Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SETRESUID(2)     Podręcznik programisty linuksowego     SETRESUID(2)

NAZWA
    setresuid,  setresgid  -  ustawienie rzeczywistego, efektywnego i
    zachowanego ID użytkownika lub grupy

SKŁADNIA
    #define _GNU_SOURCE
    #include <unistd.h>

    int setresuid(uid_t ruid, uid_t euid, uid_t suid);
    int setresgid(gid_t rgid, gid_t egid, gid_t sgid);

OPIS
    setresuid() ustawia dla bieżącego procesu rzeczywisty i efektywny iden-
    tyfikator użytkownika (UID) oraz wartość zachowanego set-user-ID.

    Proces nieuprzywilejowany może zmienić rzeczywisty UID, efektywny UID i
    zachowany set-user-ID na jeden z: bieżący rzeczywisty UID, bieżący
    efektywny UID lub bieżący zachowany UID

    Proces uprzywilejowany (pod Linuksem - mający atrybut CAP_SETUID) może
    ustawić rzeczywisty UID, efektywny UID i zachowany set-user-ID na
    dowolne wartości.

    Jeżeli którykolwiek z parametrów jest równy -1, to odpowiadająca mu
    wartość nie jest zmieniana.

    Niezależnie od zmian rzeczywistego UID, efektywnego UID i zachowanego
    set-user-ID,  file-system-UID jest zawsze ustawiany na taką samą
    wartość, jaką ma (być może nowy) efektywny UID.

    Analogicznie, setresgid() ustawia rzeczywisty identyfikator  grupy
    (GID), efektywny GID i zachowany set-group-ID bieżącego procesu (i
    zawsze ustawia file-system-GID na wartość efektywnego GID), z takimi
    samymi ograniczeniami dla procesów nieuprzywilejowanych.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EAGAIN uid nie pasuje do obecnego ID użytkownika, a to wywołanie poz-
       woliłoby obejść użytkownikowi limit NPROC.

    EPERM Proces wywołujący nie jest procesem uprzywilejowanym (nie ma
       atrybutu CAP_SETUID) i próbował ustawić niedozwoloną wartość
       któregoś z identyfikatorów.

ZGODNE Z
    To wywołanie systemowe jest niestandardowe.

HISTORIA
    To wywołanie systemowe pojawiło się po raz pierwszy w HP-UX. Jest
    dostępne pod Linuksem od wersji 2.1.44. Obecnie można je znaleźć także
    w FreeBSD (dla emulacji programów linuksowych).

UWAGI
    Na HP-UX i FreeBSD prototyp funkcji można znaleźć w <unistd.h>.Pod
    Liniksem prototyp jest dostarczany przez glibc od wersji 2.3.2, pod
    warunkiem, że zdefiniowano _GNU_SOURCE.

ZOBACZ TAKŻE
    getresuid(2),  getuid(2),  setfsuid(2),  setfsgid(2),  setreuid(2),
    setuid(2), capabilities(7)

Linux 2.4             2003-05-26           SETRESUID(2)

Time taken: 0.00017 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com