś screen. Odłączonego screena można
    wznowić, wywołując screen z opcją -r. (Zobacz też sekcję "OPCJE LINII
    KOMEND".)

    displays

    Pokazuje tabularyczny listing wszystkich obecnie podłączonych front-
    endów użytkownika (wyświetlaczy). Jest to  przydatne  w  sesjach
    wieloużytkownikowych.

    digraph [preset]

    Komenda ta bierze użytkownika o sekwencję dwuznakową. Wpisane dwa znaki
    są sprawdzane we wbudowanej tablicy, a znak wynikowy jest wstawiany do
    strumienia wejściowego. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi 'a"',
    wstawiony zostanie a-umlaut. Jeśli pierwszym wprowadzonym znakiem jest
    0, screen potraktuje następne znaki (do trzech) jako liczbę ósemkową.
    Opcjonalny argument preset jest traktowany jako wejście użytkownika.
    Można więc zrobić sobie klawisz "umlaut". Na przykład, komenda "bindkey
    ^K digraph '"'" umożliwia użytkownikowi generowanie a-umlaut przez
    wpisanie CTRL-K a.

    dumptermcap

    Zapisz wpis termcap dla wirtualnego terminala, zoptymalizowanego dla
    aktualnie aktywnego okna. Zapis nastąpi do pliku ".termcap" w katalogu
    "$HOME/.screen" użytkownika (lub tam, gdzie screen przechowuje swoje
    gniazda. Zobacz sekcję "PLIKI"). Ten wpis termcap jest identyczny z
    wartością zmiennej środowiskowej $TERMCAP, która jest ustawiana przez
    screen dla każdego okna. Dla systemów opartych na terminfo, możesz
    potrzebować konwertera w rodzaju captoinfo oraz kompilować wpis z
    pomocą tic.

    echo [-n] wiadomość

    komenda echo może być używana do denerwowania użytkowników screen
    'wiadomościami  dnia'. Zazwyczaj jest to instalowane w globalnym
    /etc/screenrc. Opcja "-n" powoduje zatrzymanie wciągania nowej linii.
    Zobacz też "sleep". Echo jest też przydatne do testowania online zmi-
    ennych środowiskowych.

    escape xy

    Ustaw znak komendy na x, a znak generujący literalny znak komendy
    (przez wywołanie komendy "meta") na y (podobne do opcji -e). Każdy
    argument może być albo pojedynczym znakiem, albo dwuznakową sekwencją w
    postaci "^x" (oznaczającą "C-x"), albo lewym ukośnikiem z liczbą
    ósemkową (kod ASCII znaku), albo lewym ukośnikiem z drugim znakiem, w
    rodzaju "\^" czy "\\". Domyślną wartością jest "^Aa".

    exec [[fdpat] nowakomenda [arg ...]]

    Uruchom w bieżącym oknie podproces unixowy (określony przez ścieżkę
    wykonywalną nowakomenda i jej argumenty). Przepływ danych między
    stdin/stdout/stderr nowejkomendy, procesem początkowo uruchomionym w
    oknie (powiedzmy "procesem-aplikacji") i screenem (oknem) jest kon-
    trolowany przez wzorzec deskryptora plików fdpat. Wzorzec jest sek-
    wencją trójznakową, reprezentującą stdin, stdout i stderr nowejkomendy.
    Kropka (.) łączy deskryptor pliku do screena. Znak wykrzyknika (!)
    powoduje, że deskryptor jest podłączany do procesu-aplikacji. Dwukropek
    (:) łączy obydwa te zadania.  Do nowej komendy będzie przechodziło
    wejście użytkownika, chyba że komenda otrzymuje wyjście procesu-
    aplikacji (pierwszym znakiem fdpat jest `!' lub `:') lub do końca fdpat
    (jako czwarty znak) dodano znak potoku (|).
    Wywoływanie `exec' bez argumentów pokazuje nazwę i argumenty bieżącego
    podprocesu aktualnego okna. W każdym oknie naraz może działać tylko
    jeden podproces.
    Gdy podproces akurat wykonuje się, komenda `kill' będzie dotyczyć jego,
    a nie procesów okien.
    Dla  ciężkostrawnej  ilustracji  wszystkich 21 kombinacji, zobacz
    `doc/fdpat.ps'. Każdy rysunek pokazuje cyfry 2,1,0, odwzorowujące trzy
    deskryptory nowejkomendy. Skrzynka oznaczona jako `W' jest normalnym
    pty, który na stronie biernej (slave) ma proces-aplikacji.  Skrzynka
    zaznaczona jako `P' jest drugorzędnym pty, który po swojej stronie
    nadrzędnej (master) ma screen.

    Skróty:
    Biała spacja między słowem `exec', fdpat i komendą może być opuszczona.
    Fdpat składający się z samych kropek, lub jego końcowe kropki można
    pominąć. Prosty `|' jest synonimem do wzorca `!..|'; słowo exec można
    tu pominąć, a zawsze można je zastąpić `!'.

    Przykłady:

       exec ... /bin/sh
       exec /bin/sh
       !/bin/sh

    Tworzy nową powłokę w tym samym oknie, podczas gdy powłoka wyjściowa
    wciąż działa. Wyjście obydwu powłok jest wyświetlane, a wejście
    użytkownika jest wysyłane do nowego /bin/sh.

       exec !.. stty 19200
       exec ! stty 19200
       !!stty 19200

    Ustaw szybkość tty okna. Jeśli twoja komenda stty operuje na stdout,
    dodaj kolejny `!'.

       exec !..| less
       |less

    Dodaje to przeglądarkę do wyjścia okna. Znak specjalny `|' jest
    potrzebny do uzyskania kontroli użytkownika nad przeglądarką, choć
    dostaje ona swoje wejście z procesu okna. Działa to, ponieważ less
    nasłuchuje stderr (zachowanie, którego screen nie oczekiwałby bez `|')
    kiedy jego stdin nie jest tty. Wersje less, nowsze niż 177 wypadają tu
    żałośnie; jednak stary, dobry pg wciąż działa.

       !:sed -n s/.*Error.*/\007/p

    Wysyła wyjście okna do użytkownika i komendy sed. Sed wstawia do
    wyjścia okna widzianego przez screen dodatkowy znak dzwonka (ósemkowy
    007).  Spowoduje to wyświetlenie komunikatu "Bell in window x", za
    każdym łańcuchem "Error", który pojawi się w oknie.

    fit

    Zmień rozmiar okna na rozmiar bieżącego regionu. Komenda ta jest wyma-
    gana, gdyż screen automatycznie nie adaptuje rozmiaru okna jeśli okno
    jest wyświetlane więcej niż raz.

    flow [on|off|auto]

    Ustawia tryb kontroli przepływu dla tego okna. Bez parametrów, prze-
    suwa on kontrolę bieżącego okna z "automatic" na "on" na "off". Zobacz
    dyskusję o "KONTROLI-PRZEPŁYWU", opisanej niżej w tym dokumencie dla
    pełnych szczegółów i odpowiednich uwag. Wartość domyślna jest ustaw-
    iana przez `defflow'.

    focus

    Przenieś ognisko wejściowe na następny region. Jest to dokonywane w
    cykliczny sposób tak, że region górny jest wybierany po dolnym.

    gr [on|off]

    Włącza/wyłącza przełączanie zestawu znaków GR (ang. GR charset switch-
    ing). Za każdym razem, gdy screen zauważy znak wejściowy z ustawionym
    ósmym bitem, skorzysta ze znaku ze slotu GR i wydrukuje znak z obciętym
    ósmym bitem.  Domyślną  wartością  (zobacz  też  "defgr")  jest
    nieprzetwarzanie przełączania GR, gdyż może to spowodować niedziałanie
    zestawu znaków ISO-8859-1.

    hardcopy

    Zapisuje obecnie wyświetlany obraz do pliku hardcopy.n (w katalogu
    domyślnym okna), gdzie n jest numerem bieżącego okna. Komenda może albo
    doklejać, albo nadpisywać istniejący plik. Patrz niżej.

    hardcopy_append on|off

    Jeśli jest to ustawione na "on", screen będzie doklejał dane do plików
    "hardcopy.n" komendy "C-a h". W przeciwnym wypadku, pliki te będą za
    każdym razem nadpisywane. Domyślnie doklejanie jest wyłączone.

    hardcopydir katalog

    Definiuje katalog plików hardcopy. Jeśli jest to nieustawione, pliki te
    lądują w bieżącym katalogu roboczym screena.

    hardstatus [on|off]
    hardstatus [always]lastline|message|ignore [łańcuch]
    hardstatus string [łańcuch]

    Komenda ta konfiguruje używanie i emulację terminalowej linii twardego
    statusu (hardstatus line). Pierwsza postać przełącza czy  screen
    powinien używać sprzętowej linii statusu do wyświetlania komunikatów.
    Jeśli flaga jest wyłączona, komunikaty te są nakładane w trybie inwer-
    syjnym  na  linię  wyświetlania. Domyślnym ustawieniem jest `on'
    (włączone).

    Druga postać mówi screenowi co robić, jeśli terminal nie posiada linii
    twardego statusu (np. gdy właściwości termcap/terminfo "hs", "ts", "fs"
    i "ds" nie są ustawione). W wypadku użycia typu "lastline", screen
    Zarezerwuje ostatnią linię wyświetlacza na twardy status. Typ "message"
    używa screenowego mechanizmu komunikatów, a "ignore" mówi by screen
    nigdy nie wyświetlał twardego statusu. Jeśli do typu dokleisz słowo
    "always", screen użyje tego typu nawet jeśli terminal posiada twardy
    status.

    Trzecia postać określa zawartość linii twardego statusu. Domyślnym
    łańcuchem jest '%h', tj. wyświetlany jest zachowany twardy status okna
    (ustawialny poprzez \E]0;^G or \E_\\). Możesz to dostosować do dowol-
    nego łańcucha, jaki zechcesz, łącznie ze znakami specjalnymi  z
    rozdziału  "ZNAKI SPECJALNE ŁAŃCUCHÓW".  Jeśli pominiesz argument
    łańcuch, wyświetlony zostanie łańcuch bieżący.

    Możesz łączyć drugą i trzecią postać, podając łańcuch jako argument
    dodatkowy.

    height [wiersze]

    Ustaw wysokość wyświetlacza na podaną liczbę wierszy. Bez argumentów
    następuje przełączanie między wyświetlaczem 24-liniowym i 42-liniowym.

    help

    Nie jest to naprawdę pomoc online, lecz wyświetlanie okna pomocy,
    pokazującego wszystkie wiązania klawiszowe. Pierwsze strony wymieniają
    wszystkie wewnętrzne komendy wraz z ich obecnymi wiązaniami. Dalsze
    strony pokazują zwyczajowe komendy, po jednej na klawisz.  Przewijanie
    następuje przez naciskanie spacji, a koniec oglądania to return. Wszys-
    tkie inne znaki są ignorowane. Zobacz też sekcję "DOMYŚLNE WIĄZANIA
    KLAWIATUROWE".

    history

    Użytkownicy zwykle pracują z powłokami, umożliwiającymi łatwy dostęp do
    poprzednich komend. Na przykład w csh komenda "!!" służy do powtarzania
    ostatniej  wywołanej  komendy.  Screen  udostępnia prosty sposób
    przywoływania "komendy, która rozpoczęła się ...": Wpisuje się po
    prostu pierwszą literę komendy, następnie naciska `C-a {' i screen
    zaczyna szukać poprzedniej linii, która zostanie dopasowana do `znaku
    zachęty' na lewo od kursora. Linia ta jest wklejana do kolejki
    wejściowej okna. W ten sposób masz brutalną historię komend (stworzoną
    z widzialnego okna i jego bufora przewijania).

    hstatus status

    Zmień linię twardego statusu na łańcuch status.

    info

    Używa linii komunikatów do wyświetlania informacji o bieżącym oknie: są
    to pozycja kursora w postaci "(kolumna,wiersz)" (rozpoczynająca się od
    "(1,1)") szerokość i wysokość terminala plus rozmiar bufora przewijania
    w wierszach (np. "(80,24)+50"), bieżący stan kontroli  przepływu
    XON/XOFF  okna  pokazany następująco (Zobacz też sekcję KONTROLA
    PRZEPŁYWU):

     +flow   automatyczna kontrola przepływu, aktualnie włączona.
     -flow   automatyczna kontrola przepływu, aktualnie wyłączona.
     +(+)flow włączona kontrola przepływu. Zgadza się z kontrolą automatyczną.
     -(+)flow wyłączona kontrola przepływu. Nie zgadza się z kontrolą automatyczną.
     +(-)flow włączona kontrola przepływu. Nie zgadza się z kontrolą automatyczną.
     -(-)flow wyłączona kontrola przepływu. Zgadza się z kontrolą automatyczną.

