Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SEMOP(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SEMOP(2)

NAZWA
    semop, semtimedop - operacje na semaforach

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops);

    int semtimedop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops, struct
    timespec *timeout);

OPIS
    Semafor jest reprezentowany za pomocą anonimowej struktury zawierającej
    następujące pola:

      unsigned short semval;  /* wartość semafora */
      unsigned short semzcnt; /* # oczekiwanie na zero */
      unsigned short semncnt; /* # oczekiwanie na zwiększenie */
      pid_t      sempid;  /* proces, który wykonał ost. op. */

    Funkcja semop wykonuje operacje na wybranych semaforach z zestawu
    wskazywanego przez semid. Każdy z nsops elementów tablicy wskazywanej
    przez parametr sops określa operację, która ma być wykonana na
    semaforze. Struktura struct sembuf zawiera następujące pola:

      unsigned short sem_num;    /* numer semafora */
      short sem_op;         /* operacja na semaforze */
      short sem_flg;         /* dodatkowe znaczniki operacji */

    W sem_flg mogą zostać ustawione znaczniki operacji: IPC_NOWAIT i
    SEM_UNDO.  Jeśli operacja jest opatrzona znacznikiem SEM_UNDO, to
    zostanie cofnięta w chwili, gdy proces zakończy działanie.

    Zestaw operacji zawartych w sops jest wykonywany atomowo, to znaczy,
    operacje są wykonywane jednocześnie i tylko wtedy, gdy wszystkie mogą
    być jednocześnie wykonywane. Zachowanie funkcji systemowej w sytuacji,
    gdy nie wszystkie operacje mogą być wykonane natychmiast, zależy od
    ustawienia znacznika IPC_NOWAIT w poszczególnych polach sem_flg, jak to
    opisano poniżej.

    Każda z nich jest wykonywana na sem_num-tym semaforze w zestawie, przy
    czym pierwszy semafor ma numer 0.  Istnieją trzy rodzaje operacji,
    rozróżniane na podstawie wartości sem_op.

    Jeśli sem_op jest liczbą dodatnią, to wartość semafora (semval)
    zostanie zwiększona o tę liczbę. Ponadto, jeśli został przekazany
    znacznik SEM_UNDO, wówczas system zaktualizuje licznik zmian (semadj)
    tego semafora dla procesu Operacja ta nigdy nie powoduje wstrzymania
    procesu. Proces wywołujący funkcję musi mieć prawo do modyfikacji
    zestawu semaforów.

    Jeśli sem_op jest równe 0, proces musi mieć prawo do odczytu zestawu
    semaforów. Jest to operacja "oczekiwania na zero" (wait-for-zero): gdy
    semval ma wartość 0, operacja może być kontynuowana bezzwłocznie.  W
    przeciwnym  razie,  jeśli  w  sem_flg przekazany został znacznik
    IPC_NOWAIT, wówczas funkcja systemowa zgłosi błąd, zaś zmienna errno
    przyjmie wartość EAGAIN (i żadna z operacji z sops nie zostanie wyko-
    nana). Jeśli proces zostanie wstrzymany przez system, wówczas wartość
    semzcnt (liczby procesów oczekujących na osiągnięcie przez semafor
    wartości zero) zostanie zwiększona o 1. Proces będzie zawieszony aż do
    chwili, gdy spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

    o   semval osiągnie wartość 0; wówczas wartość pola semzcnt zostanie
       zmniejszona o 1.

    o   Zestaw semaforów zostanie usunięty: system zgłosi błąd, przyp-
       isując zmiennej errno wartość EIDRM.

    o   Proces wywołujący funkcję przechwyci sygnał: wartość semzcnt
       zostanie zmniejszona o 1, natomiast system zgłosi błąd, przyp-
       isując zmiennej errno wartość EINTR.

    Jeśli sem_op ma wartość mniejszą od 0, to proces musi mieć prawo do
    modyfikacji zestawu semaforów. Jeśli wówczas wartość semafora semval
    jest większa lub równa wartości bezwzględnej sem_op, to operacja może
    być kontynuowana bezzwłocznie: wartość semafora  semval  zostanie
    zmniejszona o wartość bezwzględną sem_op. Ponadto, jeśli przekazano
    znacznik SEM_UNDO, wówczas system zaktualizuje licznik zmian semafora
    dla procesu (semadj).  Jeśli wartość bezwzględna sem_op jest większa
    niż semval, a w sem_flg przekazano znacznik IPC_NOWAIT, system zgłosi
    błąd przypisując zmiennej errno wartość EAGAIN (i żadna z operacji z
    sops nie zostanie wykonana). W przeciwnym wypadku semncnt (licznik
    procesów oczekujących na zwiększenie wartości tego semafora) zostanie
    zwiększony o 1. Proces może być wznowiony w następujących sytuacjach:

    o   semval osiągnie wartość większą lub równą wartości bezwzględnej
       sem_op; wtedy wartość semncnt zostanie zmniejszona o 1, zaś
       wartość bezwzględna z sem_op zostanie odjęta od semval .  Jeśli
       przekazany został znacznik SEM_UNDO , to system zaktualizuje
       licznik zmian semafora dla procesu (semadj).

    o   Zestaw zostanie usunięty z systemu: funkcja systemowa zgłosi
       błąd, przypisując zmiennej errno wartość EIDRM.

    o   Proces wywołujący funkcję przechwyci sygnał: wartość semncnt
       zostanie zmniejszona o 1, natomiast funkcja systemowa zgłosi
       błąd, przypisując zmiennej errno wartość EINTR.

