Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SETTERM(1)       Podręcznik programisty Linuksa       SETTERM(1)

NAZWA
    setterm - ustawia atrybuty terminala

SKŁADNIA
    setterm [opcje]

OPIS
    setterm wypisuje na standardowe wyjście łańcuch znaków, który wykonuje
    podane właściwości terminala. Tam, gdzie możliwe, do znalezienia
    łańcucha używa się terminfo. Część opcji jednak (zaznaczona poniżej
    jako "tylko konsole wirtualne") nie odpowiada właściwościom ter-
    minfo(5).  W tym wypadku, jeśli typ terminala to "con" lub "linux",
    drukowany jest łańcuch, który wywołuje pożądane właściwości  dla
    sterownika konsoli wirtualnej PC Minix. Opcje niezaimplementowane przez
    terminal są ignorowane.

OPCJE
    Dla opcji logicznych (on lub off) domyślną wartością jest on.

    Dla zwięzłości kolor-8 oznacza black (czarny), red (czerwony), green
    (zielony), yellow (żółty), blue (niebieski), magenta (purpurowy), cyan
    (niebieskozielony) lub white (biały).

    kolor-16 to kolor-8, grey (szary) lub bright (jasno-), po którym
    następuje  red (czerwony), green (zielony), yellow (żółty), blue
    (niebieski), magenta (purpurowy), cyan (niebieskozielony) lub white
    (biały).

    Różne opcje związane z kolorami mogą być ustawione niezależnie, przyna-
    jmniej na konsolach wirtualnych, chociaż wynik ustawienia wielu trybów
    (na przykład -underline i -half-bright) zależy od sprzętu.

    -term nazwa_terminala
       Nadpisuje wartość zmiennej środowiskowej TERM.

    -reset Wyświetla łańcuch resetowania terminala, który zwykle resetuje
       terminal do stanu włączenia.

    -initialize
       Wyświetla łańcuch inicjacji terminala, który zwykle ustawia
       opcje terminala na wartości domyślne.

    -default
       Ustawia opcje renderujące terminala (rendering options) na
       wartości domyślne.

    -cursor [on|off]
       Włącza lub wyłącza kursor terminala.

    -repeat [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Włącza lub wyłącza powtarzanie klawiszy.

    -appcursorkeys [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Włącza lub wyłącza tryb Cursor Key Application. Gdy jest on
       włączony dla klawiszy kursora będą wysyłane ESC O A, ESC O B,
       itd. zamiast ESC [ A, ESC [ B, itd. Patrz sekcja "vi i klucza
       kursora" w Text-Terminal-HOWTO, aby przeczytać, jakie to może
       spowodować problemy dla użytkowników vi.

    -linewrap [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Włącza lub wyłącza automatyczne zawijanie wierszy.

    -default
       Ustawia opcje renderujące terminala na wartości domyślne.

    -foreground kolor-8|default (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor tekstu.

    -background kolor-8|default (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor tła.

    -ulcolor kolor-16 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor znaków podkreślonych.

    -hbcolor kolor-16 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia kolor znaków półrozjaśnionych.

    -inversescreen [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Zamienia ze sobą kolory ekranu. Kolor czcionki i kolor tła są
       zamienione,  tak  samo  kolor podkreślenia i kolor znaków
       półrozjaśnionych.

    -bold [on|off]
       Włącza lub wyłącza tryb wytłuszczenia (ekstrajasny). Poza kon-
       solami  wirtualnymi  -bold  off wyłącza wszystkie atrybuty
       (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

    -half-bright [on|off]
       Włącza lub wyłącza tryb półrozjaśnienia (patrz -hbcolor).  Poza
       konsolami wirtualnymi -half-bright off wyłącza wszystkie atry-
       buty (wytłuszczenie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

    -blink [on|off]
       Włącza lub wyłącza tryb migania.  Poza konsolami wirtualnymi
       -blink  off  wyłącza  wszystkie  atrybuty  (wytłuszczenie,
       półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

    -reverse [on|off]
       Włącza lub wyłącza tryb odwrócenia obrazu.  Poza konsolami
       wirtualnymi -reverse off wyłącza wszystkie atrybuty (wytłuszcze-
       nie, półrozjaśnienie, miganie, odwrócenie).

    -underline [on|off]
       Włącza lub wyłącza tryb podkreślania (patrz -ulcolor).