    Bieżące ustawienie zawijania linii (`+wrap' oznacza włączenie, `-wrap'
    wyłączenie) jest także pokazywane. Wyświetlane są też flagi `ins',
    `org', `app', `log', `mon' lub `nored'. Odpowiadają one trybom pracy:
    wstawiania (insert), origin, aplikacji-keypadu oraz stanom pracy:
    raportowanie wyjścia (log), monitorowanie aktywności  (mon),  lub
    częściowe odświeżanie (nored).

    Wyświetlany jest również aktywny obecnie zestaw znaków (G0, G1, G2, lub
    G3) oraz w nawiasach kwadratowych zestawy znaków terminala, desygnowane
    obecnie jako G0 do G3.

    Na końcu linii statusu wyświetlane są też dodatkowe tryby, zależne od
    rodzaju okna (Zobacz rozdział "RODZAJE OKIEN").
    Jeśli maszyna stanu emulatora terminala nie jest w stanie domyślnym, to
    linia info jest rozpoczynana łańcuchem określającym bieżący stan.
    Dla informacji o systemie użyj komendy "time".

    ins_reg [klucz]

    Już nie istnieje, użyj "paste".

    kanji jis|euc|sjis [jis|euc|sjis]

    Powiedz screenowi, jak przetwarzać wejście/wyjście kanji. Pierwszy
    argument ustawia typ kanji bieżącego okna. Każde okno może emulować
    inny typ.  Dodatkowy drugi parametr mówi, jak zapisywać kody kanji na
    podłączonym terminalu. Preferowaną metodą ustawiania typu wyświetlacza
    jest używanie wpisu "KJ" termcapu.  Zobacz też "defkanji", który
    zmienia domyślne ustawienie dla nowych okien.

    kill

    Zabij bieżące okno.
    Jeśli pracuje w nim komenda `exec', to jest ona zabijana. W przeciwnym
    wypadku, proces (powłoka) okna otrzymuje sygnał HANGUP, struktura okna
    jest usuwana, a screen (twój wyświetlacz) przełącza się na inne okno.
    Gdy niszczone jest ostatnie okno, screen kończy pracę. Po komendzie
    kill, screen przełącza się na poprzednio wyświetlane okno.
    Uwaga: Użytkownicy emacsa powinni pamiętać o tej komendzie przy zabija-
    niu linii.  Zalecane jest nie używać "C-a" jako klawisza specjalnego
    screena, lub przewiązywać kill do "C-a K".

    lastmsg

    Wyświetl na nowo ostatnią zawartość linii komunikatów/statusu.  Przy-
    datne, jeśli wpisujesz coś podczas pojawiania się komunikatu. Wiadomość
    bowiem znika gdy przyciśnie się jakiś klawisz (chyba że terminal ma
    sprzętową linię statusu). W celu dostrajania, zobacz komendy "msgwait"
    i "msgminwait".

    license

    Wyświetl stronę opisową. Jest to dokonywane za każdym razem, gdy screen
    jest uruchamiany bez opcji, co powinno wystarczać. Zobacz tez komendę
    "startup_message".

    lockscreen

    Zablokuj ten  wyświetlacz.  Wywołaj  program  blokujący  screena
    (/usr/bin/lock lub wbudowany ekwiwalent jeśli nie ma nic innego).
    Screen nie przyjmuje żadnych klawiszy komend dopóki program ten nie
    zakończy działania. W międzyczasie procesy okien mogą kontynuować
    działanie, gdyż okna są w stanie `odłączonym'. Program blokujący może
    być zmieniony poprzez zmienną środowiskową $LOCKPRG (która musi być
    ustawiana w powłoce, z której screen jest uruchamiany).  Program ten
    jest uruchamiany z uid i gid użytkownika.
    Uwaga: Gdy inne powłoki zostawisz niezablokowane i nie masz ustawionego
    hasła dla screen, blokowanie jest puste: możnaby łatwo podłączyć się na
    nowo z niezablokowanej powłoki. Właściwość ta powinna być raczej nazy-
    wana `lockterminal'.

    log [on|off]

    Uruchom/zakończ zapisywanie wyjścia bieżącego okna do pliku "screen-
    log.n" w domyślnym katalogu okna, gdzie n jest numerem bieżącego okna.
    Nazwa pliku może być zmieniana komendą `logfile'.  Bez podanych
    parametrów, raportowanie jest przełączane. Raport sesji jest doklejany
    do poprzedniej zawartości wcześniej istniejącego pliku (jeśli plik nie
    istniał, tworzony jest nowy). Bieżąca zawartość i zawartość historii
    przewijania nie jest uwzględniana w raporcie  sesji.  Domyślnie
    wyłączone.

    logfile nazwapliku
    logfile flush sekundy

    Definiuje nazwę plików raportowych. Domyślną nazwą jest "screenlog.%n".
    Druga postać zmienia liczbę sekund, którą screen odczekuje przed
    wypróżnieniem bufora pliku raportowego do systemu plików. Domyślną
    wartością jest 10 sekund.

    login [on|off]

    Dodaje lub usuwa wpis z bazy utmp dla bieżącego okna. Kontroluje to czy
    okno jest `wlogowane'. Bez parametrów, stan zgłoszeniowy okna jest
    przełączany. Dodatkowo do tego przełączania, dobrze jest mieć klawisze
    `log in' i `log out'. Np. `bind I login on' i `bind O login off' zma-
    puje te klawisze na C-a I i C-a O. Domyślne ustawienie (w config.h.in)
    powinno być włączone dla screena, pracującego z suid-root. Użyj
    komendy "deflogin" do zmieniania domyślnego stanu zgłoszeniowego nowych
    okien. Obydwie komendy obecne są tylko jeśli screen został skompilowany
    z obsługą utmp.

    logtstamp [on|off]
    logtstamp after [sekundy]
    logtstamp string [łańcuch]

    Ta komenda kontroluje mechanizm pieczątek czasowych (time stamp)
    screena.  Jeśli pieczątki są włączone, screen po dwóch minutach nieak-
    tywności do pliku raportowego dodaje łańcuch, zawierający bieżący czas.
    Gdy natomiast wyjście zaczyna się na nowo, doklejana jest nowa
    pieczątka, określająca moment restartu emitowania  wyjścia.  Czas
    opóźnienia można zmieniać drugą postacią tej komendy. Trzecia postać
    jest używana do dostosowywania łańcucha pieczątki czasowej. (domyślnie
    `-- %n:%t -- time-stamp -- %M/%d/%y %c:%s --\n').

    mapdefault

    Powiedz screenowi, że następny znak wejściowy powinien zostać sprawd-
    zony w domyślnej tablicy wiązań klawiszowych bindkey. Zobacz też "bind-
    key".

    mapnotnext

    Podobne do mapdefault, lecz w ogóle nie zagląda do domyślnej tablicy
    bindkey.

    maptimeout [timo]

    Ustawia opóźnienie międzyznakowe dla sekwencji wejściowych do wykrywa-
    nia czasu opóźnienia timo ms. Domyślnym czasem jest 300ms. Maptimeout
    bez argumentów pokazuje bieżące ustawienie. Zobacz też "bindkey".

    markkeys łańcuch

    Jest to metoda zmieniania mapy klawiszowej, używanej w trybie kopiowa-
    nia/historii. Łańcuch jest złożony z par staryznak=nowyznak, które są
    rozdzielone znakami `:'. Na przykład: Łańcuch "B=^B:F=^F" zmieni klaw-
    isze `C-b' i `C-f' na wiązania w stylu vi.  Komenda "markkeys
    h=^B:l=^F:$=^E" ustawiłaby tryb na wiązania w stylu emacsa. Jeśli twój
    terminal wysyła znaki, które powodują, że przerywasz tryb kopiowania,
    to komenda ta może być pomocna w wiązaniu tych znaków do nie robienia
    niczego. Znak braku operacji to `@' i jest używany następująco:
    "markkeys @=L=H". Komenda ta powoduje odłączenie komend `H' i `L'. Jak
    pokazano w tym przykładzie, w pojedynczej instrukcji do pojedynczej
    funkcji można przywiązać wiele klawiszy.

    meta

    Wstawia znak komendy (C-a) w strumieniu wejściowym bieżącego okna.

    monitor [on|off]

    Włącza monitorowanie aktywności okien. Gdy jest to włączone, a aktywne
    okno jest przełączone w tło, otrzymasz komunikat informujący o akty-
    wności. Pojawi się on w linii statusu przy pierwszych oznakach wydawa-
    nia wyjścia przez tamto okno. W wyświetlaczu statusu okien takie okno
    aktywne jest zaznaczane jako `@'.  Monitorowanie początkowo jest
    wyłączone.

    msgminwait sek

    Definiuje czas, przez który screen czeka z nową wiadomością gdy jedna
    jest już wyświetlana. Wartością domyślną jest 1 sekunda.

    msgwait sek

    Definiuje czas, przez który komunikat jest wyświetlany jeśli screen nie
    jest poruszany innymi aktywnościami. Domyślnie 5 sekund.

    multiuser on|off

    Przełącza między trybem wieloużytkownikowym i pojedynczym. Standardowo
    screen działa w trybie pojedynczym. W trybie wieloużytkownikowym, do
    umożliwiania użytkownikom dostania się do sesji używa się komend
    `acladd', `aclchg', `aclgrp' i `acldel'.

    nethack on|off

    Zmienia rodzaj komunikatów o błędach, używanych przez screen.  Jeśli
    znasz grę "nethack", mogą ci się spodobać podobne jak w niej komu-
    nikaty, które często trochę zaciemniają fakty, lecz są zabawniejsze do
    czytania. Z drugiej strony, standardowe komunikaty też mogą być często
    niejasne.
    Opcja ta jest dostępna tylko jeśli screen został skompilowany ze
    zdefiniowaną flagą NETHACK. Domyślne ustawienie jest wtedy określone
    obecnością zmiennej środowiskowej $NETHACKOPTIONS.

    next

    Przełącz się na następne okno. Komenda ta może być używana do cyk-
    licznego przełączania się między listą okien.

    nonblock [on|off]

    Włącz lub wyłącz kontrole przepływu bieżącego interfejsu użytkownika
    (wyświetlacza). Jest to używane do uchronienia powolnych wyświetlaczy
    od spowolnienia przetwarzania danych wyjściowych przez okno. Komenda ta
    może być przydatna gdy wiele wyświetlaczy pokazuje te samo okno. Opcja
    jest normalnie wyłączona dla wszystkich wyświetlaczy.

    number [n]

    Zmień numer bieżącego okna. Jeśli numer n już jest używany przez inne
    okno, okna wymieniają numery między sobą. Jeśli nie poda się argumentu,
    pokazywany jest numer (i tytuł) okna.

    obuflimit [limit]

    Jeśli bufor wyjściowy zawiera więcej bajtów niż podany limit, to z
    okien nie będą czytane dalsze dane. Domyślną wartością jest 256. Jeśli
    masz szybki wyświetlacz (jak xterm), możesz ustawić to na większą
    wartość. Jeśli nie poda się argumentów, wyświetlane jest bieżące ustaw-
    ienie.

    only

    Zabij wszystkie regiony poza bieżącym.

    other

    Przełącza na poprzednio wyświetlane okno. Jeśli okno to już nie ist-
    nieje, other działa analogicznie do next.

    partial on|off

    Definiuje czy wyświetlacz powinien być odświeżany (jak dla redisplay)
    po przełączaniu na bieżące okno. Komenda ta dotyczy tylko bieżącego
    okna. Aby dotyczyła wszystkich okien, należy skorzystać z komendy all-
    partial. Domyślnie jest to wyłączone. Wartość domyślna jest ustalona na
    stałe, gdyż nie ma na razie komendy defpartial.

