Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SETREUID(2)       Podręcznik programisty Linuksa       SETREUID(2)

NAZWA
    setreuid, seteuid - ustawienie rzeczywistego i/lub efektywnego ID
    użytkownika lub grupy

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int setreuid(uid_t ruid, uid_t euid);
    int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);

OPIS
    setreuid ustawia rzeczywisty i efektywny identyfikator użytkownika
    bieżącego procesu. Nieuprzywilejowani użytkownicy mogą ustawić rzeczy-
    wisty ID użytkownika na podstawie rzeczywistego lub efektywnego ID
    użytkownika, lub efektywny ID użytkownika na podstawie rzeczywistego,
    efektywnego lub zachowanego ID użytkownika.

    Podanie wartości -1 dla rzeczywistego lub efektywnego ID użytkownika
    wymusza na systemie pozostawienie tego ID niezmienionym.

    Jeśli rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika jest ustawiany na
    wartość różną od poprzedniego rzeczywistego ID  użytkownika,  to
    zachowanemu ID użytkownika zostanie nadana wartość nowego efektywnego
    ID użytkownika.

    Zupełnie analogicznie setregid ustawia rzeczywisty i efektywny identy-
    fikator grupy bieżącego procesu, a wszystko powyżej nadal obowiązuje po
    zmianie słowa "użytkownik" na "grupa".

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EPERM Proces nie jest procesem superużytkownika, a zażądano zmian
       innych niż (i) zamiana efektywnego ID użytkownika (grupy) z
       rzeczywistym lub (ii) ustawienie jednej z tych wartości na pod-
       stawie drugiej, lub (iii) ustawienie efektywnego ID użytkownika
       (grupy)  na  podstawie wartości zachowanego ID użytkownika
       (grupy).

UWAGI
    Ustawianie efektywnego ID użytkownika (grupy) na podstawie zachowanego
    ID jest możliwe poczynając od wersji Linuksa 1.1.37 (1.1.38).

HISTORIA
    Funkcja setreuid pojawiła się w BSD 4.2.

ZGODNE Z
    BSD 4.3 (funkcje setreuid i setregid pojawiły się pierwotnie w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE
    getuid(2), getgid(2), setuid(2), setgid(2), seteuid(2), setresuid(2)

Linux 1.1.38           1994-08-02            SETREUID(2)

Time taken: 0.00029 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com