    -store (tylko konsole wirtualne)
       Zapisuje bieżące opcje renderujące terminala (kolory czcionki i
       tła) jako wartości domyślne.

    -clear [all]
       Czyści ekran i ustawia kursor w pozycji domyślnej, tak jak
       clear(1).

    -clear rest
       Czyści ekran od bieżącej pozycji kursora do końca ekranu.

    -tabs [tab1 tab2 tab3 ...] (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia poziome pozycje kursora dla tabulacji w zakresie 1-160.
       Bez argumentów pokazuje obecne ustawienia tabulacji.

    -clrtabs [tab1 tab2 tab3 ...] (tylko konsole wirtualne)
       Czyści ustawienia tabulacji dla podanych pozycji poziomych kur-
       sora, w zakresie 1-160. Bez argumentów czyści wszystkie tabu-
       lacje.

    -regtabs [1-160] (tylko konsole wirtualne)
       Czyści wszystkie tabulacje, a potem ustawia regularny wzorzec
       tabulacji z jedną tabulacją dla każdej określonej  liczby
       pozycji. Bez argumentów przyjmuje wartość domyślną - 8.

    -blank [0-60] (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia czas nieaktywności, w minutach, po którym ekran zostanie
       automatycznie wygaszony (przy użyciu APM, jeśli jest dostępne).
       Bez argumentu, ustawia wartość domyślną - 0 (wyłącza wygaszanie
       ekranu).

    -dump [1-NR_CONS]
       Zapisuje stan podanych konsoli wirtualnych (z atrybutami) do
       pliku  podanego w opcji -file, nadpisując jego zawartość;
       domyślna nazwa pliku to screen.dump. Jeśli nie podano argumentu,
       zapisuje stan obecnej konsoli wirtualnej. Nadpisuje -append.

    -append [1-NR_CONS]
       Jak -dump, ale dopisuje stan konsoli do pliku zamiast nadpisywać
       jego zawartość. Działa tylko wtedy, gdy nie podano opcji -dump.

    -file dumpfilename
       Ustawia nazwę pliku dla opcji -dump lub -append podanych w tej
       samej linii poleceń. Jeśli nie podano tej opcji, domyślną nazwą
       pliku jest screen.dump w bieżącym katalogu.

    -msg [on|off] (tylko konsole wirtualne)
       Włącza lub wyłącza wysyłanie przez jądro komunikatów printk() do
       konsoli.

    -msglevel 1-8 (tylko konsole wirtualne)
       Ustawia poziom logowania konsoli dla wiadomości jądra printk().
       Będą wypisywane wszystkie wiadomości o wyższym poziomie, tak
       więc ustawienie poziomu na 0 da ten sam efekt co -msg on, a
       logowanie z poziomem 8 wypisze wszystkie komunikaty jądra.
       klogd(8) może być bardziej dogodnym interfejsem do ustawiania
       poziomu logowania komunikatów jądra.

    -powersave on|vsync
       Ustawia monitor w tryb VESA vsync suspend.

    -powersave hsync
       Ustawia monitor w tryb VESA hsync suspend.

    -powersave powerdown
       Ustawia monitor w tryb VESA powerdown.

    -powersave [off]
       Wyłącza właściwości zachowywania energii monitorów zgodnych z
       VESA.

    -powerdown [0-60]
       Ustawia czas wyłączenia VESA w minutach. Jeżeli nie podano argu-
       mentu, ustawia na domyślną wartość 0 (wyłączenie tej opcji).
       Jeżeli konsola jest wygaszona lub gdy monitor jest w trybie sus-
       pend, to monitor przejdzie odpowiednio w tryb vsync suspend lub
       wyłączenia, gdy ten czas upłynie.

    -blength [0-2000]
       Ustawia czas trwania dzwonka w milisekundach. Jeżeli nie podano
       argumentu, to przyjmuje wartość domyślną - 0.

    -bfreq [freqnumber]
       Ustawia częstotliwość dzwonka w Hz. Jeżeli nie podano argumentu,
       to domyślną wartością jest 0.

ZOBACZ TAKŻE
    tput(1), stty(1), terminfo(5), tty(4)

BŁĘDY
    Nie są udokumentowane różnice między wersjami Miniksa i Linuksa.

Util-Linux 2.10         7 stycznia 2000           SETTERM(1)

Time taken: 0.00068 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com