    password [kodowane_hasło]

    Gdy przedstawisz w swoim pliku ".screenrc" zakodowane hasło, screen
    będzie o nie pytał za każdym razem, gdy ktoś będzie próbował wznowić
    odłączony proces. Jest to przydatne jeśli w sesji screen pracują uprzy-
    wilejowane programy i chcesz chronić ją od prób podłączenia przez
    innych użytkowników, podających się za ciebie (np. superużytkownik).
    Jeśli nie ma podanego zakodowanego hasła, screen dwukrotnie prosi o
    wstukanie hasła i umieszcza jego zakodowany odpowiednik w buforze wkle-
    jania. Domyślną wartością jest `none', która wyłącza sprawdzanie hasła.

    paste [registers [dest_reg]]

    Zapisz (konkatenowaną) zawartość podanych rejestrów na kolejkę stdin
    bieżącego wejścia. Rejestr '.' jest traktowany jako bufor wklejania.
    Jeśli nie poda się parametrów, użytkownik jest pytany o pojedynczy
    rejestr.  Bufor wklejania może być wypełniany komendami copy, history
    oraz readbuf. Inne rejestry można wypełniać komendami register, read-
    reg i paste. Jeśli paste jest wywołany z drugim argumentem, zawartość
    podanych rejestrów jest umieszczana w podanym rejestrze docelowym, a
    nie w oknie. Jeśli jako drugi argument użyć '.', rejestrem docelowym
    jest bufor wklejania wyświetlacza. Zauważ, że "paste" używa różnych
    zasobów: Gdy tylko podany jest drugi argument, nie jest wymagane okno
    bieżące. Gdy określenie źródła zawiera tylko rejestry (nie bufor wkle-
    jania), to nie jest w ogóle wymagany bieżący wyświetlacz (podwieszony
    terminal), gdyż rejestry są zasobami globalnymi. Bufor wklejania jest
    osobny dla każdego użytkownika.

    pastefont [on|off]

    Powiedz screenowi, by do bufora wklejania załączał informację o foncie.
    Domyślnie nie jest to robione. Komenda ta jest szczególnie przydatna
    dla fontów wieloznakowych, jak kanji.

    pow_break

    Otwórz na nowo linię terminalową okna i wyślij warunek przerwania.
    Zobacz `break'.

    pow_detach

    Odłączenie zasilania. Ogólnie to samo co detach, lecz dodatkowo wysyła
    sygnał HANGUP do procesu rodzicielskiego screena. UWAGA: Spowoduje to
    wylogowanie w wypadku gdy screen został uruchomiony  z  powłoki
    zgłoszeniowej.

    pow_detach_msg [komunikat]

    Podany tu komunikat jest wydawany za każdym razem gdy dokonywane jest
    `odłączenie zasilania'. Może być używane jako zamiennik komunikatu wyl-
    ogowywania, lub do resetowania szybkości linii, itp. Bez parametrów,
    pokazywany jest obecny komunikat.

    prev

    Przełącz na okno o następnym niższym numerze.  Komenda ta może być
    używana do cyklicznego przełączania między listą okien.

    printcmd [kmd]

    Jeśli  kmd nie jest pustym łańcuchem, screen nie będzie używał
    właściwości "po/pf" terminala, jeśli wykryje sekwencję drukowania ansi
    ESC [ 5 i, lecz będzie przerzucał potokowo wyjście do kmd. Powinno to
    normalnie być komendą w rodzaju "lpr" lub "'cat > /tmp/scrprint'".
    printcmd bez komendy wyświetla bieżące ustawienie. Sekwencja ansi ESC
    \ kończy drukowanie i zamyka potok.
    Uwaga: Ostrożnie z tą komendą! Jeśli inni użytkownicy mają dostęp
    zapisu do twojego terminala, będą oni mogli odpalać komendy drukowania.

    process [klucz]

    Przerzuć zawartość podanego rejestru do screenowej kolejki wejściowej.
    Po uruchomieniu bez parametrów, zostaniesz zapytany o nazwę rejestru.
    Tekst jest przetwarzany tak, jakby był wpisywany z klawiatury użytkown-
    ika.  Komenda ta może być przydatna do wiązania wielu akcji pod jeden
    klawisz.

    quit

    Zabij wszystkie okna i zakończ screen.  Zauważ, że w terminalach
    VT100-podobnych klawisze C-4 i C-\ są równoważne. Powoduje to, że
    domyślne wiązania są niebezpieczne: Uważaj by nie wpisać C-a C-4 pod-
    czas wybierania okna numer 4. W celu usunięcia wiązania klawiszowego,
    użyj zwykłej komendy bind (jak dla "bind '^\'").

    readbuf

    Odczytuje zawartość bieżącego pliku wymiany screena do bufora wkleja-
    nia. Zobacz też komendę "bufferfile".

    readreg [register [nazwapliku]]

    Robi dwie rzeczy, zależnie od liczby argumentów: w wypadku braku, lub
    przy jednym argumencie, duplikuje bufor wklejania do podanego rejestru
    lub rejestru, podanego po znaku zachęty. Przy dwóch argumentach, odczy-
    tuje zawartość podanego pliku do rejestru. Jest to zachowanie podobne
    do wczytywania przez "readbuf" plik wymiany screena do bufora wklejania
    Następujący przykład wkleja systemowy plik z hasłami w okno screena
    (przy użyciu rejestru p, gdzie pozostaje kopia):

          C-a : readreg p /etc/passwd
          C-a : paste p

    redisplay

    Wyświetl  na  nowo  bieżące okno. Wymagane do uzyskania pełnego
    rewyświetlenia w trybie częściowego odświeżania.

    register klucz łańcuch

    Zachowuje podany łańcuch w rejestrze klucz. Zobacz też komendę "paste".

    remove

    Usuń bieżący region. Jest to nieskuteczne (no-op) gdy istnieje tylko
    jeden region.

    removebuf

    Usuwa plik wymiany screena, używany przez komendy "writebuf" i "read-
    buf".

    reset

    Przestaw terminal wirtualny na jego ustawienia początkowe. Przydatne,
    gdy pozostały na nim po jakiejś aplikacji dziwne ustawienia.

    screen [-opts] [n] [kmd [arg]]

    Zestaw nowe okno. Z każdą komendą można przekazać opcje kontroli
    przepływu (-f, -fn i -fa), tytułu (a.k.a.) (-t), opcje zgłoszeniowe (-l
    i -ln), opcję typu terminala (-T <term>),  i  flagę-wszystkich-
    właściwości (-a) oraz opcję bufora przewijania (-h <num>). Opcja (-M)
    włącza dla tego okna monitorowanie. Opcja (-L) włącza dla niego rapor-
    towanie wyjścia.  Jeśli podany jest dodatkowa liczba w zakresie 0..9,
    to nowo tworzonemu oknu przyznawany jest numer n (lub jeśli numer ten
    jest już używany, przyznawany jest następny dostępny).  Jeśli po
    "screen" podana jest komenda, to jest ona uruchamiana w tworzonym
    oknie; w przeciwnym wypadku, uruchamiana jest powłoka. Tak więc jeśli
    twój ".screenrc" zawiera linie

          # przykład dla .screenrc:
          screen 1
          screen -fn -t foobar -L 2 telnet foobar

    to screen utworzy okno z powłoką (numer #1) i okno z połączeniem telnet
    do maszyny foobar (w oknie #2, bez kontroli przepływu, pod tytułem
    "foobar") i będzie zapisywać raporty ("screenlog.2") sesji telnetowej.
    Zauważ, że w przeciwieństwie do poprzednich wersji screena, nie będzie
    tworzone żadne dodatkowe okno domyślne jeśli w twoim ".screenrc" znaj-
    dują  się komendy "screen". Po zakończeniu inicjalizacji, screen
    przełącza się na ostatnie okno podane w twoim pliku .screenrc lub,
    jeśli nic nie podano, otwiera domyślne okno #0.
    Screen ma wbudowane pewne właściwości "cu" i "telnet". Zobacz też
    rozdział "RODZAJE OKIEN".

    scrollback num

    Ustawia rozmiar bufora przewijania dla bieżących okien na num wierszy.
    Domyślną wartością jest 100. Zobacz też komendę "defscrollback", a do
    oglądania bieżących ustawień, skorzystaj z "C-a i".

    select [IDOkna]

    Przełącz się na okno, określone przez IDOkna. Może to być przedrostek
    tytułu okna (alfanumeryczna nazwa), lub numer okna. Parametr jest
    opcjonalny i jeśli jest pominięty, zostaniesz zapytany o identyfikator.
    Gdy zestawiane jest nowe okno, przyznawany jest mu pierwszy dostępny
    numer. Tak więc, pierwsze okno można włączyć przez "select 0" (nie
    może być naraz obecnych więcej niż 10 okien, chyba że screen został
    skompilowany z większym ustawieniem MAXWIN).

    sessionname [nazwa]

    Zmień nazwę bieżącej sesji. Zauważ, że dla "screen -list" nazwa pojawia
    się z przyklejonym id-procesu. Jeśli argument "nazwa" jest pominięty,
    wyświetlana jest nazwa tej sesji. Uwaga: zmienne środowiskowe $STY
    wciąż odzwierciedlają stare nazwy. Może to powodować zakłopotanie.
    Domyślna wartość jest tworzona z tty i nazw hosta.

    setenv [zmienna [łańcuch]]

    Ustawia zmienną środowiskową zmienna na wartość łańcuch. Jeśli podana
    jest tylko zmienna, użytkownik zostanie zapytany o jej wartość. Jeśli
    nie zostaną podane żadne parametry, użytkownik zostanie zapytany tak o
    zmienną, jak o jej wartość. Środowisko jest dziedziczone przez wszys-
    tkie kolejno rozwidlane powłoki.

    shell komenda

    Ustaw komendę, używaną do tworzenia nowej powłoki. Przesłania to
    wartość zmiennej środowiskowej $SHELL. Jest to przydatne jeśli chcesz
    uruchomić rozszerzacza-tty, który chce wykonywać program podany w
    $SHELL.  Jeśli komenda rozpoczyna się znakiem '-', powłoka będzie uru-
    chomiona jako powłoka zgłoszeniowa.

    shelltitle tytuł

    Ustaw tytuł dla wszystkich powłok, tworzonych podczas startu lub przez
    komendę C-A C-c.  Dla szczegółów o tym, czym jest tytuł, zobacz
    dyskusję "TYTUŁY (nazywanie okien)".

    silence [on|off|sek]

    Przełącza monitorowanie ciszy okien. Gdy cisza jest włączona, a moni-
    torowane okno jest w tle, to po pewnym czasie nieaktywności (ciszy)
    otrzymasz w linii statusu komunikat o ciszy. Domyślny czas oczekiwania
    może być zmieniany komendą `silencewait', lub poprzez podanie liczby
    sekund zamiast `on' lub `off'. Cisza jest początkowo wyłączona dla
    wszystkich okien.

    silencewait sek

    Zdefiniuj czas, po którym ma się pojawiać komunikat ciszy. Domyślnie 30
    sekund.

    sleep num

    Komenda ta powstrzymuje wykonywanie pliku .screenrc na num sekund.
    Aktywność klawiaturowa przerywa pauzę. Może to być przydatne do dawa-
    nia użytkownikom szansy na przeczytanie komunikatów, wydawanych przez
    "echo".

    slowpaste msek

    Zdefiniuj szybkość, z jaką komenda paste ("C-a ]") wkleja tekst do
    okna. Jeśli parametr jest niezerowy, tekst jest wpisywany znak po
    znaku.  Dodatkowo, screen pauzuje przez msec milisekund po każdym
    znaku, umożliwiając aplikacji przetworzenie wejścia. Używaj slowpaste
    tylko jeśli twój system ma problemy kontroli przepływu podczas wkleja-
    nia wielkich fragmentów tekstu.

    sorendition [atr [kolor]]

