Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SELECT(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SELECT(2)

NAZWA
    select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne
    zwielokratnianie we/wy

SKŁADNIA
    /* Zgodnie z POSIX 1003.1-2001 */
    #include <sys/select.h>

    /* Zgodnie z wcześniejszymi standardami */
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
         fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);

    void FD_CLR(int fd, fd_set *set);
    int FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
    void FD_SET(int fd, fd_set *set);
    void FD_ZERO(fd_set *set);

    #define _XOPEN_SOURCE 600
    #include <sys/select.h>

    int pselect(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
          fd_set *exceptfds, const struct timespec *timeout,
          const sigset_t *sigmask);

OPIS
    select() i pselect() umożliwiają programowi  monitorowanie  wielu
    deskryptorów plików i oczekiwanie aż jeden lub więcej deskryptorów
    będzie "gotowy" na wykonanie pewnej klasy operacji wejścia/wyjścia (np.
    możliwy odczyt). Deskryptor pliku jest uważany za gotowy, jeżeli
    możliwe jest wykonanie odpowiadającej operacji (np. read(2)) bez
    blokowania.

    Funkcjonalność funkcji select() i pselect() jest identyczna, jeśli
    pominąć trzy różnice:

    (i)  Funkcja select() używa czasu parametru timeout, który jest typu
       struct timeval (z sekundami i mikrosekundami), podczas gdy pse-
       lect() używa typu struct timespec (z sekundami i nanosekundami).

    (ii)  Funkcja  select()  może aktualizować parametr timeout, aby
       wskazać, jak dużo czasu minęło. Funkcja pselect() nie zmienia
       tego parametru.

    (iii) Funkcja select() nie przykmuje parametru sigmask i zachowuje
       się, jak pselect() wywołane z NULL sigmask.

    Podglądane są trzy niezależne zestawy deskryptorów. Te, które są
    wymienione w readfds będą obserwowane w celu dowiedzenia się, czy nie
    ma tam jakichś znaków dostępnych do czytania  (dokładniej,  aby
    dowiedzieć się, czy read nie spowoduje zablokowania, deskryptor pliku
    jest również przygotowany na koniec pliku). Deskryptory wymienione w
    writefds będą obserwowane w celu dowiedzenia się, czy zapis nie
    spowoduje blokady, a deskryptory wymienione w exceptfds będą obser-
    wowane w celu dowiedzenia się, czy nie ma na nich wyjątku. Przy
    wyjściu, zbiory te są modyfikowane, wskazując, które z deskryptorów
    zmieniły status. Każdy z tych trzech zbiorów deskryptorów plików może
    być przekazany jako NULL, jeżeli dla żadnego deskryptora pliku na ma
    potrzeby obserwowania odpowiedniej klasy zdarzeń.

    Do obsługi tych zbiorów udostępnione są cztery makra: FD_ZERO() czyści
    zbiór. FD_SET() i FD_CLR() dodają lub usuwają ze zbioru podany deskryp-
    tor. FD_ISSET() sprawdza, czy deskryptor jest częścią zbioru. Jest to
    przydatne po zakończeniu select().

    nfds jest najwyższym numerem deskryptora z wszystkich trzech zbiorów
    plus 1.

    timeout jest górną granicą czasu, który upłynie przed zakończeniem
    działania funkcji select(). Gdy przyjmie wartość zero,  select()
    zakończy pracę natychmiast. (Jest to przydatne w uwspólnianiu). Jeśli
    timeout jest równe NULL (brak czasu przeterminowania), select() może
    blokować w nieskończoność.

    sigmask jest wskaźnikiem do maski sygnałów (zobacz sigprocmask(2)).
    Jeśli nie jest równe NULL, to pselect() najpierw zastępuje bieżącą
    maskę sygnałów maską wskazywaną przez sigmask, a następnie wywołuje
    funkcję `select' i ponownie odtwarza oryginalną maskę sygnałów.

