Linux.pl
Opcje wyszukiwania podręcznika man:
Lista stron man zaczynających się od znaku:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   ALPHA   NUM   OTHER   ALL
ST(4)          Podręcznik programisty Linuksa          ST(4)

NAZWA
    st - urządzenie taśmy SCSI

SKŁADNIA
    #include <sys/mtio.h>

    int ioctl(int fd, int request [, (void *)arg3]);
    int ioctl(int fd, MTIOCTOP, (struct mtop *)mt_cmd);
    int ioctl(int fd, MTIOCGET, (struct mtget *)mt_status);
    int ioctl(int fd, MTIOCPOS, (struct mtpos *)mt_pos);

OPIS
    Sterownik st udostępnia interfejs do różnego rodzaju napędów taśm mag-
    netycznych SCSI. Obecnie sterownik przejmuje kontrolę nad wszystkimi
    wykrytymi urządzeniami typu "sequential-access (dostępu sekwecyjnego)."
    Sterownikowi st przydzielony zostal numer główny 9.

    Każde urządzenie posiada osiem numerów  podrzędnych.  Na  pięciu
    najniższych bitach numeru podrzędnego reprezentowane są przydzielone
    kolejno numery urządzeń (kolejność detekcji). Numery podrzędne można
    pogrupować w dwóch zbiorach po cztery numery: główne numery podrzędne
    (urządzenia z przewijaniem), n, oraz numery urządzeń "bez przewijania",
    (n+ 128).  Urządzenie otwarte przy wykorzystaniu głównego numeru
    podrzędnego otrzyma polecenie REWIND podczas jego zamykania. Urządzenia
    otwierane przy wykorzystaniu numeru urządzenia "bez przewijania" nie
    otrzymają takiego rozkazu. (Trzeba zauważyć, że używanie urządzenia
    "bez przewijania" do pozycjonowania taśmy, na przykład za pomocą mt,
    nie prowadzi do pożadanego efektu: taśma jest przewijana po wydaniu
    polecenia mt i następne polecenie zaczyna od początku taśmy.)

    W każdej grupie dostępne są cztery numery podrzędne, definiujące
    urządzenia o różnej charakterystyce (rozmiar bloku, kompresja, gęstość
    itp.). Podczas startu systemu dostępne jest tylko pierwsze urządzenie.
    Aktywacja pozostałych trzech następuje po zdefiniowaniu ich domyślnych
    charakterystyk (patrz niżej). (Zmieniając wartości stałych podczas kom-
    pilacji, możliwa jest zmiana równowagi pomiędzy maksymalną liczbą
    napędów taśm a liczbą numerów podrzędnych dla każdego napędu. Domyślna
    alokacja powala na sterowanie 32 napędami taśm. Na przykład, można
    sterowac nie więcej niż 64 napędami taśm, posiadając po dwa numery
    podrzędne dla różnych opcji.)

    Pliki urządzeń są zwykle tworzone za pomocą poleceń:
       mknod -m 666 /dev/st0 c 9 0
       mknod -m 666 /dev/st0l c 9 32
       mknod -m 666 /dev/st0m c 9 64
       mknod -m 666 /dev/st0a c 9 96
       mknod -m 666 /dev/nst0 c 9 128
       mknod -m 666 /dev/nst0l c 9 160
       mknod -m 666 /dev/nst0m c 9 192
       mknod -m 666 /dev/nst0a c 9 224

    Brak jest odpowiadających urządzeń blokowych.

    Sterownik używa wewnętrznego bufora o rozmiarze dostatecznie dużym, by
    pomieścił co najmniej jeden blok taśmy. W kernelach wcześniejszych niż
    2.1.121 bufor ten jest przydzielany jako jeden ciągły blok pamięci.
    Ogranicza to rozmiar bloku na taśmie do największego ciągłego bloku
    pamięci, który może zostać przydzielony przez procedurę przydzielania
    pamięci w jądrze. Obecnie ograniczenie to wynosi 128 kB dla architek-
    tur 32-bitowych i 256 kB dla architektur 64-bitowych. W nowszych
    jądrach sterownik przydziela, jeśli trzeba, pamięć dla bufora w kilku
    częściach. Domyślna maksymalna liczba fragmentów wynosi 16. Oznacza to,
    że maksymalny rozmiar bloku jest bardzo duży (2 MB, jeśli uda się przy-
    dzielić 16 bloków po 128 kB).

