Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SEMCTL(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SEMCTL(2)

NAZWA
    semctl - sterowanie semaforami

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

OPIS
    Funkcja semctl wykonuje operację sterującą określoną przez cmd na
    zestawie semaforów określonym przez semid lub na semnum-tym semaforze
    tego zestawu. (Numeracja semaforów zaczyna się od 0.)

    Funkcja ta posiada trzy lub cztery argumenty. Gdy jest ich cztery,
    wywołanie ma postać semctl(semid,semnum,cmd,arg), gdzie czwarty argu-
    ment arg jest typu union semun zdefiniowanego następująco:

    #if defined(__GNU_LIBRARY__) && !defined(_SEM_SEMUN_UNDEFINED)
    /* union semun jest zdefiniowana w <sys/sem.h> */
    #else
    /* dla zgodności z X/OPEN musimy sami sobie zdefiniować */
    union semun {
       int val;         /* wartość dla SETVAL */
       struct semid_ds *buf;   /* bufor dla IPC_STAT i IPC_SET */
       unsigned short *array;  /* tablica dla GETALL i SETALL */
                    /* Część specyficzna dla Linuksa: */
       struct seminfo *__buf;  /* bufor dla IPC_INFO */
    };
    #endif

    Dozwolone wartości parametru cmd to:

    IPC_STAT  Kopiowanie  informacji ze struktury kontrolnej zestawu
          semaforów do struktury wskazywanej przez arg.buf. Argument
          semnum jest pomijany. Proces wywołujący funkcję musi mieć
          prawa do odczytu zestawu semaforów.

    IPC_SET   Zapis wartości niektórych pól struktury semid_ds wskazy-
          wanej  przez  arg.buf do struktury kontrolnej zestawu
          semaforów z jednoczesnym uaktualnieniem pola sem_ctime (tj.
          przypisaniem mu aktualnego wskazania czasu). Pola zadanej
          struktury struct semid_ds wskazywanej  przez  arg.buf,
          których wartości są kopiowane to:

            sem_perm.uid
            sem_perm.gid
            sem_perm.mode /* tylko 9 najmniej znaczących bitów */

          Efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego
          musi wskazywać na administratora systemu, twórcę zestawu
          semaforów lub jego właściciela. Argument semnum jest pomi-
          jany.

    IPC_RMID  Natychmiastowe usunięcie zestawu semaforów i związanych z
          nim struktur danych. Wszystkie procesy oczekujące zostaną
          wznowione i wywołania, które wykonywały zasygnalizują błąd
          (przypisując zmiennej errno wartość EIDRM).  Efektywny
          identyfikator użytkownika procesu wywołającego funkcję musi
          wskazywać  na  administratora  systemu, twórce zestawu
          semaforów lub jego właściciela. Argument semnum  jest
          pomijany.

    GETALL   Zwraca wartości semval wszystkich semaforów z zestawu
          umieszczając je w tablicy arg.array. Argument semnum jest
          pomijany.  Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do
          odczytu zestawu semaforów.

    GETNCNT   Zwraca wartość semncnt skojarzoną z semaforem numer semnum
          semaforem (tzn. liczbę procesów oczekujących na zwiększenie
          się wartości semval skojarzonej z semaforem numer semnum).
          Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do odczytu
          zestawu semaforów.

    GETPID   Zwraca wartość sempid skojarzoną z semaforem o numerze sem-
          num w zestawie.  (jest to identyfikator procesu, który
          ostatnio wykonał semop na semaforze).  Proces wywołujący
          funkcję musi mieć prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETVAL   Zwraca wartość semval semafora o numerze semnum w zestawie.
          Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do odczytu
          zestawu semaforów.

    GETZCNT   Zwraca wartość semzcnt skojarzoną z semaforem o numerze
          semnum w zestawie. (tzn. liczbę procesów oczekujących na
          osiągnięcie przez semafor o numerze semnum wartości 0).
          Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do odczytu
          zestawu semaforów.