    Poza różnicą w precyzji argumentu timeout, następujące wywołanie pse-
    lect():

      ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
              timeout, &sigmask);

    jest odpowiednikiem niepodzielnego wykonania następujących funkcji:

      sigset_t origmask;

      sigprocmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
      ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
      sigprocmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);

    Idea pselect() polega na tym, że gdy chce się oczekiwać na zdarzenie
    będące sygnałem lub czymś na deskryptorze pliku, potrzebny jest atomowy
    test zapobiegający sytuacjom wyścigu. (Przypuśćmy, że procedura obsługi
    sygnału ustawia globalny znacznik i kończy działanie. Wówczas, test
    tego znacznika globalnego, po którym następuje wywołanie select() może
    wisieć w nieskończoność, gdyby sygnał przybył natychmiast po teście,
    ale przed wywołaniem. Inaczej mówiąc, pselect zezwala na, najpierw,
    zablokowanie sygnałów, następnie obsłużenie dostarczonych sygnałów, aby
    wreszcie wywołać pselect() z pożądanym sigmask, unikając wyścigu).

  Przeterminowanie
    Struktury czasu, których to dotyczy, są zdefiniowane w <sys/time.h> i
    wyglądają następująco

     struct timeval {
       long  tv_sec;     /* sekundy */
       long  tv_usec;    /* mikrosekundy */
     };

    i

     struct timespec {
       long  tv_sec;     /* sekundy */
       long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
     };

    (Jednakże odnośnie wersji POSIX 1003.1-2001 zobacz poniżej).

    Niektóre programy wywołują select() z wszystkimi trzema zbiorami
    pustymi, z n równym zeru i niezerowym timeout. Jest to całkiem
    przenośny sposób pauzowania z dokładnością subsekundową.

    Pod Linuksem funkcja select() modyfikuje timeout, aby odzwierciedlić
    ilość nieprzespanego czasu; większość innych implementacji tego nie
    robi (POSIX.1-2001 dopuszcza oba te zachowania). Powoduje to problemy,
    zarówno gdy kod linuksowy odczytujący timeout zostanie przeniesiony na
    inne systemy operacyjne, jak i gdy kod przeniesiony pod Linuksa z
    innych systemów używa ponownie struct timeval dla wielu select()ów w
    pętli, bez powtórnej inicjacji. Należy  traktować  timeout  jako
    niezdefiniowany po zakończeniu select().

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu, select() i pselect() zwracają liczbę deskryp-
    torów w zbiorach deskryptorów (to jest całkowitę liczbę bitów ustawioną
    w readfds, writefds, exceptfds). Może ona być zerowa, jeśli nastąpi
    przeterminowanie, nim coś ciekawego się zdarzy. Po błędzie, zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno; zbiory deskryptorów i timeout
    stają się niezdefiniowane, więc nie należy polegać na ich zawartości.

BŁĘDY
    EBADF W jednym ze zbiorów przekazano niepoprawny deskryptor pliku (Być
       może deskryptor ten został już zamknięty lub wystąpił na nim
       inny błąd).

    EINTR Przechwycono sygnał.

    EINVAL nfds jest ujemne lub wartość timeout jest nieprawidłowa.

    ENOMEM nie można było przydzielić pamięci dla wewnętrznych tablic.

PRZYKŁAD
    #include <stdio.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int
    main(void) {
      fd_set rfds;
      struct timeval tv;
      int retval;

      /* Obserwacja stdin (fd 0) i sprawdzanie kiedy ma wejście. */
      FD_ZERO(&rfds);
      FD_SET(0, &rfds);

      /* Czekanie nie dłużej niż 5 sekund. */
      tv.tv_sec = 5;
      tv.tv_usec = 0;

      retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
      /* Nie należy już polegać na wartości tv! */

      if (retval == -1)
        perror("select()");
      else if (retval)
        printf("Dane są już dostępne.\n");
        /* FD_ISSET(0, &rfds) będzie prawdziwy. */
      else
        printf("Brak danych w ciągu 5 sekund.\n");

      return 0;
    }

ZGODNE Z
    BSD 4.4 (funkcja select() pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2). W
    ogólności przenośne do/z systemów nie-BSD wspierających sklonowaną
    warstwę gniazd BSD (włączając warianty Systemu V). Jednakże, należy
    zauważyć, że warianty Systemu V zasadniczo ustawiają zmienną timeout
    przed zakończeniem, ale wariant BSD tego nie robi.

    pselect() jest zdefiniowany w IEEE Std 1003.1g-2000 (POSIX.1g) i w
    POSIX 1003.1-2001.