    Zmień sposób, którego używa screen do podświetlania tekstu (w celu zaz-
    naczania i drukowania komunikatów).  Atr jest liczbą szesnastkową i
    określa atrybuty tekstu (inwersja, podkreślenie, ...).  Kolor jest
    dwucyfrową liczbą i zmienia kolor pierwszego planu/tła podświetlanego
    tekstu. Aby znaki pojawiały się w odpowiedni sposób, wymagana jest
    pewna wiedza o wewnętrznej reprezentacji znaków screena. Domyślną
    wartością jest obecnie 10 99 (standout, domyślne kolory).

    split

    Podziel bieżący region na dwa nowe. Wszystkie regiony wyświetlacza
    zmieniają rozmiar, aby zrobić miejsce na nowy. Puste okno jest wyświet-
    lane na nowym regionie.

    startup_message on|off

    Wybierz, czy chcesz oglądać informację o kopiowaniu podczas startu.
    Domyślnie jest to włączone, jak pewnie zauważyłeś.

    stuff łańcuch

    Przerzuć łańcuch do bufora wejściowego bieżącego okna. Jest to podobne
    do komendy "paste", lecz mniej ogólne. Nie możesz z pomocą tej komendy
    wklejać dużych buforów. Jest ona najprzydatniejsza do wiązań klawiatur-
    owych. Zobacz też "bindkey".

    su [nazwaużytkownika [hasło [hasło2]]

    Podmień użytkownika wyświetlacza. Komenda pyta o wszystkie pominięte
    parametry. Jeśli w parametrach podano hasła, muszą one być nieza-
    kodowane. Pierwsze hasło jest dopasowywane do systemowej bazy passwd,
    drugie do hasła screena, ustawionego komendami "acladd", "password".
    "Su" może być przydatne dla administratora screena do testowania
    wieloużytkownikowych  konfiguracji.  Gdy  identyfikacja  się  nie
    powiedzie, użytkownik ma dostęp do komend przeznaczonych dla użytkown-
    ika nobody.  Są to "detach", "license", "version", "help" oraz "dis-
    plays".

    suspend

    Zawieś screena. Okna są w tym stanie `odłączone'. Właściwość ta jest
    zależna od powłoki, zdolnej do kontroli zadań.

    term term

    W środowisku każdego okna, które otworzył screen, zmienna środowiskowa
    $TERM jest ustawiona domyślnie na "screen". Jeśli w lokalnym pliku
    termcap nie ma żadnego opisu dla takiego terminala, możesz zmienić
    $TERM na np. "vt100". Nie spowoduje to żadnej szkody, gdyż screen jest
    zgodny z vt100/ansi.  Używanie komendy "term" nie jest zalecane dla
    celów niedomyślnych. Znaczy to, że możnaby podać ustawienia $TERM (np.
    vt100) dla komendy "screen rlogin innamaszyna". Jednak zamiast tego
    lepiej użyć "screen -T vt100 rlogin innamaszyna".

    termcap term terminal-tweaks [window-tweaks]
    terminfo term terminal-tweaks [window-tweaks]
    termcapinfo term terminal-tweaks [window-tweaks]

    Używanie tej komendy powoduje modyfikacje wpisów termcap terminala bez
    potrzeby przechodzenia przez trudności związane z tworzeniem dos-
    tosowanego wpisu termcap. Dodatkowo, możesz opcjonalnie dostosować
    termcap generowany dla okien. Komendy te należy umieścić w jednym z
    plików startowych screenrc, gdyż po uruchomieniu emulatora terminala
    stają się one bezużyteczne.
    Jeśli twój system działa w oparciu o bazę terminfo (zamiast termcap),
    screen będzie rozumiał komendę `terminfo', która ma takie same efekty,
    jak komenda `termcap'. Udostępniono dwie oddzielne komendy, gdyż ist-
    nieją subtelne definicje syntaktyczne, np. to gdzie wymagana jest
    interpolacja parametrów (z użyciem `%'). Zauważ, że z komendą `ter-
    minfo' używa się nazw właściwości z termcap.
    W wielu wypadkach, gdy argumenty są prawidłowe zarówno dla składni ter-
    minfo jak i termcap, możesz użyć komendy `termcapinfo', która jest
    skrótem dla pary komend `termcap' i `terminfo', o identycznych argumen-
    tach.

    Pierwszy argument określa, do którego terminala (terminali) odnosi się
    definicja. Możesz podać wiele nazw terminali, rozdzielając je znakami
    `|'. `*' odpowiada wszystkim terminalom, a `vt*' wszystkim terminalom,
    rozpoczynającym się od "ft".

    Każdy argument tweak składa się z jednej lub więcej definicji termcap
    (rozdzielonych dwukropkami), które mają być wstawione na początek
    odpowiedniego wpisu termcap, rozszerzając go lub przesłaniając ist-
    niejące wartości. Pierwszy tweak modyfikuje termcap twojego terminala
    i zawiera definicje, z których twój terminal korzysta do wykonywania
    pewnych funkcji.  Jeśli podasz tu łańcuch pusty, zawartość pozostanie
    niezmieniona (np. ''). Drugi (opcjonalny) tweak modyfikuje wszystkie
    termcapy okien i powinien zawierać definicje zrozumiałe dla screena
    (zobacz sekcję "TERMINAL WIRTUALNY".

    Przykłady:

       termcap xterm* LP:hs@

    Mówi screenowi, że wszystkie terminale rozpoczynające się od `xterm'
    mają automatyczne marginesy, które umożliwiają odświeżanie ostatniej
    pozycji ekranu (LP), lecz nie posiadają prawdziwej linii statusu (brak
    'hs' - doklejanie `@' wyłącza wpisy). Zauważ, że zakładamy `LP' dla
    wszystkich nazw terminala, które rozpoczynają się od "vt", lecz tylko
    jeśli nie podasz komendy termcap dla takiego terminala.

       termcap vt* LP
       termcap vt102|vt220 Z0=\E[?3h:Z1=\E[?3l

    Podaje właściwość `LP' dla wszystkich terminali rozpoczynających się od
    `vt'. Druga linia dodatkowo dodaje sekwencje specjalne do przełączania
    do (Z0) i z (Z1) trybu 132 znaków na linię dla vt102 i vt220. (W celu
    używania komend zmieniających szerokość, musisz w swoim termcap podać
    Z0 i Z1.)

       termcap vt100 "" l0=PF1:l1=PF2:l2=PF3:l3=PF4

    Pozostawia to twój termcap vt100 w spokoju i dodaje wpis do termcapu
    każdego okna.

       termcap h19|z19 am@:im=\E@:ei=\EO dc=\E[P

    Bierze termcap h10 i z19 i wyłącza automarginesy (am@) oraz włącza
    właściwości trybu wstawiania (im--insert mode) i end-insert (ei) (znak
    `@' w łańcuchu `im' znajduje się po `=', więc jest częścią łańcucha).
    Posiadanie  w termcapie terminala definicji `im' i `ei', screen
    automatycznie zareklamuje właściwość character-insert w  termcapie
    każdego okna.  Każde okno dostanie też właściwość delete-character
    (dc), która będzie przez screen tłumaczona na odświeżenie linii (line-
    update) terminala (udajemy, że nie obsługuje on kasowania znaków).

    Jeśli chciałbyś w pełni określić wpisy termcap każdego okna, powinieneś
    zamiast tego wszystkiego przed uruchomieniem screena ustawić zmienną
    $SCREENCAP.  Zobacz też dyskusję w sekcji "TERMINAL WIRTUALNY" i
    podręcznik systemowy termcap.

    time

    Używa linii komunikatów do wyświetlania czasu dnia, nazwy hosta i
    obciążenia w 1, 5 i 15 minutach (jeśli informacja ta jest dostępna w
    twoim systemie). Dla informacji specyficznych oknu, użyj "info".

    title [aliasokna]

    Ustaw nazwę bieżącego okna na aliasokna. Jeśli nie podano nazwy, screen
    o nią zapyta. Komenda ta była znana dawniej jako `aka'.

    unsetenv zmienna

    Kasuje zmienną środowiskową.

    vbell [on|off]

    Ustawia wizualny dzwonek dla tego okna. Pominięcie parametru przełącza
    ustawienie. Jeśli vbell jest włączony, lecz twój terminal nie obsługuje
    wizualnego dzwonka, po otrzymaniu znaku dzwonka (^G) w linii statusu
    jest wyświetlany `komunikat-vbell'.  Obsługa vbell terminala jest
    definiowana zmienną termcapa `vb' (terminfo: 'flash').
    Domyślnie, vbell jest wyłączony i używany jest dzwonek audio. Zobacz
    też `bell_msg'.

    vbell_msg [komunikat]

    Ustawia komunikat wizualnego dzwonka. Jeśli okno otrzyma znak dzwonka
    (^G), a terminal nie obsługuje wizualnego dzwonka, w linii statusu
    drukowany jest komunikat. Domyślnym komunikatem jest "Wuff, Wuff!!".
    Bez parametrów, pokazywany jest obecny komunikat.

    vbellwait sek

    Zdefiniuj w sekundach opóźnienie, po każdym wyświetleniu komunikatu o
    dzwonku. Domyślnie jest to 1 sekunda.

    verbose [on|off]

    Jeśli tryb verbose (gadatliwy) jest włączony, przy każdym tworzeniu
    okna istnieje echo nazwy komendy. Domyślnie wyłączone. Bez parametrów,
    pokazuje obecne ustawienie.

    version

    Wydrukuj w linii statusu bieżącą wersję i datę kompilacji.

    wall komunikat

    Zapisz na wszystkie wyświetlacze komunikat. Komunikat pojawi się w ter-
    minalowej linii statusu.

    width [num]

    Przełączaj szerokość okna między 80 a 132 kolumnami, lub ustaw na num
    kolumn. Wymaga to odpowiedniego terminala i wpisów termcap "Z0" oraz
    "Z1". Zobacz dla dalszych informacji komendę "termcap".

    windows

    Używa linii komunikatów do wyświetlania listy wszystkich okien. Każde
    okno jest wymieniane według numeru wraz z nazwą procesu, który został w
    nim uruchomiony (lub z tytułem); okno bieżące jest zaznaczane przez
    `*'; okno poprzednie jest zaznaczane przez `-'; wszystkie okna, które
    są zalogowane, są zaznaczane jako `$'; okno w tle, które otrzymało
    dzwonek jest zaznaczane jako `!'; okno w tle, które jest monitorowane i
    zaszła w nim aktywność jest zaznaczane jako `@'; okno, które ma
    włączone raportowanie wyjścia jest zaznaczone jako `(L)'; okna, zaj-
    mowane przez innych użytkowników są zaznaczane jako `&'; okna w stanie
    zombie są zaznaczane jako `Z'.  Jeśli lista jest zbyt długa, by
    zmieścić się w terminalowej linii statusu, wyświetlana jest tylko część
    wokół bieżącego okna.

    wrap [on|off]

    Ustawia zawijanie linii w oknie. Gdy jest to włączone, znak wstawiany
    na ostatniej kolumnie wiersza będzie zawijał na początek następnego
    wiersza. W myśl dodanej właściwości, backspace (^H) również zawija od
    lewego marginesu do poprzedniej linii. Domyślnie jest to włączone.

    writebuf

    Zapisuje zawartość bufora wklejania do publicznie dostępnego pliku
    wymiany screena. Jest to prymitywne narzędzie komunikacji między
    użytkownikami screena na danym hoście. Nazwa pliku może być ustawiana z
    pomocą komendy bufferfile i domyślnie jest nią "/tmp/screen-exchange".

    writelock [on|off|auto]

    Jako dodatek do list kontroli dostępu, nie wszyscy użytkownicy muszą
    być w stanie pisać do tego samego okna naraz. Domyślnie, blokada zapisu
    jest w trybie `auto' i zapewnia wyłączne prawo wejścia dla użytkownika,
    który pierwszy się na dane okno przełączył. Gdy opuści on okno,
    automatycznie blokadę mogą uzyskać inni użytkownicy. Blokadę zapisu
    bieżącego okna można wyłączyć komendą "writelock off". Jeśli użytkownik
    wykona komendę "writelock on", to będzie on miał wyłączne prawa zapisu
    podczas przełączania się na inne okna.

    xoff
    xon

    Wstawia na kolejkę stdin bieżącego okna znak CTRL-s/CTRL-q.

    zombie [klawisze]
    defzombie [klawisze]

    Domyślnie okna screena są usuwane z listy okien gdy tylko ich procesy
    (np. powłoki) zakończą działanie. Gdy do komendy zombie podać łańcuch
    dwóch klawiszy, `martwe' okna pozostają na liście. Do usunięcia takiego
    okna można użyć komendy kill. Naciśnięcie w martwym oknie pierwszego
    klawisza ma ten sam efekt. Naciśnięcie drugiego klawisza powoduje, że
    screen próbuje wskrzesić okno. Proces, uruchomiony początkowo w oknie
    zostanie ponownie odpalony. Wywołanie zombie bez parametrów wyczyści
    ustawienie zombie, w wyniku czego okna znikną po zakończeniu ich pro-
    cesu.