    Jeśli operacja zostanie zakończona pomyślnie, to wartości sempid
    każdego z semaforów wyszczególnionych w tablicy wskazywanej przez sops
    przypisany zostanie identyfikator procesu (PID), który wywołał semop.
    Ponadto, polu sem_otime przypisany zostanie aktualny czas.  Funkcja
    semtimedop zachowuje się tak samo jak funkcja semop, poza tym że w tych
    przypadkach gdy proces wywołujący by spał, czas trwania spania jest
    ograniczony przez czas określony w strukturze timespec, do której adres
    jest przekazywany w parametrze timeout.  Jeśli osiągnięto określony
    limit czasu, to wywołanie systemowe zwraca błąd, ustawiając errno na
    EAGAIN (i żadna z operacji w sops nie jest wykonywana).  Jeżeli
    parametr timeout jest NULL, to semtimedop zachowuje się dokładnie tak
    samo jak semop.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, wówczas funkcja zwróci 0, a w
    przeciwnym  wypadku  zwróci  -1,  przypisując zmiennej errno kod
    określający rodzaj błędu.

BŁĘDY
    Po niepomyślnym zakończeniu,  zmienna  errno  przyjmie  jedną  z
    następujących wartości:

    E2BIG Wartość nsops przekracza SEMOPM, maksymalną liczbę operacji
       wykonywanych w jednym wywołaniu.

    EACCES Proces nie ma uprawnień potrzebnych do wykonania jednej z
       podanych operacji.

    EAGAIN Operacja opatrzona znacznikiem IPC_NOWAIT w sem_flg nie może być
       natychmiast wykonana lub upłynął limit czasu określony  w
       parametrze timeout.

    EFAULT Adres wskazywany przez sops jest niedostępny.

    EFBIG Numer semafora sem_num, do którego odnosi się jedna z operacji,
       jest mniejszy od 0 albo większy lub równy liczbie semaforów w
       zestawie.

    EIDRM Zestaw został usunięty z systemu.

    EINTR Podczas oczekiwania na wykonanie operacji proces przechwycił
       sygnał.

    EINVAL Zestaw semaforów nie istnieje lub wartość semid jest mniejsza od
       0 lub wartość nsops nie jest liczbą dodatnią.

    ENOMEM Brak pamięci na zapamiętanie zmian wywołanych przez operację
       (znacznik SEM_UNDO w sem_flg).

    ERANGE Dla pewnej operacji wartość sem_op+semval przekroczyła SEMVMX,
       zależną od implementacji maksymalną wartość semval.

UWAGI
    Struktury sem_undo nie są dziedziczone poprzez wywołania funkcji syste-
    mowej fork(2), ale są dziedziczone poprzez wywołania funkcji systemowej
    execve(2).

    semop nie jest nigdy automatycznie uruchamiana ponownie po jej przerwa-
    niu przez funkcję obsługi sygnału, niezależnie od ustawień znacznika
    SA_RESTART podczas tworzenia funkcji obsługi sygnału.

    semadj jest przypisaną procesowi liczbą całkowitą, która stanowi po
    prostu (ujemny) licznik wszystkich operacji na semaforach wykonanych z
    podaniem znacznika SEM_UNDO. Podczas bezpośredniego nadawania wartości
    semaforowi za pomocą poleceń SETVAL lub SETALL dla semctl(2), odpowied-
    nie wartości semadj dla wszystkich procesów są zerowane.

    Wartości semval, sempid, semzcnt i semnct dla semafora można odczytać
    za pomocą odpowiednich wywołań semctl(2).

    Wywołania semop dotyczą następujące ograniczenia zasobów:

    SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogą być wykonane w jednym
       wywołaniu semop: (32).

    SEMVMX Maksymalna dozwolona wartość semval: zależy od implementacji
       (32767).

    Implementacja w systemie Linux nie nakłada wewnętrznych ograniczeń na
    maksymalną  zmianę  wartości semafora podczas zakończenia procesu
    (SEMAEM), na ogólnosystemową liczbę struktur przechowujących informacje
    o zmianach stanu semaforów (SEMMNU), ani na maksymalną dla procesu
    liczbę struktur przechowujących informacje o zmianach stanu semaforów.

USTERKI
    Gdy proces kończy działanie, zestaw skojarzonych z nim struktur semadj
    jest wykorzystywany do cofnięcia efektów wszystkich operacji  na
    semaforach, które ten proces wykonał z ustawionym znacznikiem SEM_UNDO.
    Wprowadza to trudność: jeżeli jedna (lub więcej) spośród tych zmian
    semaforów spowodowałby próbę zmniejszenia wartości semafora poniżej
    zera, to co implementacja powinna uczynić? Jednym z możliwych podejść
    do  tego  zadadnienia mogło by być zablokowanie do chwili, gdy
    przeprowadzenie wszystkich zmian semaforów będzie możliwe.  Jest to
    jednakże  niepożądane,  gdyż spowodowałoby wymuszenie zablokowania
    zakończenia procesu na dowolnie długi okres.  Inną możliwością jest
    zignorowanie wszystkich takich zmian semaforów (nieco analogiczne do
    niepomyślnego zakończenia, gdy dla operacji na semaforze podany jest
    znacznik IPC_NOWAIT). Linux przyjął trzecie rozwiązanie: zmniejszenie
    wartości semafora na tyle, na ile jest to możliwe (tzn. do zera) i
    umożliwienie natychmiastowej kontynuacji kończenia działania procesu.

ZGODNE Z
    SVr4, SCID.  SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów: EINVAL, EFBIG i
    ENOSPC.

ZOBACZ TAKŻE
    ipc(5), semctl(2), semget(2), sigaction(2)

Linux 2.4             2003-04-28             SEMOP(2)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com