Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SHMGET(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SHMGET(2)

NAZWA
    shmget - utworzenie segmentu pamięci wspólnej

SKŁADNIA
    #include <sys/ipc.h>

    #include <sys/shm.h>

    int shmget(key_t key, int size, int shmflg);

OPIS
    Funkcja shmget() zwraca deskryptor segmentu pamięci wspólnej, skojar-
    zonego z wartością (kluczem) przekazaną w parametrze key. Nowy segment
    zostanie utworzony, Jeśli parametr key będzie mieć wartość IPC_PRIVATE
    lub jeśli będzie mieć inną wartość, a segment skojarzony z key nie ist-
    nieje zaś w parametrze shmflg zostanie przekazany znacznik IPC_CREAT
    (tj. shmflg&IPC_CREAT nie jest równe 0), to zostanie utworzony nowy
    segment, a jego rozmiar będzie równy parametrowi size zaokrąglonemu w
    górę do wielokrotności PAGE_SIZE.

    Wartość shmflg skłąda się z:

    IPC_CREAT, aby utworzyć nowy segment. Jeśli ten znaczniek nie zostanie
          ustawiony, to shmget() spróbuje znaleźć segment skojarzony
          z key i sprzwdzić, czy użytkownik ma uprawnienia dla
          dostępu do segmentu.

    IPC_EXCL  przekazane łącznie z IPC_CREAT zapewnia sygnalizację błędu,
          jeśli segment już isnieje.

    mode_flags (9 najmniej znaczących bitów)
          określa prawa dostępu do segmentu dla jego właściciela,
          grupy oraz reszty świata. Prawa uruchamiania nie są obecnie
          przez system używane.

    W momencie tworzenia segmentu, prawa dostępu są kopiowane z parametru
    shmflg do pola shm_perm definiującej segment struktury shmid_ds.
    Budowa struktury shmid_ds:

      struct shmid_ds {
        struct ipc_perm shm_perm;  /* prawa dostępu */
        int        shm_segsz;  /* rozmiar segmentu (w bajtach) */
        time_t     shm_atime;  /* czas ostatniego dołączenia */
        time_t     shm_dtime;  /* czas ostatniego odłączenia */
        time_t     shm_ctime;  /* czas ostatniej modyfikacji */
        unsigned short shm_cpid;  /* PID twórcy segmentu */
        unsigned short shm_lpid;  /* PID ostatniego operującego procesu */
        short   shm_nattch;   /* aktualna liczba dołączeń */
      };

      struct ipc_perm {
        key_t key;
        ushort uid;  /* euid i egid właściciela*/
        ushort gid;
        ushort cuid; /* euid i egid twórcy */
        ushort cgid;
        ushort mode; /* 9 najmniej znaczących bitów shmflg */
        ushort seq;  /* numer porządkowy */
      };

    Podczas tworzenia segmentu pamięci wsólnej, funkcja ta inicjalizuje
    strukturę shmid_ds w następujący sposób:

       shm_perm.cuid i shm_perm.uid przypisywany jest efektywny identy-
       fikator użytkownika procesu, który wywołał shmget.

       shm_perm.cgid i shm_perm.gid przypisywany jest efektywny identy-
       fikator grupy procesu, który wywołał shmget.

       9 najmniej znaczących bitów parametru shmflg jest kopiowanych do
       pola shm_perm.mode.

       shm_segsz przypisywana jest wartość parametru size.

       Polom shm_lpid, shm_nattch, shm_atime i shm_dtime przypisywana
       jest wartość 0.

       Polu shm_ctime przypisywany jest aktualny czas.

    Jeśli dany segment pamięci wspólnej już istnieje, wówczas system
    sprawdza prawa dostępu oraz bada, czy segment nie został zaznaczony do
    usunięcia.

WYWOŁANIA SYSTEMOWE
    fork() Po wywołaniu fork() proces potomny dziedziczy dołączone segmenty
       pamięci wspólnej.

    exec() Po wywołaniu exec() wszystkie dołączone segmenty są odłączane
       (nie są usuwane).

    exit() Podczas wywoływania exit() wszystkie dołączone segmenty są
       odłączane (nie są usuwane).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja po pomyślnym zakończeniu zwraca deskryptor segmentu, a -1,
    jeśli wystąpi błąd.

BŁĘDY
    W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisywana jest jedna z
    następujących wartości:

    EINVAL,   jeśli miał zostać utworzony nowy segment, a size < SHMMIN
          lub size > SHMMAX, lub gdy nie miał być utworzony nowy seg-
          ment, a segment o podanej wartości key istnieje, lecz size
          jest większe niż rozmiar tego segmentu.

    EEXIST,   jeśli przekazane zostały znaczniki IPC_CREAT | IPC_EXCL ,
          ale segment o zadanym kluczu już istnieje.

    EIDRM    jeśli segment został zaznaczony do usunięcia lub usunięty.

    ENOSPC   jeśli przekroczony został limit ilości segmentów pamięci
          wspólnej w systemie (SHMMNI) lub sumarycznej wielkości
          wszystkich segmentów (SHMALL).

    ENOENT,   jeśli segment o zadanej wartości key nie istnieje, a nie
          ustawiono znacznika IPC_CREAT.

    EACCES,   jeśli użytkownik nie ma praw dostępu do zadanego segmentu
          pamięci wspólnej.

    ENOMEM,   gdy nie uda się przydzielić pamięci dla segmentu.

UWAGI
    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, lecz wartością typu key_t. Jeśli
    jako key zostanie użyta ta wartość specjalna, to funkcja zignoruje
    wszystko oprócz 9 najmniej znaczących bitów shmflg i utworzy nowy seg-
    ment pamięci wspólnej nie posiadający klucza (jeśli wywołanie zakończy
    się pomyślnie).

    Następujące ograniczenia odnoszące się do zasobów pamięci wspólnej
    dotyczą funkcji shmget:

    SHMALL   Maksymalna liczba stron pamięci użytych do stworzenia seg-
         mentów pamięci wspólnej: zależna od polityki.

    SHMMAX   Maksymalny rozmiar (w bajtach) pojedynczego segmentu pamięci
         wspólnej: zależny od implementacji (aktualnie 4MB).

    SHMMIN   Minimalny rozmiar (w bajtach) pojedynczego segmentu pamięci
         wspólnej: zależny od implementacji (aktualnie 1 bajt, ale
         efektywny minimalny rozmiar wynosi PAGE_SIZE ).

    SHMMNI   Maksymalna liczba segmentów pamięci wspólnej w systemie:
         zależna od implementacji (aktualnie 4096, ale w wersjach
         Linuksa wcześniejszych niż 2.3.99 wynosiła 128)

    System Linux nie stawia ograniczeń dotyczących ilości  segmentów
    dołączonych do jednego procesu (SHMSEG).

USTERKI
    Wybrana nazwa, IPC_PRIVATE, prawdopodobnie nie jest najszczęśliwsza.
    IPC_NEW w sposób bardziej przejrzysty odzwierciedlało by rolę tej
    wartości.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowy kod błędu EEXIST. Do wersji
    2.3.30 Linux zwracał EIDRM w przepadku wywołania shmget na segmencie
    pamięci wspólnej przeznaczonym do skasowania.

ZOBACZ TAKŻE
    ftok(3), ipc(5), shmctl(2), shmat(2), shmdt(2)

Linux 0.99.11           1993-11-28             SHMGET(2)

Time taken: 0.00024 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com