Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
sed(1)                                 sed(1)

NAZWA
    sed - edytor strumieniowy

SKŁADNIA
    sed [-n] [-g] [-e skrypt ] [-f splik ] [ plik ] ...

OPIS
    Sed kopiuje podane pliki (lub domyślnie standardowe wejście) na stan-
    dardowe wyjście, przy okazji edytując przepływające dane według komend
    zadanych w skrypcie.

    Opcja -e załącza pojedynczą komendę edycyjną z następującego po niej
    argumentu; jeśli jest ich [komend] więcej, to są one wykonywane w kole-
    jności pojawienia się. Jeśli jest tam tylko opcja -e i nie ma -f, flagę
    -e można pominąć.

    Opcja -f powoduje, że komendy są pobieranego z pliku "splik"; jeśli
    jest ich kilka, to są one wykonywane w kolejności pojawienia się;
    komendy -e i -f można ze sobą łączyć.

    Opcja -g powoduje, że sed zachowuje się tak, jakby każda z komend
    skryptu miała przyrostek g.

    Opcja -n hamuje domyślne wyjście.

    Skrypt  składa  się z komend, po jednej na linię, ułożonych w
    następującej postaci:

      [adres [, adres] ] funkcja [argumenty]

    Normalnie sed cyklicznie kopiuje linie wejścia do bieżącego bufora tek-
    stowego, a następnie dokonuje kolejno wszystkich komend edycyjnych,
    których adresy wybierają bufor, a potem przesyła bufor na standardowe
    wyjście i czyści go.

    Opcja -n hamuje normalne wyjście (tak, że ma miejsce tylko wyjście p i
    w). Podobnie niektóre komendy (n,M) robią samodzielne odczyty linii, a
    niektóre inne (d,D) powodują, że komendy następujące za nimi w danym
    skrypcie są pomijane (komenda D hamuje też czyszczenie bieżącego bufora
    tekstowego, co ma normalnie miejsce przed następnym cyklem).

    Pomocnym jest też wiedzieć, że istnieje drugi bufor (nazywany `miejscem
    przechowywania', który może być kopiowany, lub doklejany, lub składany
    z bieżącym buforem.

    Adres jest: liczbą dziesiętną (która odpowiada linii, gdzie numery
    linii to liczby zaczynające się od 1, do ostatniej linii pliku), lub
    `$', który adresuje ostatnią linię wyjścia, lub kontekstowym adresem,
    który jest `/wyrażeniem regularnym/' w zmodyfikowanym stylu ed (1),
    więc:

    (1) Sekwencja specjalna `0 odpowiada nowej linii osadzonej w buforze,
      a `' odpowiada tabulacji.

    (2) Linia komend bez adresów wybiera każdy bufor.

    (3) Linia komend z jednym adresem wybiera każdy bufor, który odpowiada
      temu adresowi.

    (4) Linia komend z dwoma adresami odpowiada włącznemu zasięgowi od
      pierwszego bufora wejściowego, do  drugiego,  odpowiadającego
      adresowi. (Jeśli drugi adres jest liczbą mniejszą lub równą
      numerowi podanemu najpierw, to wybierana jest tylko jedna linia.)
      Gdy dopasowany jest drugi adres, sed zaczyna ponownie szukać pier-
      wszego; tak więc dowolna liczba tych zasięgów będzie porównywana.

    Operator negacji `!', znany z C, może i tu mieć zastosowanie,
    wskazując, że komenda odnosi się do linii nie wybranych w adresach.

    W następujących funkcjach, maksymalna liczba adresów jest wskazana w
    nawiasie.

    Argument oznaczony jako "tekst" składa się z jednej, lub większej
    ilości linii, w których wszystkie, poza ostatnią muszą kończyć się `',
    aby ukryć nową linię.

    Odwrotne ukośniki w tekście są traktowane jak odwrotne ukośniki w
    łańcuchu zamiany komendy `s' i mogą być używane do  chronienia
    początkowych białych spacji.

