Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
GETITIMER(2)      Podręcznik programisty Linuksa      GETITIMER(2)

NAZWA
    getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartości czasomierza

SKŁADNIA
    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int which, struct itimerval *value);
    int setitimer(int which, const struct itimerval *value, struct itimer-
       val *ovalue);

OPIS
    System zaopatruje każdy proces w trzy czasomierze, z których każdy
    odlicza czas się w innej domenie czasowej. Gdy upłynie czas ważności
    ustawiony dla któregoś z czasomierzy, do procesu wysyłany jest sygnał,
    a czasomierz jest (potencjalnie) restartowany.

    ITIMER_REAL
       odlicza czas rzeczywisty i dostarcza SIGALRM po upływie czasu
       ważności.

    ITIMER_VIRTUAL
       odlicza czas wykonywania się procesu i dostarcza SIGVTALRM po
       upływie czasu ważności.

    ITIMER_PROF
       odlicza zarówno czas wykonywania się procesu, jak i czas wykony-
       wania przez system zlecenie procesu. W powiązaniu z ITIMER_VIR-
       TUAL, ten czasomierz zwykle jest używany do parametryzowania
       czasu używanego przez aplikację zarówno w przestrzeni użytkown-
       ika, jak i jądra. Po upływie czasu ważności dostarczany jest
       SIGPROF.

    Wartości czasomierza są zdefiniowane za pomocą następujych struktur:
      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* następna wartość */
        struct timeval it_value;  /* obecna wartość */
      };
      struct timeval {
        long tv_sec;        /* sekundy */
        long tv_usec;        /* mikrosekundy */
      };

    Funkcja getitimer(2) wypełnia strukturę wskazywaną przez value aktual-
    nym  ustawieniem  czasomierza  wskazywanego przez which (jeden z
    ITIMER_REAL, ITIMER_VIRTUAL lub ITIMER_PROF). Do pola it_value jest
    wpisywana ilość czasu, który pozostał czasomierzowi lub zero, jeśli
    czasomierz jest wyłączony. Podobnie, do it_interval jest wpisywana
    wartość inicjalizacyjna.  Funkcja setitimer(2) ustawia dla wskazanego
    czasomierza wartości zawarte w value. Jeśli ovalue jest niezerowe, to
    jest tam zapisywana stara wartość czasomierza.

    Czasomierz odlicza od it_value do zera, generuje sygnał i inicjalizuje
    się na it_interval.  Czasomierz ustawiony na zero (it_value jest
    zerowe, lub upłynął czasu ważności czasomierza, a it_interval jest
    zerowe) zatrzymuje się.

    Przy określaniu czasu działania czasomierza istotne są zarówno tv_sec
    jak i tv_usec.

    Ważność czasomierzy nigdy nie upływa przed zadanym czasem, natomiast
    dzieje się to o krótki, stały czas, zależny od rozdzielczości zegara
    systemowego (obecnie 10ms), później. W chwili upływu czasu ważności
    generowany jest sygnał, a czasomierz jest resetowany. Jeśli czas
    ważności upływa, gdy proces jest aktywny (jest to zawsze prawda dla
    ITIMER_VIRT), to sygnał zostanie dostarczony natychmiast po wygenerowa-
    niu. W przeciwnym wypadku dostarczenie będzie opóźnione o krótki okres
    czasu, zależny od obciążenia systemu.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EFAULT value lub ovalue nie jest prawidłowym wskaźnikiem.

    EINVAL which  nie  jest  jednym  z  ITIMER_REAL, ITIMER_VIRT lub
       ITIMER_PROF.

ZGODNE Z
    SVr4, 4.4BSD (Ta funkcja pierwotnie pojawiła się w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE
    gettimeofday(2), sigaction(2), signal(2)

USTERKI
    Pod Linuksem, generowanie i dostarczanie sygnału są  oddzielnymi
    zdarzeniami i dla każdego sygnału może być tylko jedno zaległe zdarze-
    nie. Zatem możliwe jest, że podczas patologicznie dużego obciążenia
    czas ważności ITIMER_REAL może upłynąć wcześniej, niż sygnał poprzed-
    niego przeterminowania zostanie dostarczony. Drugi sygnał w takiej
    sytuacji zostanie utracony.

Linux 0.99.11           1993-08-05           GETITIMER(2)

Time taken: 0.00061 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com