    Gdy ustawienie zombie jest obsługiwane globalnie dla wszystkich okien,
    komenda ta powinna być nazywana defzombie. Dopóki potrzebujemy tego
    jako ustawienia dla poszczególnego okna, komendy zombie i defzombie są
    równoważne.

LINIA KOMUNIKATÓW
    Dodatkowe komunikaty i diagnostyki są wyświetlane w linii komunikatów.
    Zwykle linia ta znajduje się na dole ekranu, jednak można to przedefin-
    iować na górę podczas kompilacji. Jeśli twój terminal ma w termcapie
    zdefiniowaną linię statusu, screen skorzysta właśnie z niej. W przeci-
    wnym wypadku, linia bieżącego ekranu będzie tymczasowo nadpisywana, a
    wyjście będzie chwilowo przerywane. Linia komunikatów jest automaty-
    cznie usuwana po paru sekundach przerwy. Może być też usuwana wcześniej
    poprzez rozpoczęcie naciskania klawiszy.

    Urządzenie linii komunikatów może być używane  przez  aplikacje,
    pracujące w bieżącym oknie. Narzędziem w tym celu jest sekwencja
    sterująca ANSI, Privacy message. Na przykład, z powłoki możesz wpisać
    coś takiego:

       echo '<esc>^Hello world from window '$WINDOW'<esc>\\'

    Gdzie '<esc>' to escape, '^' to literalna strzałka w górę, a '\\'
    zmienia się w pojedynczy lewy ukośnik.

TYPY OKIEN
    Screen daje trzy rodzaje okien. Nowe okna można utworzyć z pomocą
    komendy screen (zobacz też opis w rozdziale "DOSTOSOWYWANIE"). Pierwszy
    parametr komendy screen określa typ tworzonego okna. Inne typy okien są
    szczególnymi przypadkami typu normalnego. Zostały one dodane, aby
    umożliwić efektywne wykorzystanie screena jako multiplekser (powielacz)
    konsolowy ze 100 lub więcej oknami.

    o Normalne okno zawiera powłokę, lub dowolną inną komendę systemową,
     jaką można uruchomić z powłoki (np. slogin, itd...)

    o Jeśli jako pierwszy parametr podana jest nazwa tty (urządzenie
     znakowe, np. "/dev/ttya"), to okno jest podłączane bezpośrednio do
     tego urządzenia. Typ tego okna jest podobny do "screen cu -l
     /dev/ttya".  Dla używania węzła urządzenia wymagane są prawa zapisu
     i odczytu. Dodatkowo, screen próbuje użyć otwarcia na wyłączność,
     aby zaznaczyć zajęcie linii połączenia. Dozwolony jest dodatkowy
     parametr, składający się z rozdzielonej przecinkami listy flag w
     notacji używanej przez stty(1):

     <szybkość>
         Zwykle 300, 1200, 9600 lub 19200. Dotyczy to tak transmisji,
         jak i odbierania.

     cs8 or cs7
         Określa transmisję ośmiu (lub siedmiu) bitów na bajt.

     ixon or -ixon
         Włącza (lub wyłącza) programową kontrolę przepływu (CTRL-
         S/CTRL-Q) nadawania.

     ixoff or -ixon
         Włącza (lub wyłącza) programową kontrolę przepływu odbiera-
         nia.

     istrip or -istrip
         Czyści (lub zatrzymuje) ósmy bit w każdym odebranym bajcie.

     Możesz podać tyle opcji, ile potrzeba. Niepodane opcje powodują, że
     sterownik  terminala pobiera wartości parametrów z połączenia.
     Wartości te są zależne od systemu i mogą być wartościami domyślnymi,
     lub wartościami zachowanymi z poprzedniego połączenia.

     Dla okien tty, komenda info pokazuje w linii statusu część linii
     kontroli modemu. Mogą one zawierać `RTS', `CTS', 'DTR', `DSR', `CD'
     i więcej. Zależy to od dostępnych ioctl() oraz nagłówków systemu i
     fizycznych właściwości układu szeregowego. Sygnały, które są w
     stanie  niskim  (nieaktywne)  mają  nazwy  poprzedzone znakiem
     wykrzyknika. W przeciwnym wypadku są one w stanie wysokim. Sygnały
     nieobsługiwane przez sprzęt, lecz znane interfejsowi ioctl() są
     zwykle wyświetlane jako niskie.
     Gdy bit statusu CLOCAL jest ustawiony, cały zestaw sygnałów mode-
     mowych jest umieszczany w nawiasach klamrowych ({ i }). Gdy ustaw-
     iony jest bit CRTSCTS lub TIOCSOFTCAR, sygnały `CTS' lub `CD' są
     pokazywane w nawiasach.

     Dla okien tty, komenda break powoduje obniżenie sygnału linii trans-
     misji danych (TxD) na podany okres czasu. Ma to być interpretowane
     jako sygnał przerwania po drugiej stronie. Podczas wykonywania tej
     komendy nie przesyłane są dane i nie są zmieniane linie kontroli
     modemu.

    o Jeśli pierwszym parametrem jest "//telnet", to drugim powinna być
     nazwa hosta, a opcjonalny trzeci parametr może podawać numer portu
     TCP (domyślnie dziesiętne 23). Screen podłączy się do serwera na
     zdalnym hoście i użyje protokołu telnet do komunikacji.
     Dla okien telnet, komenda info wyświetla szczegóły o połączeniu w
     nawiasach kwadratowych ([ i ]) na końcu linii statusu.

     b   BINARY. Połączenie jest w trybie binarnym.

     e   ECHO. Wyłączone lokalne echo.

     c   SGA. Połączenie jest w `trybie znakowym' (domyślnie: `tryb
         wierszowy').

     t   TTYPE. Zdalny host zażądał typu terminala. Screen wysyła
         nazwę "screen", chyba że został inaczej pouczony (zobacz też
         komendę `term').

     w   NAWS. Zdalny host jest powiadamiany o zmianach rozmiaru okna.

     f   LFLOW. Zdalny host będzie przesyłał informacje kontroli
         przepływu. (Obecnie ignorowane.)

     Dodatkowymi flagami, przeznaczonymi do debuggowania są x,t i n
     (XDISPLOC, TSPEED i NEWENV).

     Dla okien telnet, komenda break wysyła kod telnet IAC BREAK
     (dziesiętne 243) do zdalnego hosta.

     Ten rodzaj okien jest dostępny tylko jeśli screen został skompi-
     lowany ze zdefiniowaną opcją BUILTIN_TELNET.

ŁAŃCUCHOWE SEWKENCJE SPECJALNE
    Screen daje specjalny mechanizm wstawiania do komunikatów lub nazw
    pliku informacji w rodzaju bieżącego czasu. Znakiem specjalnym jest
    '%', z jednym wyjątkiem: w obrębie twardego statusu okna używane jest
    '^%' ('^E').

    Oto pełna lista obsługiwanych sekwencji:

    %   znak procentu

    a   'am' albo 'pm'

    A   'AM' albo 'PM'

    c   bieżący czas, GG:MM w postaci 24h

    C   bieżący czas, GG:MM w postaci 12h

    d   numer dnia

    D   nazwa dnia tygodnia

    h   twardy status okna

    l   bieżące obciążenie systemu

    m   numer miesiąca

    M   nazwa miesiąca

    n   numer okna

    s   sekundy

    t   tytuł okna

    u   wszyscy inni użytkownicy tego okna

    w   wszystkie numery okien i nazwy

    W   wszystkie numery okien i nazwy poza bieżącą

    y   ostatnie dwie cyfry roku

    Y   pełny rok

    ?   część do następnego '%?' jest wyświetlana tylko jeśli sekwencja
       rozwija się do niezerowego łańcucha

    :   część else '%?'

    Sekwencje 'c' i 'C' mogą być kwalifikowane przez '0', powodując, że
    screen użyje zera zamiast spacji jako znaku wypełnienia. Sekwencja 'n'
    rozumie kwalifikator długości (np. '%3n').

KONTROLA PRZEPŁYWU
    Każde okno ma ustawienie kontroli przepływu, które określa jak trak-
    tować znaki XON i XOFF (oraz prawdopodobnie znak przerwania (inter-
    rupt)). Gdy kontrola jest wyłączona, znaki te są ignorowane, co
    umożliwia użytkownikom przesyłanie ich w prosty sposób do programów
    (przydatne np. dla edytora emacs). Minusem jest to, że trzeba będzie
    dłużej czekać aż wyjście z "normalnego" programu zapauzuje w odpowiedzi
    na XOFF.  Przy włączonej kontroli przepływu, znaki XON i XOFF są
    używane do natychmiastowego przerywania wyjścia z bieżącego okna. Znaki
    te można wciąż przesyłać do bieżącego programu, lecz musisz używać
    odpowiednich dwuznakowych komend screena (zwykle "C-a q" (xon) oraz "C-
    a s" (xoff)). Komendy xon/xoff są też przydatne do wpisywania C-s i C-
    q obok terminala, przechwytującego te znaki.

    Każde okno ma początkową wartość kontroli przepływu ustawianą albo
    opcją -f, albo komendą "defflow" .screenrc. Domyślnie, okna są ustaw-
    iane na automatyczne przełączanie przepływu. Może to być  potem
    przełączane między trzema stanami--'włączony ustalony' (fixed on),
    'wyłączony ustalony' (fixed off) i 'automatyczny' (automatic)--służy do
    tego komenda "flow", podwiązana do "C-a f".

    Tryb  automatycznego  przełączania przepływu zajmuje się kontrolą
    przepływu przy użyciu trybu TIOCPKT (podobnie jak "rlogin"). Jeśli
    sterownik tty nie obsługuje TIOCPKT, screen próbuje znaleźć prawidłowy
    tryb w oparciu o bieżące ustawienie keypadu aplikacji - gdy jest
    włączony, kontrola przepływu jest wyłączona i odwrotnie. Oczywiście, w
    wypadku zajścia potrzeby, wciąż można manipulować kontrolą ręcznie.

    Jeśli pracujesz z włączoną kontrolą przepływu i  zauważysz,  że
    naciskanie klawisza przerwania (zwykle C-c) nie przerywa wyświetlania
    aż do następnych 6-8 linii, spróbuj uruchomić screena z opcją "inter-
    rupt" (dodaj flagę "interrupt" do komendy "flow" w .screenrc, lub użyj
    opcji -i linii komend). Powoduje to, że wyjście, które screen zebrał z
    przerwanego programu jest wypróżniane. Wadą tego jest to, że pamięć
    terminala zawiera niewypróżnioną wersję wyjścia, co w rzadkich przypad-
    kach może powodować pewne niedokładności wyjścia. Na przykład, jeśli
    przełączasz ekrany i powrócisz, lub odświeżysz ekran z pomocą "C-a l",
    to zobaczysz wersję wyjścia, która pojawiłaby się bez włączonego
    "interrupt". Poza tym, być może podczas pracy z programem, który
    oczekuje wpisywania jako wejście znaku przerwania (interrupt), będzie
    trzeba wyłączyć kontrolę przepływu (lub użyć trybu automatycznego),
    ponieważ jest możliwe przypadkowe przerwanie wyjścia wirtualnego termi-
    nala na twój terminal fizyczny. Jeśli zajdzie takie zdarzenie, zwykłe
    odświeżenie ekranu "C-a l" powinno go odtworzyć.

TYTUŁY (nazywanie okien)
    Nazwę każdego okna w wyświetlaczu (widzianą w komendzie "windows" (C-a
    w)) można zmienić poprzez ustawianie jej jedną z komend title. Normal-
    nie, wyświetlaną nazwą jest nazwa polecenia programu, utworzonego w
    oknie. Czasem jednak przydatne jest rozróżnić różne programy o tej
    samej nazwie, lub zmieniać nazwę w locie, aby odzwierciedlać bieżący
    stan okna.