UWAGI
    fd_set jest buforem o stałym rozmiarze. Wykonanie FD_CLR() lub FD_SET()
    z ujemną wartością fd albo z wartością większą lub równą FD_SETSIZE
    spowoduje zachowanie niezdefiniowane. Ponadto POSIX wymaga, by fd był
    prawidłowym deskryptorem pliku.

    Odnośnie używanych typów, klasyczna sytuacja polega na tym, że oba pola
    struktury timeval są typu long (jak pokazano powyżej), a sama struktura
    jest zdefiniowana w <sys/time.h>. W POSIX 1003.1-2001 sytuacja jest
    następująca

       struct timeval {
         time_t     tv_sec;   /* sekundy */
         suseconds_t  tv_usec;  /* mikrosekundy */
       };

    przy czym struktura jest zdefiniowana w <sys/select.h>, a typy time_t i
    suseconds_t zdefiniowano w <sys/types.h>.

    Odnośnie do prototypów, klasyczna sytuacja polega na tym, że dla
    select() należy włączyć <time.h>. Sytuacja z POSIX 1003.1-2001 polega
    na tym, że dla select() i pselect() należy włączyć <sys/select.h>.
    libc4 i libc5 nie zawierają pliku nagłówkowego <sys/select.h>; w glibc
    2.0 i późniejszymi ten plik nagłówkowy istnieje. W glibc 2.0 udostępnia
    on bezwarunkowo błędny prototyp dla pselect(). W glibc 2.1-2.2.1
    udostępnia on pselect(), jeżeli zdefiniowane jest _GNU_SOURCE. W glibc
    2.2.2-2.2.4  udostępnia  go  natomiast,  gdy  zdefiniowane  jest
    _XOPEN_SOURCE i ma wartość 600 lub większą. Niewątpliwie, począwszy od
    POSIX 1003.1-2001 plik ten powinien udostępniać prototyp standardowo.

WERSJE
    pselect() został dodany do jadra Linuksa 2.6.16.

    Wcześniej pselect() był emulowany w glibc (patrz również BŁĘDY IMPLE-
    MENTACJI).

UWAGI LINUKSOWE
    Wywołanie systemowa pselect() pod Linuksem modyfikuje argument timeout.
    Jednakże funkcja glibc ukrywa to zachowanie przez użycie dla argumentu
    timeout lokalnej zmiennej, która jest przekazywana do wywołania syste-
    mowego. Dlatego pselect() z glibc nie zmienia argumentu timeout, co
    jest zachowaniem wymaganym przez POSIX.1-2001.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI
    Glibc 2.0 dostarczała wersję pselect(), która nie przyjmowała argumentu
    sigmask.

    Od wersji 2.1 glibc dostarczał emulację pselect(), która była zaimple-
    mentowana przy użyciu sigprocmask(2) i select(). Implementacja ta
    pozostaje podatna na wiele błędów wyścigów (race conditions), których
    uniknięcie stanowiło ideę funkcji pselect(). W systemach, które nie
    mają  pselect() niezawodne (i bardziej przenośne) przechwytywanie
    sygnałów można osiągnąć, używając triku potoku do siebie (gdzie proce-
    dura obsługi sygnału zapisuje bajt do potoku, którego drugi koniec jest
    monitorowany przez select() w głównym programie).

    Pod Linuksem select() może raportować deskryptory plików gniazd jako
    "dostępne  do  czytania",  podczas  gdy kolejne czytania zostaną
    zablokowane. Może to się zdarzyć na przykład wtedy, gdy dane nadeszły,
    ale podczas sprawdzania okazało się, że mają złą sumę kontrolną i
    zostały odrzucone. Mogą wystąpić także inne sytuacje, w których
    deskryptor pliku jest błędnie raportowany jako gotowy. Dlatego używanie
    O_NONBLOCK na gniazdach, które nie powinny się blokować może być bez-
    pieczniejsze.

ZOBACZ TAKŻE
    Samouczek z dyskusją i przykładami znajduje się w select_tut(2).

    Rzeczy w nieokreślony sposób powiązane z tym można znaleźć w accept(2),
    connect(2), poll(2), read(2),  recv(2),  send(2),  sigprocmask(2),
    write(2), epoll(7), feature_test_macros(7)

Linux 2.6.16           2006-03-11             SELECT(2)

Time taken: 0.00016 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com