Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SHMOP(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SHMOP(2)

NAZWA
    shmop - operacje na segmentach pamięci wspólnej

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/shm.h>

    void *shmat(int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

    int shmdt(const void *shmaddr);

OPIS
    Funkcja shmat dołącza segment pamięci wspólnej o deskryptorze shmid do
    przestrzeni adresowej procesu, który ją wywołał.  Adres, pod którym
    segment ma być widoczny jest przekazywany parametrem shmaddr, przy czym
    system może przetworzyć ten adres w następujący sposób:

    Jeśli shmaddr jest równy NULL, wówczas system sam wybierze odpowiedni
    (nieużywany) adres, pod którym segment będzie widoczny.

    Jeśli shmaddr nie jest równy NULL i w shmflg przekazany został znacznik
    SHM_RND, wówczas segment zostanie dołączony pod adresem  shmaddr
    zaokrąglonym w dół do wielokrotności SHMLBA. W innym razie shmaddr
    musi być wyrównanym do granicy strony adresem, pod którym nastąpi
    dołączenie segmentu.

    Jeśli w shmflg przekazany zostanie znacznik SHM_RDONLY, wówczas segment
    zostanie odwzorowany z zabezpieczeniem przed zapisem. Proces wywołujący
    shmat  musi mieć prawa odczytu segmentu.  W przeciwnym razie w
    dołączanym segmencie możliwe są zarówno odczyt, jak i zapis, przy czym
    proces musi mieć prawa do odczytu i zapisu segmentu. Nie istnieje
    pojęcie segmentu pamięci wspólnej tylko do zapisu.

    Znacznik (specyficzny dla Linuksa) SHM_REMAP, który może  zostać
    przekazany w shmflg oznacza, że odwzorowanie tego segmentu powinno
    zastąpić jakiekolwiek istniejące wcześniej odwzorowanie w zakresie
    rozpoczynającym się od shmaddr i rozciągającym na rozmiar segmentu.
    (Normalnie, gdy odwzorowanie w tym zakresie adresów już istnieje,
    powinien wystąpić błąd EINVAL.) W tym przypadku shmaddr nie może byc
    równe NULL.

    Wartość brk procesu wywołującego funkcję nie jest zmieniana podczas
    dołączania segmentu.  Segment zostanie automatycznie odłączony, gdy
    proces zakończy się. Ten sam segment może być dołączony do przestrzeni
    adresowej procesu jako "tylko do odczytu" lub "do odczytu i zapisu"
    więcej niż raz.

    W wyniku pomyślnego wywołania shmat system operacyjny aktualizuje pola
    struktury shmid_ds opisującej segment w następujący sposób:

       shm_atime zostaje przypisany aktualny czas.

       shm_lpid zostanie przypisany identyfikator procesu wywołującego
       shmat.

       shm_nattch zostanie zwiększone o jeden.

    Należy zwrócić uwagę, że operacja powiedzie się nawet jeśli dołączany
    segment pamięci wspólnej jest zaznaczony do usunięcia.

    Funkcja shmdt wyłącza segment pamięci wspólnej odwzorowany pod adresem
    podanym w shmaddr z przestrzeni adresowej procesu wywołującego tę
    funkcję.  Przekazany funkcji w parametrze shmaddr adres musi być równy
    adresowi zwróconemu wcześniej przez wywołanie shmat .

    W wyniku pomyślnego wywołania shmdt pola struktury shmid_ds opisującej
    segment aktualizowane są w następujący sposób:

       shm_dtime przypisywany jest aktualny czas.

       shm_lpid przypisywany jest identyfikator procesu wywołującego
       shmdt.

       shm_nattch jest zmniejszane o jeden. Jeśli pole to osiągnie 0 i
       segment jest zaznaczony do usunięcia, wówczas zostanie on
       usunięty.

    Obszar w przestrzeni adresowej procesu wywołującego funkcję jest zwal-
    niany.

WYWOŁANIA SYSTEMOWE
    fork() W wyniku wywołania fork() proces potomny dziedziczy dołączone
       segmenty pamięci wspólnej.

    exec() Po wykonaniu exec() wszystkie odwzorowane segmenty są odłączane
       (nie są usuwane).

    exit() Po  wykonaniu  exit() wszystkie dołączone segmenty pamięci
       wspólnej są odłączane (nie są usuwane).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    W przypadku wystąpienia błędu opydwie funkcje zwracają -1 przypisując
    zmiennej errno kod błędu. W wyniku poprawnego wykonania funkcja shmat
    zwraca adres początku obszaru odwzorowania segmentu, natomiast funkcja
    shmdt zwraca wartość 0.

BŁĘDY
    Gdy shmat zakończy się niepomyślnie, zmiennej errno przypisywana jest
    jedna z następujących wartości:

    EACCES   Proces wywołujący funkcję nie ma uprawnień do dołączenia
         segmentu w zadany sposób (do odczytu lub odczytu / zapisu).

    EINVAL   Niewłaściwa wartość parametru shmid, niewyrównana do granicy
         strony (i nie podano SHM_RND), niepoprawna wartość shmaddr,
         nieudane dołączenie pod adresem brk lub został podany
         znacznik SHM_REMAP, podczas gdy shmaddr jest równe NULL.

    ENOMEM   Brak pamięci na deskryptor lub tablice stron.

    Funkcja shmdt może zakończyć się niepomyślnie tylko w sytuacji, gdy pod
    adresem shmaddr nie istnieje segment pamięci wspólnej. Wowczas zmienna
    errno przyjmie wartość EINVAL.

UWAGI
    Używanie shmat z shmaddr równym NULL jest zalecaną, przenośną motodą
    dołączania segmentu pamięci wspólnej. Trzeba jednak być świadomym, że
    ta metoda dołączania segmentu pamięci wspólnej może spowodować jego
    dołączenie pod różnymi adresami w różnych procesach. W związku z tym
    wszystkie wskaźniki obsługiwane w pamięci wspólnej muszą być względne
    (zazwyczaj względem adresu początkowego segmentu), nie zaś bezwzględne.

    Dla wywołania shmat obowiązuje następujące ograniczenie systemowe:

    SHMLBA   Wartość,  której wielokrotnością musi być adres dolnej
         granicy segmentu. Musi być wyrównana do granicy strony.  W
         aktualnej implementacji SHMLBA jest równe PAGE_SIZE.

    Aktualna implementacja nie ma wewnętrznego ograniczenia na ilość seg-
    mentów pamięci wspólnej dołączanych do jednego procesu (SHMSEG).

ZGODNE Z
    SVr4, SVID. SVr4 dokumentuje dodatkowy kod błędu EMFILE. W SVID-v4 typ
    parametru shmaddr został zmieniony z char * na const void *, a typ
    wyniku zwracanego przez shmat() z char * na void *. (Linuksowe libc4 i
    libc5 zawierają prototypy char *; glibc2 zawiera void *.)

ZOBACZ TAKŻE
    brk(2), ipc(5), mmap(2), shmctl(2), shmget(2).

Linux 2.5             2002-01-05             SHMOP(2)

Time taken: 0.00070 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com