    Domyślna nazwa okien powłokowych może być ustawiana komendą "shellti-
    tle" pliku .screenrc, podczas gdy inne  okna są tworzone komendą
    "screen" i mogą mięć ustawianą nazwę poprzez opcję -t.  Interaktywnie,
    istnieje sekwencja specjalna łańcuchu tytułowego (<esc>knazwa<esc>\)
    oraz komenda "title" (C-a A).  Pierwsze może być wysyłane przez
    aplikację w celu kontrolowania nazwy okna, a drugie zapyta o nazwę po
    wciśnięciu. Można też przywiązać nazwy predefiniowane do klawiszy z
    komendą "title" i ustawiać tak wszystko w sposób zgrabny i bez zapyty-
    wania.

    Screen ma pewne mechanizmy specyficznej dla  powłok  heurystyki,
    włączanej przez ustawienie nazwy okna na "szukaj|nazwa" i zaaranżowanie
    zerowej sekwencji specjalnej tytułu jako części znaku zachęty.  Część
    szukaj określa szukany łańcuch końca-znaku-zachęty, podczas gdy część
    nazwa określa domyślną nazwę powłoki dla okna. Jeśli nazwa kończy się
    dwukropkiem, screen spróbuje dodać do końca nazwy powłoki nazwę
    komendy, uruchomionej w oknie (np. "nazwa:kmd"). W przeciwnym wypadku,
    nazwa bieżącej komendy poprzedza podczas działania nazwę powłoki.

    Oto jak to działa: musisz zmodyfikować zachętę powłoki tak, by emi-
    towała zerową sekwencję specjalną tytułu (<esc>k</esc>\). Ostatnia
    część znaku zachęty musi być identyczna z łańcuchem, podanym w części
    szukaj tytułu. Gdy jest to ustawione, screen będzie używał sekwencji
    specjalnej tytułu do czyszczenia poprzedniej nazwy komendy i przygo-
    towywał się na następną komendę. Potem, po odebraniu z powłoki nowej
    linii, nastąpi szukanie końca znaku zachęty. Po jego znalezieniu,
    pobrane zostanie pierwsze słowo, znajdujące się za nim i zostanie użyte
    jako nazwa komendy. Jeśli nazwa komendy rozpoczyna się od '!', '%', lub
    '^', to screen użyje pierwszego słowa następnej linii, preferując je
    nad właśnie znalezioną nazwę. Pomaga to użytkownikom csh w uzyskiwaniu
    lepszych nazw komend przy używaniu kontroli zadań lub historii.

    Oto kilka przykładów .screenrc:

       screen -t top 2 nice top

    Dodanie tej linii do .screenrc uruchomi znicowaną wersję komendy "top"
    w oknie 2 o nazwie "top" (a nie "nice").

          shelltitle '> |csh'
          screen 1

    Komendy te uruchamiają powłokę o podanym tytule powłokowym. Tytuł jest
    podany jako auto-tytuł, który oczekuje, że znak zachęty i wpisana
    komenda będą wyglądać podobnie do następującego:

       /usr/joe/src/dir> trn

    (za znakiem '> ' następuje szukanie nazwy komendy). Status okna pokaże
    podczas działania komendy wartość "trn", a po jej zakończeniu powróci
    do "csh".

       bind R screen -t '% |root:' su

    To polecenie wiąże sekwencję klawiszową "C-a R" do komendy "su" i
    przekazuje jej auto-tytuł "root:". Aby ten tytuł zadziałał, ekran
    powinien wyglądać następująco:

          % !em
          emacs file.c

    Użytkownik wpisał tu komendę "!em" historii csh, która uruchomiła
    poprzednio wpisaną komendę "emacs". Status okna pokaże "root:emacs"
    podczas wykonywania komendy, a po zakończeniu po prostu "root:".

          bind o title
          bind E title ""
          bind u title (unknown)

    Pierwsze wiązanie nie ma żadnych argumentów, więc zapyta cię o tytuł
    (C-a o). Drugie wiązanie wyczyści bieżące ustawienie auto-tytułu (C-a
    E).  Trzecie wiązanie ustawi tytuł bieżącego okna na "(unknown)" (C-a
    u).

    Ważną rzeczą do pamiętania przy dodawaniu zerowej sekwencji specjalnej
    tytułu do znaku zachęty jest to, że niektóre powłoki (np. csh) zliczają
    wszystkie niesterujące znaki jako długość znaku zachęty. Jeśli znaki
    niewidzialne nie są wielokrotnością 8, to backspace po tabulacji
    spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie. Sposobem ominięcia tego jest
    użycie następującego znaku zachęty:

       set prompt='^[[0000m^[k^[\% '

    Sekwencja  specjalna "<esc>[0000m" nie tylko normalizuje atrybuty
    znakowe, lecz dodatkowo wszystkie zera zaokrąglają długość znaków
    niewidzialnych do 8.  Użytkownicy basha prawdopodobnie będą chcieli
    wyświetlać sekwencję specjalną przy użyciu PROMPT_COMMAND:

       PROMPT_COMMAND='echo -n -e "\033k\033\134"'

    (Do wysyłania `\' używałem "134" z uwagi na błąd w bash 1.04).

TERMINAL WIRTUALNY
    Każde okno w sesji screen emuluje terminal vt100 z dodanymi kilkoma
    funkcjami. Emulator vt100 jest wkodowany na sztywno; nie ma emulacji
    innych terminali.
    Zazwyczaj screen usiłuje emulować tak dużo ze standardu vt100/ansi ile
    tylko możliwe. Jeśli jednak twój terminal nie ma pewnych właściwości,
    emulacja może nie być kompletna. W tych wypadkach, screen musi
    powiedzieć aplikacją, że niektórych właściwości nie ma. Nie jest to
    problem dla maszyn używających termcapa, gdyż screen może używać zmien-
    nej $TERMCAP do dostosowywania standardowego termcapu screena.

    Jeśli jednak wykonujesz rlogin na inną maszynę, lub twoja maszyna
    obsługuje tylko terminfo, metoda ta nie zadziała. Z tego powodu, screen
    daje pewien sposób na zajęcie się tymi przypadkami. Oto jak to działa:

    Gdy screen próbuje znaleźć dla siebie nazwę terminala, najpierw szuka
    wpisu "screen.<term>", gdzie <term> jest zawartością twojej zmiennej
    $TERM.  Jeśli wpis taki nie istnieje, próbowany jest "screen" (lub
    "screen-w" jeśli terminal jest szeroki (132 kolumn lub więcej)). Jeśli
    nawet ten wpis nie został znaleziony, jako substytut używany jest
    "vt100".

    Pomysłem jest to, że jeśli masz terminal, który nie obsługuje ważnej
    właściwości (np. kasowanie znaku, lub czyszczenie do EOS), to możesz
    zbudować  dla  screena  nowy  wpis  termcap/terminfo  (o  nazwie
    "screen.<dumbterm>"), w którym właściwość ta jest wyłączona. Jeśli ten
    wpis jest zainstalowany na twoich maszynach, to możesz wykonywać rlogin
    i wciąż zachowywać poprawny wpis termcap/terminfo. Nazwa terminala
    jest wstawiana do zmiennej $TERM wszystkich nowych okien.  Dodatkowo
    też, screen ustawia zmienną $TERMCAP, aby odzwierciedlała właściwości
    emulowanego wirtualnego terminala. Zauważ jednak, że na maszynach z
    bazami terminfo, zmienna ta nie ma efektu. Ponadto, zmienna $WINDOW
    jest ustawiana na numer okna każdego okna.

    Rzeczywisty zestaw właściwości, obsługiwanych przez terminal wirtualny
    zależy od właściwości obsługiwanych przez terminal fizyczny. Jeśli na
    przykład terminal fizyczny nie obsługuje trybu podkreślania, screen nie
    będzie wstawiał właściwości `us' i `ue' do $TERMCAP. Jednak do samego
    uruchomienia screena potrzeba minimalnego zestawu właściwości; są to
    przewijanie, czyszczenie ekranu i bezpośrednie adresowanie kursora
    (dodatkowo, screen nie działa na terminalach hardcopy i na terminalach,
    które nadstukują).

    Wartość  $TERMCAP  można też dostosowywać, korzystając z komendy
    .screenrc "termcap", lub definiując przed startem zmienną środowiskową
    $SCREENCAP.  Gdy to drugie jest zdefiniowane, jego zawartość będzie
    dosłownie kopiowana do zmiennej $TERMCAP każdego okna. Może to być albo
    pełna definicja terminala, albo plik, w którym zdefiniowany jest termi-
    nal "screen" (lub/i "screen-w").

    Zauważ, że screen honoruje komendę "terminfo" .screenrc, jeśli system
    używa bazy terminfo.

    Gdy we wpisie termcap obecna jest właściwość logiczna `G0', to termi-
    nal, z którego uruchomiono screena obsługuje wiele zestawów znaków.
    Umożliwia to aplikacji np. używanie grafiki vt100 lub narodowych
    zestawów znaków. Obsługiwane są następujące komendy z ISO 2022: lock
    shift G0 (SI), lock shift G1 (SO), lock shift G2, lock shift G3, single
    shift G2, oraz single shift G3. Gdy tworzony (lub resetowany) jest
    terminal wirtualny, zestaw ASCII jest oznaczany jako G0 do G3. Gdy
    obecna jest właściwość `G0', screen analizuje (jeśli są obecne)
    właściwości `S0', `E0' i `C0'. `S0' jest sekwencją, której terminal
    używa do włączania zestawu znaków graficznych zamiast SI. `E0' jest
    odpowiadającym zamiennikiem dla SO. `C0' daje łańcuch translacji znaku
    na znak, używany w trybie semigrafiki.  Łańcuch ten jest zbudowany
    podobnie do właściwości `acsc' terminfo.

    Gdy we wpisie terminala obecne są właściwości `po' i `pf', aplikacje
    pracujące pod screenem mogą wysyłać wyjście na port drukarki terminala.
    Umożliwia  to użytkownikowi posiadanie w jednym oknie aplikacji,
    wysyłającej wyjście do drukarki, podłączonej do terminala, podczas gdy
    inne okna są wciąż aktywne (port drukarki jest włączany i wyłączany dla
    każdego fragmentu wyjścia). Jako efekt uboczny, programy pracujące w
    różnych oknach mogą równocześnie wysyłać wyjście na drukarkę . Dane
    wysyłane do drukarki nie pojawiają się w oknie. Komenda info wyświetla
    w czasie aktywności drukarkowej linię rozpoczynającą się od `PRIN'.

    Screen Obsługuje linię twardego statusu każdego okna. Jeśli okno
    zostanie wybrane, twardy status wyświetlacza jest odświeżany, aby
    odpowiadał statusowi tego okna. Jeśli wyświetlacz nie posiada twardego
    statusu, to linia będzie wyświetlana jako standardowy  komunikat
    screena. Linię twardego statusu można zmienić komendą ANSI Application
    Program Command (APC): "ESC_<łańcuch>ESC\". Jako ukłon w  stronę
    użytkowników   xterma,   przyjmowana   jest   też   sekwencja
    "ESC]0..2;<string>^G".

    Niektóre właściwości są wstawiane do zmiennej $TERMCAP terminala wirtu-
    alnego tylko jeśli można je efektywnie zaimplementować na terminalu
    fizycznym. Na przykład `dl' jest wstawiane tylko jeśli terminal
    obsługuje albo kasowanie linii, albo przewijanie regionów. Zauważ, że
    może to spowodować zakłopotanie gdy sesja zostanie wznowiona na innym
    terminalu, gdyż wartość $TERMCAP nie może być zmieniona przez proces
    rodzicielski.

    Poniżej znajduje się lista sekwencji sterujących, rozpoznawanych przez
    screen.  "(V)" i "(A)" określają VT100-specyficzne oraz ANSI- lub ISO-
    specyficzne funkcje.

    ESC E           Następna linia.