    Rozmiar wewnętrznego bufora sterownika jest określony przez stałą czasu
    kompilacji, ale można go zmienić za pomocą opcji startowej jądra.
    Dodatkowo, sterownik próbuje przydzielać większy bufor tymczasowy,
    jeśli zajdzie taka potrzeba w trakcie pracy. Jednakże, przydzielanie
    podczas pracy dużych ciągłych bloków pamięci może się nie udać i zaleca
    się nie polegać za bardzo na przydzielaniu buforów dynamicznych w ker-
    nelach starszych niż 2.1.121 (dotyczy to także ładowania na żądanie
    sterownika za pomocą kerneld lub kmod).

    Ten  sterownik nie zawiera żadnej specyficznej obsługi dla taśm
    wybranego producenta, czy modelu. Po starcie systemu opcje urządzenia
    taśmowego są określane na podstawie firmware napędu. Na przykład, jeśli
    firmware napędu wybiera tryb o stałej długości bloku, urządzenie
    taśmowe również używa trybu o stałej długości bloku. Opcje te można
    zmienić za pomocą jawnych wywołań ioctl() i zmiany te pozostają akty-
    wne, gdy urządzenie zostanie zamknięte i ponownie otwarte. Ustawione
    opcje dotyczą zarówno urządzeń z przewijaniem, jak i bez przewijania.

    Można podawać różne opcje dla różnych urządzeń w ramach podgrupy
    czterech urządzeń. Opcje są ustawiane dla urządzenia, gdy jest ono
    otwierane. Na przykład, administrator systemu może zdefiniować jedno
    urządzenie zapisujące w trybie o stałej długości bloku i jedno
    zapisujące w trybie o zmiennej długości bloku (jeśli napęd obsługuje
    obydwa tryby).

    Sterownik obsługuje strefy taśm, jeśli są one obsługiwane przez napęd.
    (Trzeba tu zwrócić uwagę, że strefy taśm nie mają nic wspólnego z par-
    tycjami dysków [po angielsku w obu przypadkach "partitions" - przyp.
    tłum.]. Taśma podzielona na strefy może być widziana jako kilka log-
    icznych taśm na jednym nośniku.) Obsługę stref trzeba włączyć za pomocą
    ioctl. Przy zmianach stref zachowywane jest położenie na taśmie w
    obrębie każdej ze stref. Strefę, której mają dotyczyć następne operacje
    wybiera się za pomocą ioctl. Przełączanie stref odbywa się łącznie z
    następną operacją na taśmie, aby uniknąć niepotrzebnego przewijania
    taśmy. Maksymalna liczba stref na taśmie określona jest przez stałą
    czasu  kompilacji  (pierwotnie:  cztery). Sterownik zawiera ioctl
    pozwalający sformatować taśmę z jedną lub dwiema strefami.

    Urządzenie /dev/tape jest zwykle dowiązaniem zwykłym lub symbolicznym
    do domyślnego urządzenia reprezentującego taśmę magnetyczną w danym
    systemie.

TRANSMISJA DANYCH
    Sterownik może pracować zarówno w trybie o stałej, jak i o zmiennej
    długości bloku (jeśli napęd obsługuje oba tryby). W trybie o stałej
    długości bloku napęd zapisuje bloki określonej długości i rozmiar bloku
    nie zależy od liczby bajtów, która została podana systemowej funkcji
    zapisu. W trybie o zmiennej długości bloku zapisywany jest jeden blok
    przy każdym wywołaniu funkcji zapisu, a liczba bajtów podanych tej
    funkcji określa rozmiar odpowiedniego bloku na taśmie. Należy tu
    zwrócić uwagę, ze bloki na taśmie nie zawierają informacji o trybie
    zapisu: jedyną ważną rzeczą podczas odczytu jest używanie poleceń
    akceptujących rozmiary bloków znajdujących się na taśmie.

    W trybie o zmiennej długości bloku ilość odczytywanych bajtów nie musi
    dokładnie odpowiadać długości bloku na taśmie. Jeśli liczba bajtów jest
    większa niż następny blok na taśmie, sterownik zwróci dane, a funkcja
    zwróci rozmiar bieżącego bloku. Jeśli długość bloku jest większa niż
    liczba bajtów, zwrócona zostanie żądana ilość danych, począwszy od
    początku bloku, a reszta bloku zostanie odrzucona.

    W trybie o stałej długości bloku ilość odczytywanych bajtów może być
    dowolna,  gdy  włączone  jest  buforowanie.  Musi  natomiast być
    wielokrotnością długości bloku, gdy buforowanie jest wyłączone. Jądra
    wcześniejsze niż 2.1.121 pozwalały na zapis dowolnej liczby bajtów przy
    włączonym buforowaniu.  Natomiast w pozostałych przypadkach (jądra
    wcześniejsze niż 2.1.121 z wyłączonym byforowaniem oraz nowsze jądra)
    liczba zapisywanych bajtów musi być wielokrotnością długości bloku na
    taśmie.