    SETALL   Przypisuje wartości semval wszystkim semaforom zestawu,
          korzystając z tablicy arg.array, jednocześnie uaktualnia
          pole sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej z zestawem.
          Wszystkie struktury sem_undo skojarzone z zestawem są we
          wszystkich procesach zwalniane.  Procesy oczekujące na
          osiągnięcie  przez  poszczególne  semafory  określonych
          wartości są wznawiane, jeśli któraś z wartości semval
          stanie się zerowa lub wzrośnie. Argument semnum jest pomi-
          jany.  Proces wywołujący funkcję musi mieć prawa do mody-
          fikacji zestawu semaforów.

    SETVAL   Przypisuje wartość arg.val polu semval semafora o numerze
          semnum w zestawie. Pole sem_ctime struktury semid_ds sko-
          jarzonej z semaforem jest uaktualniane.  Wszystkie struk-
          tury sem_undo skojarzone z semaforem są zwalniane. Procesy
          oczekujące na osiągnięcie  przez  semafor  określonych
          wartości zostaną wznowione, jeśli semval stanie się równe
          zeru lub wzrośnie. Proces wywołujący funkcję musi mieć
          prawa do odczytu zestawu semaforów.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku wystąpienia błędu, semctl zwróci -1, przypisując zmiennej
    errno wartość określającą rodzaj błędu.  W przeciwnym  przypadku
    zwrócona zostanie nieujemna wartość zależna od określonej przez cmd
    wykonywanej operacji w następujący sposób:

    GETNCNT  wartość semncnt.

    GETPID   wartość sempid.

    GETVAL   wartość semval.

    GETZCNT  wartość semzcnt.

    Dla wszystkich pozostałych wartości cmd w razie pomyślnego zakończenia
    zwracane jest 0.

BŁĘDY
    W  przypadku  wystąpienia błędu, zmienna errno przyjmie jedną z
    następujących wartośći:

    EACCES   Proces wywołujący funkcję nie ma odpowiednich praw wyma-
         ganych do wykonania operacji cmd.

    EFAULT   Adres  wskazywany  przez  arg.buf  lub  arg.array jest
         niedostępny.

    EIDRM   Zestaw semaforów został usunięty.

    EINVAL   Niewłaściwa wartość parametru cmd lub semid.

    EPERM   Argument cmd ma wartość IPC_SET lub IPC_RMID, ale proces
         wywołujący funkcję nie ma uprawnień upoważniających do wyko-
         nania tego polecenia.

    ERANGE   Argument cmd ma wartość SETALL lub SETVAL ale przekazywana
         wartość semafora semval (dla któregoś z semaforów zestawu)
         jest mniejsza od 0 lub większa od wartości ograniczenia sys-
         temowego SEMVMX.

UWAGI
    Polecenia sterujące IPC_INFO, SEM_STAT i SEM_INFO są używane przez pro-
    gram ipcs(8) do pobierania informacji o używanych zasobach w systemie.
    Jeśli zajdzie potrzeba, polecenia te mogą w przyszłości ulec zmianie
    lub ich obsługa może zostać zawarta w systemie plików /proc.

    Niektóre pola struktury struct semid_ds były w Linuksie 2.2 typu short
    a stały się typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystać, powinna
    wystarczyć rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszą. (Jądro rozróżnia
    stare i nowe wywołania za pomocą znacznika IPC_64 w cmd.)

    Dla wywołania semctl obowiązują następujące ograniczenia systemowe:

    SEMVMX   Maksymalna wartość semval: zależna od implementacji (32767).

    W celu uzyskania lepszej przenośności, najlepiet zawsze wywoływać sem-
    ctl z czterema argumentami.

    Pod Linuksem funkcja semctl nie jest funkcją systemową, ale jest zaim-
    plementowana poprzez funkcję systemową ipc(2).

ZGODNE Z
    SVr4, SVID. W SVr4 udokumntowano jeszcze EINVAL i EOVERFLOW.

ZOBACZ TAKŻE
    ipc(2), shmget(2), shmat(2), shmdt(2), ipc(5)

Linux 2.4.1            2001-12-21             SEMCTL(2)

Time taken: 0.00057 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com