    ESC D           Indeks

    ESC M           Odwróć indeks

    ESC H           Ustaw tabulację poziomą

    ESC Z           Wyślij łańcuch identyfikacji vt100

    ESC 7         (V) Zachowaj kursor i atrybuty

    ESC 8         (V) Odtwórz kursor i atrybuty

    ESC [s        (A) Zachowaj kursor i atrybuty

    ESC [u        (A) Odtwórz kursor i atrybuty

    ESC c           Resetuj do stanu początkowego

    ESC g           Dzwonek wizualny

    ESC Pn p          Widzialność kursora (97801)

      Pn = 6         Niewidzialny

        7         Widzialny

    ESC =         (V) Tryb keypad aplikacji

    ESC >         (V) Tryb numerycznego keypadu

    ESC # 8        (V) Wypełnij ekran E.

    ESC \         (A) Terminator łańcucha

    ESC ^         (A) Łańcuch prywatnego komunikatu (linia komu-
                 nikatów)

    ESC !           Łańcuch globalnego komunikatu (linia komu-
                 nikatów)

    ESC k           Łańcuch definicji A.k.a.

    ESC P         (A) Łańcuch  kontroli  urządzenia.   Wysyła
                 bezpośrednio do hostowego terminala łańcuch
                 bez interpretacji.

    ESC _         (A) Komenda programu aplikacji (twardy status)

    ESC ]         (A) Komenda systemu operacyjnego (twardy status,
                 hack tytułu xterm)

    Control-N       (A) Zablokuj Shift G1 (SO)

    Control-O       (A) Zablokuj Shift G0 (SI)

    ESC n         (A) Zablokuj Shift G2

    ESC o         (A) Zablokuj Shift G3

    ESC N         (A) Pojedynczy Shift G2

    ESC O         (A) Pojedynczy Shift G3

    ESC ( Pcs       (A) Desygnuj zestaw znaków jako G0

    ESC ) Pcs       (A) Desygnuj zestaw znaków jako G1

    ESC * Pcs       (A) Desygnuj zestaw znaków jako G2

    ESC + Pcs       (A) Desygnuj zestaw znaków jako G3

    ESC [ Pn ; Pn H      Bezpośrednie adresowanie kursora

    ESC [ Pn ; Pn f      jak wyżej

    ESC [ Pn J         Kasuj w wyświetlaczu

       Pn = None or 0    Od kursora do końca ekranu

         1        Od początku ekranu do kursora

         2        Cały ekran

    ESC [ Pn K         Kasuj w linii

       Pn = None or 0    Od kursora do końca linii

         1        Od początku linii do kursora

         2        Całą linię

    ESC [ Pn A         Kursor w górę

    ESC [ Pn B         Kursor w dół

    ESC [ Pn C         Kursor w prawo

    ESC [ Pn D         Kursor w lewo

    ESC [ Pn E         Kursor na następną linię

    ESC [ Pn F         Kursor na poprzednią linię

    ESC [ Pn G         Pozioma pozycja kursora

    ESC [ Pn `         jak wyżej

    ESC [ Pn d         Pionowa pozycja kursora

    ESC [ Ps ;...; Ps m    Wybierz interpretację grafiki

       Ps = None or 0    Domyślna interpretacja

         1        Pogrubienie

         2     (A) Mdły

         3     (A) Tryb standout (ANSI: kursywa)

         4        Podkreślenie

         5        Migotanie

         7        Negatyw

         22     (A) Normalna intensywność

         23     (A) Wyłączenie trybu standout (ANSI: wyłączenie
                 kursywy)

         24     (A) Nie podkreślone

         25     (A) Nie migoczące

         27     (A) Obraz pozytywowy

         30     (A) Pierwszy plan czarny

         31     (A) Pierwszy plan czerwony

         32     (A) Pierwszy plan zielony

         33     (A) Pierwszy plan żółty

         34     (A) Pierwszy plan niebieski

         35     (A) Pierwszy plan fioletowy

         36     (A) Pierwszy plan cyjankowy

         37     (A) Pierwszy plan biały

         39     (A) Pierwszy plan domyślny

         40     (A) Tło czarne

         ...       ...

         49     (A) Tło domyślne

    ESC [ Pn g         Czyszczenie tab

       Pn = None or 0    Czyszczenie tab w pozycji bieżącej

         3        Czyszczenie wszystkich tabów

    ESC [ Pn ; Pn r    (V) Ustaw region przewijania

    ESC [ Pn I      (A) Tabulacja pozioma

    ESC [ Pn Z      (A) Tabulacja wsteczna

    ESC [ Pn L      (A) Wstaw linię

    ESC [ Pn M      (A) Skasuj linię

    ESC [ Pn @      (A) Wstaw znak

    ESC [ Pn P      (A) Skasuj znak

    ESC [ Pn S         Przewiń region przewijania w górę

    ESC [ Pn T         Przewij region przewijania w dół

    ESC [ Pn ^         jak wyżej

    ESC [ Ps ;...; Ps h    Ustaw tryb

    ESC [ Ps ;...; Ps l    Resetuj tryb

       Ps = 4     (A) Tryb wstawiania

         20     (A) Tryb automatycznego linefeed

         34       Normalna widzialność kursora

         ?1     (V) Klawisze kursora aplikacji

         ?3     (V) Zmień szerokość terminala na 132 kolumny

         ?5     (V) Tryb reverse video

         ?6     (V) Tryb origin

         ?7     (V) Tryb zawijania

         ?25    (V) Widzialny kursor

    ESC [ 5 i       (A) Zacznij transmitować do drukarki (ANSI Media
                 Copy)

    ESC [ 4 i       (A) Przerwij transmisję do drukarki (ANSI Media
                 Copy)

    ESC [ 8 ; Ph ; Pw t    Zmień rozmiar okna na `Ph' linii i `Pw' kol-
                 umn (SunView special)

    ESC [ c          Wyślij łańcuch identyfikacji VT100

    ESC [ x          Wyślij raport parametrów terminala

    ESC [ > c         Wyślij  łańcuch  atrybutów  drugorzędnego
                 urządzenia VT220

    ESC [ 6 n         Wyślij raport pozycji kursora

TRANSLACJA WEJŚCIA
    Aby spełniać pełną emulację VT100, screen musi wykryć, że w strumieniu
    wejściowym wygenerowano sekwencję znaków i wstawić sekwencję specjalną
    VT100. Screen robi to w bardzo elastyczny sposób,  umożliwiając
    zmapowanie arbitralnych komand na arbitralne sekwencje znakowe. Dla
    standardowej emulacji VT100, komenda będzie zawsze wstawiać łańcuch do
    bufora wejściowego okna (zobacz też opis komendy stuff). Z uwagi na
    to, że sekwencje generowane przez naciśnięcie klawisza mogą się zmienić
    po ponownym podłączeniu z innego terminala, można wiązać komendy do
    nazw termcapowych klawiszy. Screen wstawi wtedy prawidłowe wiązanie po
    każdym wznowieniu. Zobacz też komendę bindkey dla dalszych szczegółów
    składni i przykładów.

    Oto tablica domyślnych wiązań klawiszowych. (A) oznacza, że komenda
    jest wykonywana jeśli klawiatura jest w trybie aplikacji.

    Nazwa klawisza  Nazwa termcap  Komenda
    ______________________________________________________
    Kursor w górę     ku     stuff \033[A
                     stuff \033OA  (A)
    Kursor w dół     kd     stuff \033[B
                     stuff \033OB  (A)
    Kursor w prawo    kr     stuff \033[C
                     stuff \033OC  (A)
    Kursor w lewo     kl     stuff \033[D
                     stuff \033OD  (A)
    Klawisz funkc 0    k0     stuff \033[10~
    Klawisz funkc 1    k1     stuff \033OP
    Klawisz funkc 2    k2     stuff \033OQ
    Klawisz funkc 3    k3     stuff \033OR
    Klawisz funkc 4    k4     stuff \033OS
    Klawisz funkc 5    k5     stuff \033[15~
    Klawisz funkc 6    k6     stuff \033[17~
    Klawisz funkc 7    k7     stuff \033[18~
    Klawisz funkc 8    k8     stuff \033[19~
    Klawisz funkc 9    k9     stuff \033[20~
    Klawisz funk 10    k;     stuff \033[21~
    Klawisz funk 11    F1     stuff \033[22~
    Klawisz funk 12    F2     stuff \033[23~
    Backspace       kb     stuff \010
    Home         kh     stuff \033[1~
    End          kH     stuff \033[4~
    Insert        kI     stuff \033[2~
    Delete        kD     stuff \033[3~
    Page up        kP     stuff \033[5~
    Page down       kN     stuff \033[6~
    Keypad 0       f0     stuff 0
                     stuff \033Op  (A)
    Keypad 1       f1     stuff 1
                     stuff \033Oq  (A)
    Keypad 2       f2     stuff 2
                     stuff \033Or  (A)
    Keypad 3       f3     stuff 3
                     stuff \033Os  (A)
    Keypad 4       f4     stuff 4
                     stuff \033Ot  (A)
    Keypad 5       f5     stuff 5
                     stuff \033Ou  (A)
    Keypad 6       f6     stuff 6
                     stuff \033Ov  (A)
    Keypad 7       f7     stuff 7
                     stuff \033Ow  (A)
    Keypad 8       f8     stuff 8
                     stuff \033Ox  (A)
    Keypad 9       f9     stuff 9
                     stuff \033Oy  (A)
    Keypad +       f+     stuff +
                     stuff \033Ok  (A)
    Keypad -       f-     stuff -
                     stuff \033Om  (A)
    Keypad *       f*     stuff *
                     stuff \033Oj  (A)
    Keypad /       f/     stuff /
                     stuff \033Oo  (A)
    Keypad =       fq     stuff =
                     stuff \033OX  (A)
    Keypad .       f.     stuff .
                     stuff \033On  (A)
    Keypad ,       f,     stuff ,
                     stuff \033Ol  (A)
    Keypad enter     fe     stuff \015
                     stuff \033OM  (A)

SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI TERMINALA
    Następująca tablica opisuje wszystkie właściwości terminala, które są
    rozpoznawane przez screen, a których nie ma w podręczniku termcap(5).
    Możesz umieszczać te właściwości w swoich wpisach termcap (w /etc/term-
    cap) lub używać komend `termcap', `terminfo' i `termcapinfo' w plikach
    screenrc.  Często nie jest możliwe wstawienie tych właściwości do bazy
    terminfo.

    LP  (bool) Terminal  ma  marginesy  w  stylu  VT100  (`magiczne
          marginesy'). Zauważ, że ta właściwość jest przedawniona,
          gdyż screen używa zamiast tego standardowego 'xn'.

    Z0  (str)  Zmień szerokość na 132 kolumny.

    Z1  (str)  Zmień szerokość na 80 kolumn.

    WS  (str)  Zmień rozmiar wyświetlacza. Właściwość ta jako argumenty
          bierze oczekiwaną szerokość i wysokość. Przykład Sun-
          View(tm): '\E[8;%d;%dt'.

    NF  (bool) Terminal nie potrzebuje kontroli przepływu. Przesyłaj ^S i
          ^Q bezpośrednio do aplikacji. To samo co 'flow off'. Prze-
          ciwieństwem tej właściwości jest 'nx'.

    G0  (bool) Terminal daje sobie radę z sekwencjami wyboru fontu ISO
          2022.

    S0  (str)  Przełącz zestaw znaków 'G0' na podany zestaw. Domyślnym
          jest '\E(%.'.

    E0  (str)  Przełącz zestaw znaków 'G0' z powrotem na standardowy
          zestaw. Domyślnie to '\E(B'.

    C0  (str)  Użyj łańcucha jako tablicy konwersji dla fontu '0'. Zobacz
          właściwość 'ac' dla dalszych szczegółów.

    CS  (str)  Przełącz klawisze-kursora w tryb aplikacji.

    CE  (str)  Przełącz klawisze-kursora z powrotem do trybu normalnego.

    AN  (bool) Włącz autonuke. Zobacz komendę 'autonuke' dla dalszych
          szczegółów.

    OL  (num)  Ustaw limit bufora wyjściowego. Zobacz komendę 'obuflimit'
          dla dalszych szczegółów.

    KJ  (str)  Ustaw typ kanji terminala. Prawidłowe ustawienia to "jis",
          "euc" i "sjis".