    Znacznik pliku jest zapisywany na taśmie automatycznie, jeśli ostatnią
    operacją na tej taśmie przed jej zamknięciem był zapis.

    Gdy podczas odczytu napotkany zostanie znacznik pliku, dzieje się co
    następuje. Jeśli w chwili natrafienia na znacznik pliku w buforze były
    dane, zostaną zwrócone dane z bufora. Następny odczyt zwróci zero
    bajtów.  Kolejne odczyty zwrócą dane z następnego pliku. Koniec
    zapisanych danych jest sygnalizowany zwróceniem zerowej liczby bajtów
    przez dwa kolejne wywołania funkcji odczytu. Trzeci odczyt zwróci błąd.

IOCTL
    Sterownik obsługuje trzy wywołania funkcji ioctl. Wywołania nierozpoz-
    nawane przez sterownik i st są przekazywane do sterownika SCSI.
    Poniższe definicje pochodzą z pliku /usr/include/linux/mtio.h:

  MTIOCTOP - wykonanie operacji na taśmie
    To wywołanie wymaga argumentu typu (struct mtop *).  Nie wszystkie
    napędy obsługują wszystkie polecenia. Jeśli napęd odrzuca polecenie,
    sterownik przekazuje wartość EIO.

    /* Struktura MTIOCTOP - dla polecenia op dla taśmy magnetycznej: */
    struct mtop {
      short mt_op;  /* jedno ze zdefiniowanych poniżej poleceń*/
      int  mt_count; /* ile razy powtórzyć*/
    };

    Operacje na taśmie magnetycznej:
    MTBSF     Przesunięcie do tyłu o mt_count znaczników pliku.
    MTBSFM    Przesunięcie do tyłu o mt_count znaczników pliku. Ustaw-
           ienie taśmy po stronie EOT (końca taśmy) ostatniego
           znacznika pliku.
    MTBSR     Przesunięcie do tyłu o mt_count rekordów (bloków taśmy).
    MTBSS     Przesunięcie do tyłu o mt_count znaczników (setmarks).
    MTCOMPRESSION Włączenie kompresji danych na taśmie dla danego napędu
           gdy mt_count jest niezerowe, wyłączenie kompresji gdy
           mt_count jest zerem. Polecenie to korzysta z MODE page 15
           obsługiwanego przez większość urządzeń DAT.
    MTEOM     Przesunięcie do końca zapisanej części nośnika (w celu
           dogrania plików).
    MTERASE    Wyczyszczenie taśmy.
    MTFSF     Przesunięcie do przodu o mt_count znaczników pliku.
    MTFSFM    Przesunięcie do przodu o mt_count znaczników pliku.
           Ustawienie taśmy po stronie BOT (początku taśmy) ostat-
           niego znacznika pliku.
    MTFSR     Przesunięcie  do przodu o mt_count rekordów (bloków
           taśmy).
    MTFSS     Przesunięcie do przodu o mt_count znaczników (setmarks).
    MTLOAD    Wykonanie polecenia SCSI "load" (załadowanie taśmy).
           Szczególny przypadek dotyczący  wyłącznie  niektórych
           automatycznie ładujących napędów HP: gdy mt_count jest
           równe stałep MT_ST_HPLOADER_OFFSET powiększonej o pewną
           liczbę, to ta liczba jest przesyłana do napędu dla celów
           sterowania automatycznym załadowaniem.
    MTLOCK    Zablokowanie kieszeni napędu taśm.
    MTMKPART   Sformatowanie taśmy na jedną lub dwie strefy.  Gdy
           mt_count  jest  niezerowe, określa rozmiar pierwszej
           strefy, a druga strefa obejmuje resztę taśmy.  Gdy
           mt_count jest zerem, taśma jest formatowana jako jedna
           strefa. Polecenie to nie jest dozwolone dla napędów, dla
           których nie włączono obsługi stref (zobacz MT_ST_CAN_PAR-
           TITIONS poniżej).
    MTNOP     Brak operacji - jako efekt uboczny opróżnia  bufor
           sterownika.  Powinno się tego używać przed odczytaniem
           stanu za pomocą MTIOCGET.
    MTOFFL    Przewinięcie taśmy i odłączenie napędu.
    MTRESET    Inicjalizacja napędu.
    MTRETEN    Wyrównanie napięcia taśmy.
    MTREW     Prezewinięcie.
    MTSEEK    Wyszukanie na taśmie bloku o numerze podanym w mt_count.
           Ta  operacja  wymaga  albo sterownika SCSI-2, który
           obsługuje polecenie LOCATE  (adres  specyficzny  dla
           urządzenia) albo urządzenia SCSI-1 zgodnego z Tandberg
           (Tandberg, Archive Viper, Wangtek, ... ).  Numer bloku
           powinien być równy zwróconemu poprzednio przez MTIOCPOS,
           gdy używany jest adres specyficzny dla urządzenia.
    MTSETBLK   Ustawienie długości bloku sterownika równej wartości
           podanej w mt_count.  Długość równa 0 wprowadza napęd w
           tryb bloków o zmiennej długości.
    MTSETDENSITY Ustawienie gęstości zapisu taśmy zakodowanej w mt_count.
           Kody określające gęstość zapisu obsługiwane przez dany
           napęd można znaleźć w jego dokumentacji.
    MTSETPART   Przełączenie aktywnej strefy na mt_count .  Strefy sa
           numerowane od zera. Polecenie to nie jest dozwolone dla
           napędów, dla których nie włączono obsługi stref (zobacz
           MT_ST_CAN_PARTITIONS poniżej).
    MTUNLOAD   Wykonanie polecenia SCSI "unload" (nie wysuwa taśmy).
    MTUNLOCK   Odblokowanie kieszeni napędu taśm.
    MTWEOF    Zapisanie mt_count znaczników pliku.
    MTWSM     Zapisanie mt_count znaczników (setmarks).

