Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SHADOW(3)                              SHADOW(3)

NAZWA
    shadow - procedury zakodowanego pliku haseł

SKŁADNIA
    #include <shadow.h>

    struct spwd *getspent();

    struct spwd *getspnam(char *name);

    void setspent();

    void endspent();

    struct spwd *fgetspent(FILE *fp);

    struct spwd *sgetspent(char *cp);

    int putspent(struct spwd *p, FILE *fp);

    int lckpwdf();

    int ulckpwdf();

OPIS
    shadow  operuje  na  zawartości dodatkowego pliku haseł (shadow)
    /etc/shadow. Plik #include opisuje strukturę

    struct spwd {
      char *sp_namp; /* nazwa użytkownika (login) */
      char *sp_pwdp; /* zakodowane hasło */
      long sp_lstchg; /* ostatnia zmiana hasła */
      int sp_min; /* dni do dozwolonej zmiany */
      int sp_max; /* dni przed wymaganą zmianą */
      int sp_warn; /* dni ostrzeżenia o wygaśnięciu */
      int sp_inact; /* dni przed wyłączeniem konta */
      int sp_expire; /* data ważności konta */
      int sp_flag; /* zarezerwowane do przyszłego użytku */
   }

    Znaczenie poszczególnych pól:

    sp_namp - wskaźnik do zakończonej przez nul nazwy użytkownika.
    sp_pwdp - wskaźnik do zakończonego nul hasła.
    sp_lstchg - dni od 1 stycznia 1970; data ostatniej zmiany hasła.
    sp_min - dni, przed upływem których hasło nie może być zmienione.
    sp_max - dni, po których hasło musi być zmienione.
    sp_warn - dni przed datą upływu ważności hasła, od których użytkownik
    jest ostrzegany od nadchodzącym terminie ważności.
    sp_inact - dni po upłynięciu ważności konta, po których konto jest
    uważane za nieaktywne i wyłączane.
    sp_expire - dni od 1 stycznia 1970, data gdy konto zostanie wyłączone.
    sp_flag - zarezerwowane do przyszłego użytku.

OPIS
    getspent, getspname, fgetspent i sgetspent zwracają wskaźnik do struct
    spwd. getspent zwraca następną pozycję w pliku, zaś fgetspent następną
    pozycję z podanego strumienia. Zakłada się, że strumień ten jest
    plikiem o poprawnym formacie. sgetspent zwraca wskaźnik do struct spwd
    używając jako wejścia dostarczonego łańcucha. getspnam wyszukuje od
    bieżącej pozycji w pliku pozycji pasującej do name.

    setspent i endspent mogą zostać użyte do odpowiednio, rozpoczęcia i
    zakończenia dostępu do chronionego pliku haseł (shadow).

    Do zapewnienia wyłącznego dostępu do pliku /etc/shadow powinny być
    używane procedury lckpwdf i ulckpwdf. lckpwdf przez 15 sekund usiłuje
    uzyskać blokadę przy pomocy pw_lock.  Kontynuuje próbę uzyskania
    drugiej blokady przy pomocy spw_lock  przez  czas  pozostały  z
    początkowych 15 sekund.  Jeżeli po upływie 15 sekund którakolwiek z
    tych prób zawiedzie, to lckpwdf zwraca -1.  Jeżeli uzyskano obie
    blokady, to zwracane jest 0.

DIAGNOSTYKA
    Jeżeli nie ma dalszych pozycji lub podczas przetwarzania pojawi się
    błąd, to procedury zwracają NULL. Procedury zwracające wartość typu
    int zwracają 0 w przypadku powodzenia a -1 dla porażki.

PRZESTROGI
    Procedury te mogą być używane wyłącznie przez superużytkownika, gdyż
    dostęp do dodatkowego, chronionego pliku haseł jest ograniczony.

PLIKI
    /etc/shadow - zakodowane hasła użytkowników

ZOBACZ TAKŻE
    getpwent(3), shadow(5)

AUTOR
    Julianne Frances Haugh (jockgrrl@ix.netcom.com)

                                   SHADOW(3)

Time taken: 0.00062 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com