    Argument oznaczony jako "rplik" i "wplik" musi być ostatnim w linii
    komend. Każdy wplik jest tworzony zanim rozpocznie się przetwarzanie.
    Dopuszczalną ilością argumentów wplików jest 10.

    a "tekst"  (1)
      Doklej. Dołącz tekst na wyjście przed odczytaniem następnej linii
      wejścia.

    b "etykieta" (2)
      Przejdź się do komendy `:', przechowującej etykietę. Jeśli nie
      podano etykiety, przejdź na koniec skryptu.

    c "tekst"  (2)
      Zmień. Skasuj bieżący tekst z bufora. Z adresem 0 lub 1, lub na
      końcu dwuadresowego zasięgu, dołącz tekst na wyjściu. Rozpocznij
      następny cykl.

    d     (2)
      Skasuj bieżący bufor tekstowy. Rozpocznij nowy cykl.

    D     (2)
      Skasuj pierwszą linię bieżącego bufora tekstowego (wszystkie
      znaki, aż do pierwszej nowej linii). Rozpocznij nowy cykl.

    g     (2)
      Zamień zawartość bieżącego bufora tekstowego z zawartością miejsca
      przechowywania.

    G     (2)
      Doklej zawartość miejsca przechowywania do bieżącego bufora tek-
      stowego.

    h     (2)
      Skopiuj bieżący bufor tekstowy do miejsca przechowywania.

    H     (2)
      Doklej kopię bieżącego bufora tekstowego do miejsca przechowywa-
      nia.

    i "tekst"  (1)
      Wstaw. Wstaw tekst na standardowe wyjście.

    l     (2)
      Listuj. Wysyła przestrzeń wzorców na standardowe wyjście. Opcja
      "w" może wystąpić jak w komendzie s, opisanej niżej. Niedrukowane
      znaki są rozszerzane do:

        \b -- backspace (ASCII 08)
        \t -- tabulacja (ASCII 09)
        \n -- nowa linia (ASCII 10)
        \r -- return   (ASCII 13)
        \e -- escape   (ASCII 27)
        \xx -- znak ASCII odpowiadający dwóm cyfrom szesnastkowym.

    n     (2)
      Kopiuj bieżący bufor tekstowy na standardowe wyjście. Wczytaj do
      bufora nową linię.

    N     (2)
      Doklej następną linię wejścia do bieżącego bufora tekstowego,
      wstawiając między nie osadzoną nową linię. Zmienia się bieżący
      numer linii.

    p     (2)
      Drukuj. Kopiuj bieżący bufor tekstowy na standardowe wyjście.

    P     (2)
      Kopiuj pierwszą linię bieżącego bufora tekstowego (wszystkie znaki
      aż do pierwszej nowej linii) na standardowe wyjście.

    q     (1)
      Zakończ. Przejdź na koniec skryptu. Nie rozpoczynaj nowego cyklu.

    r "rplik" (1)
      Czytaj zawartość rpliku. Wstaw ją na wyjściu przed przeczytaniem
      następnej linii wejściowej.

    s /wyrażenie regularne/zamiennik/flagi     (2)
      Podmień znalezione wyrażenia regularne na zamiennik (w bieżącym
      buforze tekstowym). Zamiast `/' można użyć dowolnego znaku. Dla
      dokładniejszego opisu zobacz ed (1). Flagi to zero lub więcej z
      następujących:

      g -- Globalnie. Podmieniaj wszystkie niezachodzące na siebie
      instancje
         łańcucha, a nie tylko pierwszą z nich.

      p -- Drukuj przestrzeń wzorców po dokonaniu podmiany.

      w  --  Zapisuj. Doklej bieżący bufor tekstowy do argumentu
      plikowego, tak jak
         w komendzie w (o ile zostanie dokonana podmiana). Standardowe
      wyjście
         jest używane jeśli nie podano argumentu plikowego.

    t "etykieta" (2)
      Gałęziowy  test `jeżeli'. Przejdź do komendy `:' o podanej
      etykiecie, jeśli dokonano jakichkolwiek podmian od ostatniego
      odczytu linii wejściowej, lub wywołania `t' lub `T'. Jeśli nie
      podano etykiety, przejdź na koniec skryptu.

    T "etykieta" (2)
      Przeskocz przy błędzie. Przejdź do komendy `:'  o  podanej
      etykiecie, jeśli nie dokonano podmian od ostatniego wczytania
      linii wejściowej, lub od użycia komendy `t' lub `T'. Jeśli nie
      podano etykiety, przejdź na koniec pliku.

    w "wplik" (2)
      Zapisz. Doklej bieżący bufor tekstowy do wpliku.