    Polecenia ustawiające opcje dla napędów taśm magnetycznych (mogą być
    wydawane tylko przez superużytkownika):
    MTSETDRVBUFFER
        Ustawienie różnych opcji napędu i sterownika, zgodnie  z
        warościami pól bitowych przekazanych w mt_count. Dotyczy to
        sposobu buforowania przez sterownik, 13 logicznych parametrów
        sterownika oraz progu zapisu bufora, domyślnej długości bloku i
        gęstości oraz czasów przeterminowania (tylko w jądrach >= 2.1).
        Pojedyncze działanie może zmienić ustawienia tylko dla jednej
        pozycji z powyższej listy (parametry logiczne są traktowane
        jako jedna całość).

        Wartość, której 4 najwyższe bity są równe 0 zostanie wykorzys-
        tana do ustawienia trybu buforowania napędu. Do wyboru są
        następujące tryby:

          0  Napęd nie będzie sygnalizować stanu GOOD po poleceniach
            zapisu zanim dane nie zostaną zapisane fizycznie na
            nośniku.
          1  Napęd  może sygnalizować stan GOOD po poleceniach
            zapisu, gdy tylko wszystkie dane zostaną umieszczone w
            wewnętrznym buforze napędu.
          2  Napęd  może sygnalizować stan GOOD po poleceniach
            zapisu, gdy tylko (a) wszystkie dane zostaną przesłane
            do  wewnętrznego  bufora  napędu  i (b) wszystkie
            buforowane dane (z innych poleceń) zostaną pomyślnie
            zapisane na nośniku.

        Aby kontrolować próg zapisu, wartość mt_count musi zawierać
        stałą MT_ST_WRITE_THRESHOLD dodaną za pomocą bitowego OR do
        liczby bloków w 28 najniższych bitach. Liczba bloków odnosi się
        do 1024-bajtowych bloków, a nie bloków o fizycznym rozmiarze
        bloku dla danego urządzenia. Próg zapisu nie może przekroczyć
        rozmiaru wewnętrznego bufora napędu (patrz OPIS, powyżej).

        Aby ustawić lub usunąć opcje logiczne, wartość mt_count musi
        zawierać jedną ze stałych MT_ST_BOOLEANS, MT_ST_SETBOOLEANS,
        MT_ST_CLEARBOOLEANS lub MT_ST_DEFBOOLEANS dodaną za pomocą
        bitowego OR do dowolnej kombinacji poniższych opcji. Użycie
        MT_ST_BOOLEANS powoduje nadanie wszystkim opcjom  wartości
        podanych na odpowiednich polach bitowych. Przy MT_ST_SET-
        BOOLEANS ustawione zostaną tylko wybrane opcje, natomiast przy
        MT_ST_DEFBOOLEANS tylko wybrane opcje zostaną usunięte.

        Za pomocą MT_ST_DEFBOOLEANS ustawiane są domyślne opcje dla
        urządzenia taśmowego. Nieaktywne urządzenia  taśmowe  (np.
        urządzenia o numerze podrzędnym 32 lub 160) są aktywowane po
        pierwszym ustawieniu dla nich domyślnych opcji.  Aktywowane
        urządzenie dziedziczy od urządzenia aktywowanego podczas startu
        systemu opcje, które nie zostały jawnie podane.