    AF  (str)  Zmień kolor pierwszego planu znaków w postaci zgodnej z
          ANSI. Właściwość ta jest prawie zawsze ustawiana na
          '\E[3%dm' ('\E[3%p1%dm' na maszynach terminfo).

    AB  (str)  To samo co 'AF', lecz zmienia kolor tła.

    AX  (bool) Rozumie włączanie domyślnego koloru pierwszego planu/tła
          ANSI (\E[39m / \E[49m).

    XC  (str)  Opisuje  translację  znaków na łańcuchy, zależnie od
          bieżącego fontu. Więcej detali w następnej sekcji.

    TF  (bool) Dodaj brakujące właściwości  termcap/info.  (Domyślnie
          ustawione).

TRANSLACJA ZNAKÓW
    Screen ma potężny mechanizm tłumaczenia znaków na arbitralne łańcuchy,
    zależnie od bieżącego fontu i typu terminala.

    Składnia:
      XC=<mapowanie-znaków>{,,<mapowanie-znaków>}
      <mapowanie-znaków> := <desygnator><wzorzec>{,<mapowanie>}
      <mapowanie> := <znak-do-zmapowania><arg-wzorca>

    Elementy w nawiasach mogą być powtarzane wielokrotnie.

    <mapowanie-znaków> mówi screenowi jak mapować znaki fontu <desygnator>
    ('B': Ascii, 'A': UK, 'K': niemiecki, itd.) na łańcuchy. Każde
    <mapowanie< opisuje na jaki łańcuch tłumaczyć pojedynczy znak. Z uwagi
    na wiele wspólnego różnych kodów, używany jest mechanizm wzorców (np.
    łańcuchy przełączające do i z jakiegoś zestawu znaków). Każde pojawie-
    nie się we <wzorcu> znaku '%' jest podmieniane na <arg-wzorca> podany
    wraz ze znakiem. Jeśli twoje łańcuchy nie są w ogóle podobne, użyj jako
    wzorca '%' i umieść pełny łańcuch w <arg-wzorca>. Aby umożliwić
    używanie rzeczywistego '%', udostępniono mechanizm cytowania. Znak '\'
    cytuje znaki specjalne '\', '%' i ','.

    Here is an example:

      termcap hp700 'XC=B\E(K%\E(B,\304[,\326\\\\,\334]'

    Mówi to screenowi jak tłumaczyć duże znaki umlaut z ISOlatin1 (zestaw
    znaków 'B') na terminalu hp700, który posiada niemiecki zestaw znaków.
    '\304' będzie tłumaczone na '\E(K[\E(B' itd. Zauważ, że linia ta jest
    przetwarzana *trzykrotnie* zanim zbudowana zostanie wewnętrzna tablica
    sprawdzania. Dlatego do uzyskania pojedynczego '\' potrzeba sporo
    cytowania.

    Aby umożliwić dalszą emulację, dodano jeszcze jedno rozszerzenie: jeśli
    mapowanie tłumaczy niecytowany znak '%', to będzie on wysyłany na
    terminal za każdym razem, gdy screen włączy odpowiedni <desygnator>. W
    tym specjalnym przypadku, wzorzec jest przyjmowany jako '%', ponieważ
    zazwyczaj sekwencja przełączania znaków i mapowania nie mają wiele
    wspólnego

    Poniższy przykład pokazuje zastosowanie tego rozszerzenia:

      termcap xterm 'XC=K%,%\E(B,[\304,\\\\\326,]\334'

    W tym wypadku, na xtermie emulowana jest część niemieckiego zestawu
    znaków ('K'). Jeśli screen musi zmienić zestaw znaków na 'K', to wyśle
    do terminala sekwencję '\E(B', tj. zamiast używany będzie zestaw ASCII.
    Wzorzec to sam znak '%', więc mapowanie jest proste: '[' na '\304', '\'
    na '\326', i ']' na '\334'.

ŚRODOWISKO
    COLUMNS    Liczba kolumn terminala (przesłania wpis termcap).
    HOME      Katalog, w którym szukać .screenrc.
    LINES     Liczba wierszy terminala (przesłania wpis termcap).
    LOCKPRG    Program blokujący screena.
    NETHACKOPTIONS Włącza opcję nethack.
    PATH      Używane do lokalizowania uruchamianych programów.
    SCREENCAP   Dla dostosowywania terminalowej wartości TERMCAP.
    SCREENDIR   Alternatywny katalog gniazd.
    SCREENRC    Alternatywny plik screenrc.
    SHELL     Domyślny  program  powłokowy  dla  otwierania okien
           (domyślnie "/bin/sh").
    STY      Alternatywna nazwa gniazda.
    SYSSCREENRC  Alternatywny systemowy plik screenrc.
    TERM      Nazwa terminala.
    TERMCAP    Opis terminala.

PLIKI
    .../screen-3.?.??/etc/screenrc
    .../screen-3.?.??/etc/etcscreenrc Przykłady dystrybucyjne prywatnych i
                     globalnych plików inicjalizacji
    $SYSSCREENRC
    /etc/screenrc           komendy inicjalizacji screena
    $SCREENRC
    $HOME/.screenrc          Wczytywane po /etc/screenrc
    $SCREENDIR/S-<login>
    /tmp/screens/S-<login>      Katalogi gniazdowe (domyślnie)
    <socket directory>/.termcap    Zapisywane przez funkcję wyjściową
                     "termcap"
    /tmp/screens/screen-exchange   lub
    /tmp/screen-exchange       bufor komunikacji  międzyprocesowej
                     screena
    hardcopy.[0-9]          Obrazy  ekranów, stworzone funkcją
                     hardcopy
    screenlog.[0-9]          Wyjściowe pliki raportowe, utworzone
                     funkcją log
    /usr/share/terminfo/?/*      lub
    /var/run/utmp           Wpisy zgłoszeniowe
    $LOCKPRG             Program, blokujący terminal.

ZOBACZ TAKŻE
    termcap(5), utmp(5), vi(1), captoinfo(1), tic(1)

AUTORZY
    Oryginalnie stworzone przez Oliviera Laumanna. Najnowsza wersja wydana
    przez Wayne Davisona, Juergena Weigerta i Michaela Schroedera.

KOPIOWANIE
    Copyright (C) 1999
      Juergen Weigert (jnweiger@immd4.informatik.uni-erlangen.de)
      Michael Schroeder (mlschroe@immd4.informatik.uni-erlangen.de)
    Copyright (C) 1987 Oliver Laumann
    Program ten jest programem wolnodostępnym; możesz go dystrybuować i/lub
    modyfikować według GNU General Public License, opublikowanej przez FSF;
    wersja 2, lub (wg uznania) dowolna wersja późniejsza.
    Program ten jest dystrybuowane w nadziei, że będzie przydatny, lecz bez
    ŻADNEJ GWARANCJI. Zobacz GNU GPL dla dalszych szczegółów.
    Powinieneś wraz z tym programem otrzymać kopię GNU GPL (zobacz plik
    COPYING); jeśli nie, napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Tem-
    ple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

KONTRYBUTORZY
    Ken Beal (kbeal@amber.ssd.csd.harris.com),
    Rudolf Koenig (rfkoenig@immd4.informatik.uni-erlangen.de),
    Toerless Eckert (eckert@immd4.informatik.uni-erlangen.de),
    Wayne Davison (davison@borland.com),
    Patrick Wolfe (pat@kai.com, kailand!pat),
    Bart Schaefer (schaefer@cse.ogi.edu),
    Nathan Glasser (nathan@brokaw.lcs.mit.edu),
    Larry W. Virden (lvirden@cas.org),
    Howard Chu (hyc@hanauma.jpl.nasa.gov),
    Tim MacKenzie (tym@dibbler.cs.monash.edu.au),
    Markku Jarvinen (mta@{cc,cs,ee}.tut.fi),
    Marc Boucher (marc@CAM.ORG),
    Doug Siebert (dsiebert@isca.uiowa.edu),
    Ken Stillson (stillson@tsfsrv.mitre.org),
    Ian Frechett (frechett@spot.Colorado.EDU),
    Brian Koehmstedt (bpk@gnu.ai.mit.edu),
    Don Smith (djs6015@ultb.isc.rit.edu),
    Frank van der Linden (vdlinden@fwi.uva.nl),
    Martin Schweikert (schweik@cpp.ob.open.de),
    David Vrona (dave@sashimi.lcu.com),
    E. Tye McQueen (tye%spillman.UUCP@uunet.uu.net),
    Matthew Green (mrg@mame.mu.oz.au),
    Christopher Williams (cgw@unt.edu),
    Matt Mosley (mattm@access.digex.net),
    Gregory Neil Shapiro (gshapiro@wpi.WPI.EDU).

WERSJA
    Jest to wersja 3.9. Jej korzenie są złączeniem wersji 2.3PR7 Wayne
    Davisona i wielu rozszerzeń wersji 2.0 Olivera Laumanna. Zauważ, że
    wszystkie wersje numerowane jako 2.x są autorstwa Oliviera Laumanna.

DOSTĘPNOŚĆ
    Najnowsza oficjalna wersja screena jest dostępna przez anonimowy ftp z
    prep.ai.mit.edu, nic.funet.fi lub dowolnego innego hosta dystrybucji
    GNU.  Domowym hostem screena jest ftp.uni-erlangen.de (131.188.3.71),
    katalog pub/utilities/screen. Podkatalog `private' zawiera najnowsze
    wersje beta. Jeśli chcesz pomóc, wyślij wiadomość na screen@uni-erlan-
    gen.de.

BŁĘDY
    o `dm' (tryb kasowania) i `xs' nie są obsługiwane (są ignorowane).
     `xn' jest traktowany jako wskaźnik magicznych marginesów.

    o Screen nie wie nic o znakach podwojonej wysokości lub szerokości.
     Jest to jednak jedyne miejsce, w którym vttest ma prawo się nie
     powieść.

    o Nie jest możliwe zmienienie zmiennej środowiskowej $TERMCAP podczas
     ponownego podłączania z innego terminala.

    o Obsługa systemów opartych o terminfo jest bardzo ograniczona.
     Dodawanie właściwości do $TERMCAP może nie mieć żadnych efektów.

    o Screen nie używa sprzętowych tabów.

    o Screen musi być na większości systemów instalowany jako suid root.
     Inaczej nie będzie w stanie w odpowiedni sposób zmienić właściciela
     pliku urządzenia tty dla każdego okna. Wymaga także specjalnych
     uprawnień do zapisu do pliku "/var/run/utmp".

    o Wpisy z "/var/run/utmp" nie są usuwane gdy screen jest zbijany
     SIGKILL.  Powoduje to, że niektóre programy ("w", "rwho") mówią, że
     użytkownik jest zalogowany, choć wcale tak nie jest.

    o Screen może dawać dziwne ostrzeżenia jeśli twój tty nie ma wpisu
     utmp.

    o Gdy linia modemu zostanie odwieszona, screen nie zawsze automaty-
     cznie się odłączy (lub zakończy działanie), chyba że sterownik
     urządzenia wysyła sygnał HANGUP. Aby odłączyć sesję screena, użyj
     opcji -d lub -D linii komend.

    o Jeśli ustawione jest hasło, opcje -d, -D linii komend wciąż
     odłączają sesję bez pytania.

    o Zarówno "breaktype" jak i "defbreaktype" zmieniają metodę generowa-
     nia przerwania, używaną przez wszystkie urządzenia terminalowe.
     Pierwszy powinien zmienić tylko ustawienie okna a drugi tylko
     wartość domyślną dla nowych okien.

    o Podczas podłączania do sesji wieloużytkownikowej, plik .screenrc
     użytkownika nie jest oglądany. Ustawienia prywatne użytkowników
     muszą być włączane do pliku .screenrc, z którego uruchomiono sesję,
     lub zmieniane ręcznie.

    o Dziwna wyobraźnia jest bardzo przydatna do zrozumienia wszystkich
     właściwości.

    o Wysyłaj raporty o błędach, usprawnienia, koszulki, pieniądze, piwo &
     pizzę do screen@uni-erlangen.de.

4th Berkeley Distribution    10 czerwca 1999           SCREEN(1)

Time taken: 0.00051 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com