    W "wplik" (2)
      Zapisz pierwszą linię. Doklej pierwszą linię bieżącego bufora tek-
      stowego do wpliku.

    x     (2)
      Wymień zawartość bieżącego bufora tekstowego i miejsca prze-
      chowywania.

    y /łańcuch1/łańcuch2/   (2)
      Tłumacz.  Podmień  każde  pojawienie się znaku ze łańcucha1
      odpowiadającym mu znakiem z łańcucha2. Długości tych znaków muszą
      być identyczne.

    ! "komenda"       (2)
      Wszystko-poza. Zastosuj funkcję (lub grupę, jeśli funkcją jest
      `{') tylko do linii nie wybranych przez adres(y).

    : "etykieta" (0)
      Komenda ta nie robi niczego poza przechowywaniem etykiety dla
      komend `b' i `t'.

    =     (1)
      Wstaw bieżący numer linii na standardowe wyjście jako linię.

    {     (2)
      Wywołaj następujące komendy, aż do zamykającego `}' tylko jeśli
      bieżąca linia odpowiada adresowi lub podanemu zasięgowi adresów.

    Pusta komenda jest ignorowana.

PRZENOŚNOŚĆ
    Narzędzie to było wyprowadzone z UNIX-a 4.1 BSD i (o ile wiadomo
    autorowi) jest z nim kompatybilne. Wszystkie udokumentowane właściwości
    seda z BSD są wspierane.

    Pominięto jedną nieudokumentowaną właściwość (prowadzący `n' w pier-
    wszym komentarzu, mający takie same działanie jak -n opcja linii
    komend).

    Poprawiono następujące błędy i ograniczenia:

    *  Nie ma ukrytego limitu długości (40 w sedzie BSD) na długości nazw
      plików.

    *  Nie ma limitu długości (8 w sedzie BSD) na długość etykiet.

    *  Komenda `exchange' działa teraz dla długich wzorców i miejsc prze-
      chowania.

    Poczyniono następujące rozszerzenia istniejących komend:

    *  komendy a, i nie naciskają na prowadzący  znak  odwrotnego
      ukośnika-\n w tekście.

    *  komendy r, w nie naciskają na białą spację przed nazwą pliku.

    *  Opcje g, p i P w komendach s mogą być podawane w dowolnej kole-
      jności.

    Poczyniono pewne rozszerzenia do składni wyrażeń regularnych:

    *  \t jest rozpoznawane jako sekwencja specjalna tabulacji.

    *  Wewnątrz RE, + woła o 1..n powtórzeń poprzedniego wzorca.

    Następujące właściwości są całkowicie nowe:

    *  Komenda l (listuj, nieudokumentowana i słabsza w BSD)

    *  Komenda W (zapisz pierwszą linię przestrzeni wzorców do pliku).

    *  Komenda T (przeskocz, jeśli nie udało się podstawienie).

    *  Dozwolone są w liniach komend kończące komentarze.

    Dodatkowo, komunikaty o błędach seda stały się bardziej konkretne i
    informatywne.

    Implementacja jest również sporo mniejsza i szybsza niż sed z 4.1 BSD.
    Używa jedynie standardowej biblioteki I/O i exit(3).

UWAGA
    Jest to komponent freeware systemów operacyjnych GNU  i  MINIX.
    Użytkownik ma więc pozwolenie na używanie, modyfikowanie i reprodukcję
    oraz dystrybucję jego pod następującymi warunkami:

    1. Notka o autorze, pojawiająca się w każdym pliku źródłowym nie może
    zostać skasowana, ani poprawiana.

    2. Forma obiektowa nie może być rozprowadzana bez źródeł.

ZOBACZ TAKŻE
    ed(1), grep(1), awk(1), lex(1), regexp(5)

AUTOR
    Ta strona podręcznika man została napisana przez Erica S. Raymonda
    <esr@snark.thyrsus.com>, a załączony pakiet jest z GNU.

                Listopad 19, 1995            sed(1)

Time taken: 0.00069 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com