        Dostępne są następujące opcje logiczne:

        MT_ST_BUFFER_WRITES (Domyślnie: włączona)
           Buforowanie wszystkich operacji zapisu w trybie o stałej
           długości bloku.  Jeśli ta opcja jest wyłączona i napęd
           używa stałej długości bloku, wtedy wszystkie operacje
           zapisu muszą dotyczyć wielokrotności długości bloku.
           Opcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcemy w sposób
           pewny zapisywać archiwa składające się z wielu wolu-
           menów.
        MT_ST_ASYNC_WRITES (Domyślnie: włączona)
           Gdy opcja ta jest włączona, wtedy operacje zapisu
           przekazują sterowanie natychmiast, bez oczekiwania na
           przesłanie informacji do napędu, jeśli tylko  dane
           mieszczą się w buforze sterownika. Stopień wypełnienia
           bufora, przy którym zostanie wydane polecenie zapisu
           SCSI jest określony przez próg zapisu. Wszystkie błędy
           zgłoszone przez napęd będą wstrzymane aż do następnej
           operacji.  Opcja ta powinna być wyłączona, jeśli chcemy
           w sposób pewny zapisywać archiwa składające się z wielu
           wolumenów.
        MT_ST_READ_AHEAD (Domyślnie: włączona)
           Opcja ta powoduje zapewnienie przez sterownik buforowa-
           nia i odczytu wyprzedzającego w trybie o stałej długości
           bloku.  Jeśli ta opcja jest wyłączona i napęd używa
           bloków o stałej długości, wtedy wszystkie operacje
           odczytu muszą dotyczyć wielokrotności długości bloku.
        MT_ST_TWO_FM (Domyślnie: wyłączona)
           Opcja  ta zmienia zachowanie sterownika w momencie
           zamknięcia pliku.  Zwykle towarzyszy temu zapisanie
           pojedynczego znacznika końca pliku. Jeśli opcja jest
           włączona, sterownik zapisze dwa znaczniki i cofnie się
           przed drugi.

           Uwaga: Ta opcja nie powinna być włączona w przypadku
           napędów QIC, ponieważ nie są one w stanie zapisać danych
           na  znaczniku  pliku.  Napędy te wykrywają koniec
           zapisanych danych poprzez sprawdzenie, czy taśma jest
           pusta, zamiast stwierdzania dwóch kolejnych znaczników
           końca pliku.  Większość innych współczesnych napędów
           również wykrywa koniec zapisanych danych, więc posługi-
           wanie się dwoma znacznikami końca pliku jest niezbędne
           jedynie przy wymianie taśm z niektórymi innymi sys-
           temami.

