Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
SETJMP(3)          Funkcje biblioteczne          SETJMP(3)

NAZWA
    setjmp - zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

SKŁADNIA
    #include <setjmp.h>

    int setjmp(jmp_buf env);
    int sigsetjmp(sigjmp_buf env, int savesigs);

OPIS
    setjmp i longjmp() są przydatne w obsłudze błędów i przerwań napo-
    tykanych w niskopoziomowych procedurach programu. setjmp() zachowuje
    kontekst/środowisko  stosu  w  env dla późniejszego użycia przez
    longjmp(). Kontekst stosu będzie unieważniony, gdy funkcja wołająca
    setjmp() się zakończy.

    sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy savesigs jest niezerowe,
    zestaw blokowanych sygnałów jest zachowywany w env i zostanie odtwor-
    zony przez późniejsze wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    setjmp() i sigsetjmp() zwracają 0 po bezpośrednim zakończeniu, a
    wartość niezerową po powrocie za pomocą funkcji longjmp() z wykorzys-
    taniem zachowanego kontekstu .

ZGODNE Z
    POSIX, ISO 9899 (C99)

UWAGI
    POSIX nie określa, czy setjmp ma zachowywać kontekst sygnałowy. (W
    SYSV nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale istnieje funkcja _setjmp,
    która  nie zachowuje.)  Jeśli istnieje potrzeba zachowania maski
    sygnałów, to należy użyć sigsetjmp.

    setjmp() i fBsigsetjmp powodują, że programy są trudne do zrozumienia i
    pielęgnowania. Jeśli jest to możliwe, należy używać innych rozwiązań.

ZOBACZ TAKŻE
    longjmp(3), siglongjmp(3)

                 1997-03-02             SETJMP(3)

Time taken: 0.00023 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com