        MT_ST_DEBUGGING (Domyślnie: wyłączona)
           Ta opcja włącza wypisywanie przez sterownik komunikatów
           diagnostycznych (skuteczne tylko gdy sterownik został
           skompilowany ze zdefiniowaną niezerową wartością DEBUG).
        MT_ST_FAST_EOM (Domyślnie: wyłączona)
           Włączenie tej opcji powoduje, że polecenia MTEOM są
           przesyłane  bezpośrednio  do  napędu,  potencjalnie
           przyspieszając operację, lecz jednocześnie powodując
           utratę przez sterownik informacji o aktualnym położeniu
           taśmy - numerze pliku, zwykle przekazywanego jako wynik
           zapytania MTIOCGET.  Jeśli opcja MT_ST_FAST_EOM jest
           wyłączona, sterownik będzie odpowiadał na polecenie
           MTEOM przwijaniem taśmy plik po pliku.
        MT_ST_AUTO_LOCK (Domyślnie: wyłączona)
           Jeśli ta opcja jest włączona, to kieszeń napędu będzie
           blokowana po otwarciu urządzenia, a odblokowywana po
           jego zamknięciu.
        MT_ST_DEF_WRITES (Domyślnie: wyłączona)
           Opcje taśmy (długość bloku, tryb, kompresja itp.) mogą
           ulec zmianie przy przełączaniu z jednego urządzenia sko-
           jarzonego z napędem na inne urządzenia skojarzone z tym
           samym napędem, w zależności od definicji tych urządzeń.
           Ta opcja określa, kiedy sterownik powinien wymusić zmi-
           any wysyłąjąc polecenia SCSI oraz kiedy należy polegać
           na właściwościach autodetekcyjnych urządzenia.  Jeśli
           opcja  ta jest wyłączona, sterownik będzie wysyłać
           polecenia SCSI natychmiast po zmianie urządzenia. Jeśli
           jest ona włączona, polecenia SCSI nie zostaną wysłane
           dopóki nie pojawi się żądanie zapisu. W tym przypadku
           firmware napędu może dokonywać podczas odczytu autode-
           tekcji struktury taśmy, a polecenia SCSI mają na celu
           jedynie zapewnienie, aby zapis na taśmie odbywał się
           zgodnie z właściwą specyfikacją.
        MT_ST_CAN_BSR (Domyślnie: wyłączona)
           Gdy wykorzystywany jest odczyt wyprzedzający, taśma musi
           być czasami cofnięta do właściwej pozycji. Dzieje się
           to, gdy urządzenie jest zamykane i wykorzystywane jest w
           tym celu polecenie SCSI cofania o zadaną ilość rekordów.
           Niektóre starsze napędy nie potrafią wykonać  tego
           polecenia w sposób pewny i opcja ta służy to zabronienia
           napędowi używania tych poleceń. Końcowym efektem jest
           nieprawidłowe  pozycjonowanie  taśmy  po  zamknięciu
           urządzenia przy włączonym odczycie wyprzedzającym w try-
           bie o stałej długości bloku.
        MT_ST_NO_BLKLIMS (Domyślnie: wyłączona)
           Niektóre napędy nie obsługują polecenia SCSI "READ BLOCK
           LIMITS". Jeśli opcja ta jest włączona, steronik nie
           używa tego polecenia. Wadą jest niemożność sprawdzenia
           przez sterownik przed wysłaniem polecenia, czy zadana
           długość bloku jest akceptowana przez napęd.
        MT_ST_CAN_PARTITIONS (Domyślnie: wyłączona)
           Opcja ta włącza obsługę kilku stref na jednej taśmie.
           Dotyczy ona wszystkich urządzeń skojarzonych z napędem.
        MT_ST_SCSI2LOGICAL (Domyślnie: wyłączona)
           Ta opcja poleca sterownikowi używanie logicznych adresów
           bloków zdefiniowanych w standardzie SCSI-2 podzczas
           wykonywania operacji wyszukiwania (seek) oraz "tell"
           (dla poleceń MTSEEK i MTIOCPOS oraz przy zmianie strefy
           taśmy).  W przeciwnym razie używane są adresy specy-
           ficzne dla urządzenia. Włączenie tej opcji jest wysoce
           zalecane, jeśli napęd obsługuje adresy logiczne, gdyż
           zliczają one również znaczniki plików. Niektóre napędy
           obsługują wyłącznie logiczne adresy bloków.
        MT_ST_SYSV (Domyślnie: wyłączona)
           Gdy ta opcja jest włączona, urządzenia taśmowe używają
           semantyki Systemu V. W przeciwnym razie używana jest
           semantyka  BSD. Najważniejsza różnica pomiędzy tymi
           semantykami polega na tym, co się dzieje, gdy urządzenie
           używane do odczytu jest zamykanie: w semantyce SYSV
           taśma jest przewijana do przodu poza najbliższy znacznik
           pliku, jeśli nie stało się to wcześniej. W semantyce BSD
           pozycja taśmy nie ulega zmianie.
        PRZYKŁAD
           struct mtop mt_cmd;
           mt_cmd.mt_op = MTSETDRVBUFFER;
           mt_cmd.mt_count = MT_ST_BOOLEANS |
                 MT_ST_BUFFER_WRITES |
                 MT_ST_ASYNC_WRITES;
           ioctl(fd, MTIOCTOP, &mt_cmd);

        Domyślny rozmiar bloku dla urządzenia można ustawić przy użyciu
        MT_ST_DEF_BLKSIZE, a domyślny kod gęstości można ustawić przy
        użyciu MT_ST_DEFDENSITY. Wartości tych parametrów powinny być
        dodane za pomocą bitowego OR do kodu operacji.

        Przy kernelu 2.1.x i późniejszych, wartości czasu przetermi-
        nowania (timeout) można ustawić przy użyciu  podpolecenia
        MT_ST_SET_TIMEOUT dodanego za pomocą bitowego OR do czasu
        przeterminowania w sekundach. Długie czasy przeterminowania
        (wykorzystywane  przy poleceniach przewijania i niektórych
        innych  trwających  długo)  można  ustawić  przy  użyciu
        MT_ST_SET_LONG_TIMEOUT.  Domyślne wartości jądra są bardzo
        długie, aby zapewnić nie przeterminowanie pomyślnie wykony-
        wanego polecenia przez żaden napęd. Z tego powodu niniejszy
        sterownik może sprawiać wrażenie zawieszonego, newet  gdy
        jedynie czaka on na przeterminowanie operacji. Polecenia te
        mogą służyć do ustawienia bardziej praktycznych wartości dla
        konkretnego napędu. Czasy przeterminowania ustawione dla jed-
        nego urządzenia dotyczą wszystkich urządzeń skojarzonych z tym
        samym napędem.

  MTIOCGET - Odczytanie stanu
    To polecenie wykorzystuje argument typu (struct mtget *).

    /* struktura dla MTIOCGET - odczytanie stanu taśmy magn. */
    struct mtget {
      long  mt_type;
      long  mt_resid;
      /* Kolejne rejestry są specyficzne dla urządzenia */
      long  mt_dsreg;
      long  mt_gstat;
      long  mt_erreg;
      /* Kolejne dwa pole nie zawsze są używane */
      daddr_t     mt_fileno;
      daddr_t     mt_blkno;
    };

    mt_type  Plik nagłówkowy definiuje wiele możliwych wartości mt_type,
         lecz aktualny sterownik raportuje jedynie typy podstawowe
         MT_ISSCSI1 (Generic SCSI-1 tape) i MT_ISSCSI2 (Generic
         SCSI-2 tape).
    mt_resid  zawiera numer strefy bieżącej taśmy.
    mt_dsreg  raportuje aktualne ustawienia długości  bloku  dla  (w
         najniższych 24 bitach) oraz gęstości zapisu (w 8 najwyższych
         bitach). Te pola są zdefiniowane przez MT_ST_BLKSIZE_SHIFT,
         MT_ST_BLKSIZE_MASK,  MT_ST_DENSITY_SHIFT  i  MT_ST_DEN-
         SITY_MASK.
    mt_gstat  raprotuje podstawowe (niezależne od urządzenia) informacje o
         atanie. Plik nagłówkowy zawiera definicje makrodefinicji do
         testowania przekazywanych bitów stanu:
         GMT_EOF(x): Taśma została ustawiona tuż za znacznikiem pliku
           (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_BOT(x): Taśma została ustawiona na początku pierwszego
           pliku (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_EOT(x): Wykonanie polecenia spowodowało  osiągnięcie
           fizycznego końca nośnika.
         GMT_SM(x): Taśma jest aktualnie ustawiona na znaczniku (set-
           mark). (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
         GMT_EOD(x): Taśma jest ustawiona na końcu zapisanych danych.
         GMT_WR_PROT(x): Napęd jest chroniony przed zapisem. W przy-
           padku niektórych urządzeń może to również oznaczać, że
           napęd nie obsługuje zapisu na nośniku tego typu, co
           bieżący.
         GMT_ONLINE(x): Ostatnie wykonanie funkcji open() zastało
           napęd gotowy do działania z odpowiednio umiejscowionym
           nośnikiem.
         GMT_D_6250(x), GMT_D_1600(x), GMT_D_800(x): Ta "podstawowa"
           informacja o stanie urządzenia zawiera również ustaw-
           ienia gęstości zapisu, lecz jedynie dla 9-ścieżkowych
           1/2" urządzeń.
         GMT_DR_OPEN(x): Brak taśmy w napędzie.
         GMT_IM_REP_EN(x): Tryb natychmiastowego raportowania. To
           pole bitowe jest ustawiane na 1, gdy nie ma gwarancji,
           że dane zostały fizycznie zapisane na taśmie do chwili
           zakończenia funkcji zapisu. Natomiast jest ustawiane na
           zero tylko wtedy, gdy sterownik nie buforuje danych i
           napęd został ustawiony na ich niebuforowanie.
    mt_erreg  Jedyne pole zdefiniowane w mt_erreg jest to licznik napraw-
         ionych błędów, który znajduje sie w 16 niskich bitach (jak
         to zdefiniowano przez MT_ST_SOFTERR_SHIFT i MT_ST_SOFT-
         ERR_MASK).  Z powodu niezgodności w sposobie zgłaszania
         naprawionych błędów przez napędy, licznik ten często nie
         jest obsługiwany (większość napędów domyślnie nie zgłasza
         naprawionych błędów, ale można to zmienić poleceniem SCSI
         "MODE SELECT").
    mt_fileno raportuje aktualny numer pliku (licząc od zera). W przy-
         padku gdy nie jest znany numer pliku (np. po MTBSS lub
         MTSEEK), przekazywana jest wartość -1.
    mt_blkno  raportuje numer bloku (licząc od zera) wewnątrz aktualnego
         pliku. Gdy numer bloku nie jest znany (np po poleceniach
         MTBSF, MTBSS lub MTSEEK), przekazywana jest wartość -1.

  MTIOCPOS - Odczytanie położenia taśmy
    To polecenie używa argumentu typu (struct mtpos *) i raportuje aktualny
    numer bloku taśmy (w sensie, w jakim go rozumie napęd), co nie jest
    równoważne  mt_blkno przekazywanemu przez MTIOCGET.  Musi to być
    urządzenie SCSI-2, które obsługuje polecenie READ POSITION (adres
    specyficzny dla urządzenia) lub urządzenie SCSI-1 zgodne z Tandberg
    (Tandberg, Archive Viper, Wangtek, ... ).

    /* struktura dla MTIOCPOS - odczytanie położenia taśmy magn. */
    struct   mtpos {
      long  mt_blkno; /* aktualny numer bloku */
    };

WARTOŚĆ ZWRACANA
    EIO      Wydane polecenie nie może zostać zrealizowane.

    ENOSPC    Operacja zapisu nie może zostać zakończona ponieważ taśma
           osiągnęła koniec nośnika.

    EACCES    Nastąpiła próba zapisu lub skasowania taśmy chronionej
           przed zapisem. (Ten błąd nie jest wykrywany podczas
           wykonywania funkcji open().)

    EFAULT    Parametry  poleenia  wskazują na obszar pamięci nie
           należący do procesu wywołującego funkcję.

    ENXIO     Podczas otwierania, takie urządzenie nie istnieje.

    EBUSY     Urządzenie jest aktualnie w użyciu lub sterownikowi nie
           udało się przydzielić pamięci dla bufora.

    EOVERFLOW   Nastąpiła próba odczytania lub zapisu bloku o zmiennej
           długości, który jest większy niż  wewnętrzny  bufor
           sterownika.

    EINVAL    Funkcja  ioctl() posiadała niedozwolony argument lub
           podano niedozwolony rozmiar bloku.

    ENOSYS    Nieznana funkcja ioctl().

    EROFS     Wystąpiła próba otwarcia z opcją O_WRONLY lub O_RDWR,
           podczas gdy taśma znajduje się w napędzie chronionym
           przed zapisem.

PLIKI
    /dev/st* : automatycznie przewijające urządzenia taśm SCSI
    /dev/nst* : nieprzewijające urządzenia taśm SCSI

AUTOR
    Sterownik  został  napisany  przez  Kai'ego  Makisarę  <Kai.Mak-
    isara@metla.fi> na podstawie sterownika napisanego przez Dwayne'a
    Forsytha. Kilka innych osób również wniosło wkład podczas tworzenia
    sterownika.

ZOBACZ TAKŻE
    mt(1)

    Plik README.st w źródłach jądra zawierający najświeższe informacje
    dotyczące sterownika i jego możliwości konfiguracyjnych.

UWAGI
    1. Podczas wymiany danych pomiędzy systemami, oba systemy muszą
    uzgodnić długość fizycznego bloku na taśmie. Parametry napędu po star-
    cie systemu często różnią się od używanych dla danego urządzenia przez
    większość systemów operacyjnych. Wiekszość systemów używa napędów w
    trybie o zmiennej długości bloku, o ile napęd ten tryb obsługuje. Doty-
    czy to większości współczesnych napędów, włączając w to napędy DAT, 8
    mm napędy wybierania spiralnego, napędy DLT itp. Można doradzić
    używanie tych napędów w trybie o zmiennej długości bloku również w
    Linuksie (tzn. użycie MTSETBLK lub MTSETDEFBLK przy starcie systemu w
    celu ustawienia tego trybu), przynajmniej podczas wymiany danych z
    obcym systemem. Wadą tego jest konieczność użycia dość długiego bloku
    na taśmie, aby otrzymać ackceptowalna wydajność transferu na magistrali
    SCSI.

    2. Wiele programów (np. tar) pozwala użytkownikowi na określenie czyn-
    nika określającego rozmiar bloku w linii poleceń. Należy zauważyć, że
    określa to długość fizycznego bloku na taśmie jedynie w trybie o zmien-
    nej długości bloku.

    3. Aby można było używać napędów taśm SCSI, muszą być wkompilowane w
    kernel lub załadowane jako moduły: podstawowy sterownik SCSI, sterownik
    kontrolera SCSI oraz sterownik taśm SCSI. Jeśli nie ma sterownika taśm
    SCSI, nepęd zostanie rozpoznany, ale opisana na tej stronie obsługa
    taśm nie będzie dostępna.

    4. Sterownik zapisuje komunikaty o błędach na konsoli / do logów. Kody
    SENSE zapisane w niektórych komunikatach są automatycznie tłumaczone na
    tekst, o ile w konfiguracji jądra włączono rozwlekłe komuniakaty SCSI.

COPYRIGHT
    Copyright (C) 1995 Robert K. Nichols.
    Copyright (C) 1999 Kai Makisara.

    Udziela się pozwolenia na dystrybucję dosłownych kopii tej dokumen-
    tacji, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierać informację o
    prawach autorskich oraz tę uwagę. Dodatkowe pozwolenia można znaleźć w
    nagłówku w pliku źródłowym.

Linux 1.1.86           1999-01-18               ST(4)

Time taken: 0.00019 seconds


Created with the man page lookup class by Andrew Collington, php@amnuts.com